ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/114

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-04-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-04-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-04-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Διευθυνσης Ελεγχου Τελωνειακών Αρχων (ΔΙΕΛΤ.Α.) και τροποποιηση και συµπλήρωση του Οργανισµού του Υπουργείου Οικονοµικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρ.νηση και Κυβερνητικά “Όργανω (ΦΕΚ 137/Α/26.7.1985),.. 2.Τη Γνωµοδοτηση αριθ. 79/1990 του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνησης και Οικονοµικών, αποφασίζουµε:1. Συνιστάται σε επίπεδο Διεύθυνσης Ειδική Αποκεντρωµένη Υπηρεσία, που φέρει τον τίτλο «Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών» {(ΔΙ.Ε.Τ.Α.) υπαγόµενη στον Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος την εποπτεύει µε τη Διεύθυνση Ελέγχων Τελωνείων της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ Υ.)του Υπουργείου Οικονοµικών χαι την Ειδική Επιθεώρηση Τελωνείων Αθηνών. 2.Η ΔΙΕΤ.Α. έχει έδρα την Αθΐνα χαι η χωρικη τους αρµοδιοτηταα εκτέίνεται σε όλη την Επικρατεια1. Οι αρµοδιότητες της ΔΙ.Ε.Τ.Α. είναι οι ακόλουθες: - Η συγκέντρωση όλων των Τελωνειακών Παραστατικών εγγράφων, των Βιβλίων Τελωνειακών Εισπράξεων και αποσπασµάτων αυτών, των ετήσιων πινάκων Τελωνειακών Παραστατικών, των ενιαῦσιων λογαριασµών µετά των βιβλίων χαταχώρησης Παραστατικών καάι όλων των άλλων στοιχείων, που, µετά την αρχειοθέτηση και ταξινόµησή τους στις Τελωνειακές Αρχές, αποστέλλονται απ' αυτές στη ΔΙΕΤ.Α. - Η ταξινόµηση, αρχειοθετηση, διακινηση και φυλαξη των Τελωνειάκών Παραστατικών εγγράφων και βιβλίων γιά όσο χρονικό διάστηµα προβλεπεται η διατήρησή τους από τις οικείες διατάξεις, όπως ισχύουν χάθε φορά. - Ο τελικός δειγµατοληπτικός έλεγχος των παραστατικων σε ποσοστό χαθοριζόµενο µε Απόφαση του Υπουργού των Οικονοµικών. - Ο έλεγχος των παραστατιχών και πέραν του καθοριζόµενου ποσοστού, για την ανεύρεση προσκοµµάτων ή άλλων παραλειφεων (συναλλαγματαων, υγειονοµικών-χ.λπ.) στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση των συµφερόντων του ἁηµοσίου, µετά από πρόταση του αρµόδιου Τµήµατος και έγχκριση του Προϊσταµένου της ΔΙΕΤ.Α., καθώς επίσης και µετά από σχετικές εντολές του Υπουργού Οιχονοµικων - Η κίνηση της διαδικασίας έγκρισης προσκοµµάτων χατά τα ισχύοντα προ της εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 147- του Π.Δ. 284/1988 «Ορτανισμος του Υπουργείου Οικονομικων» ΦΕΚ 128/Α/ 14.6.1988 και µέχρις ότου εκδοθεί εσωτερικός χανονισµός λειτουργίας της ΔΙΕ.Τ.Α., χατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν. 1591 /1986 «Ρυθµίσεις στην άµεση και έµµεση φορολογία, θέσπιση µέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις, που ρυθµίζουν θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών» ΦΕΚ 50/Α/ 24;/4.1986 και του άρθρου 4 παρ. 4 του Π.Δ. 127/1989 «Κανονισµός δικαιωµάτων χαι καθηκόντων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λειτουργίας των Τελωνειακών Αρχών του“ Υπουργείου“Οικονοµικών» (ΦΕΚ ό0/Α/1989), - Η αυνεχής παρακολούθηση της πορείας των εγερθέντων προσκοµ.µάτων και της τελικής τους τακτοποΐησης από τις αρµόδιες Τελωνειακές Αρχές. - Ο έλεγχος των Βιβλίων Τελωνειακών Εισπράξζεων κχαι των αποσπασµάτων αυτών, η θεώρησή τους και αποατολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην αρµόδια “ Τελωνειακή Αρχή,. - Ο έλεγχος του Ειδικού Ενιαύσιου Λογαριασµού διαχείρισης παραστατικών εγγράφων των Τελωνειακών Αρχών. ΄ - Ο διαχειριστικός ελεγχος των παραστατικών σε ότι αφορά την καταχώρηση του χρηµατικού ποσού και του αντίστοιχου αποδεικτικού είσπραξης. - Η παραλαβή και ο λογιστικός ελετχος των συγκεντρωτικων κα΄ ταστάσεων των ιδίων πόρων της Ε.Ο.Κ. από τις Τελωνειακές Περιφέρειες χαι η κατάρτιση και αποστολή αντίστοιχων συγχκεντρωτικών καταστάσεων ιδίων πόρων της Ε.Ο.Κ. όλης της Επικράτειας στις αρµό- .. διες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. - Η χορήγηση από τα τηρούµενα στη ΔΙ.Ε.Τ.Α. παραστατικά επιχυρωµενων αντυγράφων του στις αρµόδιες Τελωνειακές Αρχες, στις αιτούσες Διχαστιχες και λοιπες Αρχές, καθώς και στους αιτουντες ιδιώτες, σύµφίωνα µε τα επιτρεπόµενα από τις ισχύουσες για τη χορητηση αντιγράφων διατάξεις.. - Η µέριµνα για την καταστροφή των παραστατικων εγγράφων και λοικών στοιχείων, σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται από τις . τσχύουσες διατάζξεις, µετά το πέρας του ελέγχου, της τυχόν προσκοµµατικής διαδικασιας ή τη λήξη της περιόδου διατήρησής τους από τη ΔΙΕΛΤ.Α ΄ - Η µέριµνα για την πάραλαβή, τη φύλαξη και τον εφοδιασµό όλων των Τελωνειακών Αρχών µε στελέχη αριθµηµένων διπλοτύπων εϊσπραξης ΔΕΤΕ. - Κάθε άλλη αρµοδιότητα που ασκούσε η ΔΙ.Ε.Τ. .Α. προ της εφαροσγής των διατάξεων του άρθρου 147 του.Π.Δ. 234/1988 (ΦΕΚ 128/Α/1988), χαθώς και χκάθε άλλη αρµοδιότηταπου τυχόν θα της ανατεθεί µε Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. . 2.Η επιστροφή στοιχείων από τη ΔΙ.Ε.Τ.Α. στις αρµόδιες Τελωνειακές Αρχές γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από σχετικό έγγραφο αἰτηµά τους και µετά από έγκριση του Προϊσταµένου αυτής. 3.Η ΔΙΕΤ.Α. ξιαρθρώνεται στα πιο κάτω Τµήµατα, µεταξύ των οποίων κατανέµονται οι αρµοδιότητες της πρώτης παραγράφου του πα- ΄ ρόντος άρθρου: 1)Τµήµα Γενικών Θεµατων 2)Τµήµα Αρχείου . γ. Τµήµα Α΄ Ελέγχου και Προσκοµµάτων ἓ. Τµήµα Β' ΕΧέγχου και Προσκοµµάτων ΄ ΄ 3)Τµήµα Γ' Ελέγχου και Προσκοµµάτων Με απόφαση του Προϊσταµένου της ΔΙ.Ε.Τ.Α. καθορίζεται η χωρική αρµοδιότητα καθενός των Τµηµάτων Ελέγχου και Προσκοµµάτων, ανάλογα µε τις λειτουργικές ανάγκες αυτής. “Άρθρο 3 1 Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 18 του Π.Δ. 511 / 1989 «Ἰροποποΐηση διατάξεων του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών (ΦΕΚ 128/Α),, (ΦΕΚ 218/Α/1980) προ. στίθεται και δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Στις αρµοδιότητες των Ειδικών ΕπιΘεωρησεων Τελωνείων περιλαµβάνεται η διενέργεια τακτικών και εκτάκτων Επιθεωρΐγσεων των Ειδικών Αποκεντρωμενων Τελωνειακών Υπηρεσιών για την ορθή εφαρμογη των κειµένων διατάξεων, που ανάγονται σε θεµατα της αρµοδιότητάς τους, καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος αυτών για την οµαλή λειτουργία τους, που ασκούνται χωρίς τις εντολές της εποµένης παραγράφού». 2.Οι Ειδικές Επιθεωρήσεις Τελωνείων διαρθρώνονται στα πιο κάτω Τµήµατα ως εξής: . Α. Ειδική Επιθεώρηση Τελωνείων Αθηνών 1)Τµηµα “Ά΄ Εφαρµογής Τελωνειακών Διατάξεων 2)Τµήµα Β΄ Διοικητικών Ερευνών 3)Τµηµα Γ'΄ Επιθεώρησης ΔΙ.Π.Α.Ε. 4)Τµήµα Δ΄ Επιθεώρησης Ε.Υ.Τ.Ε. και Παραρτηµάτων της. 5)Τµήµα Ε΄ Επιθεώρησης ΔΙ.Π.Ε.Α. και ΔΙ.ΕΤ.Α. Β. Ειδική Επιθεώρηση Τελωνείων Θεσσαλονίκης 1)Τµήµα Α' Εφαρµογής Τελωνειακών Διατάξεων 2)Τµήµα Β' Διοικητικών Ερευνών και Εποπτείας Ειδικών Αποχε-ντρωµενων Υπηρεσιων (ΔΙΠ.Α.Ε., ΔΙ.Π.Α.Α. και Ε.Υ.Τ.Ε. Θεσ/νικης και των Παραρτηµάτων της τελευταιας) 3.Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του αρθρου 18 του Π.Δ. 511/89 (ΦΕΚ 218/Α/1989) καταργουνται κατά το µέρος που αντίχεινται στις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντοος άρθρου. '“Άρθρο 4 1.Το εδάφιο στ' της παραγράφου β του άρθρου 5 του Π.Δ. 284/ 1988 τροποποιείται ως εξής: «Παρακολούθηση των θεµάτων που έχουν σχέση µε τις κτιριακές , εγκαταστάσεις των Τελωνείων όλης της Χώρας, καθώς και τον εξοπλισµό των Τελωνειακών Υπηρεσιών µε µέσα δίωξης λαθρεµπορίου και . υποβολη και προώθηση στο Υπουργειο Εθνιχης Οιπονοµιας των σχετικχών προτάσεων για την κατάρτιση ή τροποποΐηση των οικείων Συλλοτιιων Αποφάσεων Έργων (ΣΑΕ) και Συλλογικών Αποφασεων Μελετών (ΣΑΜ) του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδυσεων, µέσω του οποίου εκτελούνται». 2.Η παράγραφος Β του άρθρου 139 του Π.Δ. 284/1968, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 19 του Π. Δ 511/1989 συµπληρώνεται . ως εξής: «Στη θέση Προϊσταµένου της Δ/νσης του Ταµείου Αρωγής και Υγείας Τελωνειακών Υπαλλήλων τοποθετείται υπάλληλος µε Α΄ βαθµό του Κλάδου ΠΕ Τελωνειακών». “Άρθρο 5 1.Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 551/ ! 1988, «Οργανισµός Νοµαρχιών (Οργάνωση Οικονοµικών Υπηρεσιών)» ΦΕΚ 259/Α/1988, όπως και χάθε άλλη διάταξη των Π.Δ. 284/1988 χαι 551 /1988 χκαι των Προεδρικών Α/των που εκδόθηκαν για τροποποιηση και συµπλήρωση αυτών και αντίχκεινται στο παρόν, καταργουνται 2.Η ισχύς των δια:αξεων του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσιευση ΄ του στην Εφήµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήγνα, 30 Μαρτίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤ0Σ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Οι νΥπογΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΕΕΡΝΗΣΗΣ Ν. ΘΕΜΕΛΗΣ ΟικοΝοΜικοΝ Γ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ------φ-----
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία