ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/176

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-04-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-04-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-04-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Χορήγγηση οικονοµικής ενίσχυσης σε ορισµένες χκατηγγορίες νανυτικών λόγω εορτών ΠΑΣΧΑ 1990.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να τροποποιήσει την 426/8/3.7.80 απόφασή της και να εγκρίνει τη µέχρι 31 Δεκεµβρίου 1990 παράταση της προθεσµίας έναρξης λειτουργίας του Υποκαταστήµατος Πειραιά της ΑΕ «Ελληνογαλλική Τράπεζα Διεθνούς Εµπορίου και Νανυτιλίας». Κατα τα λοιπά η απόφαση ΕΝΠΘ 426/8/3.7.89, όπως ισχύει, παραµένει αµετάβλητη. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραµµατέας Ακριβές αντίγραφο ό Απριλίου 1990 Ο Γραµµατέας Η. ΚΥΡΙΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ -ή(5) Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Σύµβασης δικάστιχής αρωγής σε ποινικές υποθέσεις Ελλάδας - Αιγύπτου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Σύµβαση δικαστικής αρωγής σε ποινικές υποθέσεις µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δτηµοκρατίας και της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου, η οποία υπογράφηκε στο Κάϊρο στις 22 Δεκεµβρίου 1986 και κυρώθηκε µε τον υπ' αριθ. 1760/1988 Νόµο που δηµοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 53/1988 φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, τέθηκε σε ισχύ, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 2 αυτής, την 1η Απριλίου 1990.Αθΐγνα, 5 Απριλίου 1990 Με εντολή Υπουργού Ο Προϊστάµενος Της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας Κ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥ ΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ] Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 ΄ Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ . Τακ. Κώδικας: 104 32 . ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6 … λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 * Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52.48. 141 * Τµύµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.7 13 - 52.49.547 * Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ. τηλ.: 52.48.785 Πλπροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύμφν Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολύ ΦΕΚ στην επαρκία µε καταβολύ της αξίας του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πλπροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τεύχκος µέχρι 8 σελίδες δρκ. 30 . Από 9 σελίδες µέχκρι 16 δρκ. 40 , από 17 έως 24 δρΧ. 50 Από 25 σελίδες κςι«πόνω η τιµύ πώλησης κάθε φύλλου (Θσέλιδου ᾗ µέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρκ. ΄ Μπορείτε να γίνετε συνδροµητύς για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλληλοΗ ετύήσια συνδροµή είναι: βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) α) Για το Τεύχος Α΄ Δρκ. - 8.500 Δρκ. 425 β) » » » Β΄ » 12.500 » 625 γ) » » » Γ … ΄ » 5.000 » 250 δ) » » » Δ΄ » 12000 » 600 ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 9.500 » - 475 στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ. » 5.000 » 250 ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 » 150 η) » » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. Ιδ. » 6.000 » 300 θΘ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 ' » 75 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 256.000 » 1.250 ια) Για όλα τα Τεύχη . » 55.000 γ » 2750 > / Πληροφορίες: τολ. 52.48.320 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  • Τις διατάξεις των άρθρων 1 χκαι 2 (εδαφ. 4) του ΑΝ 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών».
  • Την ΠΑ/ΤΕ 890/1.12.86 «περί καθορισµού κριτηρίων για την έγκριση ίδρυσης από τις τράπεζες υποκαταστηµάτων και θυρίδων συναλλαγώῶν τόυς». Ὑ) Την απόφαση της 426/8/3.7.89 µε την εγκρίθηκε η ίδρυση χαι λειτουργία υποχαταστήµατος στον Πειραιά της ΑΕ «Ελληνογαλλική Τράπεζα Διεθνούς Εµπορίου και Ναυτιλίας» µέχρι 31 Μαρτίου 1990
  • Το 15/90/15.2.90 (ΑΠ 45&) έγγραφοτης τραπέζας µε το οποίο ζητεί την παράταση της έναρξης λειτουργίας του παραπάνω υποκαταστήµατός της µέχρι 31 Δεκεµβρίου 1990,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1986/ΠΑ/ΤΕ890 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/ΠΑ_ΤΕ890 1986
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία