ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/13

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-01-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-01-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-01-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής στο Τµήµα Ιατρικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου εσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 5 "Η κλινική διευθύνεται από µέλος ΔΑ.Ε.Π. του Τοµέα Χειρουργικής του Τµήµατος Ιατρικής που ανήκει κατά προτεραιότητα στις βαθµίδες του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 1268/82 και εκλέγεται µε τη διαδικασία του Π.Δ. 4 [...]"
1.  
    ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ --------ή-----
  1. Υπάλληλο του Υπουργείου Οικονοµικών µε βαθµό Α΄ Κλάδου ΠΕ Φοροτεχνικών µε τον αναπληρωτή του
  2. Τον Πρόεδρο του τέως Δ.Σ. του Σ.Ε.Π.Τ.Α. µε τον αναπληρωτή του, και Υ) Εκπρόσωπο του ως άνω Σωµατείου µε νοµική κατάρτιση µε τον αναπληρωτή του µε σκόπό την αποτίµηση της καθαράς περιουσίας του Σ.Ε.Π.Τ.Α., µέσα στα πλαίσια εκπληρώσεως των υποχρεώσεών του και ικανοποιήσεως των απαιτήσεων αυτού, µε δυνατότητα παράδοσης στοιχείων του ενεργηταού στο Σωµατείο «Σύλλογος Φίλων Αυτιστικών Παιδιών» χατά την διαρκεια της εκχαθαρισης, για το πέρας της οποίας τίθεται χρονικό όριο τριών (3) µηνών από της δηµοσιευσεως του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
    Με απόφαση του Υπουργού Εµπορίου συγκροτείται η κατά την προηγουμενη παράγραφο διαχειριστιχη επιτροπη εντός δέκα (10) ηµερών από της εκδόσεως του παρόντος. “Άρθρο 2 Το παρόν αρχίζει να ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. ΄“Άρθρο 1. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΥπΟνΥΡΓΟΣ ΕΜπΠΟΡιονΥ.
  • Τις ξιατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 χαι 7 παρ. 5 του Ν. 1268/ 1982 «Για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµµάτων»ν (Α 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποπουήθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δοµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α 173),
  • Η Κλινική ανήκει στον Τοµέα Χειρουργικής και εξυπηρετεί τις εχπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στα ακόλουθα αντικείµενα: α. Μεταµόσχευση ιστών (δέρµατος, χόρίου, λίπους, χόνδρου, οστού ' περιτονίας, συνθέτων ελεύθερων µοσχευµάτων χ.λπ.). * . β. Διάφοροι κρηµνοί (µισχωτοί, ελεύθεροι, αγγειακοί, µνυοδερµατικοί, µυϊκοί, περιτονιδερµατικοί, χ.λπ.). γ. Όγκοι του δέρµατος και των βλεννογόνων, καλοΐθεις χαι κακοήθεις. Επίσης όγκοι µαλακών µορίων (παρωτίδος, συγγενείς κύστεις, όγχκοι, τραχήλου, λεµφαδενικές διογκώσεις - λεµφαδενικός καθαρισµός τραχήλου, νπογναθίου τριγώνου χαι βουβωνικής χώρας). δ. Κακώσεις µαλακών µοριων και οργάνων του προσώπου (ώτων, ρινος, βλεφάρων, προσωπικού νεύρου, κ. λπ.) καταγματα οστών του προσώπου ζ(ρινικών, ζυγωµατικων, κάτω και άνω γνάθου). ε. Συγγενείς ανωµαλίες και παραµορφώσεις προσώπου (λαγώχειλος, λυκόστοµα., δισχιδής ρις, απλασία ώτων, χ.λπ.) στ. Συγγενείς ανωµαλίες γεννητικών οργάνων του άρρενος (υποσπαδίας, επισπαδίας, κ.λπ.). ζ. Συγγενείς ανωµαλίες του θήλεως (απλασία χολπου, ερµαφροδιτισµός, χ.λπ.). η. Αντιµετωπιση των εγκαυµάτων (γενική και τοπική θεραπεία, συντηρητική και χειρουργική). Αντιµετώπιση επίσης και των ειδικών εγκαυµάτων (ηλεχτρικα, χηµικά). θ. Αντιµετώπιση της ακτινοδερµατίτιδος, λεµφαδήµατος των άχρων και του οσχέου, ελκών εχ κατακλίσεως, ατόνων ελκών χαι ελκών του ΜΑΒΙΟΝ)..ι. Χειρουργικη της χειρός, χακώσεις (δέρµατος, οστών, τενόντων. αγγείων και νεύρων). Συγγενείς ανωμαλιες (συνδακτυλια, πλυοδακτυλια, εκτροδακτυλια κ.λπ.) Παθολογικές καταστάσεις (νόσος σύνδροµο καρπιαίου σωλήνος, αρθριτική χειρ). τα. Επανορθωτική χειρουργική των χκάτω άχκρων (συγγενής και επίκτητες παθήγσεις). ιβ. Μικροχειρουργική και εφαρµογή της. ηη. Αισθητική χειρουργική προσώπου (ρυτιδεκτοµή, βλεφαροπλαστική, ρινοπλαστική). Μαστών (µακροµαστία, µικροµαστία, νεοπλασία, ασυµµετρία, χαλάρωση). ο ο Κοιλίας (κοιλοπλαστικη) Υπερλίπωση γλουτών και µηρών (λιποαναρροφηση)Ο εσωτερικος κανονισμος της κλινικής καθορίζεται σύµφωνα µε τους ορισµούς των εποµένων άρθρων. “Άρθρο 3 Η κλνική Πλαστικής Χειρουργικής έχει ως αποστολή: α. Την χκάλυψη των διδακτικών χαι ερευνητικών αναγχών των φοιτητών του Τµήµατος Ιατρικής καθώς χαι των άλλων Τµηµάτων της Σχολής Επιστηµών Υγείας, σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο. β. Την εξυπηρέτηση των διαφόρων χοινωνικών αναγκών όταν και όποτε ζητείται συγκεκριµενη συνδροµή που ανήγκει στο αντικειµενο της κλινικής.γ Την ειξίκευση γιατρων χαθως και άλλων λειτουργων των κλάδων υγείας και την συνεχή εκπαίδευση χαι επιµόρφωση αυτών. δ. Την παροχή τριτοβάθµιας περίθαλψης. ε. Την εκ…τέλεση κλινικών και πειραµατικών ερευνητικών προγραµµάτων µε σκοπό τη µελέτη και αναζήτηση νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών µεθόδων. στ. Την συνεργασία και ανταλλαγή επιστηµονικών γνώσεων µε &λλα ακαδηµαϊκά ή ερευνητικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. ζ. Την οργάνωση τοπικών, εθνικών και διεθνών συνεδρίων,, συµποσίων σεµ.ιναριων διαλέξεων χαι µετεκπαιδευτιχων µε ακοπό την ενηµέρωση του χοινού και του ιατρικού και λοιπκού προσωπικού της χλινιχης Ε τ 'Αρθρο 4 Το προσωπικό της κλινικής απαρτιζεται από: α) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τοµέα χειρουργικής που το γνωστικό τους αντικείµενο εµπίπτει στά διδακτικά, ερευνητικά και νοσηλευτικα ενδιαφεροντα της κλινικής όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο πρώτο του παρόντος ξιατάγµατος, ) Γιατρούς του Ε.Σ.Υ. που αποσπώνται στην κλινική σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 1579 (Α 21 7), Ειδικευόµενους γιατρούς και λοιπούς επιστήµονες, δ) µέλη του Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικου Προσωπικού και ε) το χάθε είδους νοσηλευτικό χαι λοιπό προσωπικο που τοποθετείται στην κλινική σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύσυσες διατάξεις.
  • Τη γνώµη της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Ιατρικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσάλονίκης (συνεδρίαση 28/13.6.1989),
  • Τη γνωµοδότηση 692 του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε προταση του Αναπλχηρωτή Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε:1. Ιδρύεται στο Τµήµα Ιατρικής της Σχολής Επιστηµών Υ γείας, του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία