ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/2034

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-05-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-05-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-05-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

) Οργάνωση χαι λειτουργία της Υπηρεσίας Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού της Ελλχηνικής Αστυνοµίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1} Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α΄ χαι ζ του Ν. 1481 /1 984 «Όργανισµός Υπουργείου Δηµόσιας τάξης» (& 152) όπως ανικαταστάθηκε µε την παρ. ] του άρθρου ] του Ν. 1590/1986 (Α΄ - 49),. β) Του Π.Δ. 137/1 986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης» (Α΄ - 51),. 2.Την 236/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας τάξης, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1. Διάρθρωση - υπαγωγή,. = 1.Η Υπηρεσια Φυσικής αγωγής και Αθλητισµού (ΥΦΑΑ), που προ. βλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 822 του Π.Δ. 585/1985 (Α - 205) λειτουργεί σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης Αστυνοµίας και υπάγεται απ? ευθείας στην Αστυνοµική Ακαδηµία. 2.Η παρ. 5 του άρθρου 82 του Π.Δ. 585/1985 καταργείται και στο αρθρο 2 του ίδιου διατατματος προστίθεται περίπτωση στ' ως εξης «στ' Υπηρεσία φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού». 3.Η Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού διαρθρώνεται ως εξής: 1)Τµήµα Κλασσικού Αθλητισµού. 2)2ο Τµήµα Σκοποβολής. {) 3ο Τµήµα Οµαδικών Αθληµάτων και 3)Γραφείο Γραµµατείας. “Άρθρο 2. Αποστολή,. Η Υπηρεσία Φυσικής αγωγής και Αθλχητισµού έχει ως αποστολή:α) Την προαγωγή του αθλητισµού χαι την εξύφωση του αθλητικού πνεύµατος στο Σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας. 2)Τη συγκρότηση αθλητικών οµάδων από προσωπικό του Σώµατος που ασχολείται ερασιτεχνικά µε τον αθλητισµό. Υ) Την προπόνηση και προαγωγή των επιδόσεων των υπηρετούντων σ' αυτήν αθλητών. για την κατά το δυνατόν καλύτερη εκπροσώπηση του Σώµατος στις αθλητικές εκδηλώσεις που συµµετέχει. 3)Τη µελέτη και εισήγηση για θέµατα φυσικής αγωγής του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας. “Άρθρο 3. Διοικητής - Καθήχκοντα Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Φυσικής αγωγής και Αθλητισµού είναι Αξιωµατικός της Ελληνικής Αστυνοµίας, φέρει το βαθµό του Αστυνοµικού Υποδιευθυντή ή Αστυνοµικού Α΄ και έχει τα ακόλουθα ειδικά χαθήκοντα: 1)Είναι υπεύθυνος έναντι του Διευθυντή της Αστυνοµικής Αχαδηµίας για την οµαλή λειτουργία της Υπηρεσίας και την άρτια άθληση και την από κάθε πλευρά ικανοπονητική εµφάνιση των αθλητών και οµάδων του Σώµατος στις αθλητικές εκδηλώσεις. 2)Φροντίζει και ελέγχει όπως ο τρόπος διαβίωσης των αθλητών είναι σύµφωνος µε την αθλητική δεοντολογία. Υ) Αξιολογεί την ικανότητα των αθλητών και ανάλογα προτείνει την ανανέωση του ανθρώπινου δυναµικού της Υπηρεσίας. 3)καταρτίζει προγράµµατα προπόνησης αθλητών - αθλητικών οµάδων. 9)Είναι υπεύθυνος για τη συγχκρότηση των αθλητικών οµάδων του Σώµατος και τη συµµετοχή τους σε αθλητικές διοργανώσεις. 10)Τελεί σε διαρκεί επαφή µε τους αθλητές της Υπηρεσίας, παρακολουθεί την πρόοδο των αθλητικών οµάδων, ενεργεί τακτικές συγχεντρώσεις των αθλητών χαι δίδει σ' αυτούς οδηγίες και κατευθύνσεις. 2.Ως Διοικητής της ΥΦΑΑ τοποθετείται κατά προτίµηση Αξιωµατικός που έχει αποφοιτήσει από την Εθνική Ακαδηµία Σωµατικής Αγωγής (Ε.Α.Σ.Α.) η Τµήµα Επιοτήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ή έχει πείρα στα αθλητικά θέµατα ή προέρχεται από την χατηγορία των αθλητών του Σώµατος. 3.Τον διοικητή, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο γποδιοικητής και σε περίπτωση που δεν υπάρχει., ο ανώτερος ή αρχαιότερος αξιωµατικός της Υπηρεσίας. . “Άρθρο 4. Υποδιοικητής. Ο Υποδιοικητής της Υπηρεσίας Φυσικής αγωγής και Αθλητισµού φέρει βαθµό Αστυνόµου Α΄ ή Αστυνόµου Β΄, είναι βοηθός του Διοικητή στην εκτέλεση των καθηκόντων του και ασκεί τα χαθήκοντα που του ανατίθενται. 5.Γραµµατεία - Τµήµατα. 1.Το 1ο Τµήµα Κλασσικού Αθλητισµού περιλαµβάνει τα αθλήµατα στίβου, “ πάλης, πυγµαχίας, άρσης βαρών, ξιφασκίας, χιονοδροµίας, Ζίου - Ζίτσου χκαι Τζούντο - Καράτε. 2.Το 2ο Τµήµα Σκοποβολής περιλαµβάνει το άθληµα της σκοποβολής. ' 3.Το 3ο Τµήµα Οµαδικών Αθληµάτων περιλαµβάνει τα αθλήµατα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαΐρισης, υδατοσφαίρισης και κολύµβησης. . 4.Το Γραφείο Γραµµατείας χειρίζεται θέµατα προσωπικού, διάχειρίζεται το χρηµατικό και το υλικό, τηρεί το αρχείο και εξασφαλίζει τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση και εσωτερική λειτουργία της Υπηρεσίας. Το γραφείο. αυτό στελεχώνεται από αστυνοµικό και πολιτικό προσωπικό. 5.Προϊστάµενοι των ανωτέρω Υπηρεσιών τοποθετούνται χατάλληλοι βαθµοφόροι της Ελληνικής Αστυνοµίας. “Αριθµός 6. Αρφιθµός αθλητών ΥΦΑΑ. 1.Ο αριθµός των αθλητών χάθε αθλήµατος που υπηρετούν στην ΥΦΑΑ καθορίζεται, χατ' ανώτατο όριο, ως εξής: 1)Στίβου: δέκα έξι (16),. 2)Πάλης: Οκτώ (&),. Πυγµαχίας: Έξι (6). 3)βαρών;: Οκτώ (&). 4)Σκοποβολής: Δέκα πέντε (15). 5)Ποδοσφαίρου: Δέχκα έξι (16),. ζ Καλαθοσφαίρισης: Δέκα (10),. ή) Πετοσφαίρισης: Δέκα (10),. . 6)Υδατοσφαίρισης - Κολύµβησης: Δώδεκα (12). ) Ξιφασκίας: Έξι (6). ' 7)Χιονοδροµίας: “Έξι (6). ι1β) Ζίου - Ζίτσου χαι Τζούντο - Καράτε: 'Έξι (6). 2.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της φύσεως του αθλήµατος ή άλλων ιδιαιτεροτήτων, είναι δυνατόν αθλητές των παραπάνω αθληµάτων να υπηρετούν χαι σε άλλες αστυνοµικές Υπηρεσίες. Για τους αθλητές που υπηρετούν εκτός ΥΦΑΑ καταρτίζεται ιδιαίτερο πρόγραµµα προπόνησης και απαλλαγών από τα λοιπκά αστυνοµικά τους χκαθήκοντα µε. διαταγή του Αργηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, κατόπιν προτάσεως της ΥΦΑΑ. “Άρθρο 7. Προέλευση - προσόντα αθλητών. 1.Οι αθλητές προέρχονται από το αστυνοµικό προσωπικό που έχει τα εξής προσόντα;: ' ΄ 1)Ηλικία µέχρι 35 ετών για όλα α αθλήµατα, πλην της σκοποβοΧής. . 2)Αθλητικό ᾗθος και 7) Επίδοση ανάλογη µε το είδος του αθλήµατος, που χατ' αντικεψµενική κρίση της Αθλητικής Επιτροπής του άρθρου 8 του παρόντος, επιτρέπει τη συµµετοχή του αθλητή τουλάχιστον σε πανελλήγνιους αγώνες ή αγώνες οσιουδήποτε πρωταθλήµατος. 2.Στην Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού τοποθετείται το προσωπικό ύστερα από αἰτησή του. Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά στην Αστυνοµική Ακαδηµία µε ανάλογη πρόταση των ιεραρχικά προίσταµένων του υποφήφιου αθλητή,. Η Αστυνοµική Αχκαδηµία διαβιβάζει την αίτηση και τη σχετική αλληλογραφία στην Αθλητική Επιτροπή, µέσω της ΥΦΑΑ. 'Άρθρο &. Αθλητική Επιτροπή - Αρµοδιότητες. 1.Στην Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού συνιστάται και λειτουργεί τριµελής Αθλητική Επιτροπή, µε αρµοδιότητα να γνωµοδοτεί για θέµατα: 1)οργάνωσης αγώνων. 2)επιλογής αθλητών - προπονητών για τοποθέτηση στην ΥΦΑΑ. Υ) καταλληλότητας ή ακαταλληλότητας αθλητών χαι προπονητών, που υπηρετούν στην ΥΦΑΑ. 3)προγραµµατισµού συµµετοχής αθλητικών οµάδων του Σώµατος σε αθλητικές διοργανώσεις. 4)Λήψης γενικών µέτρων για προαγωγή του αθλητισµού στο Σώµα. 2.Η παραποµπή των ανωτέρω θεµάτων στην Αθλητική Επιτροπή {ίνεται µε διαταγή του Διευθυντή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας. Η παραποµπή των αθλητών και προπονητών που υπηρετούν στην ΥΦΑΑ για να κριθεί η καταλληλότητα ή ακαταλληλότητα αυτών γίνεται τακτικώς κατά µήνα Σεπτέµβριο κάθε έτους και έκτακτα όταν προκύφει θέµα µειωµένης απόδοσης ή παραπτώµατος. 3.Οι αποφάσεις της επιτροπής παίρνονται κατά πλειοψηφία. 4.Οι γνωµοδοτήσεις της Αθλητικής Επιτροπής υποβάλλονται µέσω της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, η οποία επί θετικών γνωµοδοτήσεων διατυπώνει επ' αυτών τη γνώµη της, στη Διεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας τάξης για λήψη οριστικής απόφασης εκ µέρους του Αρχηγού της Ελλχηνικής Αστυνοµίας. Ο αρνητικές γνωµο.δοτήσεις είναι υποχρεωτικές για τον Αρχηγό. Σε περίπτωσή γνωµοδοτήσεως της επιτροπής περί ακαταλληλότητας αθλητού που υπηρετεί στην ΥΦΑΑ, ο Αρχηγός παραπέµπει την υπόθεση στο αρµόδιο Συµβούλιο µεταθέσεων για λήψη απόφασης περί µεταθέσεώς του. 5.Οι υπηρετούντες χατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στην Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού παραπέµπονται στην παραπάνω Επιτροπή, για να γνωµοδοτήσει περι της καταλληλότητας ή µη αυτών, σύµφωνα µε τις παραπάνω προύποθέσεις και προσόντα. 6.Η Επιτροπή της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, συγκροτείται µε απόφαση του Αρχηγού της Ελλχηνικής Αστυνοµίας και αποτελείται από » τρεις (3) Αστυνοµικούς, εχ των οποίων οι δυο τουλάχιστον είναι Αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Η θητεία των µελών της επιτροπής είναι ετήσιας διάρκειας, µε έναρξη την 1 η Ιανουαρίου χαι λήξη την 31 Δεκεµβρίου. 7.Η ανωτέρω Επιτροπή συγκαλείται µε απόφαση του προέδρου της, τακτικά µεν µία φορά το µΐγνα, έχτακτα σε έταν πρόκειται να εξετάσει θέµατα επειγούσης φύσεως. Ο πρόεδρος δύναται να χαλεί συµβουλευτικά ενώπιον της Επιτροπής και αλλα πρόσωπα που έχουν ειδικές γνώσεις, προκειµένου η Επιτροπή να µορφώσει αντικειµενικότερη γνώµη επί των εξεταζοµένων θεµάτων. ΄“Άρθρο Ο9. Υποχρεώσεις προσωπικού Υτπηρεσίας Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, πέραν των αθλητικών καθηχκόντων, εκτελεί και τα χαθήκοντα που ορίζονται από τους οικείους Κανονισµούς της Ελληνικής Αστυνοµίας, σύµφωνα µε τις διαταγές και οδηγίες των προϊσταµένων τους. 2.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την ενίσχυση άλλων σιών, οι Αθλητές της ΥΦΑΑ διατίθενται για εκτέλεση αστυνοµικής υπηρεσίας µε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας. “Άρθρο 10. Προπόνηση αθλητών - πρόγραµµα άθλησης. 1.Οι αθλητές προπονούνται, σύµφωνα µε το πρόγραµµα άθλησης που χαταρτίζεται από το Διοικητή της Υπηρεσίας αυτής, σε συνεργασία µε τα αθλητικά Τµήµατα και τον προπονητή κάθε αθλήµατος. 2.Το πρόγραµµα εγκρίνεται από το Διευθυντή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και περιλαµβάνει το χρόνο χαι τόπο προπόνησης και τους διάφορους αθλητικούς αγώνες, σε εβδοµαδιαίς: βάση και καλύπτει το ωράριο εργασίας των αθλητών, το οποίο είναι ανάλογο µε το ωράριο εργασίας του λοιπού αστυνοµικού προσωπικού. 3.Το πρόγραµµα άθλησης µπορεί να χαλύπτει χαι προπόνηση ή απασχόληση των αθλητών και σε εξωύθπηρεσιακυύς χώρους ή σωµατεία στα οποία είναι γραµµένος ο αθλητής, ύστερα από έγκριση του Διοικητή της ΥΦΦΑ. 4.Η ΥΦΑΑ εξασφαλίζει τα αναγκαιούντα γυµναστήρια, γήπεδα και λοιπούς χώρους άθλησης των αθλητών, ὕύστερα από αἰτησή της προς τις αθλητικές αρχές και διοικήσεις αθλητικών χέντρων. 'Προγραµµατισµός αθλητικών αγώνων ΄ 1. Οιαθλητικοί αγώνες προγραµµατίζονται από την Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού κάι εγκρινονται από τον Αρχηγό της ΕλΧηνικής Αστυνοµίας. [ 2.Για τον προγραµµατισµό των αθλητικών αγώνων λαµβάνεται υπόψη το πρόγραµµα των αγώνων των Ενόπλων Δυνάµεων και λοικών αγώνων που διεξάγονται σε χεντρικό χαι περιφερειακό επίπεδο. 3.Η οργάνωση αθλητικών αγώνων από την Ελληνική Αστυνοµία αποσκοπείς ΄ . 1)Στην προβολή του Σώµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας. 2)Στη διατήρηση οµαδικού αθλητικού πνεύµατος µεταξύ των αθλητών χαι στην πρόοδο της επίδοσης αυτών. Στην τόνωση του ερασιτεχνικού ιδία αθλητισµού. δ);- Στην εξυπηρέτηση φιλανθρωπικών σκοπκών. 'Άρθρο 12 . Συµµετοχή αθλητών σε αθλητικούς αγώνες 1.Η συµµετοχή αθλητών σε αγώνες εθνικών οµάδων ή εράσιτέχνικών αθλητιχών σωµατείων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, επιτρέπεται µετά από έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας και εφόσον συντρεχουν οι εξής προύποθέσεις, µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί κάνονισµού αδειών χαι των σχετικών διαταγων 1)Αίτηση της οικείας αθλητικής οµάδας ή αθλητικού σωµατείου. 2)Επιθυµία του αθλητή. 3)΄Υπαρξη σχετικής υπηρεσιακής δυνατότητας. 2.Στην αίτηση της οµάδας γραφεται και ο σκοπκός για τον οποίο ζητείται ο αθλητής του Σωµατος Σε περιπτωση αιτήσεως συµµετοχής σε αγώνες εξωτερικού απαιτείται και έγκριση του -Γενικού Γράµµατέα . Αθλητισµού.3. Στους συµµετέχοντες αθλητές σε εθνικές οµάδες χορηγείται Φύλλο Πορείας αδαπάνως για το Δηµόσιο, τηρουµένων των λοιπκών διαδικασιών. 4.Οιαθλητές που επιθυµούν να συµµετάσχουν σε αγώνες του συλλόγΤου ή του σωµατείου που ανήχκουν, τόσο στο εσωτερικό, όσο χκαι στο εξωτερικό, κάνουν χρήση των αδειών τους, εφόσον οι ίδιοι το επιθυµούν και υπάρχει υπηρεσιακή δυνατότητα. Στις περιπτώσεις αυτές δεν.χορηγείται Φύλλο Πορείας αλλά µόνο Φύλλο Αδείας. 5.Η διαδικασία των παρ. 3 και 4 του παρόντος ἁρθρου εφαρµόζεται ανάλογα χαι για τους προπονητές χαι διαιτητές σε διεθνείς αγώνες. “Άρθρο 13 . Συµµετοχή αστυνοµικών σε αθλητικά σωµατεία και αγώνες 1.Επιτρέπεται η συµµετοχή αστυνοµικών πόυ υπηρετούν εκτός ΥΦΑΑ, σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωµατεία, κατά τον ελεύθερο χρόνο τους, κατόπιν εγκρίσεως του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, η οποία χοινοποιείται χαι στην ΥΦΑΑ. ' 2.Δεν επιτρέπεται ή συµµετοχή αστυνοµικών ως διαιτητών - επο. πτών ή αθλητών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες που τελούνται στην έδρα της Υπηρεσίας τους, όταν η πόλη έχει πληθυσµό χκάτω από 20.000 κατοίκους. &. Διαιτητές που υπηρετούν σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας µπορούν να ασχολούνται µε τη διαιτησία αγώνων κατά τις εκτός υπηρεσίας ώρες ή όταν βρίσκονται σε άδεια, εκτός αν πρόχκειται για αγώνες ποδοσφαίρου για τους οποίους έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου. 'Άρθρο 14 Επίδοση οµάδων και αθλητών 1.Ο οριζόµενος ως αρχηγός της αποστολής αθλητικής οµάδας του Σώµατος στις διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις υποβάλλει σε εύλογο χρονικό διάστηµα προσωπική αναφορά “γαι την ατοµική και οµαδική επίδοση των µελών της οµάδας, καθώς χαι την εν γένει συµπεριφορά τους. 2.Η αναφορά συντάσσεται σε δύ9 αντίτυπα που υποβάλλονται το ένα στην ΥΦΑΑ και το άλλο στη Διεύθυνση Δηµοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, για κατάλληλχη αξιοποΐηση. “Άρθρο 15 Προπονητές Στην Υ.Φ.Α.Α. δύναται να υπηρετεί ένας χατ' άθληµα προπονητής, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Για την τοποθέτησή του στην ΥΦΑΑ ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται και για τους αθλητές. “Άρθρο 16 Ηθικές αµοιβές Για αθλητες που επιτυγχάνουν εξαιρετικες επιδόσεις σε οµαδικά ή ατοµικά αθλήµατα υποβάλλονται προτάσεις για απονοµή αναλογων ηθιχων αµοιβών. “ΆΑρθρο 17 Συγκρότηση αθλητικών οµάδων αστυνοµικών Υπηρεσιών Σε επίπεδο Αστυνοµικών Διευθύνσεων ή εξοµοιουµένων Υπηρεσιών είναι δυνατή η συγκρότηση αθλητικών οµάδων, µε τις οποίες το προσωπικό αθλείται κατά τις εκτός υπηρεσίας ώρες, και η συµµετοχή σε τοπικά πρωταθλήµατα. µε άλλες Δηµόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισµούς, µετά από πρόταση του οικείου Αστυνοµικού Διευθυντή και έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας. “Άρθρο 18 Τελικές διατάξεις 1.Οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν έχουν εφαρµογή για τους ᾗδη υπηρετούντες και ασχολούµενους ενεργά µε τον Επαγγελµατικό Αθλητισµό. 2.Λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος ρυθµίζονται µε διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας.Στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθΐνα, 22 Μαΐου 19900 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ' ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ .( ' | ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ) Στο Π.Δ. 103 Συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 84/ 641 /ΕΟΚ για την τροποποίηση όσον αφορά ιδίως στην τουριστική βοήθεια της Πρώτης Οδηγίας (73/239/ΕΟΚ) για τον συντονισµό των νοµοθετικών χανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, που αφορούν στην ανάληψη πρωτασφαλιστικής δραστηριότητας εκτός των αφαλίσεων ζωής και την ασκησή της που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 47 /2.4.90 τ. Α΄ προστίθεται στο στίχο 13 εκ των χάτω προς τα άνω και στην α΄ στήλη µεταξύ των λέξεων ..]1 984 και για το παρελειφθέν χείµενο «τροποποτητικές της 73/239/ΕΟΚ οδηγίας. 3.Την υπ' αριθ. 11 /90 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και του Υπουργού Εµπορίου, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 . Το παρόν έχει σκοπό τη συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 84/641/ΕΟΚ (ΕΕΙ. 339/1984),. (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) (4) Στην υπ' αριθ. 50/21.5.90 πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου «Κανονισµός Λειτουργίας Υπουργικού Συµβουλίου που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 76/Α/22.5.90, επιφέρεται η εξής διόρθωση: Ο εσφαλµένος τρίτος στίχος της παρ. 3 του άρθρου 7: «ὙΥπουργικού Συµβουλίου ή, στην περίπτωση του εδαφίου ΄ της», αντικαθίσταται µε το ορθό «Υπουργικού Συµβουλίου ή, στην περίπτωση του εδαφίου γ΄ της». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) ΑπΠΟ το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία