( Ιδρυση και λειτουργία Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) στην Πάτρα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
“Άρθρο 1. Σκοπός.Με την Πράξη αυτή αποσκοπείται η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 1650/ 86 µε την συµπλήρωση της υπ΄' αριθ. 144/ 2.11.1987 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου καθώς χαι η συµµόρφωση µε τις οδηγίες 86/280/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 1 2ης Ιουνίου 1986 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά µε τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίφεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στο κατάλογο 1 του Παραρτΐήµατος της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ.» και 88/347 /ΕΟΚ του Συµβουλίου της 1 θης Ιουνίου 1988 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «για την τροποποΐηση του Παραρτήµατος Π της οδηγιας 86/280/ΕΟΚ σχετικά µε τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίφψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο | του Παραρτήµατος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ» που έχουν δηµοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτητων (ΕΕ Ι.. 181/16/ 4.7. 1986) και (ΕΕ Ι.. 158/35/25.6. 88) αντίστοιχα και ειδικώτερα η συµµόρφωση µε τις διατάξεις που αναφέρονται στον χαθορισµό των οριακών τιµών των χηµικών παραµέτρων ποτότητας των νερών και στις πρότυπες µεθόδους προσδιορισµού των παραµέτρων αυτών, ώστε να προστατεύεται αποτελεσµατικά-η υγεία και το περιβάλλον. “Άρθρο 2. Πεδίο εφαρµογής. Η παρούσα Πράξη εφαρµόζεται: α) στα εσωτεριχά επιφανειακά νερά β) στα εσωτερικά τ'τ.αραιτια νερά εξαιρουµένων των υπόγειων νερών, όπως ορίζονται στην υπ' αριθ. 144/87 Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου. - 'Άρθρο 3. Ορισµοί.Σύµφωνα µε την έννοια της παρούσας Πράξης: 1. «Εσωτερικά επιφανειακά νεράν νοούνται όλα τα στάσιµα ή ρέοντα γλυκά νερά επιφάνειας. 2.«Εσωτερικά παράκτια νερά» νοούνται τα νερά, που βρίσκονται στην προς ξηρά πλευρά της βασικής γραµµής από την οποία µετράται το πλάτος των χωρικών υδάτων χαι που εκτείνονται στην περίπτωση υδάτινων ροών, µέχρι το όριο των γλυκών νερών. 3.«Ὀυσίες» νοούνται οι επικίνδυνες ουσίες που ανήχκουν σε οικογένειες και οµάδες ουσιών που περιέχονται στον χατάλογο.] του Παραρτήµατος Α του αρθρου 6 της υπ' αριθ. 144/87 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και αναγράφονται στο Παράρτηµα του άρθρου 6 της Παρούσας Πράξης. . 4.«Οριακές τιµές ποιότητας του υδατικού περιβάλλοντος» νούνται οι ανώτατες συγκεντρώσεις επικνδύνων ουσιών ή παραµέτρων σε υδατικές περιοχές που επηρεάζονται από τις απορρίφεις των ουσιών αυτών. 5δ.«Πρότυπη µέθοδος µέτρησης» νοείται ο καθορισµός µιας αρχής για την µέτρηση ή τη σύντοµη περιγραφή µιας διεργασίας που επιτρέπει τον προσδιορισµό των τιµών των παραµέτρων, που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα του άρθρου ό. 6.«Όριο ανίχνευσης» µιας δεδοµένης ουσίας νοείται η µικρότερη πο σότητα, που είναι δυνατόν να προσδιορισθεί ποσοτικά µέσα σ' ένα δείγµα. µε βάση µια δεδοµένη µέθοδο εργασίας και η οποία δεν θεωρείται µηδενική,. 7.«Προσέγγιση», νοείται το διάστημα στο οποίο βρίσκονται τα % των αποτελεσµάτων των µετρήσεων, που πραγµατοποιούνται στο ίδιο δείγµα χαι µε την χρηση της ίδιας µεθόδου. &. «Αχριβεια» νοείται η διαφορά που λαµβάνεται μεταξυ της πραγµατικής τιµής της υπό εξέταση παραµέτρου και της µέσης πειραµατικής τιµής. ο “ΆΑρθρο 4. Καθορισµός υδατικών περιοχών, που επηρεάζονται από απορρίφεις. Τρόπος δειγµατοληφιών. 1.Με αποφάσεις της αρµόδιας κατά περίπτωση για την έγχκριση των περιβαλλοντικών όρων Αρχης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/ 86, καθορίζονται οι περιοχές του υνδατικού αποδεκτη, που επηρεάζονται από τις απορρίψεις των ουσιών που αναγράφονται στο Παράρτηµα του άρθρου 6 της παρούσας πράξης. Εάν η υδατική περιοχή, που επηρεάζεται από απορρίφεις εκτείνεται σε δύο ή περισσότερους Νοµούς η απόφαση καθορισµού των ορίων της.. εκδίδεται από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ. Η παραπάνω απόφαση, µαχί µε το τοπογραφικό διάγραµµα της ευρύτερης - περιοχής κλίµακας 1:50.000 (απόσπασµα χάρτου ΓΥΣ) που την συνοδεύει, χοινοποιείται και στην αρµόδια Α/νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. 2.Στις υδατικές αυτές περιοχές εφαρµόζονται οι αντιστοιχες οριακές τιµές ποιότητας υδατικού περιβάλλοντος, που αναφέρονται στο Παράρτηµα του. άρθρου 6 της παρούσας. “Όταν σε µία υδατικη περιοχή υσχύουν περισσότερες της µιας οριαΧές τιµές ποιότητας νερών., η ποιότητα των νερών πρεπει να ανταποχρινεται σε χκάθε µία από τις τιµές αυτές.. 3.Σε περιπτωση που από άλλες διατάξεις ισχυουν ή θεσπίζονται οριακές τιµές ποιότητας νερών για τις ουσίες που αναφέρονται στην παρούσα αυστηροτερες από αυτές που χαθορίζονται στο Παραρτηµα του άρθρου 6 αυτής, αυτές υπερισχύουν. 4.οι συγκεντρώσεις, που νοούνται ως οριακές τιµές ποιότητας νερών, αναφέρονται στον αριθµητικό µέσο όρο των αποτελεσµάτων, που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια ενός έτους, µε την προύπόθεση ότι δεν περιλαµβάνονται αντίθετες ειδικές διατάξεις στα χεφάλαια Α του Παραρτήµατος του άρθρου ό της παρούσης. 5.Οι δειγµατοληφίες πραγµατοποιούνται σε θέση αρκετά κοντινή'µε τη θέση απόρριψης, ώστε τα δείγµατα να είναι αντιπροσωπευτικά της ποιότητας του υδάτινου περιβάλλοντος στην περιοχή, που προσβάλλεται από απορρίφεις. Η συχνότητα της δειγµατοληψίας πρέπει να είναι (κανοπονητική, ὦστε να επισηµαίνει τις ενδεχόµενες ποιοτικές µεταβολές της υδατικής περιοχής λαµβάνοντας υπόφψη ιδίως τις φυσικες διακυµανσεις των υδρολογικών συνθηχών. 6.Για χκάθε επιλεγέντα και ισχύοντα ποιοτικό στόχο το ΥΠΕΧΩΔΕ υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση που αναφερεται - στις θέσεις απορριφης και στα µέσα διασποράς - στη γεωγραφική περιοχη όπου εφαρµόζεται ο ποιοτικός στόχος - στη θέση των σηµείων δειγµατοληφίας - στη συχνότητα της δειγµατοληφψίας - στις µεθόδους δειγματοληφιας χαι µετρησης - στα αποτελέσµατα που προκύπτου. ΄ “Άρθρο 5 Πρότυποι µεθοδοι προσδιορισµού: . 1.Οι πρότυποι µεθοδοι προσδιορισµου της συγχεντρωσης των αναφεροµένων στην παρούσα Πράξη ουσιών. το όριο ανίχνευσης, ή προσεγγιση και η αχριβεια της µεθόδου καθορίζονται στο Παράρτηµα του άρθρου 6 της παρουσας 2.Είναι όµως δυνατό να χρησιµοποιηθουν και άλλες µέθοδοι προαδιορισµού µε την προυπόθεση ότι τα όρια ανίχνευσης. η ακρίβεια και η προσέγγιση των µεθόδων αυτών είναι τουλάχιστον ανάλογες µε εκείνεςπου περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα του ἁρθρόου 6 τής παρούσας. 3.Η µέτρηση της παροχής των λυµάτων πρέπει να πραγµατοποιείται µε ακρίβεια περίπου + 200%. “Άρθρο 6 Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας το ακόλουθο Παράρτηµα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1.ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΑΝΘΡΑΚΑΣ(€Ω) ο ΄ α) Οριακές τιµές ποιότητας νερών ΈΕσωτ. επιφανειακά νερά, νερά εκβολών ποταµών, εσωτ. παράκτια νερά, θαλάσσια χωνρικά νερά β) Πρότυποι µέθοδοι µέτρησης - Ως πρότυπη µέθοδος µέτρησης για τον προσδιορισµό της περιεκτικότητας των νερών σε τετραχλωράνθρακα, χρησιµοποιείται η χρωµατογραφία αέριας φάσης. ΄Ενας ευαίσθητος ανι…χνευτής πρέπει να χρησιµοποιείται όταν η συγκεντρωση είναι κατωτερη από Ο,5 και στην περίπτωση αυτή, το όριο ανιχνευσης ανέρχεται σε Ο.1 …ς/1 ΄ Για συγκέντρωση µεγαλύτερη από Ο,5 τιΕ/] είναι κατάλληλο ένα όριο ανιχνευσης Ο.,1 τηρ/1. - Η προσέγγιση και η αχριβεια της µεθοδου πρέπει να ανέρχεται σε & 50% προκειµένου για συγκέντρωση αντίστοιχη προς το διπλάσιο του ορίου ανίχνευσης. 2.[Το άθροισµα των ισοµερών 1.1.1. -τριχλορο - 2.2.δις (π - χλωροφαινυλ)αιθάνιο, 1.1.1. - τριχλωρο - 2 - (ο - χλωροφαινυλ) - 2- (π χλωροφαινυλ) αιθάνιο … 1.1. διχλωρο - 2.2. - δις (π - χλωροφαινύλ)αιθυλένιοψκαν 1.1. διχλωρο - 2.2. - δις (π - χλωροφαινύλ)αιθάνιο]. 1)Οριακές τιµές ποιότητας νερών Έσωτ. επιφανειακά νερά, νερά εκβολών πο 10 ύηΕ/] για το ισοµεταµών, εσωτ. παράκτια νερά, θαλασσια χω-ρές π.π.. ΡΠΡΤ. ρικά:- νερά 25 τπορ/] για το ολικόΗ συγκέντρωση στα ύδατα, τα ιζήµατα ή/ και τα µαλάκια τα καρκινοειδή ή/χκαι τα ψάρια δεν πρέπει να αυξάνεται σηµαντικά µε την πάροδο του χρόνου. 2)Πρότυποι µέθοδοι µέτρησης - ς πρότυπη µέθοδος µέτρησης για τον προσδιορισµό της περιεκτικότητας των νερών σε χρησιµοποιείται ή χρωµατογραφία αέριας φάσης µε ανίχνευση µέσω δέσµενσης ηλεκτρονίων ύστερα από εκχύλιση µε κατάλληλο διαλύτη. Το όριο ανίχνευσης για το ολικό ΡΠΤ ανέρχεται αναλογα µε τον αριθµο των περιλαµβανοµενων στο δείγµα παρασιτιουσιών σε περίπου 4της/ - ς πρότυπη µέθοδος µέτρησης για τον προσδιορισμο της περιεκτικοτητας σε των ιζηµατων και οργανισµων χρησιµοποιείται η χρωματογραφια αέριας φάσης µε ανιχνευση µέσω δέσµευσης ηλεκτρονιων . ύστερά από κατάλληλη προετοιµασία του. δείγµατος. Το όριο ανίχνευ- όης ανέρχεται σε ἵπιε/Κε. - Η προσέγγιση και η ακρίβεια της µεθόδου πρέπει να ανέρχονται σε 4 50% προκειµένου για συγκέντρωση αντίστοιχη προς το διπλάσιο του ορίου ανίχνευσης. “ 3.ΠΕΝΤΑΧΛΩΡΟΦΑΙΝΟΛΗ - ΡΟΡ (2, 3, %, 5. 6-πενταχλωρο 1υδροξυβενζολιο και τα άλατά του) 1)Οριακές τιµές ποιότητας νερών Εσωτερ επιφανειακά νερά, νερά εκβολών ποταµών, εσωτερικά παράκτια νερά, θαλάσσια χωρικά νερά Η συγκέντρωση του Ρ€Ρ στα ιζήµατα ή/ και τα µαλάκια τα καρκινοειδή τα ψάρια δεν πρέπει να αυξάνει: σηµαντικά µετην πάροδο του χρόνου. . 2)Προτυποι µέθοδοι µέτρησης - Ως πρότυπη µέθοδος για τον προσδιορισµο της,περιεΈκοτητας των νερών σε πενταχλωροφαινόλη χρησιµοποιείται η χρωµατογραφία υγρής φάσης υψηλής πίεσης ή η χρωµατογραφία αέριας φάσης µε ανίχνευση µέσω δέσµευσης ηλεκτρονίων ὕστερα από εκχύλιση µε κατάλληλο δια2 ποε/1λύτη. Το όριο ανίχνευσης είναι Ο,1 τοκ/1. - ς πρότυπη µέθοδος µέτρησης για τον προσδιορισµό της περιεκτικότητας σε πενταχλωροφαινόλη των ιζηµάτων χαι οργανιαµών χρησιµοποιείται η χρωµατογραφία υγρής φάσης υψηλής τίεσης ή η χρωµατογραφία αέριας φάσης µε ανίχνευση µέσω δέσµευσης ηλεκτρονίων ύστερα από κατάλληλη προετοιµασία του δείγµατος. Το όριο ανίχνευσης ανέρχεται σε 1υικ/Ί/κε.. - Η προσέγγιση και η ακρίβεια της µεθόδου πρέπει να ανέρχονται σε +& 50% προχειμενου για συγκέντρωση αντίστοιχη προς το διπλάσιο του ορίου ανίχνευσης. 4.ΑΛΔΡΙΝΗ, ΔΙΕΛΔΡΙΝΗ, ΕΝΔΡΙΝΗ, ΙΣΟΔΡΙΝΗ . (Αλδρίνη: 1, 2, 3, 4, 10, 10 - εξαχλωρο - 1, 4, 4α, 5, 8, 8α - εξαῦδρο - 1, 4 - ενδο - 5, 8 - εξω - διµεθανοναφθαλίνιο.) Διελδρίνη: 1., 2, 3, 4, 10, 10 - εξαχλωρο 6, 7 - εποξυ - 1, 4, 4α, , 6., 7, 8, 8α - οκταθδρο - 1, 4 - ενδο - 5, 8 - εξωδιµεθανο - ναφθαλίνιο. Ενδρίνη: 1, 2, 3, 4. 10, 10 - εξαχλωρο - 6, 7 - εποξυ - 1, 4, 4α, 5, 6, 7, 8, 8α - οκταύδρο - 1, 4 - ενδο - 5, 8 - ενδο - διµεθάνιο - ναφθαλίνιο. Ισοδρίνη: 1, 2, 3, 4, 10, 10 - εξαχλωρο - 1 4, 4α, 5, 8, 8α - εξαύῦδρο - 1, 4, ενδο - 5, & ενδο - διµεθάνιο - ναφθαλίνιο). 1)Οριακές τιµές ποιότητας νερών (για το σύνολο των ουσιών) ΈΕσωτ. επιφανειακά νερά, νερά εκβολών πο 10 υκ/ ταµώνΈΕσωτ. παράκτια νερά, θαλάσσια χωρικά νερά 5 ηε/1 Η συγκέντρωση αλδρίνης διελδρίνη ή/ και ενδρίνης ισοδρίνης στα ιζήµατα ή/ : και τα µαλάκια ᾗ/και στα µαλακόστρατα ᾗ/ και στα ψάρια δεν πρέπεινα αυξάνεται σηµαντικά µε την πάροδο του χρονου 2)Προτυποι µέθοδοι µέτρησης ' - ς πρότυπη µέθοδος για τον προσδιορισµό της αλδρίνης, της διελδρινης, της ενδρίνης της ισοδρίνης στο υδάτινο περιβάλλον, πρέπει να χρησιµοποιείται η χρωµατογραφία αέριας φάσης µε ανίχνευση µέσω δέσµευσης πλεκτρονίων ύστερα από εκχύλιση µε κατάλληλο διαλύτη,. Το όριο ανίχνευσης για κάθε ουσία είναι 2,5 η /] ανάλογα µέ τον αριθµό ξένων ουσιών που υπάρχουν στι δείγµα. - (ς πρότυπη µέθοδος µέτρησης για τον προσδιορισµό της αλδρίνης ή/ και της ενδρίνης ᾗ/και της ισοδρίνης στα ιζήµατα και τους οργανισµούς πρέπει να χρησιµοπκοιείται η χρωµατογραφία αέριας φάσης µε ανίχνευση µέσω δέσµευσης ηλεκτρονίων, µετά από χατάλληλη προετοιµασία του δείγµατος. Το όριο ανίχνευσης για κάθε επί µέρους ουσία είναι 1τος/κε ξηρού βάρους. - Η προσέγγιση και η ακρίβειά της µεθόδου πρέπει να είναι της τάξεως 4 5Ο% για συγκέντρωση αντίστοιχη προς το διπλάσιο του ορίου ανίχνευση 5.Ε-ΑΧΛΩΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ(€,Ω,) 1)Οριακες τιµές ποιότητας νερών ΈΕσωτ. επιφανειακά νερά, νερά εκβολών ποταµώνιεσωτ. παράκτια νερά, θαλάσσια χωρικά νερά Η συγκέντρωση ΗΟΒ στα ιζήµατα η/και τα µαλακόστρατα τα ψάρια δεν πρέπει να αυξηθεί σηµαντικά µε την πάροδο του χρόνου.. β) Πρότυποι µέθοδοι µέτρησης - ς πρότυπη µέθοδος για τον προσδιορισµό της περιεκτικότητας των υδάτων σε ΗΟΒ χρησιµοποιείται η χρωµατογραφία αέριας φάσης µε ανίχνευση µέσω δέσµευσης ηλεκτρονίων ύστερα από εκχύλιση µε κατάλληλο διαλύτη. Το όριο ανίχνευσης για το ΗΟΒ περιλαµβάνεται ανάλογα µε τον αριθµό των περιλαµβανοµένων στο δείγµα ξένων ουσιών µεταξύ 1 και 10 ηε/1. - ς πρότυπη µέθοδος µέτρησης για τον προσδιορισµό του ΗΟΒ στα ιζήµατα χαι στους οργανισµούς χρησιµοποιείται η χρωµατογραφία αέριας φάσης µε ανίχνευση µέσω δέσµευσης ηλεκτρονίων ύστερα από κατάλληλη προετοιµασία του δείγµατος. Το όριο ανίχνευσης περιλαµβάνεται µεταξύ 1 και 10 τορ/κε& ξηράς ουσίας. - Η προσέπιση και η ακρίβεια των αποτελεσµάτων βάσει αυτής της µεθοδου πρέπει να. είναι της τάξεως του + 500% προκειµένου για συγκέντρωση αντίστοιχη προς το διπλάσιο του ορίου ανιχνευσης 6 ΕΞΑΧΛΩΡΟΒΟΥΤΑΔΙΕΝΙΟ ΗΟΕΒΡ (€,€ι)Ο,03 1)Οριακές τιµές ποιότητας νερών ΈΕσωτ. επιφανειακά νερά, νερά εκβολών ποταµών, εσωτ. παράκτια νερά, θαλάσσια χωρικά νερά Η συγκέντρωση ΗΟΒΌ στα ιζήµατα η/και τα µαλάκια ᾗ/και τα µαλακόστρακα ή και τα φάρια δεν πρέπει να αυξηθεί σηµαντικά µε την πάροδο του χρόνου. 3)Πρότυποι µέθοδοι µέτρησης - Ως πρότυπη µέθοδος µέτρησης για τον προσδιορισµό της περιεκτικότητας των υδάτων σε χρησιµοποιείται η χρωµατογραφία αέριας φάσης µε ανίχνευση µέσω δέσµευσης ηλεκτρονίων ύστερα από εκχύλιση µε κατάλληλο διαλύτη. Το όριο ανίχνευσης για το ΗΟΒΌ περιλαµβάνεται αναλογα µε τον αριθµό των περιλαµβανοµένων στο δείγµα ξένων ουσιών µ.εταξυ 1 και 10 ηε/1. - ς πρότυπη µέθοδος µετρησης για τον προσδιορισμο του ΗΟΒΡ στα ιζήµατα και στους οργανισµούς χρησιµοποιείται η χρωµατογραφία αέριας φάσης µε ανίχνευση µέσω δέσµευσης ηλεκτρονίων ύστερα από κατάλληλη προετοιµασία του δείγµατος. Το όριο ανίχνευσης περιλαµβάνεται µεταξύ 1 και 10 πιρ/κε ξηράς ουσίας. Ο, 1 πιε/ - Η προσέγγιση και η ακρίβεια των αποτελεσµάτων βάσει αυτής της µεθόδου πρέπει να είναι της τάξεως του + 500 προκειµένου για συγκέντρωση αντίστοιχη προς το διπλάσιο του ορίου ανίχνευσης. 7 ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (€Η€ι,)1)Οριακές τιµές ποιότητας νερών ΈΕσωτ. επιφανειακά νερά, νερά εκβολών ποταμών, εσωτ. παράκτια νερά, θαλάσσια χωςρικά νερά 3)Πρότυποι µέθοδοι μετρησης - Ως πρότυπη µέθοδος µέτρησης για τον προσδιορισµο της περιεκτικο-΄ τητας των υδάτων σε χλωροφόρµιο χρησιµοποιείται η χρωµατογραφία αέριας φάσης. 'Ένας ευαίσθητος ανισχευτής πρέπει να χρησιµοποιείται όταν η συγχκέντρωση είναι χατώτερη από Ο,5 τηρβ/] και. στην περίπτωση αυτή, το όριο ανίχνευσης ανέρχεται σε Ο, 1 τιρ/]. Για συγκέντρωση µεγαλύτερη του 0,5 πιβ/], είναι χατάλληλο ένα όριο ανίχνευσης Ο,1 τορ/1.. - Η προσέγγιση και η ακρίβεια της µεθόδου πρέπει να είναι της τάξεως 4 509 προκειµένου για συγκέντρωση αντίστοιχη προς το διπλάσιο του ορίου ανίχνευσης.“Άρθρο 7 ΚυρώσειςΣε οποιονδήποτε ρυπαίνει ή αυµβάλλει στην πρόχκληση ρύπανσης ή υποβάθµισης του περιβάλλοντος µε πράξη ή παράλειψη, µε αποτέλεσµα την υπέρβαση των οριακών τιµών ποιότητας νερών που ορίζονται µε τις διατάξεις της παρούσας πράξης επιβάλλονται οι ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 20 και 30 του Ν. 1650/86. Ειδικότερα για την επιβολή διοικητικών χυρώσεων στις περιοχές των ρυθµιστικών σχεδίων και Θεσσαλονίκης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ἁρθρου“13 του Ν. 1515/85 και του άρθρου 13 του Ν. 1561 /85 όπως τροποποιήβθηκαν και συµπληρώθηχκαν µε το άρθρο 31 παρ. 6 χαι 7 αντίστοιχα του Ν. 1650/86.Κάθε διάταξη που αντίχκειται στις διατάξεις της παρουσας πράξης καταργείται.Η ισχύς της παρούσας πράξης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Οι Αντιπρόεδροι ΄ Τα Μέλη ΄ Ακριβές Αντίγραφο Ο Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (6)Πράξη 74 της 29 Ιουνίου 1990 Αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από το σεισµό της 16ης Ιουνίου 1990 σε περιοχές του Νοµού Πρεβέζης * Το ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του πρώτου και πέµπτου άρθρου του Ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.3.198 ] Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου του Προέδρου της Δηµοκρατίας «Περί αποκαταστάσεως ζηµιών εκ των σεισµών 1981» και ρυθµίσεως ετέρων συναφών θεµάτων». 3)Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 1283 «Για τις προθεσµίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισµοπλήκτων χκαι τη ρύθµιση άλλων θεµάτων». 8)Τις εκτεταµένες ζηµιές που έγιναν από τους σεισµούς της 1 6ης Ιουνίου 1990 σε περιοχές του Νοµού Πρεβέζης και συγκεκριµένα στις περιοχές που οριοθετούνται ως εξής: Λούρος, Νέα Σαµφούς, Νέα Σινώπη, Αρχάγγελος, Παραλία Ιονίου Πελάγους, Χάχλα, Καναλλάκιο, Σκεπαστό, Κορυφούλα, Βρυσούλα, Κρανέα, “Άνω Κοτσανόπουλο, Κάτω Κοτσανόπουλο, Λούρος. 9)Την Ανάγκη αντιµετώπισης των ζηµιών που προκάλεσαν οι σεισµοί σε κτίρια της παραπάνω περιοχής. 10)Την εισΐγγηση αριθ. 17/27 Ιουνίου 1990 του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας χκαι Δηµοσίων Έργων για την λήφη µέτρών προς αποκατάσταση των ζηµιών στα χτίρια της παραπάνω σεισµόπληκτης περιοχής, αποφασίζει: 1.Την επέχταση της ανάλογης εφαρµογής των διατάξεων της από 28.7.1978 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «περί αποχκαταστά- ΄ σεως ζηµιών εχ σεισµών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος χ.λπ.», όπως αυτή χυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τους νµους 867 1048/1980, 1133/1981 και 1190/19081, καθώς και των σχετικών χανονιστικών πράξεων, όπως ισχύουν για την αποκατάσταση των ζηµιών των κτιρίων γενικά, τις οποίες προκάλεσαν οι σεισµοί της }6ης Ιουνίου 1990 σε περιοχές του Νοµού Πρεβέζης. 2.Το έργο αποκατάστασης των ζηµιών ανατίθεται στη Α/νση Τεχνικχών Υπηρεσιών του Νοµού. Πρεβέζης, στην οποία λειτουργεί ήδη Τοµέας Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου δευτέρου του Νόµου 1190/1981 (ΕτΚ. Α΄ 203),. 3.Τον οβισµό εξάµηνης προθεσµίας για την υποβολή από τους δικαιούχους αιτήσεων για την δανειοδότησή τους. . Η παραπάνω προθεσµία µπορεί να παραταθεί µε΄ απόφαση του Υπουργου Περιβαλλοντος, Χωροταξιας και Δηµοσίων Έργων και για χρονικό διάστηµα τριών εξαµήγνων ακόµη. Αυτή η πράξη να δηµοσιευθει στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι Αντιπρόεδροι Ο Πρόεδρδς & Ακριβές Αντίγραφο Τα Μέλη Ο Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου . ΕΥΑΓΤΓΕΛΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ .σεώως.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ] (Ο)Πράξη Διοικητή αριθ. 1748/18.6.90 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Αγορά από τις εµπορικές τράπεζες ακινήτων µε σκοπό τη στέγαση καταστηµάτων, θυρίδων ή υπηρεσιών τους. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1)Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νοµισµατικής, πιστωτικης και συναλλαγµατικής πολιτιχης και άλλες διατάξεις», 2)την απόφαση ΝΕ 308/1/9.4.81 οπως τροποποιηθηκε µε την απόφαση ΕΝΠΘ 406/15/28.11 .88, την αποφαση ΥΠ 275/7/14 7.81, 3)τη σκοπιµότητα αφενός διευχολυνσης των εµπορικών τραπεζών στην απόχκτηση ακινήτων µε σκοπό τη στέγαση καταστηµάτων, θυρίδων ή υπηρεσιών τους και αφετέρου διατήρησης ενός ανωτάτου ορίου στη σχέση επενδύσεων σε ακίνητα προς ίδια χεφάλαια των εµπορικών τραπεζών, αποφασισε να καθορισει τα εξής: 1.Οι εμπορικες τραπεζες επιτρεπεται να προβαινουν σε αγορες ακινήτων µε σκοπό τη στέγαση καταστηµάτων, θυρίδων ή υπηρεσιών τους, χωρίς προηγούµενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλαδος, εφόσον από τον τελευταίο διαθέσιµο ετήγσιο ισολογισµό τους προκύπτει ότι οι σε ακί-. νητα επενδύσεις τους, περιλαµβανοµένων χαι των πιο πάνω αγορών, δεν υπερβαίνουν το 50% των ιδίων κεφαλαίων τους (µετοχικού κεφαλαΐου χαι κάθε µορφής αποθεµατικών, µη συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις). 2.Εάν η σχέση επενδύσεων σε ακίνητα προς τα ίδια κεφάλαια υπερβαίνει το αναφερόµενο στην παρ. 1 ποσοστό, η αγορά ακινήτων ια τον ανωτέρω σκοπό, χωρίς προηγούµενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, επιτρέπεται µόνο υπό τους ακόλουθους όρους και προύποθέσεις: 1)η συνολική αξία των εντός χκάθε ηµερολογιακού δωδεκαµήγνου πραγματοποιουµένων αγορών ακινήτων δεν νπερβαίνει ποσοστό 75% του συνολικού. προϊόντος από την εκποΐηση ακινήτων που πραγµατοποίησε η τράπεζα κατά το αυτό ηµερολογιαχο δωδεχαµηνο, πλέον του τυχόν αχρησιµοποΐητου υπολοίπου του αµέσώως προηγούµενου δωδεκαµήνου και 2)η διαφορά που τυχόν προκύπτει για τα πωλούµενα ακίνητα µεταξύ του προϊόντος πώλησης και της αναπόσβεστης αξίας τους που αναγράφεται στον ισολογισµό δε διανέµεται αλλά, µετά τη φορολογία, φέρεται σε πίστωση ειδικού αποθεµατικού της τράπεζας. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 εφαρµοζονται για τις αγορές χαι πωλήσεις ακινήτων που πραγµατοποισύνται από 1.1.90 και εφεξης 3.Διευκρινίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν θα παρέχει έγκριση για επενδύσεις εµπορικών τραπεζών σε ακίνητα για κάλυψη στεγαστικών αναγκών τους στις περιπτώσεις που δεν εµπίπτουν στις παραγράφους 1 και 2 της παρούσας Πράξης. 4.Καταργείται η ΝΕ 308/1 /9,4.81, όπως τροποποιήθηχκε µε την απόφαση ΕΝΠΟΘ 406/15/28 11.88. Οι διατάξεις. της απόφασης ΥΠ 275/ 7/ 14.7.81 εξακολουθούν να ισχύουν. . -Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της ΚυβερνήΟ Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΥΠΟΙΡΑΦΕΙΟ Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυνση ΄ : Καποδιστρίου 34 Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 . ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6Β λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 ΄ Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 141 Τµήύµα: πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 562.25.7 13 - 52.49.547 & + * & * Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολύ ΦΕΚ στην επαρκία µε καταβολύ της αξίας του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πληροφορίες: τηλ.: 562.48.320 Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΕΒΕΡΝΗΣΕΟΩΣ: Κάθε τεύχκος µέχρι 8΄ σελίδες δρκ. 30 . Από 9 σελίδες µέχκρι 16 δρκ. 40 , από 17 έως 24 δρκ. 50 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώλησης. κάθε φύλλου (Βσέλιδου ᾗ µέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµητήύς για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλληλοΗ ετύσια συνδροµήύ είναι: βουηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 1)Για το Τεύχκος Α΄ ' Δρκ. 8.500 . όρκ. 425 2)» » » Β΄ ΄ » 12.500 » 625 3)» » » Γ ' » 5.000 |. - » 250 4)» » » Δ΄ ' » 12000 » 600 ε)} » » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 9.500 » 475 5)» » » Ν.Π.Δ.Δ. … ' » 5.000 » 250 ζ| » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ . » 3.000 η ο 150 6)» » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. Ιδ. » 6.000 » 300 Θ) » » » Ειδικού Δικαστηρίου » , 1.500 » 75 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 256.000 - » 1.2560 . ια) Για όλα τα Τεύχη » 55.000 » 2.7560 Πληροφορίες: τολ. 52.48.320 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1338/83 «Εφαρµογη Κοινοτικού Δικαίουν (ΦΕΚ 34Α/83) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο χεφάλαιο, στα αποθεµατικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως χ.λπ.» (ΦΕΚ 70Α/21.5.84).
  • Τις διαν άξεις των άρθρων 23 (παρ. 1} και 24 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση κι Κυβερνητικά “Όργανα» (ΦΕΚ 137Α/85) και των άρθρων Ο χκαι 13 του Π. Α/τος 437 «Καθορισµός και ανακάτανοµή των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157Α/1985),.
  • Τις διατάξεις των άρθρων.Ο, 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α/1986),.
  • Τις διατάξεις του Ν. 1515/85 «Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθΐνας» (ΦΕΚ 18Α/85) και του Ν. 1561 / 85 «Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίχης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 14ΘΒΑ/85) και ειδικώτερα τις διατάξεις των άρθρων 13 των Νόµων αυτών, όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 6 και 7 του Ν. 1650/86.
  • Την υπ' αριθ. 144/2.11.1987 Πράξη Υπτουργικού Συµβουλίου «Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από την ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ' αυτό και ειδικώτερα καθορισµός των οριακών τιµών ποιότητας του νερού σε χάδµιο, υδράργυρο και εξαχλωροκυκλοεξάνιο (ΉΟΗ), (ΦΕΚ 197Α/1987),.
  • Την υπ' αριθ. 593838/3363/1988 κοινή Υπουργική Απόφαση «Ἰρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικχών προστίµων του άρθρου 30 του Ν. 1986 (ΦΕΚ 638Β/ 1988).
  • Την οδηγία 86/280/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
  • Την οδηγία 88/347/ΕΟΚ του Συµβουλιου της 16ης Ιουνίου 1988 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
  • Την αριθ. 47097 /1964/1990 κοινή εισήγηση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων χαι Βιοµηχανίας, Ενέργειας και λογίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-07-11 ( Ιδρυση και λειτουργία Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) στην Πάτρα.
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/90
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1987/144 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/144 1987
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/593838/3363 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/593838_3363 1988
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1515 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1515 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1561 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1561 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986