ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/22

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-01-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-01-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-01-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μερική επέκταση διατάξεων, που ισχύουν για τους δηµοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και στους υπαλλήλους των Οργανιαμων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. () Έχοντας υπόφη: 1. Τις διατάξεις: α) Του αρθρου 320 του Ν. 1188/ 1981 «Περί χυρώσεως του Κώδικος περί χαταστάσεως προσωπικού Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» (ΦΕΚ 204/31.7.1981 τ. Α). ΄ β) Του άρθρου 24 ταρ. 5 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα (ΦΕΚ 137 /26.7.1985 τ. Α). ) Του 194/88 Π. Δ/τος «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις των δηµοσίων υπηρεσιών χαι των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίουν (ΦΕΚ 84/6.5.1988 τ. Α). 2. Τις 697 /88& και 124,635/ 8Ο γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονοµικών, αποφασίζουµε: Με τα επόµενα άρθρα επεκτείνονται εν µέρει οι ρυθµίσεις που προβλέπονται στο Π.Δ/γµα 194/88 (ΦΕΚ 84 τ. Α) στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και καθορίζονται τα προσόντα διορισµού σε θέσεις των, χατά τα άρθρα 32 µέχρι και 36 του Ν. 1188/198] χαι του Π.Δ. 37 «/19Υ (ΦΕΚ 11 τ. Α), κλάδων. 4'ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΙΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΗΣ. (ΠΕ) “Άρθρο 2 Για τον κλάδο ΠΕΙ διοιχητιχο προσόν διορισµου στον είσαγωγικό βαθµο ορίζεται πτυχιο ή διπλωµα νομικης ή πολιτικών ή οιχονοµικών επιστηµών ή κοινωνιολογίας ή διοίκησης επιχειρήσεων Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή πτυχίο ή δίπλωµα του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ή του Παντείου ΠανεπιστηµϊουΚοιν…ικών χαι Πολιτικών Επιστηµών ή του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ? ή ΄ Ανωτατης Βιοµηχανικης Σχολής Θεσσαλονικης της ηµεδαπκής ή ισοτιµο, αντίστοιχης ειδικότητας, της αλλοδαπης “Άρθρο 3 . Κλάδος ΠΕ2 εφόρων βιβλιοθηχκών και εφόρων πινακοθηκων 1. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται: α) Για την ειδικότητα εφόρων βιβλιοθηκών πτυχίο ή δίπλωµα αρχειονοµίας κχαι βιλιοθηκονοµίας Α.Ε.]. της ηµεδαπής ή ισότιµο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής β) Για την ειδιχοτητα εφορων πινακοθηχκών πτυχίο ή διπλωµα τµηµατος φιλολογιας ή ιστορίας και αρχαιολογιας ή άρχιτεκτονι. κής ή καλών τεχνών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή Α ισότιµο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής και άριστη γνώση µιας Εένης γλώσσας που ορίζεται µε την προκήρυξη πλήρωσης χενών - θέσεων. 2. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή για την ειδικότητα εφόρων βιβλιοθηκών η κάλυφη των θέσεων από υποφήφιους µε το παραπάνω προσόν, επιτρέπεται ο διορισµός µε πτυχίο Α.Ε.Ι. της … ηµεδαπης ή ισότιµο σχολής της αλλοδαπής και επιπλέον µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών βιβλιοθηκονοµιας, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους και άριστη γνώση µιας ξένης γλώσσας, που ορίζεται µε την προκΐρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυφη των θέσεων από νπο ψήφιους µε τα προσύντα του προηγούµενου εδαφιου, επιτρέπεται ο διορισµός µε πτυχιο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ᾗ ισότιµο σχολής της αλλοδαπης και πτυχίο ή δίπλωµα βι βλιοθηκονοµιας Τ.Ε.Ι. της. ημεδαπης ή ισοτιµων σχολών της ηµεξαπής ή αλλοδαπης Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η καλυφη των θέσεων από υποψηΤιους µε τα προσόντα του προηγούµενου εξαφίου. επιτρέπεται ο διορισµός µε πτυχίο. ή δίπλωµα Α.Ε.]. της ηµεδαπής ή ισότιµο σχολών της αλλοδαπής, εµπειρία δύο τούλάχιστον ετών σε θὲµατα βιβλιοθηκονοµίας και άριστη γνώση µιας ξένης γλώσσας που ορίζεται µε την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. “Άρθρο 4 Για τους χλαδους ΠΕ3 πολιτικών μηχανικων, ΠΕΑ αρχιτεκτόνων µηχανικών, ΠΕ5 µηχανολόγων µηχανικών, ηλεκτρολόγων µηχανικών, µηχανολόγων - ηλεκτρολόγων µηχανικών, ΠΕ6 τοπογράφων µηχανικών, ΠΕΥ χηµικών µηχανικών, ΠΕΞ Φαρµακοποιών, ΠΕΟ Γεωπόνων, ΠΕΙ2 Χηµικών, ΠΕΙ3 βιολόγων. ΠΕΙΑ δασολόγων, προσόν διορισµου στον εισαγωγικό βαθμο για κάθε χκλάδο ορίζεται το οµωνυμο, κατά περιπτωση, πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο, αντιστοιχες ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. 'Άρθρο 5 1. Για τον κλάδο ΠΕΙ1 πληροφορικης (Ειδικοτητες (α) επιστήµης των υπολογιστων, (β) µηχανικών Η/Υ), προσον διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται: α) Για την ειδιχοτη1α επιστήµης των υπολογιστων πτυχιο η δίπλωµα επιστήµης των υπολογιστών ( ΞΟ0ΟΓΡΤΥΜΑΒΕ) ή στατι. στικής και πληροφορικής οικονοµικών επιστηµών (ειδίκευσης ή κατεύθυνσης, πληροφορικής ή άλλης παρεµφερούς ονοµασίας, που αποδεικνύεται µε βεβαίωση του οικείου τµήµατος) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο). αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. β) Για την ειδικότητα µ.ηχανιχων Η/Υ πτυχίο ή διπλωµα µηχανικών Η/Υ ( της ηµεδαπής ή ισότιµο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. 2. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χαλυφη των θέσεων από υποψήφιους µε τα προσόντα της προηγούµενης παραγράφου, επιτρέπεται ο διορισµός µε πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ισότιµο τίτλοσπουδών της αλλοδαπής και επιπλέον τίτλο ή πιστοποιητικό σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής σε θέµατα αντίστοιχης, κατά περίπτωση, ειδικότητας Η ΗΑΒΒΨΑΒΕ). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατη η κάλυφψη των θέσεων από υποφηφιους µε τίτλο ή πιστοποιητικο σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. επιτρεπεται ο διορισµός µε πτυχίο ή διπλωμα Α.Ε.Ι. και σχετική, κατά περίπτωση ειδικότητας, εµπειρία δύο τούλάχιστον ετών. “ΆΑρθρο ό Για τον κλάδο ΠΕΙ5 ιατρών ειδικοτήτων, προσόν διορισµού στον εισαγωγικο βαθµό ορίζεται άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας από την αρµοδια Ελληνική αρχή,. “Αρθρο 1 Για τον χλάδο ΠΕΙΟ καθηγητών, προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται το απαιτούµενο, κατά περίπτωση, για τη θέση καθηγητή δευτεροβαΘμιας ε>ιπαιδευσης, πτυχίο ή δίπλωµα της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο, αντιστοιχης ειδικότητας, σχολών της οιλλοδοιπηι= κΛΔΔΟΙ κΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ττΕ) “Άρθρο 8 Κλάδοι ΤΕΙ7 διοικητικών - λογιστικών Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα διοίχησης επιχειρήσεων ή λογιστιχής Τ.Ε.Ι. ή το οµώνυµο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ισότηµων τίτλων σχολών της ηµεδαπής ή ή αλλοδαπής, ή ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότι. µων σχολών της ηµεδαπης ή αλλοδαπής, ή πτυχιο ή διπλωµα της σχολής στατιστικής που λειτούργησε υπό την εποπτεία της . Ανώτατης Βιοµηχανικής Σχολής Πειραιά. '“Άρθρο 9 Για τους χλάδους ΤΕΙ βιβλιοθηκονόµων, ΤΕ2 χοινωνικών λειτουργών., ΤΕΑ τεχνολόγων πολιτικών µηχανικών, ΤΕΑ τεχνολόγων µηχανολογων ή ηλεκτρολογων µηχανικών, ΤΕ& τεχνολογων τοπογράφων µηχανικών, ΤΕό επισκεπτριών αδελφών, ΤΕΥ µαιών, ΤΕ8& αδελφών νοσοκόµων, ΤΕΟ βρεφονηπιοκόµων, ΤΕΙΟ φυσικοθεραπευτών, ΤΕΙ ] εποπτών δηµόσιας υγείας, ΤΕΙ2 ραδιολογίας και ακτινολογίας, ΤΕΙ3 τεχνολογίας γεωπονίας, ΤΕΙ& εργοθεραπευτών, ΤΕ2Ζ] ιατρικών εργαστηρίων, προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται το οµώνυµο ή αντίστοιχο, κατά ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµων τίτλων σχολών της ηµεδαπί,. ή αλλοδαπής ή ΚΑΤΕΕ ή ισότιµων. σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. . “Άρθρο 10 1. Για τον κλάδο ΤΕΙΟ πληροφορικής (περιλαµβάνονται οι ειδικότητες (α) πληροφορικής και (β) ηλεκτρονικών υπολογιστών συστηµάτων), προσόν διορισµού. στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται: - ' . α) Για την ειδικότητα πληροφορικής πτυχίο ή δίπλωµα πληροφορικής ( Ξ0ΟΡΤΨΑΒΕ) Τ.Ε.Ι. ή ττλος σπουδών, αντίστοιχης ειδικότητας, ισότιµων σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. β) Για την ειδικότητα ηλεκτρονικών υπολοτισιών…συσ;ηµά… των πτυχίο ή δίπλωµα ηλεκτρονικων υπολογιστών συστηµάτων (ΗΑΒΒΨΑΒΕ) Τ.Ε.Ι. ή τίτλος σπουδών, αντίστοιχης ειδικότητας, ισοτιµων σχολών της ηµεδαπης ή αλλοδαπής. . 2. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η καλνφη των θέσεων από υποφηφιους µε τα προσύντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται ο διορισµός µε πτυχίο ή διπλωµα Τ.Ε.Ι. ή ισοτιµων σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιµων σχολών της ηµεδαπης ή αλλοδαπής και επιπλέον πιστοποιητικο σπουδών Τ.Ε.]. ή ισότιµων σχολων της ηµεδαπής ή α«λλοδαπής σε θέµατα αντίστοιχης κατά περίπτωση, ειδικότητας (50ΓΡΤΥΨΑΚΕ % Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χκάλυψη των θέσεων από υποψφήφιους µε πιστοποιητικό σπουδών Τ.Ε.Ι. επιτρέπεται ο διορισµός µε πτυχίο ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και σχετική, κατά περίπτωση ειδικότητας, εµπειρία, δύο τουλάχιστον ετών. “Άρθρο 11 Κλάδοι ΤΕΙ4 χαθηγητών, ΤΕΙ5 δασκάλων, ΤΕΙ6 νηπιαγωγών Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται:.. . α) Για τον κλάδο των καθηγητών πτυχίο η δίπλωµα αντίστοιχης ειδιχοτητας, Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής η ισότηµκων σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισοτιµων σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. β) Για τον κλάδο δασκάλων το εκάστοτε απαιτουμενο για τη θέση δασκάλου δηµοτικής εκπαίδευσης. {) Γιά τον κλάδο νηπιαγωγών πτυχίο βρεφνηπιοκονοµίας Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµων σχολών της ηµεδαπής ή «λλοδαπής ή πτυχίο ανώτερης δηµόσιας σχολής νηπιαγωγών. ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΗΣ (ΔΕ) “Άρθρο 12 Κλάδοι ΑΕΙ διοικητικών, ΔΕ2 εποπτών χαθαριοτητας, ΔΕΙ επιµελητών επαγγελαµτικών σχολών, ΔΕΙ& ελεγκτών εσόδων και εξόδων ΟΤΑ, ΔΕΙ5 εισπρακτόρων, ΔΕΔΥ ιεροφαλτών. 1. Για τους κλάδους ΔΕΙ, ΔΕΙΑ, ΔΕΙΑ χαι ΔΕΙ , προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται, για µια πενταετία από την έναρξη ισχύος του Ν. 1586/1 986 (1.4.1986), απολυτήριος τίτλος λυκείου γενικής κατεύθυνσης ή ενιαίου πολυκλαδικού λυχείου χωρίς ειδικότητα ή τεχνικού ή επαγγελµατικού λυκείου ή τεχνικού - επαγγελµατικού λυκείου χωρίς ειδικότητα ή εξαταξίου γυµνασίου ή τµήµατος υπαλλήλων γραφείου (διοίκησης) ή τµήµατος υπαλλήλων λογιστηρίου τεχνικού ή επαγγελµατικού λυκείου ή τεχνικού - επαγγελµατικού λυκείου ή κλάδου διοικητικών υπηρεσιών - γραµµατέων ή κλάδου . οικόνοµίας ενιαΐου πολυχλαδιχου λυχείου. Για την εποµενη πενταετία οι θέσεις των χλάδων χαλύπτονται κατά το ᾗµισυ από κατύχους απολυτηρίου τίτλου σχολών του προηγούµενου εδαφίου και χατά το ήµισυ από χατόχους απολυτηρίου τίτλου χλάδων διοικητικών υπηρεσιών - γραµµατέων ή όικονοµίας ενιαίου πολυκλαδικού λυχείου ή τµηµάτων υπαλλή-. λων γραφείου (διοίκησης) ή υπαλλήλων λογιστηρίου τεχνικού επαγγελµατικού λυκείου. Μετά τη συµπλήρωση της δεύτερης πενταετίας, οι θέσεις των παραπάνω κλάδων καλύπτονται αποχλειστικά από κατόχους απολυτηρίου τίτλου χλάδων ή τµηµάτων της περίπτωσης β΄ του προηγούµενου εδαφίου (άρθρο 17 παρ. 13 Ν. 1586/86 ΦΕΚ 37 Α). Για όλες τις παραπανω περιπτωσεις, οριζεται ως πρόσθετο προσόν διορισµου η άριστη γνώση ελληνικῆς δακτυλογραφίας. 2. Για τους κλάδους ΔΕ2 εποπτών καθαριοτητας, ΔΕΙΥ ιεροψαλτών, προσόν διορισμου στον εισαγωγικό βα赴ο οριζεται, απολυτήριος τίτλος λυκείου ή εξαταξίου γυµνασίου ή ισοτιμου σχολείου ανεξάρτητα από ειδικότητα. Ειδικά για τον κλάδο ΔΑΕΔΥ ιεροψαλτών, απαιτείται επιπλέον σχετική εµπειρία. “Άρθρο 13 Για τους κλάδους ΔΕΑ μηχανοστασιαρχων, ΔΕ5 δοµιχ΄ων έργων (όλες οι ειδικότητες του δοµικού τοµέα των τεχνικών λυκείων) ΑΕ6 σχεδιαστών, ΑΕΥ βοηθών“ νοσοκόµων. βοηθών βρεφοκόµων - παιδοκόµων, ΔΑΕΟ βοηθών φαρµακείου, ΔΑΕΙ 1 γεωργοτεχνιτών, ΄ ηλεκτρολόγων, ΔΕ2 µηχανοδηγών, ΔΕ2Ο6 µηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων, ΔΕΞΖΥ ηλεκτροτεχνιτών αυτοχκινήτων, ΔΑΕΞ2Ω χειριστών µηχανηµάτων έργων, ΑΕΞ2Ο οδηγών αυτοκινήτων, ΑΕΔΟ τεχνιτών, ΑΕΔ2 µαγείρων, ΑΕΔ5 δενδροκηπουρών - δενδροχκόµων - χηπουρών - ανθοκόµων, προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό για χάθε κλάδο ή ειδικότητα, ορίζεται ο οµώνυµος ή αντίστοιχος ή συναφής κατά ειδικότητα απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυχκείου ή τεχνικού επαγγελµατικού λυκείου ή τεχνιχής - επαγγελµατικής σχολής .. δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 7 ή σχολής µαθητειας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46Α) ή άλλου ισότιµου τίτλου σχολικης µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. “Άρθρο 14 Κλάδος ΔΕΔ& προσωπικού Η/Υ (Ειδικότητες) (α) Προγραµµατιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών, (Β) αυτοµατισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών, ( χειριστών ηλεκτρονικού-υπολογιστή,. (δ) χειριστών διατρητικών µηχανών. ' 1. Για κάθε ειδικότητα, προσόν διορισµού .2τον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται, ο οµώνυµος ή αντίστοιχος ακολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού - επαγγελµατικού λυκείου ή τεχνιχής - επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθµιας εχπαίδευσης ή σχολης µαθητειας του ΟΑΕΔ του Ν. 1983 ΄ (ΦΕΚ 46Α) ή άλλου ισότιµου τίτλού σχολικής µονάδας της. ηµε- . δαπής ή αλλοδαπής. 2..Σε περίπτωση που δεν χκαθίσταται δυνατή χαλυφη θέσεων από υποφηφιους µε τα παραπάνω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισµος µε προσόν απολυτήριο τίτλου λυκείου ή εξαταξίου γυµνασίου η ισοτιµου σχολείου ανεξάρτητα από ειδικότητα καν αχετική, κατά περίπτωση ειδικότητας, εµπειρια, δύο τουλάχιστον ετών. “Άρθρο 15 Για τον χκλάδο ΔΕΑ ηλεφωνητων, προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµο ορίζεται, πτυχίο σχολών εκπαίδευσης τυφλών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υ γείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κάθε φορά που δεν είναι δυνατη η πληρωση θέσεων από νποφηφιους µε τα παραπανω προσοντα, επιτρεπεται Ο διορισµος µε. ΕΕ τα. προσόντα της παρ. 1 του άρθρου 12, εκτός από το προσθετο. προσόν του τελευταΐου εδαφιου της παραγράφου αυτής. ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΤΗΓ ΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ “Άρθρο 16 Για τους κλάδους ΥΕΙ κλητήρων - θυρωρών - γενικών χκαθηχόντων, ΥΕ2 επιστατών καθαριοτητας, ΥΕΑ δασοφυλάκων, . ΥΕΙ1 νεωκορων, ΥΕΙ3 οδηγων τριτρόχων, ΥΕΙΑ βοηθητιχου προσωπικού, ΥΕΙ5 οικογενειακών βοηθών, …ΥΕ16 προσωπικού καθαριότητας, προσόν διορισµού στόν εισαγωγικό βαθµο για κάθε κλάδο ορίζεται, απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδη απολυτηριο τριταξιου γυµνασίου ή για υποφήφιους που έχουν αποφοιτησει µέχρι κάι το 1980 απολυτήριο. δηµοτικού σχολείου), ή απολυτήριος τίτλος χατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΑΘΜΙΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ. ΚΑΙΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΟΤΑ 171.-Για την πληρωση των θέσεων υπαλληλων κοινοτήτων ειδικής περιωρισµένης διαβάθµισης, προσόντα διορισµού ορίζονται ανάλογα τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 16 του παρόντος διατάγµατος. .2. Για την πλήρωση των αδιαβαθµιστων θέσεων υπαλλήλων δηµοτικών και χοινοτικών νοµικών προσώπων και συνδέσµων Οργανισμων Τοπικής Αυτοδιοιχησης, προσοντα διορισµού ορίζονται, αντίστοιχα, τα προβλεποµενα α«πύτις διατάξεις των άρθρων 2 µέχρι και 16 του παρόντος διατάγµατος. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. “Άρθρο 18 Γ ια όσους χλαδους ή ειδιχοτητες, ως προσον διορισμου απαιτείται ορισµένη γνώση ή εµπειρία αυτή «κοδέίκνύεται: α) Από βεβαίωση εργοδότη ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου & . του Ν. 1599/1 986 στην περίπτωση που δεν υπάρχει εργοδότης για τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης και βιβλιάριο χύριας «ασφαλισης για την καταβολη ασφαλιστικών εισφορών κατά την . αντίστοιχη χρονική περίοδο ή >Β) Από έγγραφο αρμοδιας Ελληνικης ή ξενης αρχής. Για τους ' κλάδους ΔΕ για τους οποίους απαιτείται γνώση δακτυλογραφιας και τους κλάδόυς ΥΕ, η απαιτουµενη κατά περιπτωση γνώση ή ειδικότητα ή εµπειρία µπορεί να αποδεικνύεται από υπευθυνη δήλωση του αρθρου 8 του Ν. 1599/1086, εφόσον δεν είναι δυνατή η απόδειξη σύµφωνα µε τα οριζόµενά στο προηγούµενο εδάφιο. 2“Όπου για το διορισµό προβλέπεται άριστη γνώση ξένων γλωσσών ως τυπικό προσόν, απαιτείται άδεια του Υπουργείου Εθ΄νικης Παιδείας και Θρησκευµάτων, για τη διδασκαλία της οικείας, κατά περιπτωση, ξενης γλωσσας σε φροντιστηρια ή πτυχίο ή διπλωµα ή πιστοποιητικό που απαιτείται για την αποκτηση της παραπάνω άδειας; . 3- Για όσες ειδικότητες, απαιτείται κατά τις κειµενες διαταξεις άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλµατος απαγορευεται η πρόσληψη χωρίς την άδεια αυτή,. 4Σε υπαλλήλους κλάδων που συγχκροτούνται από περισσότερες ειδιχοτητες, µε εξαάΐρεση τον χλάδο ΥΕΙ6 για εργασιες καθαρισµού εσωτερικών χαι εξωτερικών χώρων, µπορεί να ανατίθενται και καθηχοντα άλλων ειδικοτήτων του ίδιου κΧάδου από εκείνη για την οποίά έχουν προσληφθει Η ανάθεση γίνεται µε την προυποθεση ότω κατά την κρίση της υπηρεσίας, ο υπάλληλος µπορεί. να ανταποχκριθεί στο ανατιθεµενο εργο τ 46 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩΤΟ) Στον Υπουργό Εσωτερικών, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του διατάγµαιτος αυτού. Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 1990Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Οι ΥΠΟνΥΡΓΟι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΝ Ν. ΘΕΜΕΛΗΣ Θ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΝΙκΩΟΝ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Ε (ὢ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23 Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και Αγίου Νεκταρίου Κηφισιάς της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής. . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόφη; 1. Την ταρ. 2 του ἁρθρού 36 του Ν. 590/1977 «περί κατα-΄ στατικού χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ 146/1977 τ.Α) σε συνδυασµό µε τα άρθρα 2 και 4 του αριθ. 8/1979 κανονισµού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (ΦΕΚ 1/1980 τ.Α΄). 2. Την αριθ. Υ911/13.12.1980 απόφαση του Πρώθυπουρ“γού «ορισµός αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Βασίλειο Κοντογιαννοπουλο» (ΦΕΚ 896/18. 12 1989 τ.Ε΄). 3. Τη σύ|.ιφωνη΄ γνώµη του Μητροπολιτικού Συµβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής που περιλαµβάνεται στο απόσπασµα της υπ' αριθ. 130/10.5.1980 πράξεως του. 4. Την υπ' αριθ. 79/31.3.89 γνωµοδότηση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Αήµου Κηφισίας. 5δ. Την αριθ. 592/1989 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: ΄“Άρθρο µόνο Ιδρύεται Ενορία του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Αποστόλων Πέτρου χκαι Παύλου και Αγίου Νεκταρίου Κηφισίας της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησχευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εχτελεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 1900 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ . . ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄' ΑΡΙΘ. 24 Μετονοµασία της Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Λακκιάς Φλωρίνης σε Ενορία του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Λεβαίας και της Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Δηµητρίου ΣΞανθογείων Πέλλης σε Ενορία του Ιερού Ενοριακού Ναού Προφήτου Ηλία Ξανθογείων, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας. .

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου