ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/125

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-04-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-04-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-04-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/125

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Πολυτεχνείο Κρήτης και χαθορισµός του εσωτερικού τους χανονισµού. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1, 4-4 παρ. 1 και 7 παρ. , του ν. 1268/ 1982 «Για τη δομη και λειτουργία των Ανωτάτων Εχπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α΄ 87). όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 «Δοµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α 173). 2. Τη γνώµη της Διοικούσας Επιτροπής του Πολυτεχνείου Κρήτης (συνεδριάσεις 385 390/7.9.1980, 3903 /16.10. 1989 και 395 3. Την 98/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδειας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Ίδρυση Ιδρύονται στα κατωτέρω τµήµατα του Πολυτεχνείου Κρήτης τα ακόλουθα εργαστήρια: α) Στο τµήµα Μηχανικων Ορυκτων Πόρων το εργαστηριο «Μτηχανικῆς Πετρωµάτων», το οποίο ανήχκει στον Τοµέα Μεταλλευτιχης Τεχνολογίας και εξυπηρετει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικειµενο της Μηχανικης Πετρωµατων, (Μηχανικές ιδιότητες των πετρωµάτων µε χρΐση καταστρεπτικών και µη δοµικών, πρότυπα θραύσης, φαινόµενα ερπυσµού, εντατική κατάσταση και παραµορφώσεις των πετρωµάτων, µε έµφαση στη µελέτη πετρωµατων που συνδέονται για ενεργειακά ορυκτά). β) Στο Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών τα εργαστήρια: 1} «Διανεµηµένων Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων και Εφαρµογών Γραφείου χαι Επιχειρήσεων», το οποίο ανήκει στον Τοµέα Τηλεπικοινωνίας και Πληροφορικής και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείµενο των Διανεµηµένων Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων και Εφαρµογών Γραφείου χαι Επιχειρήσεων. 13} «Πλεκτρονικής», το οποίο ανήκει στον Τοµέα Ηλεκτρονικής και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείµενο της Γενικής Ηλεκτροτεχνίας (ηλεκτρικά - µαγνητικά - ήλεκτροµαγνητικά πεδία, ανάλυση χαι σύνθεση ηλεκτρικών κυκλωµάτων, µελέτη ηλεκτρικών εξαρτηµάτων χκαι ηλεκτριχων συσκευών) χαι της Ηλεκτρονικής (µελέτη των ηµιαγωγών, µελέτη των ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων, ανάλυση χκαι σύνθεση αναλογικών και φηφιακών βαθµιδων). «Αυτοµατισµού», το οποίο ανήκει στον Τοµέα Συστηµάτων και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείµενο της θεωρίας των Συστηµάτων χαι του Αυτόµατου Ελέγχου (αυτοµατισµοί, ΟΟΝΤΒΟΙΙΕΒΣ&, ροµποτικά συστήµατα) στο πεδίο της ηλεκτρολογίας. 1ν) «Μικροεπεξεργαστών - Υλικού» το οποίο ανήχει στον Τοµέα Τηλεπικοινωνίας χαι Πληροφορικής και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές χκαι ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείµενο της Πληροφορικής: (ανάπτυξη λογισµικού, βάσεις δεδοµένων, έµπειρα συστήµατα, τεχνητή νοηµοσύνη). Στο Γενικό τµήµα τα εργαστήρια: η «Εφαρμοσµενων Μαθηµατικων και Ηλεχτρονικων Υπολογιστών (Η /{), το οποίο ανήχκει στον τοµέα Μαθηµατικών και εξυπηρετεί τις εχπαιδευτικές χαι ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείµενό της Αριθµητικής Ανάλυσης, της Γραµµικής “Άλγεβρας και γενικότερα όλων των ειδικοτητων των Εφαρμοσμένων Μαθηµατικών που απαιτούν τη χρήση Η/Υ. ιι) «Εφαρµοσµένης Μηχανικής», το οποίο ανήχκει στον Τοµεα Μηχανικής και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές χαι ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείµενο της Εφαρµοσµένης Μηχανικής µε ιδιαίτερη έµφαση στην αντοχή υλικών:- Για την δοκιµή και εκτίµηση συσκευών και την εκπόνηση νέων µεθόδων συναρµολόγησής τους. - Για την συµβολή στη βασική ανάπτυξη νέων µεθόδων παραγωγικότητας. ΄ - Για βασική έρευνα στην παραµόφωση µετάλλων µε µαγνητικά πεδία για παραγωγικούς στόχους. - Για την βασική έρευνα κοπώσεως υλικών µε στατικά, εναλλασσόµενα ή µικρής διαρκείας και - Για την µελέτη, εκπόνηση κατασκευή και δοκιµή συσκευών πρωτοπκοριακής δοµής. “Άρθρο 2 Εσωτερικός χανονισµός Ο εσωτερικος κανονισμος των ιδρυοµένων µε το προηγουµενο αρθρο εργαστηρίων καθορίζεται σύµφωνα µε τους ορισµούς των επόµενων άρθρων. “Άρθρο 3 Αποστολή Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή: 1. Την κάλυφψη σε προπτυχιακό χκαι µεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών στο οικείο τµήµα χαθώς και στα άλλα τµήµατα του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε θέµατα που εµπίπτουν στα γνωστικά αντικείµενα, όπως αυτά ορίζονται αντίστοιχα στο άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος. 2. Την ανάπτυξη προγραµµάτων διδασκαλίας και έρευνας για µεταπτυχιακούς φοιτητές στα πλαίσια των γνωστικών αντικειµένων των εργαστηρίων. 3. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας στα πλαίσια των γνωστικών αντικειµένων των εργαστηρίων µε στόχο: α) Την ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρµοσµένων σχετικών µε τις ανάγκες και τα τεχνικά προβλήµατα της χώρας. β) Τη δηµιουργρία τεχνολογικών προύποθέσεων για τη σύνδεση των τµηµάτων και των τοµέων, που αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο, µε την ελληνική βιοµηχανία. Την επιδίωξη συνεργασίας στον τοµέα της έρευνας, µε µέλη των άλλων τοµέων. και τµηµάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης ως επίσης και των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. δ) Τη συνεργασία χκάθε µορφής µε όλα τα κέντρα ερευνών και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα ελληνικά χαι ξένα εφόσον οι επιστηµονικοί στόχοι συµπίπτουν, συµβαδίζουν και αλληλοσυµπληρώνονται µε εχείνους των εργαστηρίων, µέσα σε πνεύµα αµοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας. ε) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόµενα στο Π.Δ. 159/ 1984 (Α. 53). στ) Την οργάνωση σεµιναρίων, συµποσίων, διαλέξεων, χαθώς και τη µετάκληση προσωπικοτήτων χαι επιστηµόνων, που η ειδικότητά τους είναι συναφής µε το γνωστικό αντικείµενο των εργαστηρίων. 'Άρθρο 4 . Προσωπικό Το προσωπικό χάθε εργαστηρίου απαρτίζεται από τα µέλη ΔΑΕΠ του οικείου Τοµέα χάθε που το γνωστικό τους αντικείµενο εµπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος, καθώς και τα µέλη ΕΔΤΠ και το λοιπό επιστηµονικό προσωπικό που τοποθετείται σε χάθε ένα από αυτά. “Άρθρο 5 Διοίκηση - Αρµοδιότητες 1. Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από µέλος του Διδακτικού Έρευνητικού Προσωπικού (ΑΕΠ) του οικείου Τοµέα, που ανήκει κατά προτεραιότητα στις βαθµίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 1268/ 82 και εκλέγεται κατά τα οριζόµενα στο Προεδρικό Διάταγµα 46/1989 Α.2]). Ο διευθυντής πρέπει να είναι επιστήµονας αναγνωρισµένου κύρους και εµπειρίας στον τοµέα δραστηριότητας του εργαστηρίου. 2. Ο διευθυντής ασκείτις αρµοδιότητες, που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 1268/82 και επιπλέον: α) Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό - µεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου. β) Υποβάλλει στον τοµέά προτάσεις για επιλογή και διάθεση ειδικών µεταπτυχιακών υποτρόφων. Ὑ) - Καταρτίζει χαι υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τοµέα το ετήσιο πρόγραµµα λειτουργίας του εργαστηρίου και µεριµνά για την τήρησή του. δ)Μεριµνά για την οικονοµική διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου. 4 . ε) Μεριµνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου µε το αναγκαίο προσωπικό. στ) Μεριµνά για την κατανοµή των χώρων του εργαστηρίου. ζ Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του Τοµέα τον ετήσιο απολογισµ9 των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου. η) Υπογράφει κάθε εξερχόµενο έγγραφο και γενικά είναι υπεύθυνος για την οµαλή και αποδοτική λειτουργία του εργαστηρίου. θ) Εισηγειται στον τοµέα τους υπεύθυνους αναλωσιμων υλικών χαι του χινητού εξοπλισµού. “Άρθρο 6 Λειτουργία 1. Ο διευθυντής κάθε εργαστηρίου έχει την ευθύνη της καθηµερινής λειτουργίας του εργαστηρίου και της παρακολούθησης και επίβλεψης του προσωπικου 2. Ο διευθυντής ενημερωνεται πριν τη διεξαγωγη κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστηριο στα πλαίσια ερευνητιχου προτραμµατος η άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από το τµήµα ή τον τοµέα που ανήχει και καθοριζει µέσα στα πλαίσια της αποστολης του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιµοποιηση οργάνων και χώρων του εργαάστηρίου, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση του τοµέα ή του τµήµατος. 3. Κατά τη χρησιµοποΐηση οργάνων και υλικών του εργαστηρίου καθώς και κατά την παραµονή των εργαζοµένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους του, τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας, που συντάσσονται από τον διευθυντή και αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιµέλειας των εργαζοµένων καθώς και την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες. 4. Η χρησιµοποΐηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται µόνο στο προσωπικό του οικείου εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση χαι εξουσιοδότηση από τον διευθυντή,. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, µετά τη χρησιµοποϊησή των, στην χατάσταση που είχαν παραδοθεί. 5. Με εισήγηση του διευθυντή του οικείου εργαστηρίου στα αρµόδια όργανα του ιδρύµατος είναι δυνατή η πρόσληφψη επιστηµόνων σε τοµείς σχετικούς µε τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 1268/ 82 χαθώς και άλλων επιστηµόνων για τη διδασκαλία, έρευνα ή οργάνωση του εργαστηρίου, σύµφωνα µε την χείµενη νοµοθεσία. 6. Σε µέλος ΕΔΤΠ του οικείου εργαστηρίου µπορεί να ανατίθεται από τον διευθυντή του εργαστηρίου η γραµµατειακή εξυπηρέτηση του εργαστηρίου. “Άρθρο 7 Πόροι Πόροι κάθε εργαστηρίου είναι: α) Οι πιστώσεις, οι οποίες προέρχονται είτε από τις δηµόσιες επενδύσεις, είτε από τον τακτικό προύθπολογισµό και οι πόροι που προέρχονται από την ιδιαίτερη περιουσία του ιδρύµατος, που χορηγούνται από τον οικείο τοµέα, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 1268/1982. β) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του Π.Δ. 159/84 (Α΄ 53). . Υ) Η χρηµατοδότηση είναι δυνατή χαι από εξωτερικές πηγές. Οιπηγές αυτές µπορούν να είναι: 1} Ετήσια επιχορήγηση από τακτικό προύπολογισµό και προύπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων από τα διάφορα Υπουργεία της χώρας, 1} οι κληρονοµιές, κληροδοτήµατα, δωρεές και κάθε άλλη οικονοµική ενίσχυση που προέρχεται από τηµεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νοµικά πρόσωπα προς το Πολυτεχνείο Κρήτης για τους σκοπούς του εργαστηρίου εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του εργαστηρίου χαι του Πολυτεχνείου Κρήτης.“Άρθρο 8 Τηρούµενα βιβλία Για τις ανάγκες χάθε εργαστηρίου τηρούνται τα αχολουθα βιβλία και στοιχεία: - Βιβλία πρωτοχκόλλου - Βιβλία περιουσιακών στοιχείων - Φάχκελλος οικονοµικών στοιχείων για χάθε έτος - Κατάλογος επιστηµονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων - Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία ή χρίνεται απαραίτητο για το εργαστήριο. “Άρθρο 9 Χώρος εγκατάστασης Χωροι εγκατάστασης κάθε εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγη του έργου τους και ειδικότερα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων µε τα όργανα και τον λοιπό τεχνικό εξοπλισµό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραµµάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων. '“Άρθρο 10 Μεταβατικές διατάξεις Μέχρι τη συγκρότηση και λειτουργία του οικείου τοµέα στον οποίο ανήκει καθένα από τα ιδρυόµενα εργαστήρια η εκλογή του διευθυντή γίνεται από τη Γ.Σ.. του τµήµατος. Αν και το οικείο τµήµα δεν λειτουργεί αυτοδύναµα η εκλογή γίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή ή από τη Σύγκλητο αν λειτουργεί αυτοδύναµα το ίδρυµα. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε την δηµοσίευση και εχτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθΐγνα, 30 Μαρτίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΥπΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΝ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ '
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-04-06 Προεδρικό Διάταγμα 1990/125
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/51
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία