ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/198

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-05-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-05-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-05-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/198

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Λειτουργία και αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου -του Οργανισµού Μεσολάβησης και Διαιτησίας. “Εχόντας υπόψη: αποφασίζει: “Άρθρο 1 1.Καταργούνται τέσσερεις (4) κενές θέσεις προσωπικού της Γραµµατείας του Υπουργικού Συµβουλίου µε τριετή θητεία και βαθµό Γ“ που έχουν συσταθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1- της Π.Υ.Σ αριθ. 154/86, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της Π.Υ.Σ αριθ. 65/86, καθώς και µία (1) κενή θέση ειδικού συνεργάτη µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχει συσταθεί µε τις διατάξεις των παραγράφων 4 χαι 5 του άρθρου 4 της Π.Υ.Σ αριθ. 154/86. 2.Συνιστώνται στη Γραµµατεία του Υπουργικού Συµβουλίου πέντε (5) ενιαίες θέσεις ειδιχων συµβούλων - ειδικών συνεργατών. 3.Ο διορισµός και η παθση των ειδικών συµβούλων - ειδικών συνεργατών της προηγούµενης παραγράφου γίνεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία δηµοσιεύεται, σε περίληψη, στην Εφ2µεριδα της Κυβερντξεως | Οιαποδοχές των ειδικών συµβούλων ορίζονται για τους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος στο 950, για τους χατόχους αναγνωρισµένου τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών στο 900% χαι για τους κατόχους πτυχίου Ανωτάτης Σχολής ή Τµήµατος ΑΕΙ στο 859 του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών που αντιστοιχούν κάθε φορά στον 1 ο βαθµό ειδικών θέσεων. Οι αποδοχές των ειδικών συνεργατών ορίζονται για τους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος στο 850%, για τους χατόχους αναγνωρισµένου τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών στο 802 και για τους κατοχους πτυχίου Ανωτατης Σχολής ή Τµήµατος ΑΕΙ στο 75 του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών που αντιστοιχούν χκάθε φορά στον 1ο βαθµό ειδικών θέσεων. 5δ.Σε περιπτωση ανάθεσης χαθηκοντων οι αποδοχες των ειδικών συµβούλων ή ειδικών συνεργατών δεν µπορούν να υπερβούν το 5002 των αποδοχών της κύριας θέσης τους. 6.Η χατοχή θέσης ειδικού συµβούλου ή ειδικού συνεργάτη δεν είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσχκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων. “Άρθρο 2 Το άρθρο 6 της Πράξης Υπουργιχου Συµβουλιου αριθ. 154/ 13.12.1985 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «]. Στο χάθε είδους προσωπικό που υπηρετεί, µε οποιαδήποτε σχέση, στη Γραµµατεία του Υπουργικού Συµβουλίου χαταβαλλεται η αµοιβή υπερωριακής απασχόλησης που προβλέπεται από τις διαταξεις του άρθρου 17 παρ. 2 χκαι 6 του Ν. 1505/84 για νυκτερινή και εξαιρεσΐµων ηµερών εργασία. 2.0 συνολιχος αριθµός των ωρών υπερωριαχης απασχολησης του προσωπικού της προηγούµενης παραγράφου εγκρίνεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού, αντί της προβλεπόµενης µε το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 1505/85. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 1810/88, απόφασης της Επιτροπής Τιµών χαι Εισοδηµάτων. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται στην αρχή κάθε έτους ή και µεταγενέστερα αν έχει λήξει η διάρκεια της ισχύος της προηγουµένης απόφασης της Επιτροπής Τιµών και Εισοδηµάτων, και ισχύει για ολόχκληρο το έτος. Η ωριαία υπερωριακή αµοιβή του προϊσταµένου και του λοιπού προσωπικού της Γραµµατείας του Υπουργικού Συµβουλίου καθορίζεται µε βάση τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. πραγµατοποΐηση των ωρών υπερωριακής απασχόλησης βεβαιωνεται από τον [Γραµµατέα του Υπουργικου Συµβουλίου στο τέλος κάθε µΐγνα». Αυτή η πράξη να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνησεως Ο Πρόεδρος Οι Αντιπρόεδροι Τα Μέλη . Ακριβές Αντίγραφο Ο Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλιου ΕΥΑΓΤΓΕΛΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (6) Πράξη 52 της 21 Μαΐου 1990 Συνέχιση της αναστολής των διορισµών του πάσης φύσεως προσωπικού στο Δηµόσιο χαι τον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα χαι τροποποΐηση της Π.Υ.Σ. αριθ. 156/19.12.1980. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε οντας υπόφη: ις διατάξεις των αρθρων α) 8 παρ. 4 περ. γ' του Ν. 1558/1985«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα (ΕτΚ. Α 137 /85) και β) . 16 του Ν. 1232/82 «Επαναφορά σε ισχύ, τροποποΐηση χαι συµπλήρωση του Ν.Δ. 4352 /64 και άλλες διατάξεις,» (ΕπΚ., Α 22/ 82), . . . 2) Την Π.Υ.Σ. αριθ. 156/19.12.1989 «Σύσταση Επιτροπής για τον έλεγχο των διορισµών στο Δηµόσιο* και τον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα χαι την αξιοποΐηση του υπάρχοντος υπαλληλικού προσωπικού» (ΕτΚ Α2ΑΒ/89)... 3) Την ανάγκη περιστολής των δαπανων στο Αηµόσιο, στα ΝΠΔΔ, στους ΟΤΑ, χαθώς και στα ΝΠΠΙΔ που ανΐκουν στον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα. ' 4) Τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργου, αποφασιζει 1.Τη συνεχιση της αναστολής των διορισµών του πάσης φύσεως προσωπικου στο Δηµόσιο χαι στον ευρύτερο Δηµόσιο “Τοµέα, όπως ορίζεται στην Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου αριθ. 156 της 19 Δεκεµβρίου 1989 «Σύσταση Επιτροπης για τον έλεγχο των διορισµών στο Αηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και την αξιοποΐηση του υπάρχοντος υπαλληλικού προσωπικού» (ΕτΚ Α 248/21.12.1989),. 2.Την τροποποΐηση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 της Π.Υ.Σ. αριθ. 156/1989 ως εξής: «α) Οι διορισµοί του προσωπικού του άρθρου 16 παρ. 6 του Συνταγματος, των συµβολαιογραφων και δικηγόρων στους οικείους συλλόγους, για την ἁσκήση του επαγγέλµατός τους, χαθώς και των αµίσθων υποθηκοφυλάκων και των αµίσθων δικαστικών επιµελητών». 3.Την αντικατάσταση της παραγράφου 5 της Π.Υ.Σ. αριθ 156/19.12.1989 “ ως εξής: «Συνιστάται Επιτροπή . από . τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης, ως Πρόεδρο, τον Υπουργό Οικονοµικών, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον χατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό και τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Πολιτικού Γραφειου του Πρωθυπουργου, ως µελη Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται Ζρία από “τα µέλη της και αποφασίζει µε πλειοψηφία των παρόντων». 4.Την προσθηχη στην παράγραφο 6 της Π.Υ. Σ. αριθ 156/ 1989 περίπτωσης δ΄, η οποία έχει ως εξής: «δ) να επιτρέπει την προσωπικού: αα) για την αντιµετώπιση χατεπείγοντος χαρακτήρα εποχιακών αναγκών, εφόσον δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από το προσωπικό που υπάρχει. Το α«ίτηµα θα πρέπει να είναι πλήρως τεκµηριωµένο, όσον αφορά το χκατεπείγον της ανάγκης πρόσληψης, να αναφέρει τις συγκεκριµένες διατάξεις που παρέχουν δυνατότητα πρόσληψης και να συνοδεύεται από στοιχεία αναφορικά µε τον αριθµό των προσλήψεων προσωπικού που έγιναν για την χάλυψη των ιδίων αναγκών της προηγούµενης τριετίας 1987 - 1989, χωριστά για κάθε έτος, 8) για την εκτέλεση έργων που χρηµατοδοτούνται από την ΕΟΚ ή άλλους διεθνείς ο Πργανισμους ράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµεριδα της Κυβερνή.σεως. Ο Πρόεδρος Οι Αντιπρόε΄-δροι Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο Ο Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕιΟ Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 18233 Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 . Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 ΤΕΙΕΧ . 223211 ΥΡΕΤ 6Β λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ|ΕΣ * Πώληση ΦΕΚ όλων. των Τευχών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 * [ια φωτοαντίγραφα παλαιών τευχκών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.141 * Τµύµα πληροφόρηστης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 * Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολύ ΦΕΚ στηιν επαρχία µε καταβολύ της αξίας του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τεύχος µέχρι & σελίδες δρχ. 30 . Από 9 σελίδες µέκρι 16 δρκ. 4Ο, από 17 έως 24 δρκ. 50 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώλησης κάθε φ>ι'ιλλου (Βσέλιδου ή µέρους αυτούή αυξάνεται κατά 20 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµυτύς για όποιο τεύχκος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσηις στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2512 Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλλπλοΗ ετύσια συνδροµήύ είναι: βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 1)Για το Τεύχος Α΄ Δρκ. 8.500 Δρκ. 425 2)» » » Β΄ » 12.500 - - » 625 γ)| » » » Γ' » 5.000 » 250 3)» » » Δ΄ » 12.000 ' » 600 4)» » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 9.500 » 475 5)» » » Ν.Π.Δ.Δ. ' » 5.000 » ΄ 250 » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 » 150 1) » » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. Ιδ. » 6.000 » 300 6)» » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 » 75 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 25.000 . » 1.250 7)Για όλα τα Τεύχη … » 55.000 » . 2750 . Πλοροφορίες: τηλ. 52.48.320. ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  • Τις διατάξεις του άρθρου. 17 του Ν. 1876/90 «Έλεύθερες συλλογικές διαπρουγµατεύσεις και άλλες διατάξεις,» (Α΄ 27).
  • ζ΄ην 235/€9&) γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Εργασίας, αποφασίζουµε:Μέλη του Α.Σ. ' 1. Το Διοικητικό Συµβούλιο (εφεξής του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Οργανισµός Μεσολάβησης και Διαιτησίας» (εφεξής Οργανισµός) συγχκροτείται όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 1876/90 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις και άλλες διατάξεις» και του παρόντος. Ξ. Οι φορείς που προβλέπει το άρθρο 17 παρ. 1 του άνω νόµου υποδεικνύουν ανά ένα τακτικό και ένα αναπληρωµατικό µέλος, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας, εφαρµοζοµένης τελικά της ρύθµισης του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 4346 /64 «περί οργανώσεως υπηρεσιών προστασίας κ.λπ.».
  • Αναπληρωµατικό µέλος ορίζεται και για το πρόσωπο της περίπτωσης ζ του άρθρου 17 παρ. 1 του άαυτού Ν. 1876/90. “Άρθρο 2 Ειδική διαδικασία ορισµού µέλους
  • Χρέη γραµµατέα της ειδικής συνέλευσης εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, οριζόµενος: προς τούτο από τον ΥπουρΙΙό Εργασίας. . . .
  • Για τα πεπραγµένα της ειδικής συνέλευσης συντάσσεται πρακτικό το οποίο αφού υπογραφεί από τον πρόεδρο και τον ' γραµµατέα, υποβάλλεται στον Υπουργό Εργασίας. ΄Αρθ-ρο 3 Συγκρότηση του Δ.Σ.
  • Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει και χωρίς την παρουσία του [Γραµµατέα και του ειδικού για τη στενογράφηση των συζητήσεων προσωπικού, όταν ο Πρωθυπουργός κρίνει ότι τα προς συζήνηση θέµατα είναι άχκρως απόρρητα. “Άρθρο 3 Πρόσκληση σε συνεδρίαση
  • 11 1976 «περί εγκρίσεως του Κανονισµού λειτουργίας του Υπουργιχου Συµβουλίουν (ΕτΚ., τεύς. Α' 320/1. 12 1976) καταργείται.
  • ΕΘΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩΤΟ)
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-05-22 Προεδρικό Διάταγμα 1990/198
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/76
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1964/4346 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4346 1964
Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματευσεις και άλλες διαταξεις 1990/1876 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις 2010/3846 2010
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας. 2010/3899 2010
Λειτουργία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας. 2014/98 2014