ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/117

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-04-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-04-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-04-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/117

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ορισµός µεταβατικής έδρας του Εφετείου Νανπλίου στην εδρα του Πρωτοδικείου Καλαµάτας. τ Έχοντας υπόφη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 και 3 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων χαι Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Κυρ. Νοµ. 1756/1988 ΦΕΚ 35/Α/1988). 2. Την κοινή γνώµη του Προέδρου και Εισαγγελέως του Αρειου Παγου µε τον αριθµό 79/5.10.1989. 3. Την γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επιχρατειας µε τον αριθµό Τ714/1989 χαι µε πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασιζουµε “Άρθρο µονο 1. Ορίζεται µεταβατικη έδρα Εφετεϊόυ Ναυπλίου µε τριµελή συνθεση στην έδρα του Πρωτοδικείου Καλαµάτας για εκδίκαση των εφέσεων κατά των πολιτικών χαι ποινικών αποφάσεων των Πρωτοδικείων Καλαµάτας, Κυπαρισσίας και Γυθείου. 2. Το κατά την παρ. 1 µεταβατικό Εφετείο θα συνεδριάζει την πρώτη Δευτέρα εκάστου µηνός, οι δε δαάσιµις ηµέρες θα ορίζονται χοινές για την εχδικαση πολιτικών και ποινικών υποθέσεων. Τόπος συνιδριασεως του πιο πάνω µεταβατικού δικαστηρίου, ορίζεται το“ διχαστικο κατάστηµα του Πρωτοδικείου Καλαµάτας.. 3. Με πράξη του Προέδρου Εφετών οριζεται εχ περιτροπής υπαλληλος Πρωτοδικείου Καλαµάτας στον οποίο γίνεται η χαταθεση τών προτάσεων των διαδίκων χαι όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Στον Υπουργο Δικαιοσύνης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και ατελεση του παρόντος διατάγµατος. . ' Αθήνα, 320 Μαρτίου 1990 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Στο ΦΕΚ 37 /21 3.90 (τ.Α) όπου δηµοσιευθηκε το Π.Δ. 79. «Τροποποΐηση διατάξεων των Π.Δ. 284/1 988 «Οργανισµός Υπουργείου Οικονοµιχων» (128 Α) και 551/1988 «Οργανισµος Νοµαρχιών (Οργάνωση Οικονοµικών Υπηρεσιών) (259 Α) γινονται οι παρακάτω δτορθώσεις: 1} Στο αρθρο 2 & 2ε, εδαφ 8 αντί «γεωργικώ προιοντων» τίθεται «γεωργικών προϊόντων», 2) Στο άρθρο 11 & 2δ, εδαφ. ό, αντί «χρεωστήτως» τίθεται το ορθό «αχρεωστήτως» και & 2δ, εδαφ. 12, αντί «διαιούχου» τίθεται το ορθό «δικαιούχου». 3) Στο άρθρο 19 & 1, η γραµµή, αντί «περιέχονταυ» τιθεται το ορθό «περιερχονται» (Από το Υπουρτε΄ιο …Οιχονοµικων) ' 508 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠπΡΩΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥ Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 Οι Υππηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ.Κώδικας: 104 32 . ο ΄ ΤΕΙΕΧ ο 223211 ΥΡΕΤ 6 … λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού. 561 τολ.: 52.48.188 Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευκών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.141 Τµύµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 13- 52.49.547 & # & η Οδηγίες για δπµοσιεύµότα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχκία µε καταβολή της αξίας του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ' ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τεύκος µέχρι 8 σελίδες δρκ. 30. Από 9 σελίδες µέχκρι 16 δρκ. 4Ο, από 17 έως 24 δρκ. 50 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώλησης κάθε φύλλου (Βσέλιδου ᾗ µέρους αυτούή αυξάνεται κατά 20 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµήτήις για όποιο τεύχκος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 |. Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2512 . Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλληλοΗ ετήσια συνδροµύ είναι: βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) α) Για το Τεύχος Α΄ . όρκ. 8.500 Δρκ. 425 β) » » » Β΄ » 12.500 » 625 γ) » » . » Γ » 5.000 | . » 250 δ) » » » Δ΄ … » 12000 » 600 ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 9.500 » 475 στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ. » 5.000 » ο 250 ζ| » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 » 1560 η) » » » όΔελτ. Εµπ.& Βιοµ. 1δ. » 6.000 » 300 θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 1 » 756 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. ΄ ΄ » 256.000 » 1.250 1ια) Για όλα τα Τεύχη » 55.000 » - 2.750 Πλπροφορίες: τηλ. 52.48.320. ΑΠΟ ΤοΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-04-02 Προεδρικό Διάταγμα 1990/117
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/48