ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/222

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-06-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισµος του ανωτάτου ορίου του εφάπαξ βοηθήµατος που χορηγείται από το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού του Ταµείου Νοµικών στους ασφαλισµενους του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψφη: 1.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 67/Α'“/81),. 2.Τις διατάξεις του Πι. Α/τος 105/3:3. 88 (ΦΕΚ 46/Α'/88),. 3.Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 στοιχ. στ' 24 παρ. 1 χαι 2 στοις. γ'. 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ, στ' του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 1837/Ε/87). 4.Τη γνώµη του Α.Σ. του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού του Ταµείου Νοµικών που λήφθηκε κατά την 346 συνεδρίασή του. 5.Τη γνώµη του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας, που διατυπώθηκε κατά την 2/7.3.90 συνεδρίασή του της ΚΣΤ' περιόδου. 6.Την 254/1 990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση της Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουµε:223 224.225. “Άρθρο 1“ Το ανώτατο όριο του εφάπαξ βοηθήµατος που χαταβάλλεται από το Ταµείο Επικουρικής Ααφάλισης Προσωπικού του Ταµείου Νοµικών στους ασφαλισµένους του δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των δύο κατοµµυρίων εκατόν τριάντα χιλιάδων (2.130.000) δρχ. “Άρθρο 2 Η ισχυς του διατάγµατος αυτού αρχίζει έξι (6) µήγνες πριν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανα΄ θέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος, ξιαταγµατος Αθήνα, 16 Ιουνιου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ κΑι ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΟΩΝ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ --=----ή------»
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία