ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/224

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-06-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ιδρυση Εργαστηρίου Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Τµήµα Νοµικής του Δηµοχριτειου Πανεπιστηµιου Θρακης και χαθορισµός του εσώτερικού χανονισµού του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφη: 1. Τις διατάξεις: ' α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 982 «για τη δοµή και λειτουργία νων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α΄ 87), όπως η τελευταία τούτη διάταξη τροποποιήθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δοµή λειτουργία τέων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α΄ 173), και β) Της απόφασης Η/287 1 /1990 ιανάθεση αρµοδιοτήτων στους και Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρα» (Β' 206),. 2.Τη γνώµη της Γενικής Συνέλευσης του Τµηματος Νοµικής του άηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης (συνεδρίαση ὁ4/8.3.89),. 3.Τη 207/1990 γνωµοδότηση του Συμβουλιου της Επικρατείας, .Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησχκευµάτων Βασίλειο Μπεκίρη: µε πρόταση της Υφυπουργου Εθνικής Παιδειας καή Θρησχευµατων, αποφασίζουµε: - “Άρθρο 1 Ίδρυση. Ίδρύεται στο Τµήµα Νοµικής του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµιου Θράκης Εργαστηριο «Ευρωπαιχων Σπουδών». Το Εργαστηριο έχει ως σκοπό την προαγωγη της βασικής θεωρητικής και εφαρµοσµενης έρευνας σε θέµατα συναφή µε τους Ευρωπαϊκούς θεσµούς και κυρίως µε τις Ευρωπαιχες Κοινότητες και το Συµβούλιο της Ευρώπης. “Άρθρο 2 Εσωτερικός Κανονισµός. Ο εσωτερικός κανονισµός του εργαστηρίου καθορίζεται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στα επόµενα άρθρα. “Άρθρο 3 Αποστολή,. Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή: 1.Την κάλυψη των διδακτικών αναγκών, σε προττυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, του τµήµατος Νοµικής καθώς και άλλων Τµηµάτων του Δηµοχριτειου Πανεπιστημιου Θρακης σε θέµατα που άπτονται των γνωστικών αντικειµένων του εργαστηρίου. 2.Τη διεξαγωγή βασικης και εφαρµοσµένης έρεύνας σε θέµατα συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο. 3- Την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων των άλλων εργαστηριων του Ιδρύµατος καθώς και την επιδιωξη συνεργασίας στον τοµέα της έρευνας και την ανταλλαγή εµπειριών µε µέλη ΔΕΠ άλλων συγγενών τµηµάτων του Δτηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης των Α.Ε.Ι. της χώρας καθώς και Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. 4.Τη συνεργασία στον τοµέα της έρευνας µε εργαστήρια άλλων Άηµοσίων Φορέων, Οργανισµών, Ινστιτούτων και ιδιωτικῶν επιχειρήσεών, µε σκοπό να συµβάλει στην επίλυση προβληµάτων βελτίωσης της παραγωγικότητας και άσκησης αποτελεσµατικής διοίκησης. 5.Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβ. επόµενα στο Π.Δ. 159/ 1984 (Α 584). 6.Την οργάνωση σεµιναρίων, συµποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και τη µετάκληση διεθνών ανάγνωρισµένων προσωπικοτήτων και επιστηµόνων για την επιστηµονική πρόοδο και χαθιερωση του εργαστηρίου. “Άρθρο 4 Προσωπικό. Το προσωπικό του εργαστηρίου απαρτίζεται από µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος Νοµικής που το γνωστικό τους αντικείµενο εµπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του. εργαστηρίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος, καθώς και τα µέλη ΕΔΤΠ και το λοιπό επιστηµονικό προσωπικό που τοποθετείται στο εργαστήριο. “Άρθρο 5 Διοίκηση - Αρµοδιότητες. . 1.Το εργαστήριο διευθύνεται από µέίος του Διδακτικού ΕρευνηΞικού . Προσωπικού (ΔΕΠ), που ανήκει κατά προτεραιότητα στις βαθµίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982, και εκλέγεται µε τη διαδικασία που ορίζει το Π.Δ. 46/1989 (Α΄ 2}). 2.Ο διευθυντής ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 χαι επιπλέον: -Καταρτίζει και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος το πρόγραµµα λειτουργίας του εργαστηρίου. -Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό - µεταπτυχιακό) και το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου. -Μεριμνα για την τήρηση του προγραμματος λειτουργίας του εργαστηρίου. -Μεριµνά για την οικονοµική διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου. -Μεριμνά για την κατανοµή των χώρων του εργαστηρίου. -Μεριµνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου µε το αναγκαίο πρόσωπικό. -Υπογράφει κάθε έγγραφο του εργαστηρίου. “Άρθρο 6 Χώρος. Χώρος του εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχώξούνται σ' αυτό, για τη διεξαγωγή του έργου του και ειδικότερα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων µε τα όργανα και το λοιπό τεχνικό εξοπλισµό για τη διενεργεια των ερευνητικων προγραµµάτων χαι των εργαστηριακών ασκήσεων. “Άρθρο 7 Λειτουργία. 1)Ο διευθυνύής του εργαστηρίου έχει την ευθύνη της χαθηµερινής λειτουργίας του εργαστηρίου και την παρακολούθηση και επίβλεψη του . προσωπικού. Ο διευθυντής ενηµερώνεται πριν τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος ή άλλου έργου που έχει αποφασιστεί από το Τµήµα Νοµικής και καθορίζει, µέσα στα πλαΐσια της αποστολής του εργαστηρίου, την προτεραιότητα στη χρησιµοπκοΐηση οργάνων ή χώρων του σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 2)Με εισήγηση του διευθυντή στα αρµόδια όργανα του Ιδρύµατος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστηµόνων σε τοµείς σχετικούς µε τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, καθώς και άλλων επιστηµόνων για τη διδασκαλία, έρευνα ή οργάνωση του εργαστηρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κχείµενης νοµοθεσίας. Υ) Σε µέλος ΕΔΤΠ µπορεί να ανατίθεται η διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του εργαστηρίου. “Άρθρο & Πόροι. Πόροι του εργαστηρίου είναι: . 1)Οι πιστώσεις που προέρχονται είτε από τις δηµόσιες επενδύσεις, είτε από τον τακτικό προύπολογισµό και οι πόροι που προέρχονται από την ιδιαίτερη περιουσία του Ιδρύµατος και χορηγούνται από το Τµή σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1268/82 2)Οι κληρονοµιές, τα κληροδοτήµατα, δωρεές χαι κάθε άλλη οικο.νοµική ενίσχυση που προέρχεται από ηµεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά νοµικά πρόσωπα προς το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράχης για τους σκοπούς του εργαστηρίου εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαΐνουν µε το σκοπό του εργαστηρίου χαι του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. ) Τα έσοδάα από την παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα µε την παράγρ. 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 159 (Α΄ 53). 5)Η χρηµατοδότηση είναι δυνατή και από εξωτεριχες πηγές. Οι πηγές αυτές µπορεί να είναι: ι) ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προύπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησχκευµάτων, ) χονδύλια από τον Προύθπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων που διατίθενται µέσω τού Εθνικού Προγράµµατος Ερευνών και Τεχνολογίας, ιι) κονδύλια για την εκτέλερη ερευνητικού έργου από διάφορα άλλα Υπουργεία. . Στην Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας χαι Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία