(1) Τροποποΐηση του Π.Δ. 545/1985 «Κύρωση Οργανισµού Ανωτάτης Σχολής Πολέµουν (ΦΕΚ Α΄' 194).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Από 1 Ιουνίου 1990 τα πιστωτικά ιδρύµατα καθοριζουν ελεύθερα το επιτόκιο, σταθερό ή χυµ.αινοµενο, των ακόλουθων χατηγοριών δανείων: α) Για ναυπήγηση, µετασκευή και επισκευή στην Ελλάδα πλοΐων υπερπόντιας αλιείας (ΕΝΠΘ 339/5/26.1.87, παρ. 1/β). , β) Έναντι ενεχύρου χρεωγράφων (ΝΕ 275/3/21.6.80, παρ. Α/ΥΊ/ι&). Υ) Για χρηµατοδότηση της Ελληνικής Βιοµηχανικής Ζάχαρης Α.Ε. από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΝΠΘ 222/9/20.2.85). δ) Για χρηµατοδότηση της ΣΥΝΕΛ Α.Ε. από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΝΠΘ 3065/41719.8.87). Διευκρινίζεται ότι για τις παραπάνω χατηγορίες δανείων ισχύουν τα ελάχιστα όρια επιτοκίου που χαθορίζονται στην ΠΑ/ΤΕ 1715/22.3.90. Η Πράξη αυτή να δήµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ '-+-Συνεδρίαση 448/7.5.90 Τήρηση λογαριασµών συναλλαγµατος από επιχειρησιις που διενεργούν τριγωνικές συναλλαγες βάσει της απόφασης ΕΝΠΘ 408/2/19.12.88. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ κΚΑΙ πΙΣτΩΤικΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) Την αποφαση ΕΝΠΘ 408/2/19.12.88 µετην οποία έχει επιτραπεί η διινέργεια τριγωνικών συναλλαγων από επιχειρήσεις εγχατεστηµένες στην Ελλάδα. β) Τη σκοπιµότητα περαιτέρω διευκόλυνσης των επιχειρΐσεων που διενεργούν τις ως άνω συναλλαγές αποφάσισε τα ακόλουθα: 1.Επιτρέπεται στις επιχειρήσεις που διενεργούν διαµεσολαβητικές εργασίες επί εξαγωγών αλλοδαπών προϊόντων (τριγωνικές συναλλαγές) βάσει της απόφασης ΕΝΠΘ 408/2/19.12.88 να τηρούν επ' ονδµατί τους στις µεσολαβούσες εµπορικές τράπεζες λογαριασµούς καταθέσεων σε συνάλλαγµα, που θα τροφοδούνται αποκλειστικά µε τα ποσά συναλλάγµατος τα οποία εµβάζονται από τους τελικούς αγοραστές οίκους υπέρ των ως άνω επιχειρΐσεων, αφού προηγουµένως αφαιρεθούν τα ποσά που αντιπροσωπεύουν ολόκληρο το συναλλαγµατικό τους όφελος, το οποίο υποχρεωτικά δραχµοποιείται. Τα ποσά συναλλάγµατος µε τα οποία τροφοδοτούνται οι ως άνω λογαριασµοί συναλλάγµατος παραµένουν στη διάθεση των επιχειρήσεων µέχρι την ηµεροµηνία πληρωµής των νπο χρεώσεών τους προς τους προµηθευτές οίκους. 2.Οι λογαριασµοί καταθέσεων σε συνάλλαγµα των προαναφεροµένων επιχειρήσεων (παρ. 1} θα τηρούνται µόνο στο νόµισµα που τιµολογούνται οι ως άνω εξαγωγές και θα διέπονται από τους ακόλουθους όρους και προύποθέσεις: 1)Οι λογαριασµοί επιτρέπεται να τηρούνται σε οποιοδήποτε ξένο νόµισµα που περιλαµβάνεται στο επίσηµο δελτίο τιµών συναλλάγµατος, σε ΕΟΤΙ ή σε µετατρέφιµες δραχµές. >2)Το επιτόχκιο των λογαριασµών θα καθορίζεται ελεύθερα από τις τράπεζες. 7.Το συνάλλαγµα που χατατίθεται στους λογαριασµούς θα τοποθετείται ελεύθερα από τις τράπεζες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 της αποφ. ΝΕ 269/2/21.4.80 για τις καταθέσεις που εξαιρούνται από την υποχρέωση αναχατάθεσης του συναλλάγµατος στην Τράπεζα της Ελλάδος. 1)Οι τόχκοι που απορρέουν από τους ως άνω λογαριασµούς θα δραχµοποιούνται υποχρεωτικά είτε χατά τον εκτοκιάµό που διενεργεί η µεσολαβούσα τράπεζα στο τέλος κάθε εξαµΐγνου είτε κατά την ηµεροµηνία πληρωµής του προµηθευτή οίκου. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεξδρος Τα Μέλη Ο Γραµµατέας Ακριβές αντίγραφο
  • το άρθρο 1 του π.δ. 1050/1981 (Α' 256) το άρθρο 3 του π.δ. 58/1986 (Α΄ 19) και το άρθρο 1 του π.δ. 202 /1987 (Α΄ :2%) ορίζονται και τα εξής: α) Η πόλη Σιάτιστα του Νοµού Κοζάνης, µε αύξοντα αριθµό 73.β) Το αεροδρόµιο Καλαµάτας του νοµού Μεσσηνίας µε αύξοντα αριθµό 74. ) Η πόλη Τρίκαλα του Νοµού Τρικάλων µε αυξ. αριθµό 75.
  • Τα τιµολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρισ…ν που εκδίδουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΦΣ, τουριστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα προς επιχειρήσεις που εδρεύουν στο εξωτερικό και χαλύπτουν την αξία παρεχόµενων στην Ελλάδα τουριστικών υπηρεσιών εξοφλούνται µε εισαγωγή συναλλάγµατος ή µε χρέωση λογαριασµών µετατρέφιµων δραχµών εντός 90 ηµερών από την έκδοσή τους. .
  • Ανάλογη εφαρµογή των ανωτέρω γίνεται και στις λοιπές περιπτώσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, περιλαµβανοµένων και των ελευθέρων επαγγελµατιών κατοίκων Ελλάδος.
  • Η δραχµοποϊηση του συναλλάγµατος σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις γίνεται αµέσως χατά την εισαγωγή του, µε εξαίρεση των ποσών τα οποία επιτρέπεται να χατατεθούν σε λογαριασµό καταθέσεων σε συνάλλαγµα µε βάση τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1727 /3.4.90.Υπόχρεοι για την εισαγωγή του συναλλάγµατος είναι οι επιχειρΐσεις και επαγγελµατίες κάτοικοι Ελλάδος που εκδίδουν τιµολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών χατά τα ανωτέρω προς επιχειρήσεις που εδρεύόυν στο εξωτερικό.
  • Οι παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας εξετάζονται από την Επιτροπή Συναλλαγµατικών Παραβάσεων. Η ΠΑ/ΤΕ 671 /13.1.86 καταργείται. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνησιως Ο Διοικητής ] ΑΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ι -+-.Πράξη Διοικητή αριθ. 1742/31.5.90 . (ΆΑρθρο 1 του Ν. 1266/82) Απελευθέρωση του επιτοκίου ορισµένων χατηγοριών δανείων για τις οποίες ΄ ίσχυε σταθερό επιτόκιο ετησίως (περιλαµβανοµένης και τυχόν προ. µήθειας).(10) ιΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ . Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΄ #α) Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 « Οργανα ασκήσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής και συναλλατματαης πολιτικής και άλλες διατάξεις,».
  • α) Ο πρόεδρος του Β.Κ. ορίζει µε απόφασή του ένα από τα µέλη της επι- ΄΄ τροπής, ως αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή χωλύεται. β) Δεν µπορεί να µετέχει στην επιτροπή Β.Κ. ή στη γραµµατεία της, όποιος έχει σύζυγο ή υποφηφιο, που συνδέεται µαζί του µε σχέση συγγένειας «εξ αίµαή «κ«ξ αγχιστείας» µέχρι και τρίτου βαθµού. Για τη µη ύπαρξη κωλύµατος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στον πρόεδρο του Β.Κ.
  • Με απόφαση της επιτροπης Β.Κ. ορίζονται οι βαθµολογητές και οι αναβαθµολογητές των γραπτών δοκιµίων από εκπαιδευτικούς λειτουργούς της δηµόσιας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αντίστοιχης ειδικότητας, µε βαθµό Α' ή Η' για τους βαθµολογητές και µε βαθµό Α΄ για τους αναβαθµολογητές. Για το µάθηµα της Κοινωνιολογίας, ως βαθµολογητές ή αναβαθµολογητές µπορεί να ορίζονται χαι εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε. ειδικότητας φιλολόγου, εφόσον έχουν διδάξει το µάθηµα αυτό στις δέσµες. Ειδικά ως βαθµολογητές και αναβαθµολογητές των ειδικών µαθηµάτων µπορεί να ορίζονται και εκπαιδευτικοί λειτουργοί τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολικοί σύµβουλοι Α.Ε., αντίστοιχης ειδικότητας,
  • Για τη βαθµολογική κλίµακα, τη βαθµολόγηση και την αναβαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων, τις αρµοδιότητες, το έργο και τον ορισµό υπαλλήλων για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής Β.Κ. εφαρµόζονται, ανάλογα, οι διατάξεις που ισχύουν χάθε φορά για τα Β.Κ. των γενικών εξετάσεων. ΄“Άρθρο 17 Φυσικώς αδύνατοι υποψήφιοι Για την υπαγωγή υποψφηφίων στην κατηγορια των φυσικώς αδυνάτων εφαρµόζονται, ανάλογα, οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις γενικές εξετά- ΄ σεις.Οι υποφψήφιοι αυτοί εξετάζονται από τις επιτροπές εξετάσεων µαθηµάτων γενικής αξιολόγησης και εξετάσεων ειδικών µαθηµάτων των άρθρων 12 και 13 του παρόντος Διατάγµατος, “Άρθρο 18 Επιτροπή έκδοσης αποτελεσµάτων επιλογής
  • Την ΠΑ/ΤΕ 1715/22.3.90. Τις αποφάσεις ΝΕ 275/3/21.6.80 και ΕΝΠΘ 222/9/20 2.85, 3839/ 5/26.1.87, 365/41/19.8.87. ι δ) Τις συνθήκες που επικρατούν στις χρηµατοπιστωτικές αγορές,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1990/1727 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1727 1990
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1050 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1050 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/58 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/58 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/202 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/202 1987
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία