ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/145

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-04-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-04-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-04-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

, . (6) Τροποποΐηση του αριθ. 676/18.10.1963 Β.Δ/τος «περί επεκτάσεως των εν ΗΠρακλείω. εγκαταστάσεων της Ανωνύµου Εταιρείας µε την επωνυµία «Προνοµιούχος Ανώνυµος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος» (Α' 199), όπως τροποποιήθηκε µε το αριθµ. 207/ 27.4.1988 Π.Δ/γµα. (Α΄ 89).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφης 1. Το άρθρο 14, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 8, 12 χαι 20 του Ν. Α/ τος 3077 /54 «Περί Γενικών Αποθηκών» (Α΄ 243).. 2.Την από 3.8.89 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Προνοµιούχου Ανωνύµου Εταιρείας Γενικών Αποθηκών της. Ελλάδος. Ε 3.Την αριθµ. 100/90 γνωµοδοτηση του Συµβουλίου Επιχρατειας, µε πρόταση του Υπουργού Εµπορίου, αποφασίζουµε: µονο Τροποποιείται το αριθµ 6Τό/Ί8.10.63 Β.Δ. (Α΄ 199) και αιρεται η λειτουργία ως γενικής αποθήµης του ισογείδυ αποθηκευτικού χώρου ωφελίµου επιφανείας δαπέδου 354,30 τετρ. µέτρων, πού βρίσκεται στο Ηραχλειο Κρητης και στις οδούς Θαλήτα και Λαχανά. Στον Υπουργο Εµπορίου αναθέτουµε την δημοσιευση εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 4 Απριλτου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ .Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ εκποΡιον Θ. ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΣτ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 146 . (ή Τροποποΐηση του Π.Δ. 421 /81 «Περί κανονισµού οργανώσεως χαι Λειτουργίας του Επιµελητηρίου υπό τον τίτλο «ΑΡΑΒΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ(Α΄ 113) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.Δ. 430/86 (Α΄ 202). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόµου 990/1979 «Περί ιδρύσεως Επιµελητηρίου υπό τον τίτλο «ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ, (Α΄ 266),. 2.Την αριθµ. 101 /90 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας µε πρόταση του Υπουργού Εµπορίου, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Διοικητικό Συµβούλιο Τροποποιουνται οι παράγραφοι ] και 2 του αρθρου 13 του Π.Δ. 4Α21/81 όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 του Π.Δ. 430/86, ως ακολούθως: 1.Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 40 µέλη από τα οποία 20 είναι Έλληνες και 20 είναι “Άραβες. 2.Η Γενική Συνέλευση εκλέγει 34 από τα 40 µέλη για τρία χρόνια. . Σε περίπτωση παραίτησης η κατά οποιαδήποτε τρόπο αποχώρησης ενός ή περισσοτέρων µελών του Διοικητικού Συµβουλίου πριν από τη Χήξη της θητείας των, το Διοικητικό Συµβούλιο δικαιούται να συµπληρώσει τις κενές θέσεις µε την εκλογή νέων µελών για το υπόλοιπο της θητείας των µελών που αποχώρησαν. Η εκλογή των µελών πρέπει να εγκριθεί από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα ακολουθήγσει. ' 'Άρθρο 2 Μεταβατικές διατάξεις Η συµπλήρωση των νέων τεσσάρων (4) µελών του Διοικητικού Συµβουλίου θα γίνει από την Γενική Συνέλευση µετά την δηµοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος. Η θητεία των νέων Συµβούλων συµπίπτει ε την θητεία των υπολοίπων εκλεγµένων ήδη Συµβούλων. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εµπορίου αναθέτουµε την δηµοσίευση εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθΐνα, 4 Απριλίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΥΠΟνΥΡτΟΣ ΕΜπΟΡΙιον Θ. ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΣ --φ------ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ο ) Χρηµατοδοτηση του τηρουµένου στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Ειδικού Λογαριασµού Εγγυήσεων Γεωργιχων Προϊόντων (ΕΛΕΓΤ του Ελληνικού Δηµοσιου, µε το ποσό των δραχµών 120.000.000.000, σε ανοικτό λογ/σµο, για χρηµατοδότηση ΓεΟ. ωργικών Κοινοτικών Δαπανών χατά το 19 Αθηνα, σΐµερα την 2ὕη του µηνός Μαρτίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενΐντα µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου, που εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονοµικών Γεώργιο Αγαπητό και Γεωργίας Γεωργ. Λιάπη και της Αγροτικής. Τράπεζας της Ελλάδος, που εκπροσωπείται από το Διοικητή της Θεοδ. Γ'. Δηµόπουλο, συµφωνήθηκαν και συνοµολογήθηκαν τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Επιτροπή χοινοτήτων, στην προσπάθειά της να λύσει το πρόβληµα της ανεπάρκειας των Κοινοτικών Πόρων, αντικατέστησε από το 1987, τον τόπο µε τον οποϊό χηρηγούσε τις προκαταβολές το ΡΕΟΟΑ στά κράτη - µέλη της Κοινότητας, οι οποίες επιβάρυναν τις πιστώσεις του Τµήµατος Εγγυήσεων σύµφωνα µε τον κανονισµό 729/70. ] Στο Συµβουλιο Υπουργών Γεωργιας στο Λουξεμβουργο αποφασίστηκε η τροποποΐηση του παραπάνω κανονισµού. Σύµφωνα µε αυτή, τα κράτη - µέλη θα χαταβαλλουν από δικούς τους πόρους: τις αναγκαίες πιστώσεις για χκάλυφη των σχετικών δαπανών. Τα χρήµατα αυτά θα επιστρέφονται από το ΕΕΟΩΑ στην αρχή του δεύτερου από εκείνον που έγιναν οι πληρωµές. Με την 1145/22.9.87 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος επιτρέπεται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος να χρηµατοδοτεί τον ΕΛΕΓΠ για καταβολή των ενισχύσεων που καλύπτονται από πιστώσεις του ΕΕΟΟΑ - Τµήµατος Εγγυήσεων - έναντι εκχώρησης των σχετικών απαιτήσεων. Το επιτόκιο χαθώς και οι λοιποί.όροι χαθορίζονται από τις χρηµατοδότριες Τράπεζες και τα αρµόδια Χρατικά όργανα. Σύµφωνα µε την ακολουθούµενη από την Τράπεζα της Ελλάδος τακτική οι χρηµατοδοτήσεις του ΕΛΕΓΠ από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος δεν περιλαµβάνονται στα όρια της πιστωτικής επέχτασης του χρηµατοδοτικού προγράµµατος της ΑΤΕ. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω υπογράφεται η παρούσα σύµβαση. “Άρθρο 1 Η Αγροτικη Τραπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) θα χρηµατοδοτησει το ΕλΧηνικό Δηµόσιο µέχρι του ποσού των εχατόν είκοσι δισεκατοµµυρίων (12Ο.ΟΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ) δρχ. σε ανοιχτό λογ/σµό, για πραγµατοποΐηση πληρωµών, για την χαταβολή δαπανών στο Γεωργικό Τοµέα κατά το 1990, σύµφωνα µε το νέο σύστηµα πληρωµών, που ισχύει µετά την τροποποΐηση του Κανονισµού 729 “Άρθρο 2 Οι Υπουργοί Οικονοµικών και Γεωργίας, που εκπροσωπούν το Δηµόσιο, δηλώνουν µε την παρούσα ότι συνάπτουν δάνειο από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ποσού δραχµών εκατόν είχοσι δισεκατοµµυρίων (120.000.000.000) σε ανοικτό λογ/σµό και εξουσιοδοτούν την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος να διαθέσει το προϊόν αυτού όπως καθορίζεται στην παρούσα σύµβαση. Η εξόφληση του δανείου µετά των τόχκων του θα πραγµατοπονηθεί µέχρι 28.2.91, που ορίζεται χαι ως χρόνος λήξης του. Το δάνειο µέχρι την εξόφλησή του θα επιβαρύνεται µε επιτόχιο 22,25ύ% το χρόνο χωρίς συµφηφισµό οποιασδήποτε άλλης προµήθειας. Το επιτόχκιο θα προσανξάνεται µε την χκαθορισµένη ειαφορά υπέρ ΟΓΑ. Ο εκτοκισµός του δανείου θα πραγµατοποιείται κάθε τρίµηνο, µε αρχή την 31.3.1990 χαι οι δεδουλευµένοι τόχοι θα χρεώνονται στο λογ/σµό χωρίς άλλη εντολή του δανειοδοτούµενου και θα καλύπτουν µέρος του συνολικά εγκριµένου ποσού των 120 δισ. δραχµών. Η δανειστρια, όσο θα ισχύειη σύµβαση αυτή και μεχρι να εξοφλεί τ δάνειο, έχει το δικαίωµα να µεταβάλλει το επιτόχιο εφόσον µεταβληθει το χκόστος άντλησης των χεφαλαίων της. “Άρθρο 3 Η χρήση του δανείου θα γίνεται τµηµατικά µε καταστάσεις εντολών πληρωµών ή µε έγγραφα που θα παραδίδει το Υπουργείο Γεωργίας (Δ/ νση Οικονοµικής Διαχείρισης) στην ΑΤΕ. Με το προιόν του δανείου θα πιστώνεται ο λογ/σµός του Δηµοσΐου «ΕΕΟΩΑ - Προϊόν χρηματοδότησης για πληρωµές ενισχύσεων και άλλες εισπραξεις» Α.Κ. 4456, ο οποίος και θα χρεωνεται µε τις αναλήφεις που θα γίνονται για τις πληρωµές που αναφέρονται στο άρθρο ] της παρούσας. “Άρθρο 4 πληρωμη των δικαιούχων θα γίνεται από την ΑΤΕ εντός τριών ηµερών από την ηµέρα που χατατίθενται στην ΑΤΕ οι χαταστάσεις πληρωµής µε αΈία την ηµέρα χρέωσης του λογ/σµού Φ4δ6, όπως γινόταν και µε το προηγούµενο σύστηµα (προκαταβολών ΕΕΟΩΑ). Τυχόν λοιπές πληρωµές σε βάρος του λογ/σµού θα πραγµατοποιούνται µε εντολές πληρωµής, σύµφωνα µε τις κοινές αποφάσεις των Υπουργων Οιχονοµιχων και Γεωργίας, που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν σ' εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 23, 26 και 28 του Νόµον 992 /1 979 µέσα στα όρια των προβλέφεων του προθπολογισµού Ειδικού Λογαριασµού Ε.Γ.Π. Για τα ποσά που χαταβάλλει η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος από το Λογ/σµό ενεργεί ως Ταµίας και δεν έχει υποχρέωση απόδοσης λογαριασµού. | ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩτΟ) 'Άρθρο 5 ' Οι πιστώσεις που υποχρεούται να χαταβάλλει ο ΕΕΟΟΑ - Τµήµα Εγγυήσεων - µε την νέα χαθορισµένη διαδικασία εκχωρούνται µε την παρούσα σύµβαση από το Δηµόσιο στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε την 1145/22.9,87 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος χαι θα χατατίθενται σε πίστωση του δανείου. “Άρθρο 6 Η διαχείριση της ΑΤΕ δεν υπάγεται στις διατάξεις περί Δηµοσίου Λσγιστικού. . ' , “Άρθρο 7 Η σύµβάση διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού Νόµου της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος 4332 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε καθώς και από το Ν.Δ. από 17 Ιουλίου 1923 «περί ειδικών διατάξεων επί Ανωνύµων Εταιρειών». ' Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση που υπογράφεται στη συνέχεια και η οποία θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα ισχύει από 1 ης Ιανουαρίου 1990. Οι Συµβαλλόµενοι οι γπονρτοι οικοΝονικου Γ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γ. ΛΙΑΠΗΣ Ο Διοικητής Της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ΘΕΟΑ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ο) Χρηµατοδότηση του τηρουµένου στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Ειδικού Λογαριασµού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων του Ελληνικού Δηµοσίου, χατά το 1990, µε το ποσό των δραχµών 47.030.000.000. , Αθήγνα, σΉµερα την 2Ώτη του µηνός Μαρτίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα (1990) µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου, που εκπροσωπείται απο τους Υπουργούς Οικονοµικών Γεώργιο Αγαπητό και Γεωργίας Γεώργιο Λιάπη και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, που εκπροσωπείται από το Διοικητή της Θεόδ. Γ. Δηµόπουλο, συµφωνΐθηκαν και συνοµολογήθηκαν τα ακόλουθα. Προοίµιο Από το Υπουργείο Γεωργίας - Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα προς την ΑΤΕ για χρηµατοδότηση του Ειδικού Λογαριασµού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΤΉ) του Ελληνικού Δηµοσίου προς πραγµατοποΐηση πληρωµών για συγκέντρωση γεωργικών προϊόντων χ.λ.π. κατά το 1990. Με την 945/3.2.87 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος επιτρέπεται στην ΑΤΕ να χρηµατοδοτεί τον Ειδικό Λογαριασµό σεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΤ). Σύµφωνα µε την ακολουθούµενη τελευταία από την Τράπεζα της Ελλάδος τακτική οι χρηµατοδοτήσεις του ΕΛΕΓΠ από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος δεν περιλαµβάνονται στα όρια της πιστωτικής επέκτασης του χρηµατοδοτικού προγράµµατος της ΑΤΕ. Σύµφωνα µε τα κατωτέρω υπογράφεται η παρούσα σύµβαση. “Άρθρο 1 Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος θα χρηµατοδοτήσει το Ελληνικό Δηµόσιο µέσα στο 1990 µέχρι ποσού δρχ. σαράντα επτά δισεκατοµµυρίων τριάντα εκατοµµυρίων (47.030.000.000) για πραγµατοποΐηση των πληρωµών συγκέντρωσης γεωργικών προϊόντων χαι εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων της χώρας προς την ΕΟΚ, που προκύπτουν αποκλειστικά από την παρέµβαση στην αγορά προϊόντων σε εφαρµογή σχετικών διατάξεων. , “Άρθρο 2 ο - . Οι Υπουργοί Οικονοµικών χαι Γεωργίας, που εκπροσωπούν το Δηµόσιο, δηλώνουν µε την παρούσα ότι συνάπτουν δάνειο από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ποσού σαράντα επτά δισεκατοµµυρίων τριάντα εκατοµµυρίων (47.030.000.000) και εξουσιοδοτούν τηνΑγροτική Τράπεζα της Ελλάδος να διαθέσει το προϊόν αυτού όπως καθορίζεται στην παρούσα σύµβαση. ΑΛήξη δανείου χαθορίζεται η 31.12.199]. Το δάνειο µέχρι την εξόφλησή του θα επιβαρύνεται µε επιτόχιο το χρόνο χωρίς συµφηφισµό οποιασδήποτε άλλης προθεσµίας. Το επιτόχκιο τόυ δανείου θα προσανξάνεται µε την καθορισµένη εισφορά 1,25%% υπές ΟΓΑ. ΄ … [ Ο εκτοκισµός του δανείου θα πραγµατοποιείται κάθε τρίµηνο µε αρχή την 31.3.1900 οι δεδύυλευµένοι τόκοι θα χρεώνονται στο λογαριασµό χωρίς άλλη εντολή τζυ δανειοδοτουµένου. Η δανείστρια, όσο θα ισχύει η σύµβαση αυτίρχαι µέχρι να εξοφλχηθεί τελείως το δάνειο, έχει το δικαϊώµα να µεταβάλλει το επιτόχιο εφόσο µεταβληθεί το κόστος άντλησης των χεφαλαΐων της. ' “Άρθρο 3. Η χρήση του δανείου θα γίνεται τµηµατικά µέσα στο 1990 µε µηνιαΐους προῦπόλογισµούς που θα υποβάλλει η ΔΙΔΑΓΕΠ στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. ' Πρόβλεψη των αναγκαΐων χάθε µήνα χονδυλίων πληρωµών και εισπράξεων, που αναµένεται να πραγµατοπονηθούν, θα γίνεται στο τέλος του προηγούµενου µήγνα από την. ΔΙΔΑΓΕΠ. Η ΔΙΔΑΓΕΠ µπορεί να αντλεί µέσα στον επόµενο µήγνα το τυχόν αχρησιµοποΐητο υπόλοιπο του προηγούµενου µήνα. Το δάνειο θα εµφανίζεται λογιστικά στον Ειδικό Λογαριασµό Εγγυήσεων Γεωργικών Προτόντων 1290 «ΔΑΙΔΑΓΕΠ - Λογαριασµός Χρηµατοδότησης 1990» που τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Με το προϊόν του δανείου θα πιστώνεται πιστωτικός λογαριασµός του Δηµοσίου, ο οποίος χαι θα χρεώνεται µε τις πληρωµές που θα γίνονται για την αξία των γεωργικών προϊόντων που συγκεντρώνονται και για την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων της χώρας προς την ΕΟΚ, που προκύπτουν απόκλειστικά από την παρέµβαση στην αγορά προϊόντων σε εφαρµογή σχετικών κοινοτικών διατάξεων, καθώς επίσης µε τους τόχκους του δανείου. “Άρθρο 4. Για τις πληρωµές, που γίνονται µε το σύστηµα των προκαταβολών., η ΑΤΕ υποχρεώνεται να θέτει αµέσως τα ποσά: στη διάθεση των Κατ/ των, µε βάση τις κατανοµές της ΔΙΔΑΓΕΠ ή άλλου εξουσιοδοτηµένου οργάνου.. ' . Με τα ποσά αυτά η ΑΤΕ χαθίσταται αυτόµατα υπόλογοςχαι υποχρεώνεται να αποστείλει δικαιολογητικά πληρωµών στις προθεσµίες που ορίζουν οι εντολές πληρωµής της Α/νσης Οικονοµικής Διαχείρισης του Υπουργείου Γεωργίας. … τ Υποχρεώνεται επίσης να παρακολουθεί λογιστικά τα ποσά αυτά σε ιδιαίτερες κατά προϊόν, δραστηριότητα και έτος, υποµερίδες, που θα κλείνουν µε τα εκκαθαριζόµενα, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ποσά. Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο θα επιστρέφεται στο δανειακό λογ/σµό µέχρι 30.4.91 (µε ναίευτ 2.1.199]) ενοποιουµένων και παρατεινοµένων των αχετικών προθεσµιών των προκαταβολών µέχρι της ηµεροµηνίας αυτής µη επιτρεποµένου οιουδήποτε συµφηφισµού. Οι λοιπές πληρωµές σε βάρος του λογαριασµού θα πραγµατοποιούνται µε εντολές πληρωµής, σύµφωνα µε τις χοινές αποφάσεις των. Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν σ' εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 23, 26 και 28 του Νόµου 992 /1979, µέσα στα όρια των προβλέψεων του προύπολογισµού Ειδικού Λογαριασµού Ε.Γ.Π. ' Εξαιρετικά, οι τόκοι του δανείου του Δηµοσίου και η ειδική εισφορά υπέρ ΟΓ.Α, θα αναλαµβάνονται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, που εξουσιοδοτείται µε την παρούσα για την ανάληψη του εκάστοτε οφειλόµενου ποσού, χωρίς την έκδοση εντολής , πληρωµής. ΄ Τα ποσά που χαταβάλλει η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει εντολών πληρωµής, καθώς και οι τόχοι της χρηµατοδότησης, παρακολουθούνται λογιστικά σε ιδιαίτερες υποµερίδες, γιατί τα ποσά αυτά ενεργεί ως ταµίας και δεν έχει υποχρέωση αποδόσεως λογαριασµού. Οι εισπράξεις που θα πραγµατοποιούνται από τη διάθεση των γεωρπροϊόντων που συγκεντρώνονται καθώς και από άλλες πηγές, θα µεταφέρονται σε πίστωση του ως άνω λογαριασµού Νο 1200 «ΑΙΑΑΓΕΠ - Λογαριασµός Χρηµατοδότησης 1990,. “Άρθρο 5 Πέρα από τη χρηµατοδότηση αυτή η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος δεν θα έχει ανάµιξη στην αποθηκευτική διαχείριση της συγκέντρωσης των γεωργικών προϊόντων. . 576 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠιΡΩΤΟ) Η διαχείριση της ΑΤΕ δεν υπάγεται στις διατάξεις περί Δηµοσίου στη συνέχεια και η οποία θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της ΚυβερνήΛογιστικού. . σεώως. Η παρούσα ισχύει από 1 η Ιανουαρίου 1990... - “Άρθρο 6 . Οι Συµβαλλόµενοι Η σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού Νόµου της Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ' Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος 4332 /1929, όπως τροποποιήθηκε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - - ΓΕΩΡΓΙΑΣ καί συµπληρώθηκε, καθώς και από το Ν.Δ. από 17 Ιουλίου 1923 «περί Γ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ Γ. ΛΙΑΠΗΣ ειδικών διατάξέων επί Ανωνύµων Εταιρειών». Ο Διοικητής . ' .. Της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση που υπογράφεται ΘΕΟΔ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ τοΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία