ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/159

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-04-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-04-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-04-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/159

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
(8) Τροποποΐηση και συµπλήρωση του Προεδρικού Διατάγµατος αρ. 468/ 1989, ρύθµιση θεµάτων Προσωπικού των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών, των Σχολών Νηπιαγωγών χαι των Εκκλησιαστικών Παιδαγωγικών Λπαδηµιων (ΦΕΚ 204 τ. Έχοντας υπόφη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 3 του νόµου 1268/1982 (ΦΕΚ 87 τ. Α) 2. Την αριθµ. 132/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών χκαι Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: . µόνο. 1 Τα εδάφια (γ) και (δ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 468/ 1989 (ΦΕΚ 204 Α) αντικαθίστανται ως εξής: «(γ) Δέκα (10) του προσωρινού Κλάδου Α.Ε. Συντηρητών χτιρίων». «ζδ) Οκτώ (8) του προσωρινού Κλάδου Υ.Ε. Επιµελητών Υ λικού». 2. Οιπαράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 468/1989 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Συνιστώνται εννέα (9) προσωρινές θεσεις χαθαριστριων και έξι (6) προσωρινές θέσεις συντηρητών χτιρίων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης και στις γραµµατείες των σχολείων. Οι θέσεις αυτές καταργούνται χατά την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών που τις κατέχουν». 3. Τις θέσεις των χλάδων της παρ. 1 καταλαµβάνουν ισάριθµες καθαρίστριες χαι συντηρητές κτιρίων, τις δε θέσεις της παρ. 2 χαταλαµβάνουν ισάριθµες καθαρίστριες, επιστάτης, κηπουρός, ηλεκτρολύόγος και οδηγός που υπηρετούσαν µέχρι τώρα στις καταργούµενες Παιδαγωγικές Ακαδηµίες, Σχολές Νηπιαγωγών και Εκκλησιαστικές Παιδαγωγικές Ακαδηµίες. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας χαι Θρησκευµάτων αναθέτουµε την δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήγνα, 4 Απριλίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Οι ΥπονΡτοι … ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟικοΝοΜικου ΝΙΚ. ΘΕΜΕΛΗΣ Γ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΑΙ ΘΡΗΣκΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ . --ή-------ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄' ΑΡΙΘ. 160 Εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» - Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόφψη: ' 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 1771/ 1988 «Ἰροποποΐηση χαι συµπλήρωση του συστήµατος εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβαΘµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και (Α΄ 71} 2. Την αριθ 120/1990 γνωµοδοτηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Εθνιχης Παιδείας χαι Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1. Δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις. 1. Δικαίωµα συµµετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών έχουν: α) Οι χκάτοχοι απολυτηριου τίτλου Λυκείου ή εξατάξιου ή επτατάξιου ή οκτατάξιου Γυµ.νασιου ή ισότιµου τίτλου Σχολείου Μέσης Εππαιδευσης τουεσωτερικου ή εξωτεριχου β) Σε ποσοστό µέχρι 15%% επί του εχάστοτε οριζόµενου αριθµού εισακτέων οι κάτοχοι απολυτήριου τριτάξιου Γυµνασίου ή ενδεικτικού προα-. γωγής από αντίστοιχη τάξη εξατάξιου ή επτατάξιου ή οκτατάξιου ΓΓυ. 597 µνασίου ή ισότιµου τίτλου Σχολείου Μέσης Εχκπαίδευσης του εσίωτερικού ή εξωτερικού, εφόσον έχουν ιδιαίτερη χαλλιτεχνική προδιάθεση, διαπιστωµένη µε απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων εξετάσεων της Σχολής. 2.. Προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων. 1. Οι εισιτήριες εξετάσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών διενεργούνται το µήνα Σεπτέµβριο. 2. Τις εισιτήριες εξετάσεις προκηρυσσει η Συγχλητος της Σχολης Η προκήρυξη αναρτάται υποχρεωτικά στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής, ανακοινώνεται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ενώ πε ρίχηφή της δηµοσιευεται σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες της Αθήνας. , “Άρθρο 3. Δικαιολογητικά, χρόνος χαι τόπος υποβολής τους. 1. Τα δικαιοληγητικά των υποφηφίων υποβάλλονται κάθε ; χρόνο στη γραµµατεία της Σχολής από 25 µέχρι χαι 31 Ανυγούστου και είναι: α) Αίτηση συµµετοχής. β) Τίπλος σπουδών χκαι ) Δύο (2) µικρές φωτογραφίες του υποψήφιου. 2. Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων προκειµένου να χριθούν για την υπαγωγή τους στην χατηγορία εχείνων που έχουν ιδιαϊτερη καλλιτεχνική προδιαθεση, υποβάλλονται στη Σχολή από 1 µέχρι και 10 Ιουνίου κάθε χρόνο και συνοδεύονται από φάχελλο µε σχετικές εργασίες. 3. Η αίτηση συµµετοχης στις εξετάσεις είναι έντυπη και χορηγείται στους υποφηφίους από τη Σχολή,. 4, Με την υποβολή των δικαιολογητικών συµµετοχής ελέγχονται τα ατοµιιά στοιχεία του υποφήφιου σύµφωνα µε την αστυνοµική του ταντότητα ή το διαβατήριο, που επιδεικνύει στο Γραµµατέα της Σχολής. Σε περίπτωση που ο υποφήχιος στερείται για οποιονδήποτε λογο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου επιδεικνύεται πιστοπουητικό του Αήµου ή της Κοινότητας που φέρει επικυρωµένη φωτογραφία του. 5. Σε κάθε υποφήφιο παραδινεται πριν από τις εξετάσεις «Δελτίο τανυτότητας υποψηφίου», το οποίο φέρει επικυρωµένη τη φωτογραφία του., αναγράφει τα ατοµικά του στοιχεία και έχει υπογραφεί από το γραµµατέα της Σχολής. 4. Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων. 1. Οι εισιτήριες εξετασεις διενεργουνται από Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων στην οποία συµµετέχουν τα µέλχη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της βαθµίδας Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή των Τοµέων Ζωτραφιχης, Γλυπτιιης και Χαραχτικης Στην Επιτροπκή επίσης συµµετέχουν ένας (1) εκπρόσωπος από τη βαθµίδα των Επίκουρων Καθηγητών και ένας (1) από τη βαθµίδα των Λεκτόρων, οι οποίοι ορίζονται από τη Σύγκλητο. Προεδρος της Επιτροπης είναι ο Πρυτανης και Αντιπρόεδρος ο Αντι. πρύτανης της Σχολής, εφόσον αυτοί είναι Καθηγητες Καλλιτεχνικων Εργαστηρίων και σε αντίθετη περίπτωση οι αρχαιότεροι από τα µέλη της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων από τη βαθµίδα των Καθηγητών. 2. Δεν µπορεί να συµµετασχει στην Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετασεων όποιος έχει σύζυγο ή «λλο πρόσωπο, που συνδέεται µαζί µε σχέση συγ. γένειας έξ αίµατος ή κεξ αγχιστείας» µέχρι και τρίτου βαθµού χαι εξετά. ζεται στις εισιτήριες εξετάσεις. Γιά τη µη ὑπαρξη κωλύµατος υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής. 3. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή χωλυόµενο αναπληρώνει ο Αντιπροεδρος χκαι αυτόν ο αρχαιότερος από τους Καθηγητές, µέλος της Επιτροπής. ΄ 4. Το λεπτομερες προγραµμα, η διαρχεια των εξετάσεων χαι οι προαιρετικές ή υποχρεωτικές δοκιµασίες των υποψηφίων, καθοριζονται µε απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων χαι γνωστοποιούνται το αργότερο είχκοσι (20) ηµέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων µε ανάρτηση υποχρεωτικά σχετικής ανακοΐνωσης στον πίνακα ανακοινώσεών της Σχολής και προαιρετικά µε δηµοσιευση περίληψής της σεηµε. ρήσιες εφηµερίδες της Αθήνας. δ. Καθήκοντα Γραµµατέα της Επιτροπης Ειαιτηρίων Εξετασεων εκτελεί ο Προϊστάµενος της Γραµµατείας της Σχολής και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αυτού, άλλος υπάλληλος που ορίζεται µε από- φαση του Πρυτανη της Σχολης 6. Η επιτροπη εχει απαρτια εφοσον τα παροντα µελη ειναι περισσο… *…µ .τερα από τα απόντα. 7. Η Επιτροπή εισιτηρίων Εξετάσεων έχει τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, συγχροτεί την Επιτροπή Εποπτείας που αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος, ορίζει τα λοιπά αρµόδια για τις εξετάσεις όργανα, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες, βαθµολογεί, χαταρτίζει χαι εγκρίνει τον πίναχκα µε τη βαθµολογία όλων των εξετασθέντων. 8. Η Επιτροπή Εκαιτηρίων Εξετάσεων αποφασίζει, για κάθε λεπτοµέρεια, που προκύπτει από την εφαρµογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος. “ΆΑρθρο 5. Εισιτήριες δοκιµασίες. 1. Οινποψήφιοι για εισαγωγή στο Α΄ έτος σπουδών της Σχολής εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα, έµφυχα ή άψυχα ή και απο τα δύο. Τα πρότυπα είναι τουλάχιστον δύο (ὢ),. 2. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων ορίζει και τοποθετεί τα πρότυπα στις αίθουσες των διαγωνιζοµένων. Για χκάθε δοκιµασία ο διαγωνιζόµενος επιλέγει ελεύθερα ένα ᾗ περισσότερα πρότυπα εκτός από την ή τις δοκιµασίες εχείνες, τις οποίες έχει τυχόν ορίσει σαν υποχρεωτικές µε απόφασή της η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο. 3. Τα έργα τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι είναι:. α) Σχέδια σε φύλλο χαρτιού µε µολύβι, χκάρβουνο ή µελάνι. β) Χρώµα σε χαρτόνι µε τέµπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ. 4. Τα φύλλα χαρτιού καιτα χαρτόνια χορηγούνται από τη Σχολή ενώ τα άλλα απαιτούµενα υλικά προσκοµίζονται από τους υποφηφίους. δ. Από το σύὕνολο των έργων που εκτελεί χάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίνει στον Επιτηρητή δύο µέχρι τέσσερα (2-4) σχέδια και ένα ή δύο (1-2) χρώµατα, µέσα σε φάκελλο που χορηγείται από τη Σχολή, “Άρθρο 6. Επιτροπή Εποτείας. 1. Η Επιτροπή Εποπτείας διαγωνιζοµένων αποτελείται από τους Επόπτες, τους Βοηθούς Εποπτών χαι τους Επιτηρητές. 2. ς Επόπτες και Βοηθοί Εποπτών ορίζονται µέλητου Διοικητικού Προσωπικού της Σχολής των κλάδων ΠΕ., ΤΕ, χαι ΔΕ και σε αριθµό ανάλσγο µε τον αριθµό των διαγωνιζοµένων χαι των αιθουσών. 3. ς επιτηρητές ορίζονται µέλη: α) του Διοικητικού Προσωπικού της Σχολής. β) του Ε.ΑΔ.Τ.Π. της Σχολής, εκτός εκείνων οι οποΐοι είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Καλών Τεχνών και {) Του Διοικητικού και Διδακτικού Προσωπικού άλλων υπηρεσιών, εκτός εκείνων οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Καλών Τεχνών. 4. Ο αριθµός των Επιτηρητών είναι ανάλογος µε τον αριθµό των διαγωνιζοµένων και των αιθουσών. 5. Η Επιτροπή εποπτείας είναι υπευθυνη για την οµαλη διεξαγωγη των εξετάσεων, τον έλεγχο των προσερχοµένων σ' αυτές και την επιτήρηση των εργαζοµένων. “Άρθρο 7. Έλεγχος προσέλευσης των υποφηφιων και τοποθέτησή τους. 1. Οι αίθουσες στις οποιες πρόκειται να διενεργηθούν οι εξετασεις, καθώς χκαι η κατανοµή των υποφηφίων σε ομαδες γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόµενους τρεις τουλάχιστον ηµέρες ενωρίτερα µε ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής. 2. Κάθε υποφήφιος είναι υποχρεωµένος να είναι παρών χατά την έναρξη των εξετάσεων την πρώτη ηµέρα και κατά την παράδοση των εργασιών την τελευταία. 3. Οι χρησιµοποιούµενες θέσεις στις αίθουσες των εξετάσεων για την τοποθέτηση των διαγωνιζοµένων είναι αριθµηµένες και σε κάθε υποψή.φιο αντιστοιχεί µία θέση,. 4. Κατά την ηµέρα έναρξης των εξετάσεων χάθε υποψφήφιος παίρνει κλήρο. ο οποίος προσδιορίζει την αίθουσα και τη θέση, στην οποία θα εργασθεί. Αλλαγή θέσεων µεταξύ των υποψφηφίων επιτρέπεται µέσα στην ίδια αίθουσα µόνο από χοινή συµφωνία και έγκριση του Επόπτη ή των Βοηθων του. 5δ. Κατά την είσοδο των εξεταζοµενων στις προκαθορισµένες αίθου. σες ελεγχεται από τους επιτηρητές η ταυτότητα των εξεταζοµένων, σύµφωνα µε το «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου» χαι χαταγράφεται η παρουσία κάθε υποφηφίου. Το Δελτίο ταυτότητας υποφηφίουν» τοποθετείται από τον εξεταζόµενο σε εµφανές µέρος της ορισµένης γι' αυτόν θέσης καθ' όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. “Άρθρο &. Διεξαγωγή εξετάσεων. 1. Οι απαιτούµενες πινακίδες χορηγούνται στους εξεταζόµενους µε φροντίδα των Επιτηρητών. 2. Διαλειµματα κατά τις δοκιµασίες ορίζονται µε απόφαση της Επι. τροπής Εισινηρίων Εξατάσεων, που γνωστοποιείται στους υποφηφιους πριν από την έναρξη των εξετάσεων. 3- Ο υποψήφιος την τελευταία ηµέρα των εξετάσεων επιλέγει και παραδίδει τα έργα του, σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. 2) του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος. Ο νποφήφιος παραδίδει στον Επιτηρητή φάκελο µε τα έργα του, καθώς και µικρό αδιαφανή φάχκελο, στον οποίο περιέχεται κάρτα µε τα στοιχεία του και τον αριθµό έργων που παραδίδει. Στη συνέχεια ο Επιτηρητής, παρουσία του ελέγχει τα ανωτέρω στοιχεία, σφραγίζει και τους ζ δύο φακέλους, επικολλά το µικρό . στο µεγαλύτερο και τους µονογράφει. 4. Αφου τελειώσουν οι δοχιµασιες ο Επιτηρητης συντάσσει πρακτιιο, στο οποίο αναφέρει γενικά τον τρόπο µε τον οποίο έγιναν οι εξετάσεις, τις ανωµαλίες που τυχόν σηµειώθηκαν και τις τυχόν χυρώσεις που επιβλήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος. “Άρθρο 9. Πειθαρχία διαγωνιζοµένων 1. Ο υποφψήφιος έχει υποχρέωση αξιοπρεπούς και κόσµιας συµπεριφοράς χαι πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των Επιτηρητών και των µελών της Επιτροπής Εποπτείας. 2. συνεργάζεται µε οποιονδήποτε τρόπο µε άλλο άτοµο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή συµπεριφέρεται απρεπώς στους Επιτηρητές και λοιπκούς υπευθύνους των εξετάσεων ᾗ αρνείται να συµµορφωθεί µε τις συστάσεις τους και µε τη διαγωγή του διαταράσσει την καλή λειτουργία και τάξη των εξετάσεων, αποβάλλεται από την αίθουσα χκαι αποκλείεται από τις εξετάσεις µε απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων. 3. Πάνω στο έργο του υποφηφιου που αποχλειεται, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, από τις εξετάσεις, σηµειώνεται από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων η αιτία του αποκλεισµού και ο βαθµός µηδέν (Ο). “Άρθρο 10. Βαθµολόγηση των έργων. 1. Κάθε µέλος της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων βαθµολογεί µε ένα ακέραιο αριθµό το σύνολο των έργων του υποφψηφίου από 1 έως 10 µε άριστα το βαθµό δέκα (10) και βάση το βαθµό πέντε (5). 2. Μετά το τέλος της βαθµολόγησης και της εξαγωτγής του γενικού βαθµού όλων των υποφηφίων η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων καταρτίζει και εγκρίνει τον πίνακα µε τη βαθµολογία όλων των εξετασθέντων. 3. Γενικός βαθμος του υποφηφίου είναι το αθροισµα των βαθµών που συγκέντρωσε από τα µέλη της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων διαιρούµενο δια του αριθµού των µελών αυτής. 4. Ο υποφήφιος για να κριθεί για εισαγωγή πρέπει να έχει συγχκεντρώσει γενικό βαθµό τουλάχιστον πέντε (5). 5. Η εισαγωγή γίνεται χατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας και µέχρι την κάλυφη του καθορισµένου αριθµού εισακτέων. 6. Οιυποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθµό ίσο µε εχείνον του τελευταΐου εισαγόµενου, εισάγονται ως υπεράριθµοι. 7. Επανεξέταση αναβαθµολόγηση ή χορήγηση φωτοαντιγράφων ή φωτογραφιών των έργων του υποφηφιου, δεν επιτρεπεται χαι η αξιολόγησή τους αφήνεται στην αντικειµενική και δίΧαιη χρίση των µελων της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων. “Άρθρο 11. Έχκδοση αποτελεσµάτων, πρόσκληση και διαδικασία εγγραφής. 1. Ο πίνακας των αποτελεσµάτων των εισιτηρίων εξετάσεων τάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής. 2. Η Επιτροπή Εισιτηρίων εξετάσεων µπορεί να αποφασίζει την έχθεση των έργων των επιτυχόντων για τρείς (3) τουλάχιστον ηµέρες. 3. Η Σχολή υποβάλλει στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µέσα σε τρείς ηµέρες από την έκδοση των αποτελεσµάτων ονοµαστικό εχείνων που εισάγονται στη Σχολή χκαι τον δηµοσιεύει σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερΐσιες εφηµερίδες της Αθήνας καλώντας τους να προσέλθουν στη Σχολή για εγγραφή σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης. 4. Για την εγγραφή στη Σχολή απαιτείται ο τίτλος απόλυσης του Σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ο υποφήφιος. Εφόσον χατατεθεί ο πρωτότυπος τίτλος µπορεί να αποσυρθεί µε την κατάθεση αντίστοιχου αποδεικτικού. Κατά την εγγραφή ο υποψήφιος υποβάλλει χαι υπεύθυνη δήλωση του άρθρου & του Ν. 1599 / 86 για τη µη εγγραφή του σε άλλη Σχολή ή Τµήµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Ελλάδας. 5. Εκείνοι που δεν µπόρεσαν να αακήσουν το από το αποτέλεσµα των εισιτηρίων εξετάσεων δικαΐωµα εγγραφής τους µέσα στην προθεσµία που έχει ορισθεί για το έτος αυτό, έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση εγγραφής τους µόνο κατά το αµέσως επόµενο έτος και µέσα στην προθεσµία εγγραφής που ορίζεται για το έτος αυτό. 6. Τα έργα των αποτυχόντων υποφψηφίων παραµένουν στη Σχολή ένα εξάµηνο από την έκδοση των αποτελεσµάτων και ύστερα καταστρέφονται αφού συνταχθεί σχετική πράξη. “Άρθρο 12. Εισαγωγή Κυπρίων. 1. Οι οµογενείς από την Κύπρο, ανεξάρτητα. από την υπηκοότητά τους χαι τον τρόπο χατοικίας ή διαµονής τους, εισάγονται στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και σε ποσοστό 59 επί πλέον του οριζόµε-νου κάθε χρόνο αριθµούῦ εισακτέων, χατόπιν εξετάσεων οι οποίες διενςΡ-Ή΄ γούνται στην Κύπρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Προεξρικού Διατάγµατος. . 2. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος της Ανωτάτης Τεχνών συγκροτεί το µΉνα Ιούνιο κάθε χρόνο εξεταστική επιτροπή από τρείς ελλχηνικής καταγωγής καλλιτέχνες πτυχιούχους Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών µε τους αναπληρωτές τους. 3. Ονοµαστικός πίνακας των επιτυχόντων µε τη φροντίδα του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δηµοκρατίας αποστέλλεται το µίνα Σεπτέµβριο στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών χαι κοινοποιείται και στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήγνα, 4 Απριλίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑτΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣΕΘΝΙΚΟ ΤΥ Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 Τακ. Κώδικας: 104 32 ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6Β Οι Υππρεσίε'ς του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ λειτουργούν καθηµερινά από 8.'00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48. 188 - * [Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχκών στην οδό Σολωµού 51 * Τµύµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 τηλ.: 52 48.141 τηλ.: 52.256.713 - 52.49.547 * Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολύ ΦΕΚ στηιν επαρκία µε καταβολύ τηις αξίας του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Κάθε τεύκος µέχρι 8 σελίδες δρκ.-30. Από 9 σελίδες µέχρι 16 δρκ. 4…Ο……, από 17 έως 24 δρκ. 50 Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώληστης κάθε φύλλου (ΘΒσέλιδου ᾗ µέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµητήύς για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 ΄Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 Η ετύσια συνδροµή είναι: α) Για το Τεύχος Α΄ Δρκ. β) » » » Β΄ ΄ » γ) » » » Γ » δ) » » » Δ΄ . ». ε). » » » Αναπτυξιακών Πράξεων » στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ. &. » ο » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » τ) » » » Δελτ. Εµη.& Βιοµ. 1δ6. » Θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » ια) Για όλα τα Τεύχη … » Πλυροφορίες: τολ. 52 48.320 8.500 12.500 5.000 12.000 9.500 5.000 3.000 6.000 1.500 25.000 55.000 Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου Αλληλοβουηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) Δρκ. 425 » 625 » 250 » 600 » 475 » 250 » . 150 » Ο 300 » 75 » 1.250 » 2.750 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-04-10 Προεδρικό Διάταγμα 1990/159
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/58
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία