ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/112

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-04-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-04-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-04-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/112

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Συνένωση Βροντάδου και χοινοτήτων Αναβάτου, Αυγωνύµων και Καρυών της Επαρχίας και του Νοµού Χίου σε Έχοντας υπόψη: . 1. Τις διαταξεις των παρ. 16 και 18 του αρθρου 4 του δηµοτικού και χκοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/1989) (Α 146),. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρ.νηση και Κυβερνητικά “Όργανα» (Α 137), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 137/1 986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης» (Α 51). 3. Το Π.Δ. 989 «Προσδιορισµός γεωγραφικών περιοχών (ενοτήτων) Νοµού Χίου» (Α 143),. 4. Τις 123/1989, 34/1989, 29/1989 χαι 51 /1989 αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου Βροντάδου και κοινοτικών συµβουλίων Αναβάτου, Αυγωνύµων και Καρυών αντίστοιχα. 5. Την 37/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουµε: ΄“Άρθρο µόνο Ο Δήµος Βροντάδου χαι οι χοινότητες Αναβάτου, Αυγωνύµων και Καρυών της Επαρχιας και του Νοµού Χίου, συνενώνονται και αποτελούν δήµο µε το όνοµα δηµος «ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗ Σ µε έδρα το συνοικισµό «Βροντάδος ο» του τέως Βροντάδου. Στον Υπουργό Εσωτερικών, αναθέτουµε τη δημοσιευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-04-02 Προεδρικό Διάταγμα 1990/112
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/48
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία