ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/205

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-06-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-06-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-06-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/205

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αύξηση των ανωτάτων ορίων των προστίµων που επιβάλλονται χατά . των παραβατών της νοµοθεσίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. , Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΜΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπόφη: 1. Τα άρθρα 1 εδάφ. ιζ' και 13 παρ. 1 περίπτ. β΄ στοιχ. ι' χκαι ΄ του Ν. 743/1977 «Περί προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος χαι ρυθµίσεως συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 310/Α“), όπως το άρθρο 13 συµπληρώθηκε µε το άρθρο ένατο του Ν. 1147 /1981 (ΦΕΚ 110/Α΄),. 2. Τα άρθρα ένατο παρ. 1-2 και δωδέκατο του Ν. 1269/1982 «Για την κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης «Περί προλήφεως της ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία» του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978 που αναφέρεται σ' αυτή τη Σύµβαση» (ΦΕΚ 89/Α%). . 3. Τη γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας αριθ. 238/ 1990, µε πρόταση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουµε: ] “Άρθρο µόνο ] 1.Τα ανώτατα όρια των προστίµων που ορίζονται στο άρθρο 13 παρ. 1 περίπτ. β΄ στοιχ. ' του Ν. 743/1977 (ΦΕΚ 319/Α΄), όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρο ένατο του Ν. 1147 /1981 (ΦΕΚ αυξάνονται από 800.000.-δρχ. σε 2.000.000 δρχ.. από 300.000 δρχ. σε 1.000.000 δρχ., και από 50.000.000 δρχ. σε 150.000.000 δρς. 2. Το ανώτατο όριο του προστίµου που ορίζεται στο άρθρο ένατο παρ. 1 εδάφ. α΄ του Ν. 1269/1982 (ΦΕΚ 89/Α΄) αυξάνεται από 800.000 δρχ. σε 2.000.000 δρχ. . νΣτον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 25 Μαΐου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Δ ΚΩΣΥΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΠΟΘΑΣΕΙΣ () Πράξη Διοικητή 1736/24.5.1990 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) . Πώληση µε πίστωση καινούργιων τετράτροχων επιβατικών αυτοκινήτων από χρηµατοδοτούµενες επιχειρήσεις προς το εµπόριο. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υκόφη: α) Το αρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής χαι συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις,». β) Την.ΠΑ/ΤΕ 446/28.1.85, όπως ισχύει. Την ΠΔ/ΤΕ 779/26.5.86. δ) Τη σκοπιµοτητα εφαρµογης και στις πιο πανω πωλήσεις µε πίστωση του ανώτατου ορίου διάρχκειας που γενικά ισχύει για τις πωλήσεις προϊόντων µε πίστωση µεταξύ επιχειρΐσεων, αποφάσισε: Το εδάφιο α της ΠΔ/Τ Ε 446/28.1. 85 όπως ισχύει, τροποποιείται χαι χαθορίζονται τα ακόλουθα; Το ανώτατο όριο διάρκειας των πιστώσεων που επιτρέπεται να παρέχουν οι χρηµ.ατοδοτουµενες από το τραπεξζικό σύστηµα επιχειρΐσεις σε άλλες επιχειρήσεις-κατά την. πωληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών (ΠΑ/ΤΕ 779/26.5.86) ισχύει και για την πώληση µε πίστωση καινούργιων τετράτροχων επιβατικών αυτοκινήτων από την εγχώρια βιοµηχανία ή τους εισαγωγείς-αντιπροσώπους προς το εµπόριο. Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Μαΐου 1990 Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ (ὢ) Πράξη Διοικητή 1737 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Συµπλήρωση χαι τροποποΐηση της ΠΔ/ΤΕ 678/22.1 .86, που αφορά την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων σε ενοποιηµένη βάση,. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1.Συµπληρώνεται η παρ. 1α της ΠΔ/ΤΕ 678/22.1.86 και καθορίζεται ότι στους ενοποιηµένους ισολογισµούς, αποτελέσµατα χρήσεως καθώς και χάθε άλλο στοιχείο που χατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος απαιτείται για την άσκηση εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων σε ενοποιηµένη βάση συµπεριλαµβάνονται και οι εταιρείες Χρηµατοδοταης Μισθωσης του Ν.: 1665/86 καθώς και οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες Γασιοτίτς / ΕοτΐαίΉης στα πλαίσια της ΠΑ/ΤΕ 959/10.3.87, όπως ισχύει. εφόσον ελέγχονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα άµεσα ή έµµεσα µε τα ποσοστά που καθορίζονται στην ΠΔ/ΤΕ 2.Τροποποιείται η παρ. 4 της ΠΔ/ΤΕ 678/ 86 χαι ότι η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και η Ελληνική Τράτεζα Βιοµηχανικής Αναπτύξεως υποχρεούνται να υποβάλουν, ως µητρικές εταιρείες πιστωτικών ή χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, τα ενοπονηµένα οικονοµικά στοιχεία που προβλέπονται στην Πράξη αυτή,. 3.Για τις αρχές της ενοποΐησης και το χρόνο υποβολής των στοιχείων εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις των ΠΔ/ΤΕ 678/ 22.1 86 και 1313/9.6.88. Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 28 Μαΐου 1990 Ο Διοικητής ΑΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ (6) Πράξη Διοικητή 1738/28.5.1990 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) µεταβίβασης µετοχών της Τράπεζας Χίου ΑΕ από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στον Βαρδή !. Βαρδινογιάννη. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόφη:. 1)Το αρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις,. 2)Τις διατάξεις του Ν. 5076/1931 «περι ανωνύµων εταιρειών και τραπεζών» και του ΑΝ 1665/ 1951 «περί λειτουργίας χαι ελέγχου των τραπεζών», όπως ισχύουν. {) Το άρθρο 27 του Ν. 1868/10.10.89. 3)Την ΠΑ/ΤΕ 892 /2.12.86. 4)Την ΠΑ/ΤΕ 1379/24.10.88, όπως ισχύει. 5)Την από 2.2.1 990 σχετική αίτηση του Βαρδή 1. Βαρδινογιάννη καθώς και την από 20.3.90 µεταγενέστερη επιστολή του. ΄ ζ Σχετική εισΐγγηση της Επιτροπής Νοµισµατικών και Πιστωτικών Θεµάτων (αποφ. ΕΝΠΘ 448/7.5.90), αποφάσισε τα εξής: ΄ Παρέχει την έγκρισή του για τη µεταβίβαση στον Βαρδή 1. Βαρδινογιάννη των µετοχών (99 934% του συνόλου) της Τράπεζας Χίου ΑΕ που ανήκαν προηγουµένως στην Εθνική Τράπεζα της Ελλαδος, υπό τους εξής όρους: 1.Θα υπάρχει διοικητική και λειτουργική αυτονοµία της τράπεζας έναντι των άλλων επιχειρήσεων του Οµίλου Βαρδινογιάννη χαι αντιστρόφως. Ειδικότερα, τα δύο εξίσου υπεύθυνα στελέχη που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο να διοικούν την τράπεζα δεν θα συµµετέχουν σε Διοικητικό Συµβούλιο άλλων επιχειρήσεων του Οµίλου Βαρδινογιάννη, ούτε θα έχουν συµµετοχή στο χεφάλαιο άλλης επιχείρησης του Οµίλου Βαρδινογιάννη. Από τον περιορισµό αυτό εξαιρείται η συµµετοχή των στελεχών αυτών σε Διοικητικό Συµβούλιο θυγατρικής . εταιρείας της τράπεζας, εφόσον η θυγατρική εταιρεία δραστηριοποιείται στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα της οικονοµίας. 2.Εντός εξαµήνου από την κοινοποΐηση της παρούσας Πράξης θα έχει διατεθεί αριθµός µετοχών που αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 209 του µετοχικού χεφαλαίου της Τράπεζας Χίου σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µη συνδεδεµένα µε τον Βαρδή Βαρδινογιάννη ή επιχειρήσεις του Οµίλου Βαρδινογιάννη. Εντός τριετίας από την χοινοποΐηση της παρούσας Πράξης θα έχει υποβληθεί α«ίτηση εισαγωγής των µετοχών της Τράπεζας Χίου στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών αφού θα έχουν τηρηθεί όλες οι αναγκαίες για το σκοπό αυτό προύποθέσεις. 3.Το σύνολο των παρεχοµένων πάσης φύσεως πιστώσεων, εγγυήσεων και συµµετοχών της τράπεζας προς όλες τις εταιρείες του Οµίλου Βαρδινογιάννη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά ποσοστό ΄ των ιδίων χεφαλαίων της τράπεζας. Οι παρεχόµενες από την τράπεζα πάσης φύσεως πιστώσεις, εγγυήσεις και συµµετοχές προς κάθε µία συγκεκριµένη επιχείρηση του Οµίλου Βαρδινογιάννη θα γνωστοποιούνται στη Γενική Επιθεώρηση Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος, εφόσον υπερβαίνουν ποσοστό 104 των ιδίων χεφαλαίων της τράπεζας. 4.Εντός µηνός από την κοινοποΐηση της παρούσας Πράξης θα έχουν γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος τα ονόµατα των δύο υπεύθυνων ατόµων χατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 25 της ΠΑ/ΤΕ 1379/ 1988, όπως ισχύει και θα έχει παρασχεθεί από τη Γενική Επιθεώρηση Τραπεζών η σύµφωνη περί αυτών γνώµη της. Διευκρινίζεται ότι για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης δύο ή περισσύτερες επιχειρήσεις αποτελούν όµιλο όταν είναι συνδεδεµένες κατά την έννοια του άρθρου 42ε (παρ. 5) του Ν. 2190/1 920 ή όταν πρόκειται για επιχειρήσεις που ελέγχονται. µε βάση τα οριζόµενα στο εδάφιο δα του παραπάνω άρθρου 42ε, από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή οµάδα φυσικών προσώπων που συνδέονται µεταξύ τους µέχρι β' βαθµού συγγενείας. Η παρεχόµενη µε την Πράξη αυτή έγκριση µεταβίβασης µετοχών της Τράπεζας Χίου τελεί υπό την αίρεση της εκπλήρωσης εχ µέρους των ενδιαφεροµένων, όλων των παραπάνω όρων, η µη τήρηση των οποίων επιφέρει την ανάκληση της α«δείας λειτουργίας της Τράπεζας. ' Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεώς. Αθΐγνα, 28 Μαΐου 1990 Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ (6) Τροποποΐηση της απόφασης ΝΕ 1276/7/28.3.63, όπως ισχύευ περί εκδόσεως από τις τράπεζες εγγυητικών επιστολών. (Συνεδρίαση 445 /26.3.90, θέµα 9) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΞΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: 1)Την αποφαση ΝΕ 1276/7/28 3.63 (κεφ. «Γενικαί Διατάζεις», παρ. α), όπως ισχύει, µε την οποία καθορίστηκε, µεταξυ άλλων, ότι δεν επιτρέπεται η έκδοση από τις τράπεζες εγγυητικών επιστολών κατ' εντολή και για λογαριασµά προσώπων µε οφειλές σε οποιαδηποτε τράπεζα από κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, που ήδη έχουν χορηγηθει υπέρ αυτών. . 2)Τις υφιστάµενες σΐµερα πιστωτικές συνθήκες, αποφάσισε τα ακόλουθα: Καταργειται η παράγραφος (α) του κεφαλαΐου «Γενικαί Διατάζεις, της απόφασης ΝΕ 1276/7/28.3.63. . Κατά τα λοικά η απόφαση ΝΕ 1276/7/28.3.63, όπως ισχύει, παραµένει αµετάβλητη. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµεριδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα µέλη Αχκριβές αντίγραφο Αθήνα, 23 Μαΐου 1900 Ο Γραµµατέας Η. ΚΥΡΙΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ --=-ή-----Ο Γραµµατέας ( Επενδύσεις των τραπεζων σε µετοχες επιχειρησεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. (Ξυνεδρίαση ΑΑΒ/Υ7.5.90, θέµα 2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: 1)Την ΠΑ/ΤΕ 1621/12.10.89. 2)Το υφιστάµενο χαθεστώς σχετικά µε την απόκτηση συµµετοχών σε πιστωτικά ιδρύµατα (ΠΔ/ΤΕ 1379/24.10.88, παρ. 2δ), χαθορίζει ότι: Απαιτείται προηγούµενη κατά περίπτωση έγχκριση της Τράπεζας της Ελλάδος για την επένδυση διαθεσΐµων των πιστωτικών ιδρυµάτων σεµετοχαούς τίτλους επιχειξήσεων του χρηµατοπιστωταού τοµέα στις περιπτώσεις όπου η απόχτηση των νξων µετοχών οδηγεί είτε σε άµεση % έµµεση συµµετοχή ίση ή πάνω από το 109 του µετοχικου κεφαλαΐου ή των δικαιωµάτων ψήφου είτε. στις περιπτώσεις υφισταµένων συµµετοχών πάνω από το ποσοστό αυτό, σε επαύξηση του απόλυτου ύψους της συµµετοχής στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών. Στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα περιλαµβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων: Δ (ή πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα (εταιρείες χρηµατοδοτικῆς µίσθωσης, ἵασιούης, παροχής υπηρεσιών καταναλωτικής πίστης και εταιρείες του Ν.Δ. 608/12/20.8.70) 1) ασφαλιστικές εταιρείες και υ) χρηµατιστηριακές εταιρείες του Ν. 1806/20.9.88. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα µ.έλη Ακριβές αντίγραφο Αθηνα, 23 Μαΐου 1990 Ο Γραμµατεας 1.ΒΑΧΑΒΙΟΛΟΣ φ>Ο Γραµµατέας (8) Ίδρυση και λειτουργία υποκαταστήµατος της Α.Ε. «Εθνική Τράπεζα Επενδυσεων Βιοµηχανικής Αναπτύξεως» στη Θεσσαλονίκη. (Ξυνεξδρίαση 448 θέµα 14) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΞΣΜΑΤΙΚΩΝ. ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόφη: 1)Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (εδαφ. 4) του ΑΝ 1665/51 λειτουργίας και ελέγχου τραπεζων» ο Αρ ς 2)Την ΠΔ/ΤΕ 89Ο/ 1.12.86 «περί καθορισμου κριτηρίων για την έγκριση ίδρυσης από τις τράπεζες υποκαταστηµάτων χκαι θυριδων συναλλαγών τους». Τα 3644/21.12.89 χαι 1308/26 4.90 (ΑΠ 3402 και 1068) έγγραφα της Α.Ε. «Εθνικη Τράπεζα Επενδύσεων Βιοµηχανικής Αναπτύξεως» µε τα οποία ζητεί την ίδρυση και λειτουργία υποκαταστήµατός της στη Θεσσαλονίκη, αποφάσισε: Εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία υποκαταστήµατος της Α.Ε. «Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιοµηχανικής Αναπτυξεως» στη Θεσσαλονίκη. Η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του εν λόγω υποκαταστήµατος πρέπεινα πραγµατοποιηθεί µέχρι 31 Δεκεµβρίου 1990. Σε περίπτωση που η ίδρυση και έναρξη λειτουργιας του υποκαταστήµατος δεν πραγµατοπουηθεί µέσα στην προαναφερόµενη προθεσµία, η παρεχομενη µε την παρούσα απόφαση έγκριση παύει να ισχύει. Η Α.Ε. «Εθνιχη Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχαναης Αναπτυξεως» έχει υποχρέωση µέσα σε δεκαπέντε (1 5) ηµέρες από την έναρξη λειτουργίας του παραπάνω υποκαταστήµατος να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις: Νοµισµατικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιων, Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, Ελέγχου για την Εφαρµογή Συναλλατµατιχων Κανονων) και να προσδιορίσει την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασής του. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • Τις διατάξεις του. Α.Ν. 1665/1951. Υ) Την πιο πάνω Πράξη του (678/22.1.86),.
  • Τις ΠΑΔ/ΤΕ 1312 και 1313/9.6.88.
  • Την ανάγκη επέκτασης του πεδίου εφαρµογής του πλαισίου της εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση για την αποτελεσµατικότερη εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων που ελέγχουν άµεσα ή έµµεσα άλλα χρηµατοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύµατα,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-06-05 Προεδρικό Διάταγμα 1990/205
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/79
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951