ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/223

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-06-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αντικατάσταση του άρθρου 17 του Κανονισµού του Ταµείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Την παρ. 2 του αρθρου 1 του Ν. 168/75 «περί τροποποιΐήσεως χαι συµπληρώσεως της περί Ταµείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλληλων Τόπου (ΤΑΙΣΥΤ) και του Ταµείου Συντάξεων Προσωπικού Εφηµερίδων Αθηνών χαι Θεσσαλοναης (1Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) νοµοθεσίας». (Β΄' 199). 2.Τις διατάξεις των αρθρων 23, 24, 26 και 27 και Ν. 1558/85 (Α΄ 137} «Κνβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα». 3.Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1275/1982 (Α΄ 100) «αυξηση των συντάξεων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ και Ταµείου Ασφαλίσεως Επιχειρηµατιών Κινηµατοτράφου». 4.Τη γνώµη του Α.Σ. του Ταµείου Ασφαλισεως Ιδιοκτητών Συντακτών καν Υπαλλήλων Τύπου, που λήφθηκε κατά την 54/2].11.89 συνεδρίασή του. ΄ ' δ. Τη τνωµη του Συµβουλίου Κοινωναης Ασφάλειας, που διατυπώθηκε κατά την 4η/21.3.1 990 συνεδρίασή του της ΚΣΤ' περιόδου. 6.Την 247 /1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ' µετά από πρόταση της Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Το άρθρο 17 του Κανονισµού του Ταμειου Ασφαλισεως Ιδιοχτητων Συντακτών χαι Υπαλληλων Τύπου, όπως αυτό ισχύει µετά την τελευταία τροποποϊησή του µε το άρθρο µόνο του Π.Α/τος 236/10.6.86 (Α“ 110) αντικαθίσταται ως εξής: . «Το εφάπαξ βοήθηµα αποτελεί το γινόµενο του αριθµού των ετώνασφάλισης επί το 604 του µέσου όρου των οιποδοχι1)ν*'1 επί των οποίων έγιναν χρατήσεις υπέρ του Κλάδου Πρόνοιας κατά την τελευταία πενταετία. Το βοΐθηµα αυτό, σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του ενός εκατοµµυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.250.000) δρχ. . “Αρθρό 2 Η ισχύς του διατάγµατος αυτού αρχίζει από 1.1.1990. Στην Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλισεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήγνα, 16 Ιουνίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Η νΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ κΑι κΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΗΝ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ + '
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις. 2003/3144 2003