ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/156

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-04-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-04-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-04-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/156

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Σταθµοί Ασυρµάτου ζώνης συχνοτήτων πολιτών - Ραδιοσταθµοί €©.Β.. Ο ΠΡΟΕΑΡΟΣ ] Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν.Δ. 1244/72 (Α'/181) «περί λειτουργίας ερασιτεχνικών χαι πειραµατικών σταθµών ασυρµάτου, ειδικών ραδιοδικτύων χαι ιδρύσεως υπηρεσίας ελέγχου ραδισεχποµπών», όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 του Ν. 178Ο/88 (Α΄/ ΄ 114). 2. Τις αριθ. 367 / 89 και 51 /90 γνωµοδοτησεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουµε: «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΥ €.Β. “Άρθρο | Γενικές Διατάξεις. 1. Οι σταθµοί ασυρµάτου Ζώνης Συχνοτήτων Πολιτών (ΟΙΤΙΖΕΝΒΑΝΌ καλούµενοι εφεξής «ραδιοσταθµοι (€.Β.» εκπέµπουν και λαµβανουν σε διαύλους (παναλια) που περιέχονται στη ζώνη συχνοτητων από 26,960 ΜΗΖ µέχρι 27.410 ΜΗΖ. 2. Η ραδιοεπικοινωνία (€©.Β. είναι υποδιαίρεση της κινητής υπηρεσίας, όπως ορίζεται στον Διεθνή Κανονισµό Ραδιοεπικοινωνιών, αποκλειστικά για ραδιοτηλεφωνία, διαθέσιµη σε όλους τους πολίτες για την εξυπηρέτηση αναγκών επικοινωνίας µόνα σε περιοχή χαλυπτόµενη από το χύµα επιφανείας ποµπού υποκείµενου στον περιορισµό ισχύος του άρθρου 3 του παρόντος, ερασιτεχνικής αποκλειστικά φύσης, χωρίς χανένα οικονοµικό συµφέρον. 3. Οι ραδιοσταθµοί €©.Β. λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.Δ. 1244/72 (Α'/181), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 652 /77 (Α'/ 210) και το Ν. 1780/88 (Α'/114) τις διατάξεις του παρόντος χαι τις συναφείς διατάξεις των Διεθνών κανονισµών (Διεθνής Κανονισµός Ραδιοεπικοινωνιών).Ορισµοί. 1. Για την εφαρµογή αυτού του Διατάγµατος νοείται: . α) Τηλεπικοινωνία: Κάθε µεταβιβαση, εκποµπή ή λΧήψη σηµάτων, σηµείων. γραπτών κειµένων, εικόνων ή ή πληροφοριών πάσης φύσεως µε ενσύρµατα, ασύρµατα, οπτικά ή άλλα ηλεκτροµαγνητικά συστήµατα. β) Ραδιοεπικοινωνία: Τηλεπικοινωνια πραγµατοποιούµενη µε τη βοήθεια ραδιοηλεχτριχων κυµάτων (ραδιοιυµατων) δηλαδη ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων διαδιδοµένων στο χώρο χωρίς τεχνητό οδηγό και των οποίων η συχνότητα είναι µικρότερη από 3.000 ©ΗΖ. Ραξιοσταθµός €.Β. Ποµποδέκτης µαζί µε τα παρελκομενα του (χεραια κ.λπ.) που µπορει να λειτουργήσει, διεξάγοντας ραδιοεπικοινωνια, µόνο στη ζώνη συχνοτήτων που ορίζεται στην παράγραφο } του άρθρου 1 του παρόντος. Οι ραδιοσταθµοί €.Β. διακρινονται σε: . 7.1} Σταθερούς σταθµούς: όταν είναι µόνιµα εγκατεστηµένοι χαι προορίζονται για ραδιοεπικοινωνία από σταθερό προκαθορισµένο σηµείο είτε της ξηράς, είτε από σταθερή κατασκευή σε θαλάσσιο περιβαλλον (εξέδρες χ.λπ.). ι 2) Κινητούς σταθµους όταν προοριζονται για ραδιοεπιχοινωνια κατά τη διάρχκεια της κίνησης ή της στάσης των οχηµάτων ξηράς στα οποία είναι εγκατεστηµένοι. γ.&) Φορητούς σταθµούς: σταθµοί µε ενσωµατωµένη πηγγή τροφοδο. σίας που φέρονται από τον κάτοχό τους και εκτελούν ραδιοεπικοινωνία όπως και οι χινητοί. ΄“Άρθρο 3 Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά. - 1. Η ισχύς στην έξοδο του ποµπού των ραδιοσταθµών €©.Β. δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από 5 1%/ για διαµόρφωση ΑΜ και 4 1%/ για διαµόρφωση ΡΜ % ΡΜ ότως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος. - 2. Ο τρόπος διαµόρφωσης του φέροντος κύµατος που επιτρέπεται είναι η διαµόρφωση πλάτους (Α.Μ.) ή η διαµόρφωση συχνότητας (ΈΕ.Μ.),. . ήτη διαμορφωση φάσης (Ρ.Μ.). Επιτρέπεται η δυνατότητα συνύπαρξης αυτών των διαµορφώσεων στον ίδιο σταθµό ως εναλλακτικών, αναλογα µε την περίπτωση της κατηγορίας του σταθµου όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος. &. Ο αριθµός των χρησιµοποιούµενων ραδιοσυχνοτητων, ή κανα… λιων, μεσα στη ζώνη ραδιοσυχνοτητων πολιτών, είναι σαράντα (40) και οριζονται οπως παρακατω Κανάλι Ραδιοσυχνότητα (ΜΗΖ) Κανάλι Ραδιοσυχνότητα (ΜΗΖ) 1 26,965 ' 21 27215 2 '26,975 22 27225 3 “ 26985 23 27,255 4 27,005 24 27235 5 27,015 - 25 27,245 6 27,025 26 27,265 7 27,035 27 27275 8 27,055 28 27285 9 27,065 29 27205 10 27.,075 30 27,305 11 27,085 31 27315 12 27,105 32 27325 13 .-27.115 . 33 27,335 14 27,125 34- 27,345 15 271345 35 27,355 16 27,155 36 27,365 17 27,165 37 27375 18 27175 38 217,385 19 27,185 39 27,395 20 27 ,205 40 27,405 ο 4. Από τα κανάλια της προηγούµενης παραγράφου ορισµένα προορίζονται για συγκεκριµένες αποκλειστικές χρήσεις, ως εξής: Σε περιπτώσεις εκνάκτου ανάγκης το χανάλι 1 (συχνότητα 26,965 ΜΗΖ) χρησιµοποιείται αποκλειστικά από υπηρεσίες, φορείς ή αδειούχους σταθµών ©.Β. που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριµένη έχτακτη κατάσταση. Το κανάλι 9 (συχνότητα 27,065 ΜΗΖ) χρησιµοποιείται από τους αδειούχους αποκλειστικά χαι µόνο σε περιπτώσεις ανάγκης (κανάλι ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ), όπως επίσης χαι από τους σταθερούς σταθµούς των συλλόγων €©.Β. ᾗια σύντοµη επικοινωνία µε αδειούχους σταθµών €©.Β. Το κανάλι 11 (συχνότητα 27,085 ΜΗΖ) χρησιµοποιε΄ιται από τους αδειούχους αποκλειστικά χαι µόνο για αχροασεις και κλήσεις (κανάλι ΚΛΗΣΕΩΝ) µεχρις ότου επιτευχθει η επικοινωνία µε τον χαλούµενο και αµέσως µετά η επικοινωνία συνεχίζεται σε ἁλλό κανάλι που ορίζουν οι χειριστές των δύο σταθµών. Το κανάλι 15 (συχνότητα 27,135 ΜΗΖ) χρησιµοποιείται σε επικοινωνίες εξυπηρέτησης των οδηγών (οδική βοήθεια). Το χανάλι 23 (συχνότητα 27,255 ΜΗΖ) χρησιµοποιείται αποχλειστικά για τηλεχειρισµό µικρών µοντέλων. Σε αντικατάσταση αυτού οι αδειούχοι σταθµών €©.Β. µπορούν να χρησιµοποιούν το κανάλι 11 Α στη συχνότητα 27,095 ΜΗΖ. Το κανάλι 40 (συχνότητα 27,415 ΜΗΖ) χρησιµοποιείται από 1 Απριλίου µέχρι 30 Οκτωβρίου χάθε έτους, αποκλειστικά για επικοινω- . νίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες πυρασφαλείας των δασικών εκτάσεών, των δασών, των γεωργικών και αγροτικών περιοχών. 5δ. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για την κατασκευή και εισαγωγή συσκενών ράδιοσταθµων €.Β., οι τεχνικές προδιαγραφες τους, τα όρια ισχυος της εχποµπής τους, ο τρόπος και τα όργανα ελεγχου, οι τεχνικοί κανονισµοί της λειτουργίας τους, χαθώς χκαι χάθε συναφής λεπτοµέρεια. 6. Απαγορεύεται η εγκατάσταση κατευθυντικών χεραιών. Οι ενώσεις προσώπων €©.Β. της παραγράφου 2α του άρθρου 5 του παρόντος µπορούν, εφάσον επιθυµούν, να εγχκαταστήσουν χκατευθυντική χεραία, κατόπιν σχετικής άδειας. “Άρθρο 4 Προυποθέσεις για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθµών €.Β. 1. Δικαίωµα άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθµού €.Β. έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν συµπληρώσει το 1 8ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν χαταδικασθεί για παράβαση ποινικής διάταξης που συνεπάγεται κώλυµα για διορισµό σε δηµόσια υπηρεσία. 2. Για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στη Α/νση Συγΐοινωνιών της οικείας Νοµαρχίας, είτε ατοµικά, είτε µέσω του συλλόγου €©.Β. που τυχόν ανήκει, τα παρακατω δικαιολογητικά: α) Αίτηση--δήλωση, που περιλαµβάνει: αα) Τα στοιχεία της αστυνοµικής του ταυτότητας και τη διεύθυνση χατοικίας του. ββ) Τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία του ραδιοσταθµού €.Β. 1} Οίκος κατασκενής 2} Μάρκα ή τύπος συσκευής 3) Αριθµός πλαιάίου συσκευής 4) Ισχός εξόδου ποµπού ΄ 5) Συχνότητες λειτουργίας και αριθµός κανάλιών 6) Είδος διαµόρφωσης. ΥΥ) Είδος χρήσης του σταθµού (Σταθερός, Κινητός, Φορητός). Αν πρόκειται γιαιδιωτική χατασκευή σηµειώνεται η ένδειξη «Ίδιοχκατασκευήρ και, µέχρις ότου εφαρµοσθεί η διαδικασία έγκρισης τύπου συσκευής, υποβάλλεται συνηµµένα πλήρες κυκλωµατικό σχέδιο µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής. δδ) Στοιχεία οχήµατος αν πρόχκειται για κινητό σταθµό. β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου & του Ν. 1599/ 86, ότι δεν έχει ανακληθεί προσωρινά ή οριστικά προηγούµενη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθµού ©.Β., στο ὁνοµά του. Σε περίπτωση προσωρινής ανάκλησης η άδεια χορηγείται µε έναρξη ισχύος την ηµεροµηνία Χήξεως της προσωρινής ανάκλησης. Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης δεν χορηγείται νέα άδεια. 7} Αντίγραφο ποινικού µητρώου τύπου Β΄. δ) Γραµµάτια είσπραξης για παράβολα και τέλη λειτουργίας που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π. Α/τος του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν.Δ. 1244/1972, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 1780/1988 (Α'/114). 3. Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθµού ©.Β. χορηγείται από τη Α/νση Συγκοινωνιών της οικείας Νοµαρχίας και πρέπει ν' αναγράφει την κατηγορία της άδειας, το όνοµα, επώνυµο και πατρώ>νυµο του κατύχου υπέρ του οποίου εκδίδεται, τον τόπο εγκατάστασης (ταχυδροµικη διεύθυνση προχειµενου περί σταθερου σταθµού ή αριθµό και είδος οχήµατος προκειµένου περί κινητού σταθµού), την ηµεροµηνία εχδοσης χαι λήξης της ισχύος αυτής, τα τεχνικά στοιχεία του σταθµού, όπως αυτά προβλέπονται στην παρ. 2α β αυτού του άρθρου καθώς χαι χκάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 4. Οι Διευθύνσεις Συγκοινωνιών των Νοµαρχιών για κάθε άδεια που εκδίδουν αποστέλλουν αντίγραφο στη Α/νση -Τεχνικής Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία τηρεί ειδικό µητρώο αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθµών €©.Β. “Άρθρο 5 >Κατηγορίες αδειών. 1. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθµού €©.Β. ισχύουν επί µία τριετία από την ηµέρα εκδόσεώς τους και διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Α΄, Β΄, Γ'΄ 2. Η άδεια Α΄ κατηγορίας περιλαµβάνει τους σταθερούς σταθµούς, ισχύος εξόδου ποµπού µέχρι 5 1%/ για διαµόρφωση Α.Μ. και 4 1%/ για διαµόρφωση ΕΜ/ΡΜ και χορηγείταυ: α) Σε ενώσεις προσώπων ©.Β., µε µοναδικό χαταστατικό σκοπό την ανάπτυξη της ζώνης συχνοτήτων πολιτών στο όνοµα του εχκάστοτε προέδρου τους, ή στο όνοµα άλλου εξουσιοδοτηµένου από το Διοικητικό Συµβούλιο της ενώσεως, µέλους του Δ.Σ. χαι οι οποίοι µπορούν να ορίζουν τους χειριστές των σταθµών αυτών, έχοντας πάντως την υπευθυνότητα της λειτουργίας του σταθµού. β) Σε άτοµα που διαβιούν σε αποµονωµένες κατοικίες αγροτικών, νησιωτικών ή ορεινών περιοχών και σε Μονές, στο όνοµα του ηγούµενου της Μονής, όπου η επικοινωνία είναι δυσχερής για διάφορους λόγους (όπως π.χ. έλλειψη τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή προβληµατικού λόγω καιρικών συνθηχκών κ.λπ.)., χατόπιν σχετικής βεβαιώσεως των αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Ο.Τ.Ε. Υ) Σε ενώσεις προσώπων που ασχολούνται, χωρίς κανένα οικονοµικό συµφέρον, µε την προσφορά βοήθειας, σε περιπτώσεις ανάγκης, σε ανθρώπους ή ζώα, ή µε την προστασία του περιβάλλοντος, στο όνοµα του προέδρου τους, ή άλλου εξουσιοδοτηµένου από το Διοικητικό Συµβούλιο της ενώσεως, µέλους του Α.Σ. δ) Κατ' εξαίρεση και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών σε οµάδες ατόµων που προσωρινά παρέχουν χοινωφελές έργο (π.χ. στην πυρασφάλεια κατά τους θερινούς µήνες χ.λπ.), ή που ασχολούνται µε εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, στο όνοµα του εξουσιοδοτηµένου από τα άλλα µέλη της οµάδας προσώπου και κατόπιν σύµφωνης γνώµης της αρµόδιας για την συγκεκριµένη δραστηριότητα, δηµόσιας υπηρεσίας. 3. Η άδεια Η΄ χατηγορίας περιλαµβάνει τους κινητούς σταθµούς, ισχύος εξόδου ποµπού µέχρι 5 Υ για διαµόρφωση Α.Μ. χαι 4 Υ για µόρφωση ΓΜ/ΡΜ. 4. Η άδεια Γ“ κατηγορίας περιλαµβάνει τους φορητούς σταθµούς, ισχύος εξόδου ποµπού µέχρι 5 Υ/ για διαµόρφωση Α.Μ. και 4 1%/ για µόρφωση ΕΜ/ΡΜ. 5. Οι άδειες Β' χαι Γ“ κατηγορίας χορηγούνται σε όλους τους ενδιαφερόµενους που πληρούν τις προύποθέσεις της παραγρ. 2 του άρθρου 4 τσυ παρόντος. 6. ΄Άδεια οποιασδήποτε κατηγορίας χορηγείται, χωρίς περιορισµό χρονικής ισχθος και χωρίς την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε παραβόλου ή τέλους λειτουργίας, κατόπιν από τη Διεύθυνση Τεχνικής Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, σε Δηµόσιες υπηρεσίες ασφαλείας χαι σε υπηρεσίες που ασχολούνται µε την άµεση συνδροµή στην αντιµετώπιση χαταστάσεων ανάγκης (Πυροσβεστική Υπηρεσία, υπηρεσία δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Λιµενικές αρχές, χρατικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών χ.λπ.). ΕΦΗΙΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΝΗ Ε (ικΕΥ ΆΨ 11 Οι ραδιοσταθµοί ©.Β. των υπηρεσιών αυτών λειτουργούν αποκλειστικά στο χανάλι 1 (συχνότητας 26,965 ΜΗΖ) όπως οριζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του παρόντος, µόνο σε καταστάσεις ανάγκης και δεν µπορούν µε χανένα τρόπο να αντικαταστήσουν τις επικοινωνίες των ειδικών ραδιοδικτύων που εκµεταλλεύονται οι υπηρεσίες αυτές. “Άρθρο 6 Ανανεωση, ανάκληση, τροποποΐηση των αδειών, σφράγιση των σταθµών και αντιµετώπιση απωλείας των συσκευών €.Β. 1. Η ανανέωση της άδειας γίνεται µε αίτηση του ενδιαφερόµενου που υποβάλλεται στη ΔΑ/νση Συγκοινωνιών της Νοµαρχίας, τουλάχιστον ένα πριν από την ηµεροµηνία λήξεώς της. Μαζί µε την αίτηση υποβάλλονται και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά των εδαφίων β και 7 της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος. 2. Η ανανέωση της άδειας γίνεται µε έναρξη ισχύος την εποµένη της ηµεροµηνίας λήξεώς της, εκτός αν πρόχκειται για σταθµό €.Β. που έχει διακόφψει τη λειτουργία του και είναι σφραγισµένος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγρ. 12, 13, 14 και 15 αυτού του άρθρου. 3. Σε περιπτωση που η αίτηση για ανανεωση υποβάλλεται µετά την ηµεροµηνία λήξεως της άδειας, χωρίς να έχει σφραγισθει ο σταθµός ©.Β. του ενδιαφεροµενου, η άδεια εκδίδεται µε έναρξη ισχύθος την εποµένη της ηµεροµηνίας της προηγούµενης λήξεως, προσαυξανόµενου του γραµµατίου εισπράξεως Δηµοσίου Ταµείου κατά χίλιες (1.000) δραχµές. 4. Εάν ο χάτοχος άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθµού (€©.Β., οποιασδήποτε χκατηγγορίας, δεν ανανεώσει την ἁδειά του, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αφράγιση του σταθµού ©.Β. ή ανάκληση της άδειας, µετά παρέλευση έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία λήξεώς της ο χάτοχος χάνει το δικαίωµα κατοχής και λειτουργίας ραδιοσταθµού ΄ (€.Β. επί ένα χρόνο από την ίδια ηµεροµηνία, η δε αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών χαι Επικοινωνιών κχινεί τη διαδικασία της ποινικής δίωξης του υπαίτιου βάσει των διατάξεων του Ν. 652 /7 7 και 1780/88. Για τη χορΐγγηση νέας άδειας €.Β. εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις του άρθρου 4. Περίπτωση ανωτέρας βίας γίνεται δεκτή μόνο εφόσον αποδεικνύεται και µε την απαραίτητη προύπόθεση να µκην έχει διαπιστωθεί λειτουργία του ραδιοσταθµού (©.Β. στο χρονικό διαστημα του εξαµήνου. 5. Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθµού (Ξ.Β. ανακαλείται, χωρίς καµιά αποζηµίωση του χατόχους της εφύσον: α) το ζητήσει ο ίδιος µε σχετική αίτηση β) παραβεί τις διατάξεις του παρόντος γ) παραβεί τις σχετικές διατάξεις των Εθνικών και Διεθνών Κανονισµών. δ) καταδικαστεί αµετακλήτως για ποινικό αδίκηµα που συνεπάγεται αυτοδίκαια έχκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου από την υπηρεσία (άρθρο 429 Π.Δ. 611/7Υ7 Α/19&), 6. Η ανάκληση της άδειας γινεται από τη Α/νση Συγκοινωνιών της Νοµαρχίας που την εξέδωσε ή της Νοµαρχίας που διαµένει τελευταΐα ο κάτοχος και µπορεί να έχει προσωρινή διάρχκεια, µέχρι ό µήνες, εφόσον συντρέχουν για πρώτη φορά οι προύποθέσεις των περιπτώσεων () και ({) του προηγούµενου εδαφίου, ή οριστική εφόσον πρόχειται για νπο τροπή αυτών των παραβάσεων ή για διαπίστωση της περιπτώσεως (δ). 7. Με την ανάκληση της άδειας ο σταθµός (©.Β. σφραγίζεται, όπως ορίζεται στην παρ. 12 αυτού του άρθρου. 8. Παράβολα ή τέλη λειτουργίας δεν επιστρέφονται στην περίπτωση που διακόπτεραι η λειτουργια του ραδιοσταθµού ©.Β. για οποιαδήποτε αιτία, πριν την ηµεροµηνία λήξεως της άδειας. . 9. Η άδεια τροποποιείται υποχρεωτικά εφόσον µεταβάλλονται τα τεχνικά στοιχεία του σταθµού ή τα χαρακτηριστικά της άδειας που άντιστοιχούν στη συγκεκριµένη κατηγορία ή τα στοιχεία του τόπου εγκατάστασης του σταθµού, ή η διεύθυνση κατοικίας του κατόχου της άδειας. 10. Για την τροποποΐηση της άδειας ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει σχετική αίτηση και το προβλεπόµενο σχετικό παράβολο. 11. Σε περίπτωση που ο κάτοχος άδειας ραδιοσταθµού µιας κατηγορίας κάνει εκµετάλευση χρΐσεως του σταθµού του που ανήκει σε άλλη κατηγορία άδειας (π.χ. από χινητό σε σταθερό), ή χρησιµοποιεί άλλο σταθµό (€.Β. χωρίς άδεια, τότε εναντίον του υπαιτίου χινείται η διαδικασία της ποινικής δίωξης βάσει των διατάξεων του Ν. 652 /Τ77 και του Ν. 1780/88, και προσθέτως γίνεται ανάκληση της άδειας και στέρηση του δικαιώµατος αποκτήσεως νέας άδειας €©.Β. οποιασδήποτε κατηγορίας για χρονικό διάστηµα δύο ετών. .12. Η σφράγιση των σταθµών (©.Β. γίνεται µε µολυβδοσφραγίδα της υπηρεσιας από υπαλληλο της Δ/ νσης Συγκοινωνιών της Νοµαρχίας και συντάσσεται σχετικό πρακτικό σφράγισης. 13. Για τη σφράγιση, ειδοποιείται ο χκάτοχος του σταθµού από την αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχίας και προσκοµίζει το σταθµό του µέσα σε 30 ηµέρες από την τµεροµηνία λήψεως της ειδοποΐησης. Σε περίπτωση µη προσκόµισης του σταθµού για αφράγιση, κατά τα οριζόµενα κινείται η διαδικασία επιβολής των χυρώσεων που προβλέπο- νται από τις διατάξεις του Ν. 652 /7 7 και του Ν. 1780/88. 14. Η αφράγιση του ραδιοσταθµού ©.Β. γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Όταν ο κάτοχος δεν έχει την προβλεπόµενη αδεια ή µετά τη Χήξη της άδειας εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν επιθυµεί να την ανανεώσει. β) Κατά τη χρονική διάρκεια από υποβολη της αιτήσεως για έκδοση άδειας µέχρι την εχδοση της άδειας στην περίπτωση που ο ενδιαφερομενος έχει στην κατοχή του ραδιοσταθµού ©.Β. Όταν το ζητήσει ο χατοχος του στάθµού. 15. Η αποσφράγιση σταθµού γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο που > ενεργείται η σφράγιση, 16. Σε περίπτωση απώλειας συσκευής ραδιοσταθµού €.Β. οκάτοχος της άδειας είναι υποχρεωµένος, µέσα σε τρεις µέρες από την πρώτη διαπίστωση της απώλειας, να αναφέρει το συµβάν στην πλησιέστερη αστυνοµική αρχή η οποία του χορηγεί σχετική βεβαίωση για την αναφορά αυτή χαθώς και στη Α/νση Συγκοινωνιών της οικείας Νοµαρχίας µε υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 1599/86 (Α'/75). 17. Σε περίπτωση καταστροφής του σταθµού ο κάτοχος προσκοµίζει αυτόν στην Α/νση Συγκοινωνιών της οικείας Νοµαρχίας για τη διαπίστωση της καταστροφής και συντάσσεται σχετικό πρακτικό χαταστροφης. 18&. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο πατοχος υποβαλλει στην αρµόδια υπηρεσία το πρωτότυπο της άδειάς του το οποίο παραµένει στην υπηρεσία η τροποποιείται για χρήση άλλου σταθµου, εφόσον πρόκειται, για σταθµό της ίδιας κατηγορίας. 19. Ο α«δειούχος ραδιοσταθµού €©.Β. που µεταβιβάζει τον ραδιοσταθµό του σε άλλο πρόσωπο, πρέπει να καταθέσει αµέσως την άδεια λειτουργίας ©.Β. στην αρµόδια Υπηρεσίά Συγχκοινωνιών της οικείας Νοµαρχίας µε σχετική αίτηση για ανάκληση η τροποποΐηση της ἁδειάς του, γνωρίζοντας τα στοιχεία του νέου χατόχου του σταθµού. 20. Ο νέος χκάτοχος του σταθµού, εφόσον είναι αδειούχὸς €©.Β., είναι υποχρεωµένος να προβεί σε ανανέωση η τροποποίηση της ἁδειάς του µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κατοχής του νέου σταθµού. 2]. Σε περίπτωση που η µεταβίβαση γίνει σε κη αδειούχο τότε ο υπεύθυνος αδειούχός του σταθµου πρέπει προηγουµένως να προβεί και στη σφράγιση του σταθµού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ 12 αυτού του άρθρου. 22. Σε κάθε περίπτωση ανανέωσης, ανάκλησης η τροποποΐησης της άδειας αποστέλλεται σχετικό αντίγραφο στη Α/νση τεχνικής επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 23. Ο χάτοχος άδειας ραδιοσταθµού (©.Β. οποιασδήποτε χατηγορίας µπορεί να χατέχει περισσότερες της µιας συσκευής (©.Β., µε την απαραίτηση να έχει δηλώσει τα εις το άρθρο 4 παράγραφος 2α, εδάφιο ββ., προβλεπόµενα στοιχεία των συσκευών στις αρµόδιες διευθύνσεις Συγχκοινωνιών, εφοδιαζόµενος µε σχετική άδεια χατοχής. “Άρθρο 7. Σύλλογοι €©.Β. … 1. Οι σύλλογοι €©.Β. µπορούν να εκπροσωπούν τα µέλη τους στις αρµόδιες αρχές για την έκδοση ή την ανανέωση των αδειών τους κχαθώς και για κάθε άλο θέµα σχετικά µε τα €.Β. 2. Σε οικισµούς αγροτικών, ορεινών ή νησιωτικών περιοχών των οποίων ο πληθυσµός δεν υπερβαΐίνει τους 2.000 κατοίκους, µε την προδπόθεση ότι στον οικισμό λειτουργεϊ ένας και µόνο σύλλογος (Ξ.Β., είτε είναι ανεξάρτητος, είτε είναι παράρτηµα άλλου συλλόγου ©.Β., τότε -.τα προβλεπόµενα παράβολα χαι τελη λειτουργιας που ιαταβαλλονται για την εχδοση άδειας Α χατηγοριας, µειώνονται στο ᾗµισυ. /Άρθρο &. “Όροι λειτουργίας ραδιοσταθµών €©.Β. 1. Η χρήση ραδιοσταθµού €©.Β. επιτρέπεται µόνο στον χάτοχο του - σταθµού που έχει την προβλεπόµενη άδεια, αποκλειστικά για ανταπόκρισή µε άλλους ραδιοσταθµούς ©.Β. χαι σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του διατάγµατος, µε την επιφύλαξη της παραγρ. 2 του άρθρου 10του παρόντος. 2. Ο κάτοχος ραδιοσταθµού ©.Β. είναι υπεύθυνος για την κανονική λειτουργία του, ως την φύλαξή του και είναι υποχρεωµένος να παίρνει τα απαραίτητα µέτρα που θ“ αποχλείουν την «εν αγνοία του» άντικανονική χρήση. 3. Η µεταξύ των ραδιοσταθµών ©.Β. ανταπόχκριση περιορίζεται αυστηρά σε µεταβίβαση και λήψη µηνυµάτων που δεν εξυπηρετούν επαγγελµατικές δραστηριότητες. Η ανταπόχκριση γίνεται σε γλώσσα σαφή, απαγορευµένης απολύτως της χρησιµοποΐησης κρυπτογραφηµάτων, συνθηµατικών λέξεων ή οποιουδήποτε χώδικα, µε εξαΐρεση τους συντετµηµένους όρους του κώδικα «Ό» του Διεθνή Κανονισµού Ραδιοεπικοινωνιών. 4. Απαγορεύεται η λειτουργία ραδιοσταθµού Ο.Β. έξω από την πε ριοχή ραδιοσυχνοτήτων που ειδικά προβλέπεται γι' αυτή τη χρΐσην καθώς και κάθε παραποιηση των τεχνικών χαρακτηριστικών του σταθµού. Η διαπιστωση µιας τέτοιας πάράβασης εκτός των άλλων χυρώσεων, συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας. 5. Απαγορευεται η µε οποιονδήποτε τροπο παρεµποδιση της οµαλής ανταπόκρισης σταθµών άλλων υπηρεσιών ή ραδιοσταθµών €©.Β. 6. Απαγορεύεται η σύνδεση ή ενταξη ραδιοσταθµού (©.Β. στο τηλεπικοινωνιακό δύχκτυο του οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. 7. Οι ραδιοσταθµοί ©.Β. κατά την διάρχκεια της εκποµπής τους εκπέµπουν, κατά βραχέα χρονικά διαστήµατα το διακριτικό κλήσεώς των. &. Δεν επιτρεπετσι η ετχατασταση και λειτουργια ραδιοσταθµων €.Β. Α' χατηγορίας σε απόσταση µικρότερη των 1000 µέτρων από τα όρια αεροδροµίου ή στρατιωτικής εγκατάστασης. Εάν ο σταθµός απέχει λυγότερο από 5 χιλ. από το όριο διαδρόµου προσγείωσης αεροσκαφών θα ζητείται από την ΥΠΑ και θα υποβάλλεται µαζί µε τα δικαιολογητικά που συνδέουν την αίτηση, γνωµοδότηση για τυχόν περιορισµούς στο ύψος της κχεραΐας από το έδαφος. 9. Απαγορεύεται στους κατόχους αδειών (©.Β. οποιασδήποτε Χχατηγορίας µε εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 6ό του άρθρου 5 του παρόντος, η χρησιµοποίηση του σταθµού ©.Β. γιατην εξυπηρέτηση των επαγγελµατικών ή επιχειρησιακών δραστηριοτήτων τους. Σε περίπτωση παράβασης της διατάξεως αυτής, εκτός των άλλων κυρώσεων που προβλέπει ο νόµος, ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας €.Β. 10. Σε χκάθε αδειούχο ραδιοσταθµό €.Β. δίνεται ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κλήσεως από γράµµατα του ελληνικού ή του διεθνούς αλφαβήτου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Διεθνη Κανονισµού Ραδιοεπικοινωνιών, που αναφέρεται στην άδεια. Η ρύθµιση για τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών αυτών χαθώς και η σειρά των χαρακτηριστικών κλήσεως που θα χορηγείται από χκάθε Διεύθυνση Συγκοινωνιών των Νοµαρχιών καθορίζεται µε σχετική απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. 11. Απαγορεύεται η παρακολούθηση οποιασδήποτε άλλης ανταπόκρισης που γινεται από σταθµούς ασύρµατης επικοινωνίας άλλων υπηρεσιών χαι η µε οποιονδήποτε τρόπο παραβίαση του απορρήτου των αντακοχκρίσεων αυτών. “Άρθρο 9. Επιτρεπόµενες και µη επιτρεπόµενες επικοινωνίες. 1. Η άδεια ραδιοσταθµού ©.Β. επιτρέπει στον χάτοχό τόυ να εχτελεί τις παρακάτω επικοινωνίες: 1.1. Επικοινωνίες προσωπικού χαρακτήρα. 1.2. Επικοινωνίες που έχουν σχέση µε την προστασία ή την ασφάλεια προσώπων, ζώων ή πραγµάτων που βρίσκονται σε χίνδυνο. 1.3. Επικοινωνίες που αποβλέπουν στην παροχή πληροφοριών για την εξυπηρέτηση όσων ταξιδεύουν. 1.4 Επικοινωνίες που αποβλέπουν στην οργανωτική υποστήριξη εχκδηλώσεων πολιτιστικού ή αθλητικού περιεχοµένου. 1.5. Επικοινωνίες που έχουν σχέση µε δραστηριότητες της πολιτικής άµυνας χάτω από την άµεση εποπτεία των υπηρεσίων ΠΣΕΑ της Νοµαρχίας. 2. Δεν επιτρέπονται οι παρακάτω επικοινωνίες. 2.1 Η µετάδοση των ειδήσεων. 2.2 Η µετάδοση διαφηµίσεων, µουσικής ή η οποιαδήποτε είδους προπαγάνδά. 2.3 Κάθε επικοιωνία που αντίχκειται σε εθνικούς και διεθνείς χανονισµούς. 2.4 Κάθε επικοινωνία που εξυπηρεταί επαγγελµατικές δραστηριότητες. 2.5 Η χρησιµοποΐηση κατά την επικοινωνία ύβρεων ή απρεπών εχφράσεων. 2.6 Κάθε επικοινωνία µε ραδιοερασιτεχνικό σταθµό ασυρµάτου, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1244/72, ή µε ραξιοσταθµό €.Β. που λειτουργεί χωρίς άδεια. 2.7 Κάθε επικοινωνία που δηµιουργεί παρεµβολές σε άλλους σταθµούς. 2.8 Η χρήση, κατά την εκποµπή, της λέξης «ΜΑΥΒΑΥ» ή άλλου διεθνούς χαρακτηριστικού χινδύνου εκτός αν ο ραδιοσταθµός €.Β. είναι εγκατεστηµένος σε όχηµα το οποίο βρίσκεται σε κίνδυνο χαι ζητάει άµεση βοήθεια. “Άρθρο 10. Περίπτωση άµεσου ανάγκης (ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ) 1. οι ραδιοσταθµοί ©.Β. πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στις περιπτώσεις «ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ» άλλων σταθµών για την παροχή άµεσης βοήθειας στους κινδυνεύοντες Σε αυτή την περίπτωση ο κάθε ραδιοσταθµός €©.Β. µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µεταδόσει τα απαραιτητα µηνύµατα και οδήγίες. 2. Σε περίπτωση κινδύνου ή εκτακτης ανάγκης όπως οι θεοµηνίες (πληµµύρες, σεισµοί, κ.λ.π.)., οι πυρκαϊές ή ατυχήµατα, επιτρέπεται κατ' εξαζρεση η χρήση ραδιοσταθµού €©.Β. από πρόσωπα διαφορεταά από τον χκάτοχο και αδειούχο του σταθµου µε αποκλειστικό σκοπό την παροχη βοηθειας προς τους χινδυνεύοντες ή την προφυλαξη µε αποχκλειστικό σκοπό την παροχή βοήθειας προς τους χινδυνεύοντες ή ή την προφύλαξη τρίτων από την ἐκθεσή τους σε κίνδυνο. Στις περιπτώσεις αυτές κάθε κάτοχος ραδιοσταθµού €©.Β. υποχρεώνεται είτε να επιτρέπει τη χρήση του σταθµού του από χρατικά όργανα, είτε να διεξάγει σχετικές ανταποκρίσεις µέσω αυτού µετά από εντολή κρατικού οργάνου. “Άρθρο 11. Επικοινωνίες Πολιτικής ξµυνας. 1. Ο χάτοχος άδειας ραδιοσταθµού (©.Β. µπορεί να χρησιµοπουηθεί από τις αρµόδιες αρχές της χώρας (ΠΣΕΑ Νοµαρχιών) για να παρέχει µε το ραδιοσταθµό του βοΐθεια σε επικοινωνίες που έχουν σχέση µε την πολιτική άµυνα της χώρας υπό τον όρο ότι, τηρούνται οι χείµενες διατάξεις περί πολιτικής άµυνας και επιτάξεως υπηρεσιών. Ο κάθε αδειούχος ραδιοσταθµού (©.Β. µπορεί να υπαχθεί γι' αυτό το σκοπό, στις αρµοδιότητες της ΠΑΣΕ της Νοµαρχίας στην οποία διαµένει. Οι επικοινωνίες αυτές διεξάγονται αυστηρά χάτω από την άµεση εποπτεία των υπηρεσιών ΠΣΕΑ. 2. Ο «δειούχος ραδιοσταθµού €©.Β. που υπήζχθει κάτω από µια τέτοια αρµοδιότητα ειδοποιεί εγγράφως τη Α/νση Συγκοινωνιών της Νοµαρχίας γι' αυτό το γεγονός χαθώς και για το χρόνο διάρκειας. “Άρθρο 12. Έλεγχος 1. Ο κάτοχος άδειας ραδιοσταθµού ©.Β. είναι υποχρεωµένος να έχει την άδεια πλησίον του σταθµού του (στον τόπο εγκατάστασης αν πρόχειται για σταθερό σταθµό, στο όχηµα αν πρόχκειται για κινητό σταθµό και µαζί του αν πρόκειται για φορητό σταθµό). 2. Την άδεια πρέπει να την επιδεικνύει, εφόσον του ζητηθεί, στα αρµοδια αστυνοµικά όργανα και τους υπαλληλους του Υπουργειου µεταφορών και Επικοινωνιών που ασκούν έλεγχο, καθώς επίσης να δίευχολύνει µε κάθε τρόπο τη διαδικασία ελέγχου των συσχκευών του. “Άρθρο 13. Παραµεθόριες περιοχές ΄ 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δηµόσιας Τάξης και µετά γνώµη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δύναται να απαγορευθεί η εγκατάσταση και λειτουργία €©.Β. χάθε κατηγορίας, σε παραµεθόριες περιοχές. Η απαγόρευση αυτή µπορεί να αφορά είτε όλους του πολίτες, είτε συγκεκριµένες κατήγορίες πολιτών (π.χ. αλλοδαποί), είτε ορισµένους φορείς του νοµού και να έχει ισχύ περιορισµένου ή αορίστου χρόνου. 2. Η επικοινωνία στις περιοχές αυτές γ΄ινοντ΄αι από τους Έλληνες υπηκόους αποκλειστικά σε σαφή Ελληνική γλώσσα, αποκλεισµένου χκάθε είδους χώδικα. “Άρθρο 14 Μεταβατική διάταξη 1. Οι άδειες ραδιοσταθµών €.Β. που έχουν εκδοθεί πριν από την δηµοσίευση αυτού του Διατάγµατος εξακολουθούν να ισχύουν επί έξι (6) ακόµη µήγνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία λήξεως που αναγράφεται στην άδεια. Μέσα στην µεταβατική αυτή προθεσµία των έξι (6) µηνών οι χάτοχοι των παραπάνω αδειών είναι υποχρεωµένοι να τις ανανεώσουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας ραδιοσταθµού €.Β. δεν ανανεώνει την άδειά του µέσα στη µεταβατική αυτή περίοδο και δεν προβεί σε σφράγιση του σταθµοῦ του, µετά τη λήξη της προθεσµίας αυτής επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις του παρόντος σχετικές χυρώσεις. “Άρθρο 15. Καταργούµενες διατάξεις Με την δηµοσίευση του παρόντος καταργείται η µε αριθ. 5667/29,4.1980 (ΦΕΚ 496 απόφαση του Υφυπουργού Συγκοινωνιών, εκτός από το τµήµα του Γ“ Μέρους που αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκενών (€.Β. µε διαµόρωση ΑΜ, το οποίο και διατηρείται µέχρι την αντικατάστασή του απο άλλη απόφαση µε την παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος. “Άρθρο 16 ΄Έναρξη ισχύος Το παρόν Προεδρικό Διάταγµα ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επιχοινωνιών-αναθέτουμε η δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. . .
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-04-10 Προεδρικό Διάταγμα 1990/156
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/57
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία