ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/206

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-06-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-06-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-06-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

.(1) Τροποποΐηση διατάξεων του χαταστατικού του Ταµείου Ασφαλίσεώς Προσωπικού Ο.Τ.Ε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του ν- 4497 /1966 «περί Ξυθµίσεως θεµάτων Κοινωνικής Ασφαλίσεως και περί ετέρων τινών ιατάξεων» (37 Α.). 2.Τα άρθρα 23 παρ. 1 στοις. στχκαι 24 παρ. 1 χαι παρ. 2 στοιχ. Ά δριάσεις του. 1 παρ. 1 και 27 παρ. ] στοιχ. δτουν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανω (Α 137). ' ΄ 3.Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του π.δ/τος 105/ 1988 «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεών του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεών» (Α 46). . 4.Τη γνώµη του Α.Σ. του Ταµείου Ασφάλισης Ι-΄Ιροσωπικού Ο.Τ.Ε. που διατυπώθηκε στις 3064/1990 χαι 990 συνε- 5δ. Τη γνωµοδότηση του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε στην δη/28.3.9 συνεδρίασή του της ΚΣ Τ“ περιόδου. . 6. Τις 224 και 239/1990 γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου Επιχρατείας, µετά από πρόταση της Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας χαι οινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουµε: ΄“Άρθρο 1 Η παρ. 1 του αάρθρου 11 του Καταστατικού του Ταµείου Ασφα. λίσεως Προσωπικού ΟΤΕ (ΑΥΕ 36360/Σ1181/1943, ΦΕΚ 215 Ε), όπως διαµορφώθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ/τος 146 της 17/20.3.1973 (Α' 220) και το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, αντικαθίστανται ως ακολούθως:« 1.Οι ειαφορές των εργοδοτών οι οποίες ορίζονται από 1.6.1990 σε ποσοστό δέκα οκτώ στα εκατό και από 1.1.199] σε είχκοσι τέσσερα στα εχατό επί των συνολικών µηνιαίων τακτικών αποδοχών κάθε ασφαλισµένου.. 2.Οι εισφορές των ασφαλισµένων οι οποίες ορίζονται από 1.,6.1990 σε ποσοστό τέσσερα στα εχκατό και από 1.1.199] σε έξι στα εκατό επί των συνολικών µηνιαίων αποδοχών τους». ΄“Άρθρο 2 Τα εδάφια β και γτης παρ. 1 του άρθρου 24 του β.δ/τος 244/66 (Α΄ 66), όπως αυτή διαµορφώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ/τος 146 της 17/…2Ο. 1973 (Α' 220), αντικαθίατανται ως : εξής:« 1)Η ασφαλιστική εισφορά των ασφαλισµένων ανέρχεται από, 1.6.1990 σε ποσοστό δύο στα εκατό (20) επί των συνολικών µη-΄ νιαΐων αποδοχών του υπαλλήλου και από 1.1.199] σε ένα και εβδοµήντα πέντε στα εκατό 7.Η ασφαλιστική εισφορά των συνταξιούχων και από 1.6.1990 ΄ σεποσοστό έξι στα εκατό (6Φ) επί της συντάξεως και από 1.1.199] σε επτά στα εκατόΣτην Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 1 Ιουνίου. 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΛΑΝΛΗΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ κΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία