ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/11

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-01-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-01-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-01-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

'Γροποποιηση και συµπλήρωση ωρολογίων και αναλυτικων προγραµµάτων σχολείων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 5 1.Εξαιρετικά χαι µόνο για το σχολ. έτος 1989-90 το ωρολόγιο πρόγραµµα εβδοµαδιαίας διδασκαλίας των µαθηµάτων Φιλοσοφικών, Ιστορίας και Αρχών Πολιτικής Επιστήµης, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 5 του άρθρου 5 του Π.Δ. 479/85 (ΦΕΚ 170/Α) τροποποιείται ως εξής: Φιλοσοφικά 2 ώρες. Ιστορία 2 ώρες. Αρχες Πολιτικής Επιστήµης - Στοιχεία Δηµοκρατικού Πολιτευματος 1 ώρα. 2.Στο στίχο 3, εδαφ. ! της διακτέας ύλης του µαθΐµατος της ίστορίας, ως µαθήµατος της 3ης και Φης δέσµης της Γ΄ τάξης ηµερήσιου γενικού λυχείου, όπως αυτή ορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 479/85 (ΦΕΚ 170/Α), η φράση «α) Για τα σχολ. έτη 1985 - 86 και 1986 - 87» αντικαθίσταται µε τη φράση «α) Για τα σχολ. έτη 1985- Ο» π » 2 Ο κ>86, 1986-87, 1987-88, 1988-80 και 1989-90,, ενώ στο στίχο 27 του ίδιου εδαφίου η φράση «β) Για τα σχολ. έτη 1987 -88 και τα εξής,» αντικαθίσταται µε τη φράση Για τα σχολ. έτη 1990-9] και εξής». 3.Οιστίχοι 1 και 2 του εδαφίου Η της παρ. 2, του άρθρου 2 του Π.Δ. 479/85 (ΦΕΚ 170/Α), που αφορούν τη διδακτέα ύλη του µαθήµατος της Φυσικής της Β΄ ταξης του ηµερησιου γενικού λυκείου αντικαθίστανται ως εξής «Π από το σχολικό έτος 1990-9] και εξής ως διδακτέα ύλη του µαθήµατος ορίζεται η παρακάτων». 4.Στον τρίτο στίχο της παραγράφου 1 1. του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 101 /89 (ΦΕΚ 44/Α) η φράση «πέντε (δ)» αντικαθίσταται µε τη φράση «τέσσερες (4). 5.Το ωρολογιο και αναλυτικό πρόγραµµα της δης δέσµης όπως προπαρασκευαστικών µαθηµατων αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 479/85 (ΦΕΚ 170Α) παύουν να ισχύουν. 6.Στις Τεχνικές - Επαγγελµατικές Σχολές οι ειδικότητες: 1)Εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ) Ηλεκτρικών εγχκαταστάσεων και {) Ηλεκτρολογικών εργασιών ηλεκτρικών µηχανών και µηχανηµάτων εργοληπτών συγχωνεύονται σε µία ενιαία ειδικότητα µε τον τίτλο «Πλεκτρικών εγκαταστάσεων - µηχανών - συσκενών». Επίσης οι ειδικότητες: α) Ηλεκτρικού µέρους αυτοκινήτων και β) Ηλεκτρολογικών εργασιών αυτοκινήτων συγχωνεύονται σε µια ενιαία ειδικότητα µε τον τίτλο «Ἠλεκτρολογικών εργασιών αυτοκινήγτου». Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του πρόντος προεδρικού διατάγµατος. Αθΐνα, 12 Ιανουαρίου 1900 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤοΝ ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ
 • 'Άµυνα ζώνης (2-3, 3-2, 2-1-2) και «µαν-του-µαν».
 • Τριγωνοµετρία Τριγωνομετριχοι αριθµοί οξείας γωνίας, Τριγωνοµετρικοι αριθµοι οποιασδήποτε γωνίας. Τριγωνοµετρικοί αριθµοί συµπληρωµατικών και παραπληρωµατικων γωνιών. Σχεσεις µεταξύ των τριγωνομετρικών αριθµών µιας γωνίας. Νόµος ηµιτόνων και συνηµιτόνων. Εφαρµογες στη λύση προβληµάτων.
 • Συστήµατα γραµµικών εξισώσεων και ανισώσεων Έννοια συστήµατος δύο εξισώσεων α' βαθµού µε δύο αγνώστους. Επιλυση συστηµάτων. Εφαρμογες στη λύση προβληµατων Γραμµιχη ανίσωση. Επίλυση γραµµικής ανίσωσης. Επίλυση συστηματος ανισώ- σεων. Εφαρµογές στη λύση προβληµάτων. .9. Διανύσµατα Έννοια του διανύσµατος. Χαρακτηριστικά διανύσµατος. Ίσα και αντίθετα διανύσµατα. Συντεταγµένες διανύσµατος. Μέτρο διανύσµατος. Πρόσθεση διανυσµάτων. Αφαιρεση διανυσµάτων. αριθµού µε διάνυσµα.
 • Εµπέδωση µε παιχνίδι - στοιχειώδεις κανονισµοί. ΣΤΙΕΟΣ | ΄ &) Σκυταλοδροµία
 • Η σφαίρα Θέσεις σφαίρας χαι επιπέδου. Τοµή σφαίρας και επιπέδου. Μέγιστος κύκλος σφαίρας. Η.γΐµνη σφαίρα. Ισηµερινός, µεσηµβρινοί. παράλληλοι κύχκλοι. Γεωγραφικές συντεταγµένες. “Άρθρο 2 ο σκοπός χαι η διδακτέα ύλη του µαθηματος της Φυσικής Αγωγης ηµερήσιου γυµνασίου, όπως ορίζονται από τα άρθρα 2, 3 και 4 του Π.Δ/τος 438/1985 (ΦΕΚ 158/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Α΄ ΤΑΞΗ. | ΄ Α. ΣΚΟΠΟΣ . Η Φυσική Αγωγή στο Γυµνάσιο αποσκοπεί, µε τις γυµναστικές, τις 22 ΄ ι αθλητικές και άλλες κινητικές δραστηριότητες, να αναπτύξει ισόρροπα και αρµονικά τις σωµατικές, ψυχικές και πνευµατικές δυνάµεις των µαθητών και να τους χαταστήσει ικανούς να ενταχθούν αρµονικά και ωφέλιµα στο χοινωνικό σύνολο. . Οι επιλέρους ΣΤΟΧΟΙ της Φυσικής Αγωγής είναι:
 • Απλές µορφές αιφνιδιασµού.
 • Ατοµικές και οµαδικές ενέργειες (τακτική) άµυνας και επίθεσης κλπ. . . ΧΑΝΤ.ΜΠΩΛ ' ' . Στάσεις του παίκτη - υποδοχή της µπάλας. . Είδη πάσας. . Ντρίπλα. Έίδη σουτ. . «Μπλοκ». . Θέσεις και τρόποι απόχκρουσης του τερµατοφύλακα. . Απλές µορφές άµυνας. ΄ . . Απλές µορφές επίθεσης χλπ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ .
 • Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου.5, της παρ. Ο του άρθρου &, της παρ. Ο του άρθρου 9 χαι της παρ. 6 του άρθρου 32 του Ν. 1566/ 1985 «.Δοµή και λειτουργία της Π.Ε. και Δ.Ε. και άλλες διαταξεις» (ΦΕΚ 167/Α),.
 • Τις σχετικές προτάσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτές διατυπωθηχαν στις πράξεις 78 του 1988 και 8, 11, 16 του 1989 που εκδόθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2, του αρθρου 24 του Ν. 1566/1985. .
 • Την 601 980 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησχευµατων, αποφασίζουµε: 'Άρθρο ] * Ο σκοπός και η διδακτέα ύλη του µαθήµατο:ς των Μαθηµατικών της Γ΄ τάξης ηµερΐσιου γυµνασίου, όπως ορίζονται από το άρθρο 4 του Πι.Δ/τος 438/1985 (ΦΕΚ 158/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Α. ΣΚΟΠΟΣ “Όπως στην Α΄ ταξη Β. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
 • Βιωµατικός α) Η συνειδητοποίηση της ωφέλειας και της ανάγκης για φυσική άσκηση και άθληση σ' ολόχκληρη τη ζωή,. β) Η απόκτηση αθλήτικών συνηθειών (αχόµπι»). Υ) Η καλλιέργεια της αγάπηςιγια τη φύση και τη ζωή της υπαίθρου.
 • Στατιστική Κατανοµή συχνοτήτων. Γραφιχή παράσταση χατανοµής. Ιστόγραµµα. Πολυγωνο συχνοτήτων. Αθροιστική συχνοτητα Κατανοµή αθροιστικών συχνοτήτων. Πολυγωνοάαθροιστικων αυχνοτήτων. Μέτρα θεσης και. διασπορας µιας χατανοµής. Έλνοικ“ ς πιθανότητας. Πιθανότητα ενός ενδεχόµενου. Αδύνατο χαι βέβαιο ενδεχομενο Αντίθετα ενδεχόµενα.
 • Ισότητα - οµοιότητα σχηµάτων Τριγωνιχή ανισότητα. Κριτήρια ισότητας τριγώνων. Ίσα ευθύγραµµα τµήµατα µεταξύ παραλλήλων ευθειών. Ευθύγραµµο τµήµα που συνδέει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου. Διαίρεση ευθυγράµµου τµΐµατο σε ν ίσα µέρη. Θεώρηµα του Θαλή,. “Όµοια πολύγωνα. Λογος | ομοιοτητας όµοιων πολυγώνων. Ομοια τριγωνα Κριτηρια οµοιοτητας τριγώνων. Λόγος εµβαδών και όγκων όµοιων σχηµάτων.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/438 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/438 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία