Αναγνωριση σε δήµο της κοινοτητας Αµπελώνος του Νοµού Λαρίσης. . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόψφη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 5 (όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 1878/1900, Α' 33) και 277 του Δηµοτικού και Κοινοτικού Κωδικα (Π.Α. 323/1980, Α' 146). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα» (Α΄ 13 7), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 137/1 986 «Συγκρότηση της Γενικής Γςραµµατειας Δηµόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δηµόσιας Τάκηςν ( 5 3. Τα αποτελέσµατα της απογραφής του πραγµατικού πληθυσµού της Ελλάδας που διενεργήθηκε την δη Απριλίου 198 ] και κυρώθηκαν µε την 7908/Α΄“. 554/12,.4.1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισµού και Εσωτερικών (Β' 370) από την οποία προκύπτει ότι η κοινότητα Αμπελώνος του Νοµού Λαρίσης, χατά την ως άνω απογραφη είχε πληθυσµό τουλάχιστον πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίχκους. 4. Την 185/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλιου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουµε: . Αναγνωρίζεται σε δήµο η κογότητα Αµπελώνος του Νοµού Λαρίσης.Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθετουµε τη δηµοσίευση χκαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµακος. Αθΐγνα, 17 Μαΐου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙκΟΝ . ΄ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ …-+(4)ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 190 Αναγνώριση σε δηµο της κοινότητας Ξυλοκάστρου του Νοµού Κορινθίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Την ανάκληση της αριθ. 96/6.6.1974 πράξης του (ΦΕΚ Α 182 /29,6.74), µε την οποία παραχωρήθηκε δωρεάν και κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή, χοινόχρηστη έκταση συνολικού εµβαδού 88,094 στρεµµάτων από το αγρόκτηµα Καλοχωρίου Νοµού Θεσσαλονίκης, στη Σχολική Εφορία του Α΄ Γυµνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης για την ανέγερση συγκροτήµατος σχολικχών κτιρίων, επειδή η έχκταση αυτή κρίνεται ακατάλληλη για την ανέγερση διδακτηρίων. Η κυριότητα της παραπάνω έχτασης επανέρχεται στο γείο Γεωργίας, στο οποίο και ανΐµεε πριν από την παραχώρηση. Η πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι Αντιπρόεδροι Ο Πρόεδρος Τα µέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γραµµατέας του Υπουργ. Συµβουλίου ΄ ΕΥΑΓΤΓΕΛΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ο- ---φ---ΑΠΟΘΑΣΕΙΣ (18)“Έγκριση ίδρυσης 10 νέων θυρίδων συναλλαγών της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος σε τόπους επιλογής της. (Συνεδρίαση ΔΑΥ /6.4.90, θέµα 17). ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΑφού έλαβε υπόψφη: α) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (εδάφιο 4) του ΑΝ 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών», β) την απόφασή της 441 /21/7.2.90 µε την οποία εγκρίθηκε η παράταση µέχρι 31. 12.90 της προθεσµίας έναρξης λειτουρίας 18 Υποκαταστηµάτων και 11 θυρίδων συναλλαγών της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, ) τα 64/40/12.1.90 και 462/170/16.3.90 (ΑΠ 90 & 682) έγγραφα της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος µε τα οποία ζητεί την έγκριση ίδρυσης 10 νέων θυρίδων συναλλαγών ή την τροποποΐηση της υπό στοιχείο () απόφασής της και τη χρησιµοποΐηση για την Ιδρυσή τους ισάριθµων αδειών από τις εγκεκριµένες άδειες (18) για ίδρυση νέων υποκαταστηµάτων, αποφάσισε: Να τροποποιήσει την απόφαση ΕΝΠΟΘ 441/21 /7.2.90 και να εγκρίνει την ίδρυση από την Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος δέκα (10) επιπλέον θυρίδων συναλλαγών, σε τόπους επιλογής της, µε ισάριθµη µείωση των εγκρίσεων για ίδρυση νέων υποχκαταστηµάτων, που µετά την παραπάνω τροποποίηση περιορίζονται σε οκτώ (&). Η παρούσα απόφαση να δηΜευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήςσεώς. . ο . Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραµµατέας Ακριβές Αντίγραφο
  • Με την τήρηση των προῦποθέσεων τού άρθρου Ο του Ν. 1586/1986, πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουγείου Δηµόσιας Τάξης, επιλέγονται και τοποθετούνται ως προϊστάµενοι των εξής Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης: α. Της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού χαι των Τµηµάτων αυτής πολιτικοί υπάλληλοι του Κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Όικονοµικούπ., Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού χαι Α.Ε. Διοικητικού Λογιστικού. β. Της Διεύθυνσης Δηµοσίων Σχέσεων χαι των Τµηµάτων 1ου - Ενηµέρωσης - και λου - Εκδόσεων - της ίδιας Διεύθυνσης πολιτικοί υπάλληλοι του Κλάδου που ορίζεται για τη Διεύθυνση χαι τα Τµήµατα του προηγουµένου εδαφίου. 7Τ. Της Διεύθυνσης Ελεγκτηρίου Δαπανών και των Τµηµάτων 2ου - Ελέγχου Δαπάανών ΠΠολιτικού Προσωπικού - χαι 3ου Ελέγχου Δαπανών Υλικού - της ίδιας Διεύθυνσης πολιτικοί υπάλ695 ΄ ληλοι του Κλάδου που ορίζεται για τις Διευθύνσεις και τα Τµήµατα των προηγουµένων εδαφίων. ΄ δ. Του ἆου.Τµήµατος - Τεκµηρίωσης - της Διεύθυνσης Μελετών πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου που ορίζεται για τα Τµήµατα των προηγουµένων εδαφίων. * ε. Του δου Τµήµατος - Αποδοχών χαι Ασφάλισης Πολιτικού Προσωπικού - της Διεύθυνσης Οικονοµικών πολιτικός υπάλλης λος του Κλάδου που ορίζεται για τα Τµήµατα των προηγουµένων εδαφίων. ' στ. Του ἆου Τµήµατος - Κπιρίων - της Διεύθυνσης Τεχνικών πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου Π.Ε. - Μηχανικών, Τ.Ε. - Τεχνολογικών Εφαρµογών και Δ.Ε. - Τεχνικού. ζ. Του 4ου Τµήµατος Ελέγχου Εισαγωγής Στοιχείων της Διεύθυνσης Πληροφορικής πολιτικός υπάλληλος Π.Ε. - Πληροφορικής, Τ.Ε. - Πληροφορικής και Α.Ε. - Προσωπικού Η/Υ.. η. Των Τµηµάτων Πολιτικού Προσωπικού των Επιτελείων των [Γενικών Αστυνοµικών Διευθύνσεων πολιτικοί υπάλληλοι του Κλάδου που ορίζεται για τα των εδαφίων α - ε της παρούσης παραγράφου. θ. Του Τµήµατος Πολιτικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείού Πυροσβεστικού Σώµατος πολιτικός
  • Όταν δεν είναι δυνατή η επιλογή πολιτικών υπαλλήλων για την κατάληψη θέσεων προϊσταµένων σε Υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1586/ 1986, τις θέσεις αυτές, κατά περίπτωση, καταλαµβάνει αστυνοµικό προσωπικό, σύµφωνα µε το άρθρο 94 του Π.Δ. 582 /1984., προσωρινά χαι µέχρι να χαταστεί δυνατή η επιλογή πολιτικών υπαλλήλων, για την χατάληψφη των αντιστοίχων θέσεων. Η παρούσα διάταξη ισχύει ανάλογα και για το Τµήµα Πολιτικού Προσωπικού της . Διεύθυνσης. Προσωπικού τσ Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος. , ΄
  • Δεν θίγονται οι διατάξεις των παρ. 4 και 7 του άρθρου 94 του Π.Δ. 582/1 984 όπως ισχύουν µετά το Ν. 1586/1986, ως. προς τις Υπηρεσίες (Διευθύνσεις, Τµήµατα χαι Γραφεία) του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης, στις οποίες δεν αναφέρεται ρητά το παρόν διάταγµα». Στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήγνα, 10 Μαΐου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ . ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ------«ή------πΡΑΞΕΙΣ ΥπΠΟΥΡτικονΥ ΣγΜΕΟΥΝον (2… ΠΡΑΞΗ 47 ΤΗΣ 11 ΜΑΙΟΥ 1990 Ανάκληση της πράξης αριθ. 96/6.6.1974 του Υπουργικού Συµ- . βουλίου «περί παραχωρήσεως χοινοχρήστου εκτάσεως εχ του αγροκτήµατος Καλοχωρίου Ν. Θεσσαλονίκης εις την Σίχολι. κήν Εφορίαν Α΄ Γυµνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης». ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόφη: α. Τις διατάξεις του ἁρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 431 /1968 «περί τροποποιήσεως καν συµπληρώσεως της εν γένει εποικιστικής νοµοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων». β. Την πράξη του αριθ. 96/6.6.1974 (ΦΕΚ: Α 182/ 29.6.74), µε την οποία παραχωρήθηκε δώρεάν χατά πλήρη κυ ριότητα, νοµή και κατοχή, κοινόχρηστη έκταση συνολικού εµβα-δού 88,094 στρεµµάτων από το αγρόκτηµα Καλοχωρίου Νοµού Θεσσαλονίκης, στη Σχολική Εφορία του ΄ Γυµνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης, για την ανέγερση συγκροτήµατος σχολικών χτιρίων. ] ] . ] γ. Την εισήγηση αριθ. ΣΤΙ/379/26.4.1990 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δηµόσιας ΤάΈης» (Α΄“-51).
  • Την 187/1990 γνωµοδότηση του Συµβούλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Δηµόσιας Τάξης, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο Το άρθρο 2 του Π.Δ. 52/1987 «Σύσταση Υπηρεσιώ-ν | γείου Δηµόσιας Τάξης και χαθορισµός προϊσταµένων» (Α'-26), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 2. Καθορισµός προϊσταµένων
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-05-18 Αναγνωριση σε δήµο της κοινοτητας Αµπελώνος του Νοµού Λαρίσης. . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόψφη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 5 (όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 1878/1900, Α' 33) και 277 του Δηµοτικού και Κοινοτικού Κωδικα (Π.Α. 323/1980, Α' 146). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα» (Α΄ 13 7), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 137/1 986 «Συγκρότηση της Γενικής Γςραµµατειας Δηµόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δηµόσιας Τάκηςν ( 5 3. Τα αποτελέσµατα της απογραφής του πραγµατικού πληθυσµού της Ελλάδας που διενεργήθηκε την δη Απριλίου 198 ] και κυρώθηκαν µε την 7908/Α΄“. 554/12,.4.1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισµού και Εσωτερικών (Β' 370) από την οποία προκύπτει ότι η κοινότητα Αμπελώνος του Νοµού Λαρίσης, χατά την ως άνω απογραφη είχε πληθυσµό τουλάχιστον πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίχκους. 4. Την 185/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλιου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουµε: . Αναγνωρίζεται σε δήµο η κογότητα Αµπελώνος του Νοµού Λαρίσης.Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθετουµε τη δηµοσίευση χκαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµακος. Αθΐγνα, 17 Μαΐου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙκΟΝ . ΄ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ …-+(4)ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 190 Αναγνώριση σε δηµο της κοινότητας Ξυλοκάστρου του Νοµού Κορινθίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/75
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/582 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/582 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/52 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/52 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2001/582 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/582 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία