ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/235

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-07-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-07-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-07-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συµπλήρωση τροποποΐηση διατάξεων του Π.Δ/τος 402/…… 1988 «Οργανισµός Υπουργείου Γεωργίας» (Α' 187).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζει: την έγκριση δαπάνης αΈίας διακοσίων χιλιάδων δολλαρίων ΗΠΑ (4 200.000), ια αγορά ίσης «ξίας ποσότητας τροφίµων, ως συνεισφορά τΆς Ελλάδας στα Διεθνή Επισιτιστικά Αποθέµατα Έχκτακτης Ανάγκης (1.Ε.Ρ.Β.) για τη διετία 1987-1988. Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον Εξόδων του έτους 1990 του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας. ' Αυτή η πράξη να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεώς. Ο Πρόεδρος Ο Αντιπξόεδρος Τα µέλη Ακριβές αντίγραφο ατέας του ΥπουΧδιχού Συµβουλίου ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ --φ---- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πράξη Διοικητή αριθ. 1756/2.7.90. ('Χρθρο 1 του Ν. 1266/82) ΑνάθεσΈκαθηκόντων Γενικού ΕπιθεωρηΈΤραπεζών στον Ανέστη Σ. Κωνσταντινίδη, Οικονοµικό Εµπειρογνώµονα της Τράπεζας της Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόφη το άρθρο 1 του Ν. 1266/ 82 «όργανα ασχήσεως της νοµισµατικής πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις αποφάσισε: να αναθέσει στον Οικονοµικό Εµπειρογνώµονα µε χαθήχκοντα Διευθυντή της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράτεζας της Ελλάδος Ανέστη >. Κωνσταντινίδη και τα χκαθήκοντα του Γενικού Επιθεωρητή Υραπεζών, όπως αυτά καθορίζονται από τον ΑΝ 1665/1951 «περί λειτουργίας και ελέγχου Τραπεζών» και τις σχετικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ηζξ εκδοθούν σε εκτέλεση του ανωτέρω νόµου. Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε το άζθ ο 12 του ΑΙ*?1µ685/27η.1.51β «Ξτε2ί λειτουργίας και ελέγχου Τραπεζών». Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙξΙΑΣ Ο ΓραΞ , () . ( Συµπλήρωση της απόφασης ΕΝΠΘ ΑΟ8/5/19.12.88 (Θέµα 6) (Συνεδρίαση 449/22.5.90) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) την απόφαση ΕΝΠΘ ΑΟ8Β/5/19.12.88 (όπως διευκρινίστηκε µε την απόφαση ΕΝΠΘ 426 /6/3.7.80) περί χρηµατοδοτήσεως των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για πάγιες εγκαταστάσεις και χεφάλαιο χίνησης, β) τη σκοπιµότητα διεύρυνσης του προαναφερόµενου πλαισίου χρηµατοδότησης, αποφάσισε: να συµπληρώσει την απόφαση ΕΝΠΘ 408 (όπως διευκρινίστηκε µε την απόφαση ΕΝΠΘ 426/6/3.7.89) και να καθορίσει ότι επιτρέπεται η χρηµατοδότηση από τις τράπεζες των φυσικών ή νοµικών προσώπων, συµπεριλαµβανοµένων των µων, Κοινοτήτων, Αηµοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων για την αγορά χκαινούργιων οδικών µεταφορικών µέσων δηµόσιας ήσης, σύµφωνα µε τους όρους και προύποθέσεις της απόφασης &Ή 4ΟΞ/5/1&12.88. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήγσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραµµατέας Ακριβές αντίγραφο ' 2 Ιουλίου 1900 Ο Γραµµατέας Η. ΚΥΡΙΑΐ(Χ ΤΩΝΑΚΗΣ 7οι . . (6) Τεοποποί3σ των διατάξεων της παρ. ΠΙ/Γ] της αποφ. ΝΕ 197/11/3.4.78& (όπως ισχθουν) που αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία Υποεπιτροπών Βιοτεχνικών Πιστώσεων (θέµα 45). (Συνεδρίαση 440/22.5.90) . ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ . ο */ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόφη: α) τις διατάξεις της παρ. ΠΙ/ΤΓ ] της απόφ. ΝΕ 197 3.4.78, όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν #ε την αποφ. ΝΕ.287 /2/17.10.80, παρ. 2. την ΠΑ/ΤΕΔ58/Υ.5.8 παρ. α και την αποφ. ΕΝΠΟΘ 321 /20/22.8.86, β) το 1386/22.12.89 (ΑΠ 33909) έγγραφο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. και Ὑ) τις απόφεις της Τράπεζας της Ελλάδος (Διεύθυνση Πιστώσεών, ἐγγραφό της 3498 /15.2.90) χαι του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας (ἐγγραφό του 14380/Β΄ 280/28.3.90), αποφάσισε: » να τροποποιήσει τις διατάξεις της παραγράφου ΠΙ/ΤΓ/1 της απόφ. ΝΕ 197 /11 /3.4.78&. όπως ισχύουν. χαι να χκαθορίσει τα εξής: ο - 1. Στις Υποεπιτΐΐπές Βιοτεχνικών Πιστώσεων Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Πάτρας, ρακλείου,ξ(αβάλας, Βόλου, Λάρισας, ίωαννίνων και Ρόδου συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου χαι ένας εκπρόσωπος των εµπορικών τραπεζών. που θα ορίζεται από την Ένωση Ελληγνικών Τραπεζών. 2.Μετά τον ορισµό εκπροσώπου των εµπορικών τραπεζών οι πιο πάνω Υποεπιτροπές Βιοτεχνικών Πιστώσεων βρίσκονται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα µέλη τους, µε την προδπόθεστέότι παρίστανται απαραίτητα οι εκπρόσωΨποι της Τράπεζας της Ελλάδος και του Όικονοµικών. 3.Ως προς την απαιτούµενη πλειοψηφία για την έΤκυρ΄ή λήφη αποφάσεων έχει εφαρµογή η διάταξη της παραγράφου 2 της αποφ. ΕΝΠΘ 321/;8/ .8.86. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στηνΔΕφηµερ'ιδα της Κυβερνΐσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη ΄ Ο Γραµµατέας Ακριβές αντίγραφο .Αθήνα, 2 Ιουλίου 1990 Ο Γραµµατέας 1.ΒΑΧΑΒΙΟΛΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ; β (6) Στο Προεδρικό Διάταγµα 215/1990 «Τροποποΐηση διατάξεων του - Π.Δ. 40/1977 «περί της κτηνιατρικής επιθεωρήσεως των σφαγίων ζώων χαι προϊόντων ζωϊκής προελεύσεως» (Α 18) που δηµοσιεύθηκε ΄ στο ΦΕΚ 82/Τ.Α'/20.6.1990 να επιφέρεται η εξής διόρθωση: Στην παράγραφο 2 του άρ,θρου µόνου στο τέλος του δέχατου τρίτου στίχου και αρχή του δέκατου τέταρτου η εσφαλµένη φράση «Σε αίτηση αναγράφεται το είδος» αντικαθίσταται µε την ορθή «Στην αίτηση αναγράφεται το είδος». ' (Από το Υπουργείο Γεωργίας) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΙΓΡΑΦΕΙΟ . Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 ] Οι Υπηρεσίες του ΕΘΛΝΙΚΟΥ ΤγΥποΓΡΑΦΕίΟνΥ: Τακ. Κώδικας: 104 32 ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6Β λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 * ([ια φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωµού 561 τηλ.: 52.48.1 41 * Τµύµα ηληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 * Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 Πληροφορίες για δηµούδιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολύ ΦΕΚ στην επαρχκία µε καταβολύ της αξίας του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τεύχος µέχρι 8 σελίδες δρκ. 30 . Από 9 σελίδες µέχρι 16 δρκ. 40, από 17 έως 24 δρκ. 50 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώλησης κάθε φύλλου (Βσέλιδου ή µέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµητές για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 , Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλληλοΗ ετήσια συνδροµήύ είναι: βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 1)Για το Τεύχος Α΄ Δρκ. 8.500 Δρκ. 425 2)» » » Β΄ » 12.500 » 625 » » » Γ » 5.000 » 250 3)» » » Δ΄ » 12000 » 600 ε)} » » » Ανατητυξιακών Πράξεων » 9.500 » 475 4)» » » Ν.Π.Δ.Δ. » 5.000 » 250 ζ). » ον » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 . » ΙΕ 5)» ν » Δελτ. Εµη.& Βιοµ. Ιδ. » 6.000 » 300 6)» » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 » 75 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 256.000 » 1250 7)Για όλα τα Τεύχη .» 55.000 » 2.750 Πληυροφορίες: τηλ. 52.48.320 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  • Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα» (Α' 137) και της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 1586/1 986 «Βαθµολογική διάρθρωση των θέσεων του Δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαΐου χαι των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37).
  • Την µε αριθµό 23/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση των Υπουργων Προεδριας της Κυβέρνησης, Γεωργίας χαι Οικονοµικών, αποφασιζουμε 1Σύσταση
  • Τη Διεύθυνση Διοικητικού, Οργανωτικής Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης συγκροτούν τα εξής Τµήµατα και [Γραφεία: α) Τµήµα Οργάνωσης Κεντρικής χαι Περιφερειακής Διοίκησης β) Τµήµα Προγραµµατισµού Ανθρώπινου Δυναµιχου, Αξιολόγησης θέσεων και Παραγωγικότητας ΄ Τµήµα Εχπαιδευσης Επιµόρφωσης Προσωπικού δ) Τµήµα Γραµµατείας Υπηρεσιαχων Συµβουλίων ε) Κοινοβουλευτικού Ελέγχου στ) Τµήµα Γραµµατειακής Εξυπηρέτησης ζ Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας η) Τµήµα Μεταφραστικό θ) Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 1} Γραφείο Μετακινήσεων Προσωπικού ια) Γραφείο Γραµµατείας Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού, Οργανωτικής Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης ανάγονται στα πιο χάτω θέµατα, τα οποία κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων και Γραφείων αυτής ως ακολούθως: α) Τµήµα Οργάνωσης Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης. ηαα) Η µελέτη και εισΐήγηση για την ορθολογική και εχκσυγχρονισµένη οργάνωση και λειτουργία των Κεντρικών χαι Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου, η εσωτερική διάρθρωση, η έξδρα, οι αρµοδιότητες τους καθώς και η ανάγκη αναδιοργάνωσής του. ββ) Η, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες κατανοµή των θέσεων του προσωπικού στις Κεντρικές και Περιφερειακες µονάδες του Υπουργείου. ΥΥ) Η. σε συνεργασία µε αρµόδιες Υπηρεσίες έκδοση χανονιστικών πράξεων σε εκτέλεση του Οργανισµού του γ γείου. δδ) Η, σε συνεργασία µε αρµόδιες Υπηρεσίες λήφη µέτρων για την αποχκέντρωση αρµοδιοτήτων. εε) Η, σε συνεργασία µε αρµόδιες Υπηρεσίες και φορείς αντιµετώπιση των θεµάτων που αφορούν συλλογικά όργανα του Υπουργείου εκτός από τα Υπηρεσιακά Συµβούλια. στστ) Ο ορισµός εκπροσώπων του Υπουργείου σε συλλογικά όργανα άλλων Υπουργείων ή φορέων σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες. ζζ) Ο χειρισµός θεµάτων σχετικά µε τον περιορισµό της συναρµοδιότητας των οργάνων του Υπουργείου µε φορείς ή όργανα άλλων Υπουργείων. ηή) Η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τοµέα της µηχανοργάνωσης. πλην του υλικού αυτόµατης επεξεργασίας στοιχείων, η µέριµνα σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες για τον εκσυγχρονισµό των µηχανοργανωτικών µέσων των γραφείων του Υπουργείου χαι ο έλέγχος σωστής κατανοµής, χρησιµοποίησης χκαι απόδοσής του. … β) Τµήµα Προγραµµατισµού Ανθρώπινου Δυναµικού, Αξιολόγησης θέσεων και Παραγωγικότητας: αα) Η, σε συνεργασία µε αρµόδιες Υπηρεσίες. περιγραφή και ανάλυση των καθηκόντων και ο καθορισµός των απαιτουµένων προσόντων χάθε θέσης. ββ) Ης σε συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες εχκτίµηση των πραγµατικών αναγκών σε προσωπικό χκατά κλάδο και ειδικότητα και η προώθηση των αποτελεσµάτων για υλοποΐηση. Υή Η επεξεργασία στοιχείων αριθµητικής σύνθεσης και αριθµητικών µεταβολών του προσωπικού και η πρόβλεψη της αριθµητικής εξέλιξης αυτού. δδ) Η, σε συνεργασία µε αρµόδιες Υπηρεσίες µελέτη των και συνθηκών εργασίας του προσωπικού και η λήψη µέτρων βελτίωσής τους. εε) Η, σε συνεργασία µε αρµόδιες Υπηρεσίες µελέτη συγχρόνων µέσων χαι µεθόδων αύξησης της παραγωγικότητας χαι η µέριµνα εφαρµογής τους. στστ) Η λήφη µέτρων περιορισµού και απλούστευσης των γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών. σε συνεργασία µε αρµόδιες Υπηρεσίες και η παρακολούθηση εφαρµογής τους. ζζ) Η εξέταση περιπτώσεων δυσλειτουργίας, γραφειοκρατικών τύπων χαι πολύπλοκων διαδικασιών των Υπηρεσιών και η λήφη µέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών χαθώς και η εξέταση οµοίων περιπτώσεων µετά από υποδείξεις πολιτών από το Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών. ηγη) Η, σε συνεργασία µε τις Υπηρεσίες χκατάρτιση σχεδίων νόµων, χανονιστικών διαταγµάτων χαι χανονιστικών αποφάσεων και η επεξεργασία και έλεγχος αυτών προς αποφυγήν θέσπισηςπεριττών γραφειοχκρατικών τύπων και διαδικασιών. θ00) Η α«ξιολόγηση µελετών βελτίωσης της αποδοτικότητας των Υπηρεσιών που υποβάλλονται από υπαλλήλους του γπουργείου χαι η µέριµνα αξιοποϊησής τους. . {) Τµήµα Εκπταίδευσης - Επιµόρφωσης Προσωπικού: . αα) Η, σε συνεργασία µε αρµόδιες Υπηρεσίες χαι φορείς προσδιορισµός των αναγκών σε εξειδικευµένο προσωπικό και ο προγραµµατισµός των σχετικών εκπαιδεύσεων - επιµορφώσεων. ββ) Η., σε συνεργασία µε αρµόδιες Υπηρεσίες και φορείς κα. τάρτισή προγραμματων εκπαιδευσης επιµόρφωσης προσωπικού και η μεριµνα για την έγκριση και υλοποϊησή τους. ΥΥ) Η µέριµνα σε συνεργασία µε αρµόδιες Υπηρεσίες και φορείς για τη συµµετοχή προσωπικου σε εκπαιδεύσεις - επιµορφώσεις που οργανώνονται από άλλα Υπουργεία ή φορείς. δδ) Η µέριµνα σε συνεργασία µε αρµόδιες Υπηρεσίες για τη συµµετοχή προσωπικού σε προγράµµατα µετεκπαίδευσης ή µεµονωµένες µετεκπαιδεύσεις εσωτερικού ή εξωτερικού και η µέριµνα χορήγησης των σχετικών εκπαιδευτικών αδειών. εε) Η παρακολούθηση της πορείας εκπαίδευσης - επιµόρφωσης του προσωπικου και η µέριµνα για την αξιοποϊησή του. στστ) Η µέριµνα σε συνεργασια µε αρµοδιες Υπηρεσίες και φορείς για τον προγραµµατισµό συµµετοχής και τη συµµετοχή σε συνέδρια εσωτερικού χαι εξωτερικού. ΄ ζ Η µέριµνα σε συνεργασία µε αρµόδιες Υπηρεσίες και φορείς για την άσχηση Ελλήγνων και ξένων φοιτητών χαι σπουδαστών σε θέµατα του αγροτικού τοµέα. ηή) Η µέριµνα, σε συνεργασία µε αρµόδιες Υπηρεσίες και φορείς για αποστολή ή µετάκληση εµπειρογνωµόνων. θ0) Η µέριµνα σε συνεργασία µε αρµόδιες Υπηρεσίες και φορείς. για τη συµµετοχή του προσωπικού σε προγράµµατα εκµάθησης ξένων γλωσσων ) Η τήρηση µητρώου προσωπικού μετεκπαιδευθεντων - επιµορφωθέντων υπαλλήλων. δ) Τµήµα Γραµµατειας Υπηρεσιαχων Συµβουλίων; αα) Η συγκρότηση και εξύπηρέτηση της λειτουργίας των Υπηρεσιακών Συµβουλίων. ββ) Η συνταξη και τῆρηση των πρακτικών και των πειθαρχικών αποφασεων των Υπηρεσιακων Συµβουλίων. γγ) Η µέριµνα για την κοινοποΐηση των γνωµοδοτησεων και αποφάσεων των Υπηρεσιακων Συµβουλίων. . δδ) Η προετοιµασία και διεκπεραίωση των πειθαρχικών διαδικασιών των Υπηρεσιακών Συµβουλίων. Η προετοιµασία εκδίκασης των ενώπιον των Υπηρεσιακών Συµβουλίων εγειροµενων αγωγών και εφέσεων, καθώς και η διεξαγωγή της εν γένει αλληλογραφιας των πιο πάνω Συµβουλίων. εε) Η τήρηση των βιβλίων των συνεδριάσεων των Υπηρεσιακών Συµβουλίων χκαι η χορηγηση αντιγράφων των πρακτικών αυτών.. ε) Τµήµα Κοινοβουλευτιχου Ελεγχου Η, σε συνεργασία µε αρµόδιες Υπηρεσίες αντιµετώπιση θεµάτων που αναγονται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου. . στ) Τµήµα Γραµµατειακής Εξυπηρετησης αα) Η διακίνηση της διαβαθµισµένης ή µη εισερχοµένης και εξερχοµένης αλληλογραφίας της Κεντρικής Υπηρεσίας. ββ) Η αναπαραγωγή εγγράφων ή κειµένων της Κεντρικής Υπηρεσίας. ΥΥ) Η µέριµνα για τη σύσταση παγίας προκαταβολής χαρτοκαι εντύπων υπευθύνων δηλώσεων. δδ) Η µέριµνα εφοδιασµού των Υπηρεσιών µε φύλλα εφηµερίδας της Κυβέρνησης, η τήρηση αρχείου αυτών χκαι η προώθηση των προς δηµοσίευση στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης νόµων, διαταγµάτων, αποφάσεων χ.λπ. και η προώθηση στις Υπηρεσίεςεντύπων που εκτυπώνονται από το εθνικό τυπογραφείο. εε) Η βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων, φωτοαντυγράφων ή φωτοτυπιών οποιονδήποτε εγγράφων κχαι γενικά δικαιολογητικών, ὕστερα από αντιπαραβολή τους µε το επιδεικνυόµενο σχετικό πρωτότυπο ή αντίγραφο. στστ) Η βεβαΐωση του γνησίου της υπογραφής των µελών του προσωπικού χαθώς και των πολιτών. ζ Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας: αα) Η µέριµνα για τη στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και µηχανικού εξοπλισµού γραφείων πλην µηχανηµάτων µηχανογράφησης καθώς και των τηλετυπικών χαι τηλεφωνικών µέσων. ββ) Η µέριµνα για τη φύλαξη και χαθαρισµό των χτιριακών εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και τη λειτουργία των κυλικείων. ΥΥ) Η µέριµνα κάλυφψης των αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε τηλεπικοινωνιακά µέσα και η παρακολούθηση της λειτουργίας των τηλεφωνικών χέντρων. δδ) Η µέριµνα για την κυκλοφορία και άρση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων των Υπηρεσιών του Υπουργείου. εε) Η µέριµνα για την εξόφληση λογαριασµών των Υπηρεσιών του Υπουργείου προς Οργανισµούς Κοινής ΩΩφελείας. στστ) Η εξασφάλιση, διαχείριση και διάθεση του υλικού λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας. καθώς και η προµήθεια από το Υπουργείο Οικονοµικών ειδών. επιπλώσεών-χαν-µηχανοργανωτικού υλικού εξοπλισµού γραφείων, των Υπηρεσιών του Υπουργείου της. περιοχής τέως διοικήσεως πρωτεύουσας. ζ Η τήρηση µητρώου - ἁρχείου των µηχανηµάτων του µηχανοργανωτικού υλικού εξοπλισµού γραφείων. ηή) Η έγκριση κίνησης οχηµάτων για την εξυπηρέτηση των µονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. η) Τµήµα Μεταφραστικό Η αρµοδιότητα του Τµήµατος αυτού ανάγεται στη µετάφραση, µεταγλώττιση ή απόδοση στην Ελληνική γλώσσα παντός Εενόγλωσσου κειµένου (εγγράφων. βιβλίων κ.λπ.) που είναι αναγκαία στη Διοίκηση και στις άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας καθώς και η αντίστροφη µετάφραση. µεταγλώττιση ή απόδοση σε Εένες γλώσσες εγγράφων ή κειµένων του Υπουργείου Γεωργίας “όταν τούτο είναι απαραίτητο. θ) Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών; , αα) Η καθοδήγηση των πολιτών για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους χκαι η ενηµέρωσή τους για την πορεία αυτών. ββ) Η προώθηση για εξέταση στο αρµόδιο τµήµα της διεύθυνσης περιπτώσεων δυσλειτουργίας. γραφειοκρατικών τύπων και πολυπλόχκων διαδικασιών, µετά από σχετικάπαράπονα πολιτών. ΥΥ) Η λήφη προτάσεων από τους πολίτες για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών χαι την απλούστευση των διάδικασιών και η προωθησή τους στο αρµοδιο Τµήµα για υλοποΐηση,. δδ) Η οργάνωση της επικοινωνίας των πολιτών µε τις Υπηρεσίες του Υπουργείου. () Γραφείο Μετακινήσεων Προσωπικου αα) Η διεκπεραίωση των διαδικασιών µετακίνησης της πολιτικής ηγεσίας των συµβούλων και µετακλητών υπαλλήλων του Υπουργείου στο εσωτερικό και εξωτερικό. ββ) Η διεκπεραίωση των διαδικασιών µετακίνησης των υπαλλήλων του Υπουργείου στο εξωτερικό για εκτελεση υπηρεσίας. ΥΥ) Η µέριµνα για την έκδοση ή ανανέωση υπηρεσιακών διαβατηρίων των µετν αχινουμενων στο εξωτερικό υπαλλήλων του Υπουργείου. ια) Γραφείο [Γραµµατείας: αα) Η εξυπηρέτηση της Διεύθυνσής στα γενικού χαρακτήρα διοικητικά θέµατα (αλληλογραφια δακτυλογραφηση, διεχπεραιωση κ.λπ.). ββ) Η συγκέντρωση, ταξινόµηση και αρχειοθέτηση Νόµων, Διαταγµάτων, Κανονιστικών Αποφάσεων χαι Εγκυκλίων που αναφέρονται στα αντικείµενα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης.
  • Τη Διεύθυνση Αγροτικού Συνεργατισµού και Οµαδικών Δραστηριοτήτων συγχκροτούν τα εξής Τµήµατα και [Γραφείο: α) Τµήµα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων β) Τµήµα Παρακολούθησης Εφαρµογής Εθνιχης και Κοινοτικής Νοµοθεσίας Υ) Τµήµα Οµαδικών Αραστηριοτήτων δ) Γραφείο Γραµµατείας | Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικού Συνεργατισµού και Οµαδικών Δραστηριοτήτων ανάγονται στα πιο κάτω θέµατα, τα οποία χατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων χαι Γραφείου αυτής ως ακολούθως: α) Τµήµα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων: αα) Η προώθηση του πνεύµατος συλλογικής δράσης των αγροτών και η υποβοΐήθηση για την οργάνωσή τους στα πλαίσια συνεταιριστικών και άλλων σχηµάτων συνεργασίας κάθετης οργάνωσης, µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας στις µονάδες παραγωτγής καθως και την παραγωγή ανταγωνιστικών προββ) Η τήρηση στατιστικών στοιχειων της συνεταιριστικής κίνησης και δραστηριότητας των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων όλων των βαθµών, των συνεταιριστικών εταιρειών και κοινοπραξιών εταιρειών µεταξύ της Α.Τ.Ε. χαι των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων. ΥΥ) Η έρευνα και η µελέτη των προβληµάτων που παρουσιάζονται χατά την άσχκηση των δραστηριοτήτων των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων κχαι η υποβοήθησή τους για την ορθολογική οργάνωση, τη σωστή επιχειρηµατική δράση, την αποδοτική λειτουργία και την πληρέστερη άσκηση των δραστηριοτήτων τους. δδ) Η έγκριση συµµετοχής της Α.Τ.Ε. σε ανώνυµες εταιρείες που συνιστώνται µεταξύ αυτής και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων. εε) Η µελέτη και η εισήγηση για τη λήψη µέτρων προώθησης . της συνεργασίας των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων χαι των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Η νπο βοήθηση για τη δηµιουργία δηµοτικοσυνεταιριστικών επιχειρήσεων χαι για την υπογραφή συµβάσεων µεταξύ αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). στστ) Η χατάρτιση ειδικών µελετών και η σύνταξη εκλαΐκευµένων εντύπων, που αφορούν τις συνεταιριστικές οργανώσεις, η µέριµνα για την εφαρµογή και αξιοποϊησή τους. ζζ) Η αντιµετώπιση θεµάτων αρµοδιότητας του Τµήµατος στα πλαίσια των Ε.Κ. β) Τµήµα Παρακολούθήσης Εφαρµογής Εθνικής και Κοινοτι-. κῆς Νοµοθεσίας. αα) Η παρακολουθηση της εφαρµογής της εθνικής και κοινοτι. κής συνεταιριστικής νοµοθεσίας χαθώς και της σχετικής νοµολογίας και η αντιµετώπιση των θεµάτων που προκύπτουν χατά την εφαρμογη τους. ββ) Η έρευνα και συγκριτική µελετη του νοµικού καθεστώτος των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων διαφόρων χρατών και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του εθνικού χκαθεστώτος. ΥΥ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων της νοµοθεσίας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), των µεταβολών στη διάρθρωσή τους και η εισΐήγηση για τη λήφψη των αναγκαίων µέτρων και η παροχή οδηγιών προσαρµογής των αγροτικών συνε.-ταιριστικών οργανώσεων στις εν λόγω μεταβολες δδ) Η υποστήριξη απόψεων της διοίκησης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας σε θέµατα που έχουν σχέση µε τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, εε) Η µέριµνα συγκρότησης του Διοικητικού Συµβουλίου του σώµατος των ελεγκτών αγροτικών συνεταιριστικών σεων, καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό Γεωργίας ή στον αρµόδιο Νομάρχη για τη διενέργεια ελέγχων στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, στστ) Η συνεργασία µε διεθνείς οργανισµους και η αντιµετώπιση θεµάτων αρµοδιότητας του Τµήµατος στα πλαίσια των Ε.Κ. Τµήµα Οµαδικών Αραστηριοτήτων: αα) Η αντιµετώπιση νοµικοδιοικητικών και οργανωτικών θεµάτων Οµάδων Παραγωγων (Ο.Π.). ββ) Η λήφη µέτρων οργάνωσης οµάδων παραγωγών µε πε ρισσότερους κλάδους παραγωγής και η αντιµετώπιση των γεωργοοικονοµικών και διαθρωτικών θεµάτων αυτών. ΥΥ) Η κατάρτιση ειδικών µελετών και ή σύνταξη εκλαϊκευµένων εντύπων που αφορούν τις δραστηριότητες των οµάδων παραγωγών (Ο.Π.) και η µέριµνα για την αξιοποϊησή τους. δδ) Η τήρηση του γενικού µητρώου οµάδων παραγωγων (Ο.Π.). εε) Η τήρηση στατιστικών στοιχείων των οµάδων παραγωγών και ενώσεων οµάδων παραγωγών (Ε.Ο.Π.). στστ) Η παροχή οδηγιών για τη συγκρότηση και λειτουργία των πρωτοβαθµίων και δευτεροβαθµίων Επιτροπών αναγνώρις. ζζ) Η παρακολούθηση της εφαρµογής της εθνικής και χοινοτικής νοµοθεσίας σε θέµατα οµαδικών δραστηριοτήτων χαι η αντιµετώπιση κάθε νοµικοδιοικητικού θέµατος που προκύπτει κατά την εφαρµογή της. ] ηη) Η αντιµετώπιση θεµάτων αρµοδιότητος του Τµήµατος στα πλαίσια των Ε.Κ. δ) Γραφείο Γραµµατείας: αα) Η εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης στα γενικού χαρακτήρα διοικητικά θέµατα (αλληλογραφία, δακτυλογράφηση, διεκπεραί- ΄ ωση κλπ.). ββ) Η συγκέντρωση, ταξινόµιση και αρχειοθετηση Νόµων, Διαταγµάτων, Κανονιστικών Αποφάσεων χαι Εγχκυχκλίων που αναφέρονται στα αντικείµενα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης. .
  • Τη Διεύθυνση Εποπτευοµένων Γεωργικών Οργανισµών και Ιδρυµάτων συγκροτούν τα εξής Τµήµατα και Γραφεία: α) Τµήµα Οργάνωσης και Εποπτείας των Φορέων του Δηµοσίου Τοµέα Αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας. β) Τµήµα Διοίκησης Προσωπικού των Φορέων του Αηµοσίου Τοµέα αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας. 7} Γραφείο Γραµµατείας. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτευοµένων Γεωργικών Οργανισµών και Ιδρυµάτων ανάγονται στα πιο χκάτω θέµατα, τα οποία χατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων και Γραφείου αυτής ως ακολούθως: α) Τµήµα Οργάνωσης και Εποπτείας των φορέων του Άηµοσίου Τοµέα Αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας: αα) Η εποπτεία των φορέων του δηµοσίου τοµέα αρµοδιότητας του Υπουργειου Γεωργιας ββ) Η μεριμνα για τη σύσταση. σύνθεση, ανασυνθεση και συ-ζ. γκρότηση οργάνων διοίκησης των φορέων του δηµοσίου τοµέα αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. καθώς και των υπηρεσιακών συµβουλίων αυτών όπου αυτά προβλέπονται. Τή Η µέριµνα για τη σύσταση, σύνθεση. ανασύνθεση και συγκρότηση των συλλογικών οργάνων των φορέων του δηµοσίου τοµέα αρµοδιότητας του-Υπουργείου [Γεωργίας. 7 δδ) Η µελέτη και εισήγηση για τη λήφη µέτρων οργάνωσης και λειτουργίας των εποπτευοµένων οργανισµών. εε) Η κατάρτιση ειδικών µελετών χαι η σύνταξη εκλαϊκευµένων εντύπων, που αφορούν τους εποπτευοµένους οργανισµούς και η µέριµνα για την υλοποϊησή τους. β) Τµήµα Διοίκησης Προσωπικού των Φορέων του Δηµοσιου Τοµέα. Αρµοδιοτητας Υπουργείου Γ εωρτιας Ο χειρισµός όλων των θεµάτων του διορισµού µονίµου χαι επί σχέσει εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού των εποπτευοµένων από το Υπουργείο Γεωργίας φορέων του δηµοσίου τοµέα. 7} Γραφεία Γραµµατείας: αα) Η εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης στα γενικού χαρακτήρα διοικητικά θέµατα (αλληλογραφία, δαχτυλογραφηση, διεκπεραιωση κλπ.). ββ) Η συγκέντρωση, ταξινοµηση και αρχειοθέτηση Νομων, Διαταγµάτων, Κανονιστικών Αποφάσεων και Εγκυχκλίων που αναφέρονται στα αντικείµενα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης.΄ “Άρθρο 3 Προϊστάµενοι ]. Των Διευθύνσεων, α) Διοίκησης Μονίµου Προσωπικού β) Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαΐου. ) Διοικητικού, Οργανωτικής Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης και δ) Εποπτευομενων Γεωργικών Οργανισµών χαι Ιδρυματων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου .Διοικητικού. .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 2001/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1586 2001