ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/164

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-04-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-04-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-04-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

) Αντικατάσταση του άρθρου 46 του Ν. 1481 / 1984 «Οργανισµός Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης» (Α-152). .

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 1 ] παρ. 1 εδ. στ του Ν. 1481 /1984 «Οργανισµός Υπουργείου Αηµόσιας Τάξης» (Α-152). όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α-49),. 2.Τις διατάξεις του π.δ. 986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης» (Α-51). 3.Την 128/1 990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης. αποφασίζουµε: '“Άρθρο µόνο Το άρθρο 46 του Ν.: 1481 /1 984 «Οργανισµός Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης» (Α-1 52), αντικαθίσταται ως εξής: «“Άρθρο 46 Τρόπος κρίσης Αξιωµατικών. Κατά τις κρίσεις για προαγωγές οιαξιωµατικοί κρίνονται ὢως εξής: 1 Προακτέοι χκατ' εκλογήν οι αξιωµατικοί των βαθµών-Αστυνόµου Β' και Αστυνόµου Α΄ οι υποίοι δεν διανύουν τον τελευταίο βαθµό εξέλιξης, έχουν αποφοιτήσει ευδόκιµα από τις Σχολές µετεκπαίδευσης. εκτός αν δεν φοίτησαν σ' αυτές χωρίς δική τους υπαιτιότητα εξ υπηρεσιαχκών λόγων και χατά την χρίση του Συµβουλίου συγχκεντρώνουν σε µεγάλο βαθµό τα προσόντα που απάιτούνται ὦστε να ανταποκρίνονται απόλυτα. στην άσκηση των χκαθηχκόντων του ανώτερου βαθµού. 2.Προακτέοι κατ' αρχαιότητα οι Αξ/κοί των βαθµών Υπαστυνόµου Β΄ - Υπαστυνόµου Α΄, Αστυνόµου Β΄ και Αστυνομου Α΄, οι οποίοι δεν διανύουν τον τελευταϊό βαθµό εξέλιξης και κατά την κρίση του Συµβουλίου συγκεντρώνουν σε τουλαχιστον επαρκή βαθµο τα προσόντα που απαιτούνται, να ανταποκρίνονται ικανοπονητικά στην άσκηση των καθηχκόντων του ανώτερου βαθµού. 3.Παραµένοντες στον ίδια βαθµό οι Αξ/κοί των βαθµών Υπαστυνόµου Β΄, Υπαστυνόµου Α΄. Αστυνόµου Β΄, Αστυνόµου Α΄ και Αστυνοµικού οποίοι δεν διανύουν τον τελευταίο βαθµό εξέλιξης,. δεν έχουν φοιτήσει µε δική τους υπαιτιότητα ή δεν έχουν αποφοιτήσει ευδόκιµα από τις Σχολές µετεκπαίδευσης χαι χατά την κρίση του Συµβουλίου συγκεντρώνουν σε επαρκή βαθµό τα προσόντα για την άσχκηση των καθηκόντων του βαθµού που χκατέχουν, αλλά δεν θεωρούνται ικανοί για άσκηση καθηκόντων ανώτερου βαθµού. 4.Αποστρατευµένοι οι αξιωµατικοί όλων των βαθµών οι οποίου: 1)Κατά την κρίση του Συµβουλίου δεν συγκεντρώνουν λόγω ουσιώδών ελλείφεων τα προσόντα σε επαρκή βαθµό, ώστε να θεωρούνται κατάλληλοι για την άσκηση των χαθηχκόντων του βαθµού τους ή 2)Συµπληρώνουν 35ετή πραγµατική και συντάξηµη υπηρεσία ή το όριο ηλιχιας, αλλά κατά την κρίση του Συµβουλιου δεν συγκεντρωνουν σε επαρκή βαθµό τα προσόντα για προαγωγή τους στην ενέργεια στον επόµενο βαθµό ή 3)Κρίνονται παραµένοντες για τρίτη φορά στον ίδιο βαθµό οι Αξ/κοί' των βαθµών Υπαστυνόµου Η΄. Υπαστυνόµου Α΄ και Αστυνόµου Β'. δεύτερη φορά στον ίδιο βαθµό οι αξιωµαταοί των βαθµών Αστυνόµου Α΄ και Αστυνοµικού Υποδ/ ντή ή τρίτη φορά σε όλη τη διαρκεια της σταδιοδροµίας τους από τις οποίες µια φορά στον κατεχόµενο βαθµό. 4)Διατηρητέου: 1)Οι αξιωµατικοί των βαθµών Αστυνοµικού Υποδ /ντή, Αστυν. Δ/ ντή, Ταξιάρχου, Υποστρατήγου και Αντιστρατήγγου, οι οποίοι κατά την κρίση του Συµβουλίου συγκεντρώνουν από τουλάχιστον επαρκή µέχρι απόλυτο βαθµό τα προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του βαθµού που κατέχουν. Από τους αξιωµατικούς αυτούς, ανάλογα µε τις κενές οργανικές θέσεις που προκύπτουν χκάθε φορά στον ανώτερο βαθµό, επιλέγονται για προαγωγή εκείνοι που θεωρούνται ότι συγκεντρώνουν σε απόλυτο βαθµό τα προσόντα για την άσκηση των καθηκόντων του βαθµού στον οποίο προάγονται. . 2)Οι α«ξιωµατικοί που διανύουν τον τελευταίο βαθµό εξέλιξης και οι οποίοι κατά την κρίση του Συµβουλίου συγκεντρώνουν σε επαρκή βαθµό τα προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση των καθηχκόντων του βαθµού τους. 6.Ευδόκιµα τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους: 1)Οι αξιωµατικοί που συµπληρώνουν Αδετή πραγµατική και συντάξιµη υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κατά βαθµό ή το όριο ηλικίας και που κατά την κρίση του Συµβουλίου συγκεντρώνουν τα προσόντα σε βαθµό τουλάχιστον επαρκή, , 2)Οι Αστυν. Α/ντές, Ταξίαρχοι. Υποστράτηγοι και Αντιστράτηγοι που κρίθηκαν διατηρητέοι, αλλά παραλείπονται λόγω προαγωγής νεωτέρου τους σε ανώτερο βαθµό. Για τους Αστυνοµικούς Υποδ/ντές εφαρµόζεται η παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 1339/1983. 3)Οι Αστυν. Α/ντές, Ταξίαρχου Υποστράτηγοι και Αντιστράτηγοι που κατά την κρίση του Συµβουλίου θεωρούνται ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απέδωσαν όσα µπορούσαν να αποδώσουν χαι η παραµονή τους στην υπηρεσία δεν χρίνεται αναγκαία ή δεν προάγει το υπηρεσιακό συµφέρον. 4)Οι Ταξίαρχοικαι Υποστράτηγοι που αποστρατευονται σύµφωνα µε το εδάφιο β της ταρ. 2 του άρθρου 45. 7.Οι Αξ/κοί που χρίνονται ως ευδόκιµα τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους, πλην των Υποστρατηγων που αποστρατεύονται µε τον ίδιο βαθµό, προάγονται στην ενέργεια στον επόµενο βαθµό ή προκειµένου περί αξ/κών της παρ. 1 του άρθρου 48 του παρόντος, στο βαθµό του οποίου ο µισθός απονεµήθηκε σ' αυτούς, εφόσον έχουν τις προύποθέσεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου και ύστερα από τριάντα ηµέρες αποστρατεύονται µε το βαθµό στον οποίο προήχθησαν. &. Αστυν. Α/ντές που δεν συµπληρώνουν Δθετή πραγµατική νπηρε. σία στο Σώµα, εάν κρίνονται διατηρητέοι, αποστρατεύονται ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους, εάν κατά την επιλογή τους για προαγωγή παραλειφθούν σε δύο συνεχείς τακτικές χρίσεις. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται µόνο για όσους ενταχθούν στην Ελληνική Αστυνοµία από τη Χωροφυλακή και την Αστυνοµία Πόλεων. 9.Οι Αξ/κοί που συµπληρώνουν το όριο ηλικίας την 3 1 Δεκεµβρίου του έτους των χρίσεων, κρίνονται: 1)Οιµε βαθµό Αστυν. Α/ντή και άνω στις τακτικές κρίσεις ευδόκιµα τερµατίσαντες τη σταδιοδροµια τους ή αποστρατευτέοι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 2)Οι µε βαθµό Αστυν. Υποδ/ντή χαι χάτω εφόσον υπαγονται στις διατάξεις του άρθρου 2], παρ. 1 και 2 εδάφ. α΄, β' και γ'΄ του Ν. ό71/ 1977 στις τακτικές κρίσεις µε τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους λοιπούς οµοιοβάθµους συναδέλφους τους και εφόσον συντρέχει περίπτωση προαγωγής τους προάγονται. 7.Έχκτακτα το γ' 1 του µηνός Νοεµβρίου του έτους χαταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας όλοι οι αξιωµατικοί µέχρι το βαθµό του Αστυνοµικού Υποδ/ντή καθώς και οι Αστυν. Διευθυντές που θα προαχθούν στο βαθµό τους χατά τις τακτικές κρίσεις, ως ευδόκιµα τερµατίσαντές τη σταδιοδρομία τους ή αποστρατευτέοι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος αρθρου 10.Οι «ξιωµατικοί µέχρι το βαθµό του Αστυνοµικου Υποδιευθυντή οι οποίοι συµπληρώνουν Αδετή πραγµατική υπηρεσία µέχρι τη χρονολογία τών τακτικών χρίσεων του εποµένου έτους κρίνονται: 1)Στις τακτικές χρίσεις εφόσον υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 και 2, εδάφιοα΄, ΄ και γ΄ µε τις γενικές διατάξεις που ισχύουν τους λοιπούς οµοιόβαθµους συναδέλφους τους και αν συντρέχει περίπτωση προαγωγής, προάγονται. 2)Έχκτακτα, τη χρονολογία που. συµπληρώνουν Αδετή πραγµατική υπηρεσία, ως ευδόκιµα τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους ή αποστρατευτέοι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. ΕΦΗΙΜΕΡΙΣ ΤΗΣ κΝβΒΕΡΒΝΗΑ Ε> 11ΙΡΨ Ι| . Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 1234/1982 καταργούνται. 11.Στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. | 5 Απριλίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΄ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝ|ΚΑξ . Ν
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004