ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/127

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-04-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-04-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-04-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

΄ (&) Μετάταξη χαι ένταξη αστυνοµικού προσωπικού γενικών καθηχκόντων στο αστυνοµικό τεχνικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Επιτρέπεται στις εµπορικές τράπεζες χαι στις τράπεζες επένδύσεων να αναλαµβάνουν τη διάθεση σε δηµόσια εγγραφή µετοχικών και οµολογιακών τίτλων για λογαριασµό επιχειρήσεων και την απορρόφηση του τυχόν µη διατεθέντος τµήµατος χωρίς προηγούµενη κατά περίπτωση έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος υπό τον όρο ότι οι τράπεζες θα πωλούν τους τίτλους που αποκτούν κατά την παροχή υπηρεσιων΄υπάε…πι…ς µέσα σε 12 µΐνες το αργότερο από την ηµεροµηνία ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης. 2.Οι τράπεζες θα ανακοινώνουν εγγράφως στην Τράπεζα της Ελλαδος (Διεύθυνση Νοµισµατικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, Τµήµα Σχέσεων µε τις Τράπεζες) για χκάθε συγχκεκριµένη περίπτωση παροχής υπηρεσιών υπυάετνντίΏης το συνολικό ύψος της έκδοσης, την ηµεροµηνία λήξης της σε δήµόσια εγγραφή διάθεσης των τίτλων και την αΈία των µη διατεθέντων τίτλων τους οποίους απορρόφησε η τράπεζα ως . Από την χοινοποΐήση της παρούσας Πράξης η ΠΔΑ/ΤΕ 1187/ 30.11.87 χαταργείται. Η Πράξη αυτη να δηµοσ7ιευθει στην Εφηµερίδα της Κυβερνησεως Αθήνα, 29 Μαρτίου 1990 . Ο Διοικητής ΑΗΜ.. ΧΑΛΙΚΙΑΣ(6) Πράξη Διοικητή αριθ. 1721 /29.3.90 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) 1)Τροποποΐηση της ΠΔ/ΤΕ 1353/25.8.88 που αφορά τις χαταβαλλόµενες προµήθειες στους φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τη διακίνηση οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου και β) κατάργηση των ΠΔ/ΤΕ 873/10.11.86 και 1654/14.12.89. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1)το άρθρο 1 του Ν. 1266/ 82 «όργανα ασκήσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», 3)τις ΠΑ/ΤΕ 873/10.11 86 και 1155/5.10.87, όπως τροποποιήθηκαν µε τις ΠΔ/ΤΕ 1353/25.8.88, 1354/25.8.88 και 1654/ 14.12.89, αποφάσισε τα εξής: 1.Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 / της ΠΑ/ΤΕ 1353 /25.8.88 ως εξής: Πωλούν σε πιστωτικούς ή άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς του εσωτερικού ή σε µέλη του Χρηµατιστηρίου Αξιών χαι προκειµένου για οµόλογα µε ρήτρα αυναλλάγµατος, περιλαµβανοµένων χαι των οµολόγων µε ρήτρα Ε σε επενδυτές χατοίκους εξωτερικού (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα). 2.Καθορίζεται ότι για τους εξουσιοδοτηµένους φορείς, τους επενδυτές, τη διαδικασία. τις καταβαλλόµενες προµήθειες και τους λοιπούς όρους διακίνησης οµολόγων του Δηµοσίου µε ρήτρα συναλλάγµατος, περιλαµβανοµένων χαι των οµολόγων µε ρήτρα ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1155/5.10.87, όπως ισχύει. 3.Από την χοινοποίηση της παρούσας Πράξης καταργούνται οι ΠΑ/ΤΕ 11 .86 και 1654/14.12.89. Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήγσεως. Αθήνα, 29 Μαρτίου 1990 Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ -+-.(6) Πράξη Διοικητή αριθ. 1722 /29.3.90 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Καθορισµος επιτοκίων που εφαρµόζονται σε τυχόν ανοΐγµατα των τρεχουµένων λογαριασµών που τηρούν οι Τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόφη: 1)το άρθρο ] του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», 2)τις ΠΑ/ΤΕ 709/6.3.86, 862 /17.10.86, 866/30.10.86 και 937 /2.2.87, Υ) τις τρέχουσες νοµισµατοπιστωτικές συνθήΐκες, αποφάσισε: να χαθορίσει από 1.4.1990 τα επιτόκια που εφαρµοζονται στα ανοΐγµατα των τρεχουµένων λογαριασµών που τηρούν οι τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος ως εξής: 1)Το τµήµα των χρεωστικών υπολοίπων των τρεχουµένων λογαριασµών των τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος, που µε.βάση τα στοιχεία ετήσιου ισολογισµού του αµέσως προηγούµενου έτους, αντιστοιχεί σε ποσοστό µέχρι 15%% των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας ή σε ποσοστό µέχρι 2,δύξδο του στο τέλος του προηγουµένου έτους συνολικού υπολοίπου των χαταθέσεων σε δραχµές και συνάλλαγµα, εκτοκίζεται µε επιτόκιο 24,5ύ% (είκοσι τέσσερα χαι µισό τοις εκατό) το έτος. 2)Το τµήµα των χρεωστικών υπολοίπων που αντιστοιχεί σε πρόσθετο ποσοστό µέχρι 15%% των ιδίων χεφαλαίων ή σε ποσοστό µέχρι 2,5ύδο των χαταθέσεων της τράπεζας, εκτοκίζεται µε επιτόχκιο 26% (είκοσι έξι τοις εκατό) το έτος. Υ) Το τυχόν εναποµένον τµήµα των χρεωστικών υπολοίπων εχτοχκίζεται µε επιτόκιο 200 (είκοσι εννιά τοις εκατό) το έτος. Κατά τα λοικά ισχύουν οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 709/6.3.86, όπως ισχύει. Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 29 Μαρτίου 1990 Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ -----ή---( Πράξη Διοικητή αριθ. 1723 /29.3.90 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Εκτοκισµός των ανουγµάτων: α) του τρεχούµενου λογαριασµού που τηρεί το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο στην Τράπεζα της Ελλάδος, χκαι β) του λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης που τηρεί το Τ.Π.Δ. στην Τράπεζα της Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόφη: 1)Το άρθρο ] του Ν. 1266/ 82 «όργανα ασκήσεως της νοµισµατιπιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις,». 2)Τις ΠΑ/ΤΕ 1439 και 1440/31.1.89. ) Τις ΠΑ/ΤΕ 1722 /29.3.90. 7)Τις τρέχουσες νοµισµατοπιστωτικές συνθήκες, αποφάσισε: Να χαθορίσει ότι από 1.4.1990 τα τυχόν ανοΐγµατα των λογαριασµών του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων που διέπονται από τις ΠΔ/ΤΕ 1439 χκαι 1440/ 31.1.3389, εκτοκίζονται µε βάση τα οριζόµενα στην ΠΑ/ΤΕ 1722/ 29.3.90. Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Μαρτίου 1990 Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ( Συµπλήρωση της ΠΑ/ΤΕ 1178/12.11.87 σχετικά µε τον επαναπατρισµό χεφαλαίων που έχουν εισαχθεί από χώρες εκτός ΕΟΚ για αγορά τίτλων εισηγµένων στο χρηµατιστήριο. (Συνεδρίαση 444/5.3.90, θέµα 1 6ο) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΞΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόφης 1)Την ΠΑ/ΤΕ 1178/12.11.87. όπως ισχύει. 2)Τη σκοπιµότητα διερεύνησης της δυνατότητας επένδυσης ξένων κεφαλαίων σε χρηµατιστηριακούς τίτλους, ακοφάσισε: Να συµπληρώσει την παράγρ. 1 του διατακτικού της ΠΑ/ΤΕ 1178/ 12.11.87 καινα καθορίσει ότι επιτρέπεται ο επαναπατρισµός τοχοµεριδίων ή µερισµάτων καθώς χαι του προϊόντος ρευστοποΐησης, περιλαµ-. βανοµένης της τυχόν υπεραξίας, τίτλων εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο που έχουν αποκτηθεί µε εισαγωγή και δραχµοποΐηση ελευθέρου συναλλάγµατος από κατοίκους (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας. Οι λοιποί όροι της ΠΑ/ΤΕ 1178/17 11.87, όπως ισχύει, παραµένουν αµετάβλητοι. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα µέλη Ο Γραµµατέας Αχριβές αντίγραφο
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 παρ. 5 του Ν. 1590/1986 «Τροποποΐηση διατάξεων του Ν. 1481 /1 984 «Οργανισµός Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις, (Α'-49),. β) Του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. γ' και στ' του Ν. 1481 984 (Α΄152), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. ] του Ν. 1590/
  • ) Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραµµατείας άηµόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης» (Α΄“-51),.
  • Την 103 / 1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονοµικων και του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης. αποφασίζουµε: 'Αρθ.ρο 1 Δικαίωµα µετάταξης
  • Αστυφυλαχες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόµοι, οι οποίοι κατά το χρονο ένταξής τους στην Ελληνικη Αστυνοµία υπηρετούσαν στις Τεχνικές Υπηρεσίες της παρ. 1 του παρόντος, αλλά δεν ασκούσαν τεχνικά καθήκοντα, δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος. '“Άρθρο 2 Δικαιολογητικά
  • Η επιτροπή αποφαίνεται, κατά πλειοφηφία, µόνο για την καταλληλότητα ή όχι των υποφψηφίων για µετάταξη στην αιτούµενη ειδικότητα, χωρίς να τους βαθµολογεί. . δ. Οιυποφήφίοι για µετάταξη εξετάζονται προφορικά στη θεωρία και πρακτικά στην εφαρµογή. Για το σκοπό αυτό η επιτροπή συνέρχεται δύο ώρες προ των εξετάσεων και καταρτίζει ερωτηµατολόγιο µε 50 τουλάχιστον θέµατα. Από το ερωτηµατολόγιο αυτό χάθε µέλος της επιτροπήῆς, κατ' επιλογήν του, απευθύνει στον εξεταζόµενο µία τουλάχιστον ερώτηση. Η εξέταση γίνεται χωριστά για χάθε υποφήφιο. 6: Η επιτροπή, µετά το πέρας των εργασιών της, συντάσσει πρακτικό, στο οποίο προσαρτάται ο πίνακας των παραπεµφθέντων σ' αυτή για εξέταση υποψφηφίων, µε- µνεία, έναντι του ονόµατος εκάστου, της ηµεροµηνίας εξέτασής του, ως χαι αν αυτός κρίθηκε κατάλληλος ή όχι. ΓΓια τους µη προσελθόντες για εξέταση γίνεται σχετική εγγραφή στη στήλη των παρατηρήσεων. Το πρακτικό, µε τα υπόλοιπα δικαιόλογη- * τικά των υποφψηφίων, υποβάλλεται, µε µέριµνα του προέδρου της επιτροπής. στη Α/νση Αστυνοµικού Προσωπικού/Υ.Δ.Τ.
  • Συνιστώνται θέσεις Τεχνιτών Γ“ τάξεως σε χάθε µία από τις ειδικότητες των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου σε αριθµό ίσο µετον αριθµό των εντασσοµένων µετο βαθµό αυτό στην ίδια ειδικότητα.
  • ) Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραµµατείας άηµόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης» (Α΄“-51),.
  • Οι εξετάσεις ενεργούνται στην έδρα των συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρµογών Νότιας Ελλάδας, για την Αθήνα και Υποδ/ νσης Τεχνικών Εφαρµογών Βόρειας Ελλάδας, για τη Θεσσαλονίκη, πλην των υποψηφίων για την ειδικότητα του τυπογράφου, οι οποίες ενεργούνται στις εγκαταστάσεις του Τυπογραφείου της Ελληνικής Αστυνοµίας.
  • Το πρόγραµµα των εξετάσεων, η χκατανοµή των υποψφηφίων στις επιτροπές και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας. “Άρθρο 5 Τρόπος ένταξης
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΣ 2001/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1481 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία