ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/12

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-01-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-01-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-01-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) στο Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: 1)των άρθρων 11 (παρ. 2) και 50 (παρ. 1,3 και 6) του Ν. 1268/ 1982 «Για τη δοµή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α΄ 8#7). 2)του άρθρου 70 (παρ. 12} του Ν. 1566/1985 «Δοµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, (Α΄ 167),. ) της απόφασης του Πρωθυπουργού Υ 911 /1 989 «Ορισµός αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησχκευµάτων Βασίλειο Κοντογιαννόπουλον (Β' 896). 2.Την γνώµη του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου ίωαννίνων (συνεδρίαση: 181 /28.6.1988),. 3.Το έγγραφο του Υπουργείου Εθνιχης Παιδείας και Θρησκευµά-. των Β] /637/25.10.1988 µε το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνωμη του το Συµβούλιο Ανωτάτης Παιδείας και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982. 4.Την 68Ί/1989 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Ιδρυση θεσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) Ιδρύονται στο Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου ίωαννίνων δώδεκα (12) θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) από τις οποίες: ΈΕΕΙ (6) για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, δύο (2) για τη διδασκαλία µουσικής, δύο (2) για τη διδασκαλία χαλλιτεχνικών µαθηµάτων και δύο (2) για τη διδασκαλία φυσικής αγωγής. “Άρθρο 2 Ίδρυση θέσεων Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού Ιδρύονται στο αυτό ως άνω τµΐµµα δέχα (10) θέσεις Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) από τις οποίες: (1) ΑΤ κατηγορίας, πέντε (5) ΑΡ χατηγορίας και τέσσερεις (4) ΜΕ χατηγορίας. Οι θέσεις ΕΔΤΠ διέπονται ως προς την βαθµολογική διάρθρωση και εξέλιξη ΄ από το Π.Δ. 484/1984 (Α΄ 173). Σπτον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε την δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµαέος. Αθΐνα, 12 Ιανουαρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ .. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑτΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία