ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/163

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-04-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-04-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-04-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισµός του Ταµείου . Αρωγής Υπαλλήλων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. ΄

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
“Έχοντας υπόφη: . 1.Τις διατάξεις: 1)Της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανω (ΦΕΚ 137/Α/1985). 2)Του ν. 1586/1986 «Βαθµολογική διάρθρωση των θέσεων του Δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαΐου χαι τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37 / Α/ 86 και ιδιαίτερα της παρ. 10 του άρθρου Ο του ίδιου νόµου. Υ) Του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 1320/1 983 «Πρόσληψη στο Δημοσιο τοµέα και άλλες διατάξειςν (ΦΕΚ 6/Α/1983),. 2.Την αρ. 102 /7.3.1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επιχκρατείας µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης. Οικονοµικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών Οι υπηρεσίες του Ταµείου Αρωγής Υπαλλήλων αρµοδιότητας του Υπουργειου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αποτελούν Διευθυνση συγκροτούµενη ως κατωτέρω: 1)Τµήµα Ασφάλισης, Μητρώου Ασφαλισµένων και εξαγοράς προύπηρεσίας. ΄ 2)Τµήµα. Οικονοµιχού. ) Τµήµα Παροχών. 3)Τµήµα Διοικητικού, Μελετών και Οργανωσεως 4)Τµήµα Μηχανογράφησης. 5)Τµήµα Προµηθειών και Περιουσίας. ζ Τµήµα Δανείων. “Άρθρο 2 Αρµοδιότητες Διεύθυνσης . Οιαρµοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στα παρακάτω θέµατα κατανεµόµενα µεταξύ των Τµηµάτων, ως ακολούθως: Α) Τµήµα Ασφάλισης Μητρώου Ασφαλισµένων χαι εξαγοράς προῦπηρεσίας. - α) Μέριµνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταµείου κάθε κατά νόµον ασφαλιστέου προσώπου. 2)Μέριµνα για την επεξεργασία των υποβαλλοµένων αιτΐήσεων για την αναγνώριση και εξαγορά χρόνου υπηρεσίας των ασφαλισµένων. Ὑ) Επιστροφή των πάσης φύσεως κρατήσεων που χκαταβλήθηκαν στο Ταµείο χωρίς να οφείλονται. 3)Έλεγχος δικαιώµατος προσµέτρησης χρόνου διαδοχικής ασφάλισης και υπολογισµός οικονοµικών επιβαρύνσεων χαι απαιτήσεων. Β) Τµήµα Οικονοµικού. ) Μέριµνα για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και τη λειτουργεία της λογιστικής υπηρεσίας του Ταµείου. 2)Κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προύπολογι σµού. Υ) Κατάρτιση του ετησιου ισολογισµου και απολογισµού. 3)Ενέργεια των πάσης φύσεως πληρωµών του Ταµείου και απόδοσι των υπέρ δηµοσίου και τρίτων χρατήσεων. 4)Φύλαξη των δικαιολογητικών της οικονοµικής γενικά χίνησης κα των συµφηφιστικών εγγραφών του Ταµείου. 5)Μέριµνα για την παρακολούθηση µέσω της µηχανογραφική υπηρεσίας των µεταβολών των επιταγών πληρωµής των συνατάξεω των συνταξιούχων και την αποστολή των κατ' έτος βεβαιώσεων για φε ρολογική χρήση. ζ Μέριµνα για τη χορητηση των πάσης φύσεως γενικών αυξήσεω στους συνταξιούχους. 12)Μισθοδοσία του προσωπικού του Ταµείου. 13)Επιµέλεια για τη σύνταξη οικονοµικών µελετών επί των πόρων παροχών και δαπανών του Ταµείου. ) Τήρηση των βιβλιαρίων ΙΚΑ και επικόλληση των ενσΐµµων. Γ) Τµήµα Παροχών. 1)Παραλαβή και έλεγχος των αιτήσεων συναταξιοδότησης και δι νέργεια της απαραίτητης αλληλογραφίας. 2)Επιµέλεια εφαρµογής των διατάξεων περί απονοµής συντέ ξεως. Υ) Επιµέλεια για κάθε µεταβολη συντάξεως, κατάρτιση απάιτουµ νων δελτίων µεταβολών, παρακολούθηση και έλεγχος των επιταγά που πληρώθηκαν ή όχι. 4)και ενηµέρωση των ατοµικών φακέλων, των ατοµικώ µερίδων χαι Μητρώου των συνταξιούχων. 5)Επιµέλεια αποστολής αποφάσεων χαι λογαριασµών απονοµ? βοηθήµατος στους δικαιούχους συνταξιούχους. Δ) Τµήµα Διοικητικού, µελετών και Οργανώσεων. 1)Εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν θέµατα υπηρεσιακής κχο τάστασης του προσωπικού και τήρηση των προσωπικών φακέλλων 2)Τήρηση πρωτοκόλλου κοινού και εµπιστευτικού και του ΓΓενικς αρχείου. Υ) Παραλαβή Χαι βιβλιοδεσία των ΦΕΚ χκαι των πρακτικών του Διου Συµβουλίου. 3)΄ Δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή των πάσης φύσεως εγγρε φων, εντύπων και εγκυχκλίων. 4)Επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίων τροποποιΐσεως των διατε ξεων της Νοµοθεσίας του Ταµείου. 5)Μέριμνα για τη συγχέντρωση και επεξεργασία των στατιστικά στοιχείων του Ταµείου. ζ Μέριµνα για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσς πικού χαι των πολιτών. Η βεβαίωση από τον Προϊστάµενο ή το νόµιµο αναπληρωτή του τ ακριβείας αντιγράφων, φωτογραφιών ή φωτοτυπιών οποιωνδήποτε ε γράφων και γενικά δικαιολογιτικών, ύστερα από αντιπαραβολη τους ; το επίδιεκνυόµενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο. Ε) Τµήµα Μηχανογράφησης. … 1)Μέριµνα για την επεξεργασία στοιχείων και µηχανογράφησι όλων των εργασιών του Ταµείου. 2)Επιµέλεια της ανάλυσης και σχεδιασµός των υπό µηχανογράφη εργασιών. {) Κατάρτιση σχετικών προγραµµάτων. . 3)Μέριµνα για την κωδικοποΐηση υπηρεσιακών στοιχείων, όπου π ρίσταται ανάγκη. 4)Τήρηση, ενηµέρωση και ταξινόµηση του µηχανογραφικού χείου. 5)Η καλη λειτουργία εκµεταλλευση και συντήρηση του εξοπλισµο η προετοιµασία δεδοµένων, ο έλεγχος εισόδου - εξόδου και η ασφάλε του όλου συστήµατος. ΣΤ) Τµήµα Προµηθειών χαι περιουσίας. . «) Μέριµνα για την καλύτερη αξιοποΐηση της ακίνητης περιουσί και των διαθεσίµων χεφαλαίων του Ταµείου. 2)Μέριµνα για την προµήθεια, φύλαξη και διαχείρηση του πασης η σεως υλικού και ειδών εξοπλισµου για τις ανάγκες λειτουρτιας τε υπηρεσιών του Ταµείου.{) Κατάρτιση των διακηρύξεων και συµβάσεων για τις πάσης φύσεως προµήθειες χαι η διενέργεια των σχετικών διαγωνισµών. 3)Επιµέλεια για τη συντήρηση του κτιρίου γραφείων του Ταµείου και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων αυτού. Ζ) Τµήµα Δανείων. 1)Χορήγηση δανείων εκτάκτων αναγκών στους ασφαλισµένους και συνταξιούχους του Ταµείου. 2)Ενηµέρωση των υπηρεσίων των δανειοδοτουµένων για την εναρξη και λήξη των χρατήσεων. Υ) Τήρηση και ενηµέρωση του Μητρώου, των ατοµικών φακέλων και των ατοµικών µερίδων των δανειοδοτουµένων. 3)Επιµέλεια για την είσπραξη των χρατήσεων των δανείων. “Άρθρο 3 Διάρθρωση Θέσεων. Ι. Οι θέσεις του προσωπικού του Ταµείου Αρωγής Υταλλήλων αρµοδιότητος του Υπουργείου Εθνικής Παιδιέας και Θρησκευµάτων, διαρθρώνονται χατά κατηγορία και Κλάδο, ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ. … .Κλάδος ΠΕ -Διοικητικός - Οικονοµικός. θέσεις δώδεκα (12),. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής (ειδιχοτητας επιστήµης των υπολογιστών θέση µία (1). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ. Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός θέσεις δέκα (10). Κλάδος ΤΕ Στατιστικής θέση µία (1). Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής θέσεις τρεις (4) (εχ των οποίων δύο (2) της ειδικότητας πληροφορικής και µία (1) της ειδικότητας ηλεκτρονικχών υπολογιστικών συσνηµάτων). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ. ο Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λσγιστικός θέσεις ένδεκα (11),. ΄“΄ ΄ Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η /Υ θέσεις πέντε (5) (εκ των οποίων µία (1) προγραµµατιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών και τέσσερις (4) χειριστών ηλεκτρονικού υπολογιστή). Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογραφων (ειδικότητας - δακτυλογράφων Ελληνικής). θέσεις δύο (2). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ. Κλάδος ΥΕ Επιµελητών θέσεις δύο (2),. . Κλάδος ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας θέσεις δύο (2),. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Άύθο (2) θέσεις χαθαριστριών (προσωρινές). Η. Προσόντα διορισµού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων προσωπικού στον εισαγωγικό βαθµό, ορίζονται τά προβλεπόµενα στο Π. Α/γµα 194/1988 (ΦΕΚ 84Α/6.5.88),. ΄“Άρθρο.4 Προισταµενοι Υπηρεσιών 1.Στη Διεύθυνση του Ταµειου, προίσταται υπάλληλος του Κλάδου 1Ε Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ο οποίος υπογράφει: 1)χάθε έγγραφο του Ταµείου, ) µε τον Πρόεδρο δε του Δ.Σ. και τον Ἰροϊστάµενο του Τµήµατος Οικονοµικού τα εντάλµατα πληρωµής, τις επιταγές και τις εντολές προς τις Τράπεζες, 7} εισηγείται στο Δ.Σ. του Ταµείου κάθε θέµα που αναφέρεται στη λειτουργία του Ταµείου. 2.Στα Τµήµατα του Ταµείου, προίστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, πλην του τµήµατος Μηχανογράφησης στο οποίο προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΑΕ προσωπικού Η /Υ.΄Κατάταξη προσωπικού Οι υπάλληλοι του Ταµείου Αρωγής Υπαλλήλων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος, του Διατάγµατος αυτού, κατατάσσονται σε αντίστοιχες θέσεις, σε κατηγορία και κλάδο ως εξής: 1.1)Στον Κλάδο ΠΕ Διοικητικό - Οικονοµικό οι υπαλληλοι του Κλάδου ΠΕΙ Διοικητικού Λογιστικού. 2)Στον Κλάδο ΤΕ Διοικητικό - Λογιστικό οι υπάλληλοι του Κλαδου ΤΕΙ Διοικητικού - Λογιστικού. Στον Κλάδο ΔΕ Διοικητικό - Λογιστικό οι υπαλληλοι του Κλάδόν ΔΕΙ Διοικητικού - Λογιστικού. 3)Στον Κλάδο ΥΕ Επιµελητών οι νπάλληλοι του Κλάδου ΥΕ Κλητήρων. 2.Στις θέσεις προσωπικου µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαΐου αορίστου χρόνου οι υπηρετούσες στο Ταµείο, δύο (2) καθαρίστριες. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε την δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 5 Απριλίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ .- Οι γπονέτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ οικοΝοκνικοΝ ΝΙΚ. ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ κΑι ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΟΝ ΓΕΩΡΓ. ΜΕΡΙΚΑΣ -+..(ὢ) ΠΡΟΕΔΡΙκΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 164 Επιχουρικη ασφαλιση ιδιωτικών εκπαιδευτικών που µονιµοποιούνται στη δηµόσια εκπαίδευση. -Ο- ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπόφη: 1.Τις διατάξεις του αρθρου 3 του Ν. 1600/1986 «Μονιµοποιηση εκπαιδευτικών που υπ'ηρετουν στη δημοσια εκπαίδευση µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου», (ΦΕΚ 76 Α΄). 2.Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1800/1 988 «Συνταξιοδοτικά θέµατα τωνιδιωτικών εκπαιδευτικών που µονιµοποιούνται στο δηµόσιο µε τις διατάξεις του Ν. 1600/1986», (ΦΕΚ 170 Α΄),. 3.Την αριθ. 142 /1 900 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας χαι Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Προύποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης και εξαγοράς προυπηρεσίας 1.Η αναγνώριση και η εξαγορά της προύπηρεσίας στην ιδιωτική εχκπαίδευση χαθώς και της υπηρεσίας µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη δηµόσια εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που µονιµοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1600/1986 (ΦΕΚ 76 τ.Α΄), γίνεται µε τις προῦθποθέσεις και την διαδικασία αναγνώρισης χκαι εξαγοράς που προβλέπονται από τις σχετικές γενικές διατάξεις που διέπουν τα ταµεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του. δηµοσίου, στα οποία ασφαλίζονται οι εκπαιδευτικοί αυτοί από τη µονιµοποϊησή τους. 2.1)Το συνολικό ποφό που προκύπτει από την εξαγορά της προύπηρεσίας αυτής παρακρατείται, προκειµένου για το Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων αρµοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και το Ταµείο Πρόνοιας Δτηµοσίων Υπαλλήλων, σε τόσες µηνιαίες δόσεις, όσοι και οι µήγνες που αναγνωρίζονται. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν από την ολική εξόφληση του ποσού εξαγοράς, η οφειλή που εναποµένει θα παρακρατείται σε δόσεις από τη σύνταξη - προκειµένου για οφειλές στο Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και σε µια µόνο δόση προκειµένου για οφειλές στο Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων.2. β) Προκειµένου για το Μ.Τ.Π.Υ. η εξόφληση προς αυτό της οφειλής των Ιδιωτικών Εκπάιδευτικών που µονιµοποιούνται στη δηµόσια ΄ εκπαίδευση γίνεται σύµφωνα µετις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 33 του Π.Δ. 422/1081 και της αριθ. 7953/37/88 (ΦΕΚ 111/ τ.Β΄) Υπουργικής απόφασης που χυρώθηκε µε το Ν.1810/ .1988. : 3. Η αναγνώριση και εξαγορά της προυπηρεσίας αυτής είναι δυνατόν να γίνει χαι χατά το χρόνο συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών αυτών. “ 4. Για την αναγνώριση χαι εξαγορά της προύπηρεσίας αυτής οι εκ' παιδευτικοί του εδαφίου α' της παραγράφου άυτής που έχουν ήδη µονι' µοπουηθεί υποβάλλουν στα οικεία ταµεία σχέτική αἰτησή µέσα σε τρείς “(8) µήγνες από τη δηµοσίευση του Π.Δ. αυτού. “Άρθρο 2΄ Δικαίωµα εγγραφής 1.1)Εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου οι οποίοι πριν τη µονιµοποϊησή τους, διετέλέσαν µέτοχοι του Ταµείου Αρωγής και κατέβαλαν το ποσό που αντιστοιχούσε για δικαίωµα εγγραφής. απαλλάσσονται της εκ νέου καταβολής χρηµατικού ποσού για - δικαίωµα εγγραφής σ' αυτά µετά τη µονιµοποϊησή τους. 2)Στους εκπαιδευτικούς της παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου που έχουν ήδη µονιµοποιηθεί, το ποσό που χατέβαλαν χαι αντιστοιχούσε στο δικαίωµα εγγραφής στο ταµείο του εδαφίου α' της παραγράφου αυτής, επιστρέφεται σ' αυτούς ως αχρεωστήτως καταβληθέν µετά από σχετική αἰτησή τους που υποβάλλεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση του Π.Δ. αυτού στο ταµείο και στη µισθοδοτούσα αρχή. Η σχετική πράξη επιστροφής του ποσού εκδίδεται το αργότερο σε πέντε (5) µήνες από τη δηµοσίευση του Π.Δ. αυτού. 2.1)Εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου οι οποίοι έχουν συνολική υπηρεσία στη Δηµόσια χαι Ιδιωτική εκπαίδευση τουλάχιστον 10 έτη µπορούν, εφόσον το επιθυµούν και µε δήλωσή τους που υποβάλλεται στην αρχή από την οποία µισθοδοτούνται χάι στο Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων και δεν ανακαλείται, να ζητήσουν τη µη ασφάλισή τους στο ταµείο αυτό. Η σχετική πράξη εκδίδεται το αργότερο µέσα σε δύο (2) µίνες από την υποβολή της παραπάνω δήλωσης. . β. Εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου οι οποίοι έχουν συνολική υπηρεσία στη Δηµόσια και Ιδιωτική εκπαίδευση τουλάχιστον 10 έτη και που ήδη έχουν µονιµοπουηθεί µπορούν, εφόσον ' το επιθυµουν και πάντως µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση του . Π.Δ. αυτού, να ζητήσουν, µε σχετική αίτηση στο Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων που δεν ανακαλείται, τη µη ασφάλισή τους σ' αυτό. Η σχετική πράξη διαγραφής εκδίδεται µέσα σε πέντε (5) από τη δηµοσίευση του Π.Δ. αυτού. Στη περίπτωση αυτή, εισφορές που έχουν χαταβληθεί στο ταµείο αυτό επιστρέφονται στους δικαιούχους ως αχρεωστήτως χκαταβληθεί:σες. “Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος ?1. Η ισχύς του Π.Δ. αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Στον Υπουργό Εθνικής Παιδειας και Θρησκευµάτων αναθετουμε την δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγµατος. Αθΐγνα, 5 Απριλίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Οι ΥπονΡτοι οικοΝοΝικαΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ . ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΙΚΑΣ ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ . ( ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡιο. 165 Εσωτερικός χανονισµός του Εργαστηρίου Εγχκληµατολογίας και Δικαστικής Ψυχιατρικής του Τµήµατος Νοµικής του Δηµοχριτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 χαι 7 παρ. 5 του Ν. 1268/ 1982 (Α΄ 87} όπως το τελευταΐο τούτο τροποποιήθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 2 τουΝ. 1404/1983 (Α΄ 173). 2.Τη γνώµη της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Νοµ'ικής του ] Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης (συνεδρίαση 53η/24,6.1987),. 3.Την αριθ. 1158/1990 γνωµοδότηση τουύ Συµβουλίου της Επιχρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδειας και Θρησχευµατων, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Εσωτερικός Κανονιµός Ο εσωτερικός κανονιµσος του Εργαστηρίου Εγκληµατολογίας και Διχαστιχης Ψυχιατρικής του Τµήµατος Νοµικής του Δηµοκριτειου Πανεπιστηµίου Θράκης καθορίζεται σύµφωνα µε τους ορισµούς των εποµένων άρθρων. “Άρθρο 2 Αποστολή Το Εργαστήριο Εγκληµατολογίας και Δικαστικής ΨΓυχιατρικής που ιδρύθηκε µε το άρθρο 3 του Π.Δ. 6334/1974(Α΄ 27 3) εντάσσεται στον Τοµέα Ποινικών χαι Εγκληµατολογικών Επιστηµών και έχει ως αποστολή: 1)Την χκάλυφψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών. των φοιτητών του τµήματος Νοµικής σε συναφή προς την εγκληµατολογία θέµατα» τα οποία ανάγονται στις επιστήµες της Νοµικής, της Κοινωνιολογίας και της Φιλολογίας. 2)Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρµοσμένης έρευνας µέσα στα πλαίσια του γνωστικού αντικειµένου του εργαστηρίου. ) Τη διοργάνωση σεµιναρίων, διάλέξεων και επιστηµονικών εκδηλώσεων για την επιστημονιχή πρόοδο και καθιέρωση του εργαστηρίου. 3)Τη συµµετοχη σε ερευνητικά προγράµµατα άλλων εργαστηρίων. ΄ ε) Τη συνεργασία κάθε µορφής µε άλλα αχαδημαϊχά ιδρύματα ή χκέντρα ερευνών ελλχηνικά και ξένα εφόσον οι επιστηµονικοί στόχοι τους συµπίπτουν συμβαδιζουν ή αλληλοσυµπληρώνονται µε εκείνους του εργαστηρίου µέσα σε πνεύµα αµοιβαιότητας. “Άρθρο 3 Προσωπικό Το προσωπικό του εργαστηρίου απαρτίζεται από τα µέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τοµέα Ποινικών και Εγχκληµατολογικών Επιστηµών που το γνωστικό τους αντικείµενο εµπίπτει στα ερευνητικά αντικείµενα του εργαστηρίου χκαθώς χκαι από τα µέλη του Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (ΕΑΤΠ) χαι τους άλλους επιστήµονες που τοποθετούνται στο εργαστήριο χατά τις κείµενες διατάΈξεις.Διοικηση Το εργαστήριο διευθύνεται από διευθυντή µελος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τοµέα Ποινικών και Εγκληµατολογικών Επιστηµών που ανήχκει κατά προτεραιότητα στις βαθµίδες του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Καθηγητή, σύµφωνα µε τις διατάξειςτου ἁρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1268/ 82 όπως ισχύει και εκλέγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ. 46/1989 (Α΄ 21),. ΄ , Άρθρο 5 Αρµοδιότητες . Ο Διεύθυντής ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 1268 και επιπλέον: - Καταρτίζει χαι εισηγείται στον οικείο τοµέα το ετήσιο πρόγραµµα λειτουργίας του εργαστηρίου χαι φροντίζει για την τήρησή του. - Συντονίζει το διδακτικό χαι ερευνητικό έργο του εργαστηρίου - Μεριµνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου - Μεριµνά για την οικονοµική διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου ΄ - Υπογράφει χκάθε εξερχόµενο έγγραφο. “Άρθρο ό Λειτουργία Στο πλαίσιο της αποστολής του εργαστηρίου σύµφωνα µε το άρθρο 2 του παρόντος ο διευθυντής του εργαστηρίου χαθορίζει τις µονάδες εκείνες του δηµόσιου ή και του ιδιωτικού τοµέα µε τις οποίες συµβάλλεται ή συνεργάζεται το εργαστΐριο για την εκπόνηση συγκεκριµένων ερευνητι. κχών προγραµµάτων. Για κάθε ερευνητικό πρόγραµµα ορίζεται ένας υπεύθυνος από τα µέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου. Κάθε πρόταση για την εκτέλεση ερευνητικού προγραµµατος κοινοποιείται στα µέλη του τοµέα καθώς και στους άλλους τοµείς του τµήµατος. Με εισήγγηση του διευθυντή στα αρµόδια όργανα του τµήµατος Νοµι-. κής και του Αηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης είναι δυνατή η πρόσΧηψη διακεκριµµένων επισηµόνων σε τοµείς σχετικούς µε τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. “Άρθρο 7 Πόροι Πόροι του εργαστηρίου είναι: - Οι πιστώσεις που προέρχονται από τον τακτικό Π*ροδπολογισµό, τις δηµόσιες επενδύσεις ή την ιδιαίτερη περιουσία του ιδρύµατος και χορηγούνται από τον οικείο τοµέα µε τη διαδικασία του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 1268/1982. - Οι κληρονοµιές, τα κληροδοτήµατα, ου δωρεες και κάθε άλλη οικονοµική ενίσχυση προς το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράχης για τους σκοπούς του εργαστηρίου. - Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53), όπως ισχύει κάθε φορά. - Τα κονδύλια που προέρχονται από τα ιδιαίτερα ερευνητικά προγράµµατα. “Άρθρο & Τηρούµενα Βιβλία Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: ΄ , - Πρωτόχκολλο - φάκελλος περιουσιακών στοιχ΄είων | : - Φάχκελλος οικονοµικώνστοιχείων χάθε έτους - Κατάλογος επιατηµονικών οργάνων χαι περιοδικών - Αρχείο ερευνητικών. προγραµµάτων. “Άρθρο 9 Ωράριο Εργασίας Το ωράριο εργασίας του προσωπικού του εργαστηρίου είναι αυτό που προβλέπεται από τις χείµενες διατάξεις για κάθε κατηγορία. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, σύµφωνα µε τον χανονισµό του πανεπιστηµίου. “Άρθρο 10 Χώρος Εγκατάστασης Στους χώρους εγκατάστασης του εργαστηρίου υπάρχει πινακίδα µε τον τίτλο του εργαστηρίου χαι το όνοµα του διευθυντή,. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε την δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα 5 Απριλίου 1900 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΥΠΟνΥΡτΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ -+...Η . Θ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 166 Συµµετοχή αλλοδαπών στη διοίκηση του Πολιτιστικού Σωµατείου µε την επωνυµία «Ελλχηνική Επιτροπή της Εταιρείας ΝΤΑΝΤΕ ΑΛΙΓΚΕΡΙ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπόφη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Εισαγωγικού Νόµου του Αστικού Κώδικα. 2.Την από 6.2.1990 α«ίτηση του Σωµατείου µε την επωνυµία «Έλληνική Επιτροπή της Εταιρείας Ντάντε Αλιυγκέρυ. 3.Την αριθ. 3967 /1986 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών µε την οποία αναγνωρίστηκε το σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Επιτροπή της Εταιρείας Ντάντε Αλιγκέρυ. 4.Την αρ. 139/90 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του Υπουργού Πολιτισµού, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο Επιτρέπεται η συµµετοχή αλλοδαπκών Ιταλών πολιτών µέχρι ίσου αριθµού µε τους ηµεδαπούς στο Διοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου µε την επωνυµία «Ελληνική Επιτροπή της Εταιρείας Ντάντε που εδρεύει στην Αθΐγνα. Στον Υπουργό Πολιτισµού, αναθέτουµε την δηµοσίευση και εχτελεση του παρόντος διατάγµατος. Αθΐγνα, 5 Απριλίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο γπονΡΓΟΣ ΠοΛΙτιΣΜΟΥ Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ -+. (6 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 167 Καθορισµός προσωπικού για χάλυψη παροδικών αναγκών στο Τεχνικ* Επιµελητήριο Ελλά|δας (Τ.Ε.Ε.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόφη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 1735/87 «Προ ψεις στο δηµόσιο τοµέα, κοινωνικός έλεγχος στη δηµόσια διοίκηση, λιτικά δικαιώµατα και άλλες διατάξεις» (Α΄. 195). 2.Την αριθµ. 103/89 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της ΕπυΥέτειας. από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Περιβαλλοντος Χωροταξιας και Δηµοσίων Έργων χαιτου Υ * Οιχονοµικων, ιαποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Καθοριζεται, για χάθε συγκεκριµένο τοµέα δραστηριότητας, το ανώτατο ὁφιό προσωπικού που µπορεί να προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτιχου δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυφψη παροδικής φύσης εποχίακών ή άλλων περιοδικών ή προσκαΐρων αναγκών από το Τεχνικό Επιµελητηριο Ελλάδας (ΤΕΕ), ως εξής: την αντιµετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικων αναγκών που θα προκύπτουν από την οργανωση επιστηµονικών εκδηλωσεων, όπως συνεδριων, εκθέσεων χ.λ.π. ή χατά την εκτέλεση εργασιών που απαιτούν ειδικές γνώσεις και εµπειρία που δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθεί το. µόνιµο προσωπικό, µπορεί να πρόσλαµβάνονται µέχρι δέκα (10) απόφόιτοι Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. ΄ * Ο προσξιορισµός των επί µέρους ειδικοτήτων θα καθορίζεται κάθε φορά ανάλόγα µε τις ανάγκες στην προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού. . 2. Για την αντιµετώπιση προσκαίρων αναγκών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1486/#4 «Τροποποΐηση των διατάξεων του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) (Α΄. 161), µπορεί να προσλαµβάνονται: 1)Μέχρι τρεις (3) ειδικοί συνεργάτες, Πανεπιστηµιακής Εχπαίδευ. σης. 2)Ένας (1) για την ειδικοτητα επιστήµης των υπολογιστων, Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης. 3)Μέχρι τρεις (3) Χειριστές Η /Υ ή χειριστές διατρητικών µηχανών, Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Η ειδικότητα χαι ο αριθµός ατόµων κατά ειδικότητα θα χαθορίζεται µε την προκΐρυξη πρόσληφης. 4)Μέχρι δύο (2) Τεκµηριωτές Μηχανικοί και ειδικοί σε θέµατα Προ- . τυποποΐησης, Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης. ε.΄ Μέχρι δύο (2) Βιβλιοθηκονόµοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 5)Μέχρι δύο (2) υπάλληχοι που να γνωρίζουν άριστα δύο. (2) τουλάχιστον ξένες γλώσσες ζ(Αγγλικά - Γαλλικά) Πανεπιστηµιακής δευσης. 6)Μέχρι δύο (2) ξενόγλωσσοι δακτυλογράφοι τεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 7)Μέχρι δύο (2) Δηµοσιογράφοι Πανεπιστηµιακης ή Δευτεροβάθ- αλληλογξάφοι, Δευµιας Εκπαίδευσης. 8)Μέχρι δύο (2) Τηλεφωνητες δευτεροβαθµιας εκπαιδευσης 9)Μέχρι δύο (2) Οδηγοί Οχηµάτων. 10)Ένας (1) Ηλεκτρολόγος - Εγκαταστατης συντηρητής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 1) Μέχρι δύο (2) επιµελητές υποχρεωτικής εκπαίδευσης. “Άρθρο 2 Προσόντά διορισµού Προσόντα για την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού ορίζονται τα προβλεπόµενα από το Π.Δ. 194/1988 (Α΄. 84) για διορισµό σε µόνιµες θέσεις Δηµοσίων Υπηρεσιών και Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) αντίστοιχης ειδικότητας ή απασχόλησης. Ειδικωτερα για τις ακόλουθες ειδικότητες απαιτούνται: 1)Για τους ειδικούς συνεργάτες και τους Τεκµηριωτες Μηχανικους και ειδικούς σε θέµατα Προτυποποΐησης: προσόντα ορίζονται τα προβλεπόµενα από το άρθρο 26 του Π.Δ. 194/1988 (Α΄. 84) για διορισµό σε θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικου µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δηµοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ 2)Για τους δηµοσιογράφους: Η ιδιότητα του δηµοσιογράφου, αποδεικνυοµένη από την επαγγελµατική του ταυτότητα της Ένωσης Ηµερησίων Αθηναϊκών Εφηµερίδων. 7.Για τον Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη Συντηρητή,. εκτελέσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Στον Υπουργό .Περιβάλλοντος Χωροταΐξίας χκαι Δηµοσίων Εργων αναθέτουµε την δηµοσίευση και εκτέλεση του διατάγµατος αυτού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία