ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/236

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-07-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-07-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-07-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/236

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Οργάνωση Υπηρεσιών Εµπορίου των Νοµαρχιών. ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόφη: ο | 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 3. 4 και 5 του Ν. ΄ 1735/1987 «Προαλήψεις στο δηµόσιο τοµέα, χοινωνικός έλεγχος στη δηµόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώµατα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 195). ο ο ΄ 2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 12 του Ν. 1235/1982 «Άσκηση της Κυβερνητικής Πολιτικής και χαθιέρωση της Λαϊκής. Εχκπροσώπησης στους Νοµούς» (Α΄ 26),. 3. Τις διατάζξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Νόµου 108/ 1975 «Περί συστάσεως Επαρχείων» (Α΄ 169),. ΄ 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Νόµου 1416/1984 «Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάζεων της δηµόσιας και κοινοτικής νοµοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάµωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α΄ 18). ' ΄ 6. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 9 του Ν. 1586/1986 «Βαθµολογική διάρθρωση των θέσεων του Δηµοσίου, Νοµικών Προ.σώπων Δηµοσίου Δικαίου χαι Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37). ΄ 6. Την αριθ. Υ. 1035/1031336/820/0006Α/27.4.90 χοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργούῦ Οικονοµικών στους Υφυπουργούς Οικονοµικών» (Α΄' 291}),. [ ' . . 7. Την µε αριθ. 261 /1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της ; Επικρατείας, µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, ' Εσωτερικών, Εµπορίου χαι του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασί. ζουµε:΄ ' Κεφάλαιο Α΄ “Άρθρο 1 ' Διάρθρωση Υπηρεσιών «) Στη Νοµαρχία Αθηνών συνιστώνται δύο (2) Διευθύνσεις Έµπο. ' φίου (η και 2ή). Στη Νοµαρχία Θεσσαλονίκης συνιστώνται δύυ (2) Διευθύνσεις Εµπορίου (1η και 2η). Στη Νοµαρχία Πειραιά συνιστώνται δύο (2) Διευθύνσεις Εµπορίου (1η και 2ή). Σε κάθε µία από τις : Νοµαρχίες Ανατολικής Αττικής, Αχαΐας, Δυτικής Αττικής, Δωδεκα: νήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ηρακλείου,. Ιωαννίνων, Καβάλας, Λάρισας, ΄ Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Σερρών, Φθιώτιδας χαι Χανίων συνιστάται Διεύθυνση Εµπορίου. . β) Σε κάθε Εµπορίου. . ) Σε κάθε ένα από τα Επαρχεία “Άνδρου, Θίγρας, Καλύ νου, Κω, Μήλου και Νάξου, συνιστάται ρΓχραφεϊο ΕξμποΏΡ. “ µια από τις υπόλοικες Νοµαρχίες συνιστάται Τµήρα . δ) Γραφείο Εµπορίου συνιστάται επίσης και στην πόλη Αγρινίου της Νοµαρχίας Αιτωλοακαρνανίας. | “Άρθρο 2΄ Διάρθρωση - Αρµοδιότητες Διεύθυνση 1ης Εµπορίου Νοµαρχίας Αθηνών 1. Τη Διεύθυνση 1η Εµπορίου Νοµαρχίας Αθηνών συγκροτούν τα ΄ εξής Τµήµατα: α) Τµήµα Ανωνύµων Επταιρειών Α΄ β) Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών Η΄ : Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών Γ' 8) Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών Δ΄ 2. Η αρµοδιότητα της Διεύθυνσης 1ης Εµπορίου Νοµαρχίας Αθηνών αναφέρεται στα παρακάτω θέµατα τα οποία χατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής: . α) Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών Α΄ στο οποίο υπάγονται: (1) Η άσκηση εποπτείας σύµφωνα µε τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει επί των Ανωνύµων Εταιρειών των οποίων ο αριθµός µητρώου που τηρείται στη Νοµαρχιόα Αθηνών λήγγει από τον αριθµό Ο1 µέχρι και τον αριθµό 25, χαθώς χαι επί των υποκαταστηµάτων αλλοδαπών Εταιρειών Περιωρισµένης Ευθύνης κατά τις διατάξεις του Νόµου 3190/55. ' (2) Η παροχή αδειών σύὕστασης και έγκρισης χαταστατικών Άνωνύµων Εταιρειών. (3) Η επιµέλεια για τον διοριαµό των µελών των Εχκτιµητικών Επιτροπκών του άρθρου Ο του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και ο έλεγχος των Εχθέσεων Εχκτίµησης αυτών. … ΄ (4) Η τήρηση του µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών και λοιπκών στοιχείων αυτών όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. β) Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών Β΄ στο οποίο υπάγονται: ΄ Οι ίδιες αρµοδιότητες µε στοιχεία (1), (2) και (3) του Τµήµατος Ανωνύµων Εταιρειών Α΄ που ασκόύνται όµως επί των Εταιρειών των οποίων ο αριθµός µητρώου που τηρείται στη Νοµαρχία Αθηνών λήγγει - από τον αριθµό 26 µέχρι και τον αριθµό 50. {) Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών Γ“ .στο οποίο ωπάγονται: . Οι ίδιες αρµοδιότητες µε στοιχεία (1), (2) και (3) του Τµήµατος Ανωνύµων Επαιρειών Α που ασκούνται όµως επί των Εταιρειών των οποίων ο αριθµός που τηρείται στη Νοµαρχία Αθηνών λήγει από τον αριθµό 51 µέχρι και τον αριθµό 75. δ) Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών Δ΄ στο οποίο υπάγονται: Οι ίδιες αρµοδιότητες µε στοιχεία (1), (2) και του Τµήµατος Ανωνύµων Επαιρειών Α που ασκούνται όµως επί των Εταιρειών των οποίων ο αριθµός µητρώου που τηρείται στη Νοµαρχία Αθηνών λήγει από τον αριθµό 76 µέχρι χαι τον αριθµό Ο0. ' . Δ ΄“Άρθρο 3 Διάρθρωση - Αρµοδιότητες Διεύθυνση 2ης Εµπορίου Νοµαρχίας Αθηνών 1. Τη Διεύθυνση 2η Εµπορίου Νοµαρχίας . Αθηνών συγκροτούν τα εξής Τµήµατα:α) Τµήµα Προστασίας Καταναλωτή β) Τµήµα Εσωτερικού και Εξωτερικού Εµπορίου 7) Τµήµα Προµηθειών δ) Τµήµα Τεχνικού Ελέγχου ε) Τµήµα Μετρολογίας 2. Η αρµοδιότητα της Διεύ…θυνσης 2ης Εµπορίου Νοµαρχίας Αθηνών αναφέρεται στα παρακάτω θέµατα τα οποία χατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής: α) Τµηµα Προστασίας Καταναλωτή στο οποίο υπατονται (1) Η έρευνα και ο προσδιορισµός του κόστους παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησης αγαθών. (2) Ο έλεγχος των τιµών, η επάρκεια χαι η παρακολούθηση της οµαλής λειτουργίας της αγορας. (8)Ο έλεγχος της χανονικότητας των. τιµων των παρεχοµένων υπηρεσιών. (&) Η επιβολή ειαφορών υπέρ του Δηµοσίου λόγω διαφοράς τιµών πραγµατικού χκόστους χάι πώλησης των ειδών. (6) Η έκδοση. των Αγορανοµικών Διατάξεων, των Δελτίων Τιµών και αποφάσεων χατ' εξουσιοδότηση του Αγορανοµικού χώδικα και άλλων διατάξεων καθώς χαι ο έλεγχος: της εφαρµογής αυτών. (6) Η έκδοση αποφάσεών για τη σύσταση., διάλυση και κχαθορισµό τρόπου λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών χαθώς και κάθε αντικείµενο που αφορά αυτές. (7) Η χατάταξη και ανακατάταξη των χαφενείων, ζαχαάροπλαστείων και λοιπών παροµοίων κέντνρων χαι καταστηµάτων στις προβλεπόµενες από τις ισχύουσες διατάξεις κατηγορίες. (8) Η χορήγηση άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και συµνέχισης λειτουργίας αρτοπκοιείου και πρατηρίου άρτου χαθώς και επαναλειτουργίας και µεταφοράς εργασιών αρτοποιείου. (9) Η χορήγησης άδειας εγκατάστασης χαι λειτουργίας ζαχαροπλαστείου εντός αρτοποιείου. (10) Η παρακολούθηση χαι η διαπίστωση της χανονικής απόδοσης στο Δηµάσιο των εισπραττοµένων εγγυήσεων ε φιαλών νυγραερίου. (11) Η επικοινωνία και ενηµέρωση των καταναλωτών για θέµαάτα αρµοδιότητας: Υπδουργείου Εµποριου ' (12) Η κωδικοποΐηση µηχανηµάτων των χαταναλωτών. (13) Η διοργάνωση ενηµερωτικών εκποµπών, µηνυµάτων, ανακοινώσεων από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης κχαθώς και η διοργάνωση και συµµετοχή σε εκδηλώσεις µε θέµα την χαι ενηµέρωση του χαταναλωτή,. . (14) Η επιµέλεια το διορισµό των µελών της Αγορανοµικής Επιτροπής, της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Επιτροπής Κατάταξης Κεντρων και Καταστηµατων, καθώς χαι η παρακολούθηση του έργου αυτών. ΒΗ) Τµήµα Εσωτερικού και Εξωτερικου Εµπορίου στο οποίο υπάγονταις: (1) Η παρακολούθηση΄ σε µόνιµη βαση, σε συνεργασία µε τις περιφερειακές Υπηρεσίες των Υπουργείων Γεωργίας και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, των παραγωγικών και εξαγωγικών δυνατοτήτων της περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Υπηρεσίας και η υποβολή προτάσεων στην αρµοδια Κεντρική Υπηρεσια για την προωθηση των εξαγωγών ή υποκατάσταση εισαγωγών, συγχκεκριµένων αγροτικών και βιοµηχανικών - βιοτεχνικων προϊόντων. (2) Η επισήµανση των προβληµάτων ή αντικινήτρων που παρουσιάζονται στην περιοχή ευθυνης της Περιφερειακης Υπηρεσίας όσον αφορά την εξαγωγή συγκεκριµένων προϊόντων χαι η υποβολή προτάσεών στην αρµόδια Κενς ρικη Υπηρεσία για την επίλυση των προβληµάτων ή άρση των αντικινήτρων. (3) Η εποπτεία και ο έλεγχος των ασχολουµένων µε το εξωτερικό εµπόριο Οργανισµών και επαγγελµάτων, παρακολούθηση της εφαρµογής της Νοµοθεσιας περί συναλλαγµατος στο µέρος που αυτή αναφέρεται στις υποχρεώσεις των εισαγωγέων και εξαγωγέων. Η χορηγηση αδειών εξαγωγής εγχωρίων προϊόντων σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. (6) Η χορήγηση αδειών για την οργάνωση εκθέσεων (εχτος των διεθνών), η ρύθµιση θεµατων λειτουργίας. χαι η εποπτεία αυτών. (6). Η έκδοση αδειών ασκησης επαπελµατων αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορίου χαι η εποπτεία σ' αυτά. (7) Η έκδοση διατακτικών χορήγησης κρατικών εφοδίων σε διαφόρους δικαιούχους και η βεβαίωση της αξίας τούτων στο Δηµόσιο Ταίο. .(8) Η επιµέλεια για το διορισµό των µελών και η λειτουργία της Επιτροπης Ασφαλιστιχων Πρακτορων καθώς και η µέριµνα και η επο.πτεία της εκτέλεσης των αποφάσεῶν της. (9) Η επιµέλεια για το διορισµό των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου Εξαγωγικου Εµπορίου, καθώς και η παρακολουθηση του έργου αυτού. Υ) Τµήµα Προµηθειών στο οποίο υπάγονται: (1) Η διενεργεια διαγωνισµών για την ανάδειξη χορητητων συµφωνα µε τις ισχύσυσες διατάξεις για Ιδρύµατα του Δηµοσιου, Όργανισµούς και Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). (2) Η «ανάδειξη χορηγητών πετρελαιοειδών για το Δηµόσιο και Ν.Π.ΑΔ.Δ (3) Η αναδειξη χορηγητών παροχής υπηρεσιών στα Ιδρύµατα του Δηµοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. ' (4) Η επιµέλεια για το διορισµό των µελών της Επιτριοπής Προµηθειών χαι η παρακολούθηση του έργου αυτής. δ) Τµήµα Τεχνικού Ελέγχου στο οποίο υπαγονται (1) Η διενεργεια δειγµατοληφιών χαι τεχνικών ελέγχων για τη διακριβωση της τήρησης των ισχυουσών διατάξεων για την προστασία της χατανάλωσης. (2) Η παρακολούθηση της ιαλης λειτουργίας ψυγείων, αρτόοποιείων, χυλινδροµύλων, εργοστασίων, βιοµηχανιών και βιοτέχνιών στις οποίες υπάρχει αρµοδιότητα του Υπουργείου Εµπορίου προς διαπίστωση της τήρησης των ειδικών διατάξεων που ισχύουν. (8) Η επιµέλεια για το διορισµό των µελών της Επιτροπής Ποιοτικής Εξέτασης Δειγµάτων “Άρτου και η παρακολούθηση του έργου αυε) Τµήµα Μετρολογίας στο οποίο υπάγονται: . (1) Η παραχολουθηση της εφαρµογης των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στο µετρικό σύστηµα. (2) Ο έλεγχος νομιµοτητας σε συνεργασία. με τις οικείες Αστυνοµικές Αρχές, των µετρικών οργάνων και Σταθµικών µονάδων που κυκλοφορούν. (8) Η εξακρίβωση της τήρησης των περί σηµάνσεων διατυπώσεων. (4) Η τήρηση µητρώου των επαγγελµατιών που χρησιµοποιούν όργανα µετρήσεως. (5) Η διενέργεια του Αρχικού Ελέγχου στα όργανα µετρήσεως που εισάγονται, ή κατασκευάζονται από τις επιχειρήσεις καθώς χκαι του ετήσιου περιοδικού ελέγχου αυτών. (6) Η διενέργεια, σε συνεργασία µε τις οικείες Αστυνοµικές Αρχές και τις κατά περίπτωση αρµόδιες Α/νσεις Εµπορίου Νοµαρχιών Αττικής, εκτάχτων χαι Αγορανοµικών ελέγχων στα µετρικά όργανα χαι σταθµικές µονάδες, των Νοµαρχιών Αττικής. (7) Ο ποσοτικός έλεγχος δειγµάτων φιαλών υγραερίου στις εγκαταστάσεις των Εταιρειών εµφιαλώσεώς τους.Διάρθρωση - Αρµοδιότητες Διεύθυνση 1ης Εµπορίου Νοµαρχίας Αθηνών 1. Τη Διεύθυνση 1η Εµπορίου Νοµαρχίας Αθηνών συγκροτούν τα εξής Τµήµατα: α) Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών Α β) Τµήµατα Ανωνύµων Εταιρειών Β 2. Η αρµοδιότητα της Διεύθυνσης 1ης Εµπορίου Νοµαρχίας Πειραιά αναφέρεται στα παρακάτω θέµατα τα οποία χατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής: α) Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών Α στο οποίο υπάγονται: (1) Η άσκηση εποπτείας σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 όπως. ισχύθει επί των Ανωνύµων Εταιρειών των οποίων ο αριθµός µητρώου που τηρείται στη Νοµαρχία Πειραιά λήγγει από τον αριθµό Ο1 µέχρι και τον αριθµό 50, χαθώς και επί των υποκαταστηµατων αλλοδαπκών Εταιρειών Περιωρισµένης Ευθύνης κατά τις διατάξζεις του Νόµου 3190/55. (2) Η παροχή «δειών σύστασης και εγκρισης καταστατικών Ανωνύµων Εταιρειών. (8) Η επιµέλεία για το διορισµό των μελων των Εκτιµκητικών Επιτροπών του άρθρου 9 του Κ.Ν. 219Ο/ 1920 όπως ισχύει και ο έλεγχος των Εχκθέσεων Εχτιµησης αυτέών. (&) Η τήρηση του µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών χαι λοιπών στοιχείων αυτών όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. β) Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών Β στο οποίο υπάγονται:ς Οι ίδιες αρµοδιότητες µε στοιχεία (1), (2) και (3) του Τµήµατος Ανωνυµων Εταιρεαων Α΄ που ασκούνται όπως επί των Εταιρειων των οποίων ο αριθµός µητρώου που τηρείται στη Νοµαρχια λήγγει από τον αριθµό 51 μεχρι και τον αριθµό Ο00. “Άρθρο 5΄ Διάρθρωση - Αρµοδιότητες Διεύθυνση 2ης Εµπορίου Νοµαρχίας Πειραιά 1. Τη Διεύθυνση 2η Εµπορίου Νοµαρχίας Πειραιά συγχκροτούν τα εξής Τµήµατα: . α) Τµήµα Προστασίας Καταναλωτή β) Τµήµα Προµηθειών και Εµπορίου ) Τµήµα Τεχνικού Ελέγχου. 2. Η αρµοδιότητα της Διεύθυνσης 2ης Εµπορίου Νοµαρχίας Πειραιά αναφέρεται στα παρακάτω θέµατα τα οποία χκατανέµονται µεταξύ των Τµµηµάτων της ως εξής: α) Τµηµα Προστασίας Καταναλωτή στο οποίο υπάγονται: (1) Η έρευνα χαι ο προσδιορισµός του χόστους παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησης αγαθων (2) Ο έλεγχος των τιµών, ή επάρχκεια και η παραχολουθηση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς. (8) Ο έλεγχος της κανονικότητας των τιµών των παρεχοµένων υπηρεσιών. (4) Η επιβολη εισφορών υπέρ του Δηµοσίου λόγω διαφοράς τιµων πραγµατικού χόστους και πώλησης των ειδών. (5) Η έκδοση των Αγορανοµικών διατάξεων, των Δελτίων Τιµών και αποφάσεων χκατ' εξουσιοδότηση του Αγορανοµικού Κώδικα χαι άλλων διατάξεων χαθώς και ο έλεγχος της εφαρµογής αυτών. (6) Η έκδοση αποφάσεων για τη σύσταση, διάλυση και χαθορισµο τρόπου λειτουργιας των Λαϊκών Αγορών, καθώς και χάθε αντικείµενο που αφορά αυτές. (7) Η αγορανοµική παρακολούθηση των οπωροκηπευτικών, πτηνοτροφικών, και λοιπών προϊόντων που εισκοµίζονται στην Κεντρική Λαχαναγορά χαθώς και η στατιστικών στοιχείων. (&) Η αγορανοµική παρακολούθηση των αλιευµάτων που χοµίζονται στην ιχθυόσκαλα και η τήρηση στατιστικών στοιχείων. . (9) Η χατάταξη χαι ανακατάταξη των χκαφενείων, ζαχαροπλαστείων και λοιπών παροµοίων χέντρων χαι χαταστηµάτων στις προβλεπόµενες από τις ισχύουσες διατάξεις χατηγγορίες. (10) Η χορήγηση άδειας ίδρυσης, λειτουργίας χαι συνέχισης λειτουργίας αρτοποιείου και πρατηρίου άρτου καθώς και επαναλειτουργίας και µεταφοράς εργασίων αρτοποιείου. (11) Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης χαι λειτουργίας ζαχαρόπλαστείου εντός αρτοποιείου. (12) Η παρακολούθηση και η διαπιστωση της κανονικής απόδοσης ατο Δηµόσιο των εισπραττοµένων εγγυησεων εκ φιαλών νυγραερίου. (13) Η επικοινωνία και η ενηµέρωση των. καταναλωτών για θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Εµποριου Η κωδικοποΐηση µηνυµάτων των καταναλωτών. (15) Η διοργάνωση ενηµερωτικών εκποµπών, µηνυµάτων, αναχκοινώσεων από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. (16) Η επιµέλεια για το διορισµό των µελών της Αγορανοµικής Επιτροπής, της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Επιτροπής, Κατάταξης Κεντρων και Καταστηµάτων, καθως και η παρακολούθηση του έργου αυτών. β) Τµήµα Προµηθειών και Εµπορίου στο οποίο υπάγονται: (1) Η διενέργεια διαγωνισµών για την ανάδειξη χορηγητών σύµφωνα µε τις ισχύθουσες διατάξεις για Ιδρύµατα του Δηµοσίου, Όργανισµούς χαι Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). (2) Η ανάδειξη χορηγητών πετρελαιοέιδών για το Δηµοσιο και Ν.Π.Α.Δ. (8) Η ανάδειξη χορηγητών παροχής υπηρεσιών στα Ιδρύµατα του Δηµοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. (4) Παρακολούθηση σε µόνιµη βάση, σε συνεργασία µε τις Περιφε=: ρειακές Υπηρεσίες των Υπουργείων Γεωργιας και Βιοµηχανίας, Ενέργειας χαι Τεχνολογιας, των παραγωγικών και εξαγωγικών των της περιοχης ευθύνης της Περιφεριακής Υπηρεσίας χαι η υποβολή προτάσεων στην αρµόδια Κεντρική Υπηρεσια για την προώθηση των εξαγωγών ή υποκατάσταση εισαγωγών συγκεκριµένων αγροτικχών χκαι βιοµηχανικων βιοτεχνικών προϊόντων. (5) Η επισήµανση των προβληµάτων΄ ή αντικινήτρων που παρόυσιάζονται στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Υπηρεσίας όσοναφορά την εξαγωγή συγκεκειµένων προϊόντων και η υποβολη προτάσεών στην αρµόδια Κεντρικη Υπηρεσία για την επιλυση των προβληµάτων ή άρση των αντικινήτρων. (6) Η εποπτεία χαι ο έλεγχος των ασχολουµένων µε το εξωτερικό εµπ6ριο Οργανισµών και επαγγελµάτων, παρακολρύθηση της εφαρµογής της νοµοθεσίας περί συναλλάγµατος στο µέρος που αυτή αναστις υποχρεώσεις των εισαγωγέων και εξαγωγέων. (7) Η χορητηση αδειών εξαγωγής εγχωρίώῶν προϊόντων σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. (8) Η χορήγηση α«δειών για την οργάνωση εκθέσεων (εκτος των Διεθνων) η ρύθµιση θεµατων λειτουργίας και η εποπτεία αυτών. (9) Η έχκδοση αδειών ασκησης επαπελματων αρµοδιοτητας Υπουργειου Εµπορίου χαι η εποπτεία σ' αυτά. (10) Η έκδοση διατακτικών χορηγήσεως κρατικων εφοδίων σε διαφόρους δικαιούχους και η βεβαίωση της αΐίας τούτων στο Δηµόσιο Ταµείο. (11) Η επιµέλεια για το διορισµό των µελων της Επιτροπής Προµηθειών, του Πειυαρχικού Συµβουλιου Εξαγωγιπου Εµπορίου, παθως και η παρακολούθηση του έργου αυτών. Ὑ) Τµήµα Τεχνικού Ελέγχου στο οποίο υπαγονται (1) Η διενεργεια δευγµατοληφιών και τεχνικών ελέγχων για τη διακρίβωση της τήρησης των ισχνουσών διαταξεων γιά την προστασία της χατανάλωσης. (2) Η παρακολούθηση της χαλης λειτουργίας ψυγείων, ' αρτοποιείων, κυλινδροµύλων, εργοστασίων, βιοµηχανιών και βιοτεχνιών στις οποίες υπαρχει αρµοδιότητα του Υπουργείου Εµποριου προς διαπίστωση της τήρησης των ειδικών διατάξεων που ισχύουν. τ (8) Η επιµέλεια για το διορισµό των µεΧων της Επιτροπης Ποιοτι-. . κης Εξέτασης Δειγµάτων “Άρτου και η παρακολούθηση του έργου αυ(4) Η παρακολουθηση της εφαρμογης ων διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στο µετρικό σύστηµα. (5) Ο έλεγχος νοµιµότητας, σε συνεργασία µε τις οικείες Αστυνοµικές Αρχές, των µετρικών ορτανων χαι ΣταΘµιχων µονάδων που χύκλοφορούν. (6) Η εξακρίβωση της τηρησης των περί σηµανσεων διατυπωσεών. τ (7) Η τήρηση µητρώου των επαγγελµατιων που χρησιµοποισύν όργανα µετρήσεως. (8) Η διενέργεια του αρχικού ελετχου στα οργανα µετρήσεως που εισάγονται, ή κατασκευάζονται από τις επιχειρήσεις, χαθώς χκαι του ετήσιου περιοδικού ελέγχου αυτών. (Ο) Η διενέργεια, σε συνεργασία µε τις οικείες Αστυνοµικές Αρχές και το Τµήµα Μετρολογίας της Α/νσης 2ης Εµπορίου Νομαρχιας Αθηνών, εκτάκτων χαι Αγορανοµικών ελέγχων στα µετραα όργανα και σταθµικες µονάδες. Άρθρο 6 Διαρθρωση Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Εµπορίου . Νοµαρχίας Ανατολιχής Αττικής 1.Τη Διεύθυνση Εµπορίου Νοµαρχίας Ανατολαης Αττικής συγκροτούν τα εξής Τµήµατα: 1)Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών Α 2)Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών Β Υ) Τµήµα Προστασίας Καταναλωτή 8) Τµήµα Προµηθειών και Εµπορίου 3)Τµήµα Τεχνικού Ελέγχου.: 2.Η αρμοδιοτητα της Διευθυνσης Εμποριου Νομαρχιας Ανατολικῆς Αττικής αναφέρεται στά-παρακάτω θέµατα α οποία χατανέµο' νται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής: 1)Τµηµα Ανωνύµων Εταιρειων Α΄ στο οποίο υπάγονταις (1) Η ἁσκησή εχποπτείας σύµφωνα µε τον Κ.Ν. 2190/20 οπως ισχύει επί των Εταιρειών των οποίώων ο αριθμος µητρώου που τηρείται στη Νοµαρχία Άνατ. Αττικής Χήγγει από τον αριθµό 01 µέχρι τον αριθµο 50, ιαθως και επί των υποκαταστηματων αλλοδαπών εταιρειών περιωρισµενης ευθύνης κατά τις διαταξεις του Νόµου 3190/55. (2) Η παροχή αδειών σύστασης και εγκρωης καταστατικών Ανωνύµων Εταιρειών. (3) Η επιµέλεια γιά τον διορισµό των µελων των Εκτιµητιχων Έπιτροπών του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και ο έλεγχοςτων Εχκθέσεων Εχκτίµησης αυτών. (4) Η τήρηση του µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών και λοιπων στοιχείων αυτών όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 2)Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών Β στο οποίο υπάγονται: Οι ίδιες αρµοδιότητες µε στοιχεία (1), (2) και (3) του Τµήµατος Ανωνύµων Εταιρειών Α που ασκούνται όµως επί των εταιρειών των οποίων ο αριθµός µητρώου που τηρείται στη Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής λήγει από τον αριθµό 51 µέχρι και τον αριθµό Ο00. ) Τµήµα Προστασίας Καταναλωτή στο οποίο υπάγονται: (1) Η έρευνα και ο προσδιορισµός του κόστους παραγωγής, εισαγωγής χαι διακίνησης αγαθών. (&) Ο έλεγχος των τιµών, η επάρκεια και η παρακολούθηση της οµαλής λειτουργίας της αγορας (3) Ο ελετχος της χανονικότητας των τιµών των παρεχοµένων υπηρεσιών. ΄“΄ (4) Η επιβολη ειαφορών υπέρ του Δηµοσίου λόγω διαφοράς τιµών πραγµατικού. κόστους κοι πώλησης των ειδών. (6) Η εκδοση Αγορανοµικών. Διατάξεων, Δελτίων Τιµών χκαι αποφάσεων χκατ' εξουσιοδότηση του Ατορανοµαου κώδικα και άλλων διατάξεων χαθώς χαι ο έλεγχος της εφαρµοτης αυτών. (6) Η έκδοση αποφάσεων για τη σύσταση, διάλυση χαι χαθορισµό τρόπου λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών χκαθώς και κάθε& αντικείµενο που αφορά αυτές. (7) Η χατάταξη και ανακατάταξη των χαφενείων, ζαχαροπλαστείων χαι λοιπών χέντρων χαι χαταστηµάτων στις προβλεπόµενες από τις ωχυουσες διατάζξεις κατηγορίες. (8) Η Χχορήγχηση άσοιας ίδρυσης, λειτουργίας και συνέχισης λειτουρ. αρτοποιειου κατ πρατηριου αρΜως και επαναλειτουργίας και µεταφοράς εργασιών αρτοποιείου. (Θ) Η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συµβουλίου Εξαγωγικού Εµπορίου. (10) Η έκδοση διατακτικών χορηγήσεως κρατικών εφοδίων σε διάφορους δικαιούχους και η βεβαίωση της αξίας τούτων στο Δηµόσιο Ταµείο. (11) Η έκδοση αδειών άσκησης επαπιλµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορίου χαι η εποπτεία σ' αυτά. (12) Η επιµέλεια για τον διορισµό των µελών της Επιτροπής Προ- . µηθειών, χαθώς και η παρακολούθηση του έργου αυτής. 3)Τµήµα Τεχνικού Ελέγχου στο οποίο υπάτσνται: (1) Η διινεργιια δειγµατοληψιών χαι τιχναων ελέγχων για την διακριβωση της τήρησης των διατάξεων που ισχύουν για την προστασία της κατανάλωσης. (2) Η παρακολούθηση της χαλης λειτουργίας φυγείων, αρτο. ποιείων, κυλινδροµύλων, εργοστασίων, βιοµηχανιών και βιοτεχνιών στις οποίες υπάρχει αρµοδιότητα του Υπουργείου Εµπορίου προς διαπίστωση της τήρησης των ειδικών διατάξεων που ισχύουν. (&) Η επιµέλεια για τον διορισµό των µελών της Επιτροπης Ποιοτι. κης Εξέτασης Δειγµάτων “Άρτου και η παρακολούθηση του έργου αυτής.--..... (4) Η παρακδλ΄ουθηση…της…φςρµογής των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στο µετρικό σύστηµα: --:. - “ (5) Ο έλεγχος νοµιµότητας, σε συνεργασία µε τις οικείες Άστυνοµι-.. . κές Αρχές, των µετρικών οργάνων και Σταθµικών µονάδων που κυ κλοφορούν. … (6) Η εξακριβωση της τήρησης των περί σηµανσεων διατυπωσεών. (7) Η τηρηση µητρώου των επαγγελµατιών που χρησιµσποιουν όργανα µετρήσεως. (9) Η χορηγηση άδειας εγκατάστασης χαι λειτουρτιας ζαχαροπλτχ(8) Η διενέργεια του Αρχικού Ελέτχου στα οργανα µετρήσεως που στείου εντός αρτοποιείου. (10) Η παρακολούθηση και η διαπιστωση της κανονικής απόδοσης στο Δηµόσιο των εισπραττομενων εγγυΐσεων εκ. φιαλων υγραερίου. (11) Η επικονωνία χκαι η ενηµέρωση των χαταναλωτων για θέ=µατα αρµοδιότητας-Υλουργείου Εµπορίου. (12) Η κωδικοποίηση µηνυµάτων των χαταναλωτών. (13) Η διοργάνωση ενηµερωτικών εκποµπών, µηνυµάτων και ανακοινώσεων από τα µέσκ µαζικής ενηµέρωσης καθώς χαι η διοργάνωση και συµµετοχή σε εκδηλώσεις µε θέµα την προστασία και ενηµέρωση του χαταναλωτή,. (14) Η επιµέλεια για τον διορισµό των µελών της Αγορανοµικής: Επιτροπής, της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Επιτροπής Κατάταξ'ης Κεντρων και Καταστηματων, καθώς και η παρακολούθηση του έργου αυτών. 4)Τµήµα Προµηθειών και Εµποριου στο οποίο υπαγονται (1) Η διενεργεια διαγωνισµών, τια την ανάδειξη χορηγητών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Δημοσιου, Όργανισµούς και Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Α (2) Η ανάδειξη χορηγητών “πετρελαιοειδών για το Δηµοσιο και Ν.Π.Δ.Δ Η αναδειξη χορηγητών παροχής υπηρεσιών στα Ιδρύµατα του Δηµοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. (4) Η παρακολούθηση σε µόνιµη βάση, σε συνεργασία µε τις Περιφερειακές Υπηρεσίες των Υπουργείων Γεωργίας χαι Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, των παραγωγικών και εξαγωγικών δυνατοτήτων της περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Υπηρεσίας και η υποβολή προτάσεων στην αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία για την προώθηση των εξαγωγών ή υποκατάσταση εισαγωγών συγκεκριµένων αγροτικών χκαι βιοµηχανικών - βιοτεχνικών προϊόντων. (5) Η επισήµανση των προβληµάτων ή αντικινήτρων που παρουσιάζονται στην περιοχή ευθυνης της Περιφερειαχης Υπηρεσίας, όσον αφορά την εξαγωγή συγκεκριµένων προϊόντων και η υποβολή προτά. σεώων στην αρµοδια Κεντρική Υπηρεσία για την επίλυση των προβληµάτων ή άρση των αντικινήτρων. (6) Η εποπτεία και ο έλεγχος των ασχολουµένων µε το εξωτερικό εµπόριο Οργανισµών και επαγγελµάτων, η παρακολούθηση της εφαρμσγής της νοµοθεσίας περί συναλλάτματος στο µέρος που αυτή αναφέρεται στις υποχρεώσεις των εισαγωγέων και εξαγωγέων. ({) Η χορΐγηση αδειών εξαγωγής εγχωριων προϊόντων σύµφωνα µε τις εχκάστοτε ισχύουσες διατάζεις. (8) Η χορήγηση αδειών για την οργάνωση Εχκθέσεων (εχτος των Διεθνών), η ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας και η εποπτεία αυτών. εισάγονταυ ή Χατασκευάζονται από τις επιχειρήσεις, καθως και του ετήσιου περιοδικού ελέγχου αυτών: (9) Η διενέργεια, σε συνεργασία µε τις οικείες Αστυνοµικές-Αρχές. . και το Τµήµα Μετρολογίας της Α/νσης 2ης Εµπορίου Νοµαρχίας Αθηνών, εχτάκτων χαι Αγορανοµικών ελέγχων στα µετρικά όργανα και σταθµικές µονάδες. “Αρθρο 7 Διάρθρωση - Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Εµπορίου Νοµαρχίας Δυτικής Αττικής β Τη Διεύθυνση Εµπορίου Νοµαρχίας Δυτικης Αττιχής συγκροτούν τα εξής Τµήµατα: 1)Τµηµα Ανωνύµων Εταιρειών 2)Τµήµα Προστασίας Καταναλωτή 7} Τµήµα Προµηθειών και Εµπορίου Τµήµα Τεχνικού Ελέγχου. 2.Η αρµοδωτητα της Διευθυνσης Εµπορίου Νοµαρχιας Δυτικης΄ Αττικής αναφέρεται στα παρακάτω θέµατα τα οποία χατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής: 1)Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών στο οποίο υπάγονται: () Η άσκηση εποπτείας σύµφωνα µε τον Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχυιι επί των Ανωνύµων Εταιρειων, χαθως και επί των υποκαταστηµάτων αλλοδαπών εταιρειών περιωρισµένης ευθύνης κατά τις διατάξεις του Νόµου 3190/55 (2) Ή παροχή αδειών σύστασης και έγκρισης καταστατικών Άνωνύµων Εταιρειών. (3) Η επιµέλεια για τον διορισµό των µιλων των Εκτιµητιιων ΈΕπιτροπών του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και ο έλεγχος των Εχθέσεων Εκτίµησης αυτών. (4) Η τήρηση του µητρώου Ανωνυµων Εταιρειων και λοιπων στοιχείων αυτών όπως προβλέπεται από τις σχιτικις διατάξεις. 2)Τµήµα Προστασίας Καταναλωτή στο οποίο υπάγονται: (1) Η έρευνα και ο προσδιορισµός του χόστους παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησης αγαθών. (2) Ο έλεγχος των τιµών, ή επάρχκεια και η παρακολούθηση της οµαλης λειτουργίας της αγοράς. (8) Ο έλεγχος της χανονικότητας ων τιµών των παρεχοµένων υπηρεσιών. (4) Η επιβολη εισφορών υπέρ του Δηµοσΐου λόγω διαφορας τιµων πραγµατικού χόστους χαι πώλησης των ειδών. (6) Η έκδοση Αγορανοµικών Διατάξεων, Δελτίων Τιμων και αποφάσεων χατ' εξουσιοδότηση του Αγορανοµικού κώδικα και άλλων διατάξεων καθώς και ο έλεγχος της εφαρµογής αυτών. : (6) Η έκδοση αποφάσεων για τη σύσταση, διάλυση και χαθορισμο τρόπου λειτουργιας των Λαϊκών Αγορών καθώς και κάθε αντικείµενο που αφορά αυτές. (7) Η κατάταξη χκαι ανακατάταξη των χαφενείων, ζαχαροπλαστείων και λοιπών χέντρων χαι χαταστηµάτων στις προβλεπόµενες από τις ισχύουσες διατάξεις χατηγορίες. (8) Η χορήγηση άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και συνέχισης λειτουρ. . γίας αρτοποιείου και πρατηρίου άρτου καθώς και επαναλειτουργίας και μεταφορας εργασιών αρτοποιειου (9) Η χορητηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ζαχαροπλα, στείου εντός αρτοποιείου. (10) Η παρακολούθηση και ή διαπιστωση της κανονικής αποδοσης στο Δηµοσιο των εισπραττοµένων εγγυΐσεων εκ φιαλών υγραερίου. (11) Η επικοινωνία και η ενηµέρωση των χαταναλωτών για θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Εμπορίου. (12) Η κωδικοποίηση µηνυµατων των χαταναλωτών. (13) Η διοργαύω ενηµερωτικών εκποµπών, µηνυµάτων και ανα: κοινώσεων από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης καθώς και η διοργα: νωση και συµµετοχή σε εκδηλώσεις µε θέµα την προστασία και ενηµέρωση του καταναλωτή,. , (14) Η επιµέλεια για τον διορισµό των µελών της Αγορανοµικής ! Επιτροπής, της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Επιτροπής Κατάταξης Κεντρων Χαι Καταστηµάτων, καθώς χαι η παρακολουθηση του ' έργου αυτών. : ) Τµήµα Προµηθειών και Εµπορίου στο οποίο υπατονται (1) Η διενέργεια διαγωνισµών, ανάδειξη χορηγητών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για Ιδρύµατα του Δηµοσίου, ΟΌργανι, σµούς και Νοµικά Πρόσωπα Δτηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). (2) Η ανάδειξη χορηγητών πετρελαιοειδών για το Δηµόσιο χαι Ν.Π.Δ.Δ. (8) Η ανάδειξη χορηγητών παροχής υπηρεσιών στα Ιδρύµατα του Δηµοσίου χαι Ν.Π.Δ.Δ. | (4) Η παρακολούθηση σε µόνηη βάση, σε συνεργασία µε τις Περιφερειακές Υπηρεσίες των Υπουργείων Γεωργιας και βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογια! των παραγωγικών χαι εξαγωγγικών δυνατοτήτων της περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Υπηρεσίας και η υποβολή προτάσεων στην αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία για την προώθηση των εξαγωγών ή υποκατάσταση εισαγωγών συγκεκριµένων ΄ αγροτικών και βιοµηχανικών - βιοτεχνικών προϊόντων. (5) Η επισήµανση των προβληµάτων ή αντικινήτρων που παρου: σιάζονται στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Υπηρεσίας, όσον αφορά την εξαγωγή αυγκεκριµένων προϊόντων χκαι η υποβολή . σεων στην αρµοδια Κεντρική Υπηρεσία για την επίλυση των προβληµάτων ή άρση των αντικινήτρων. (6) Η εποπτεία και ο έλεγχος των ασχολουµένων µε το εξωτερικό εµπόριο Οργανισµών και επαγγελµάτων, η παρακολούθηση της εφαρµογής της νοµοθεσίας περί συναλλάγµατος στο µέρος που αυτή αναφέρεται στις υποχρεώσεις των εισαγωγέων και εξαγωγέων. ({) Η χορητηση αδειών εξαγωγής εγχωρίων προϊόντων σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. (8) Η χορήγγηση «δειών για την οργάνωση Εκθέσεων (εχτος των Διεθνών), η ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας χαι ή εποπτεία αυτών. (9) Η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Πειθαρχικού :. Συµβουλίου Εξαγωγικού Εµπορίου. (10) Η έκδόση διατακτικών χορηγήσεως χρατικών εφοδίων σε διά- . φορους δικαιούχους και η βεβαίωση της αξίας τούτων στο Δηµόσιο Ταµείο. (11) Η έκδοση αδειών ασκησης επαγγελµατων αρµοδιοτητας Υπουργείου Εµπορίου χαι η εποπτεία σ' αυτά. (12) Η επιµέλεια για τον διορισµό των µελών της Επιτροπης Προ-. . µηθειών, καθώς και η παρακολούθηση του εργου αυτής. 3)Τµήµα Τεχνικού Ελέγχου στο οποίο υπαγονται (1) Η διενέργεια δειγµατοληφιών χαι τεχνικών ελέγχων για την διακρίβωση της τήρησης των διατάξεων που ισχύουν για την προστασία της κατανάλωσης. ' .(2) Η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας ψυγείων, αρτοποιείων, κυλινδρομυλων, εργοστασίων, βιοµηχανιών και βιοτεχνιών στις οπθίες υπαρχει αρµοδιότητα του Υπουργείου Εµποριου προς διαπίστωση της τήρησης των ειδικών διατάξεων που ισχύουν. (8) Η επιµέλεια για τον διορισµό των µελών της Επιτροπής Ποιοτι- ]κης Εξέτασης Δειγµάτων “Άρτου και η παρακολουθηση του έργου αυ(4) Η παραχολουθηση της εφαρµογής των διαταξεων που ισχυουν και αναφέρονται στο µετρικό σύστηµα. (5) Ο έλεγχος νοµιµότητας, σε συνεργασία µε τις οικείες -Άστυνοµικές Αρχές, των µετρικών οργάνων χαι Σταθµιχων µονάδων που κυ κλοφορούν. (6) Η εξακρίβωση της τηρησης των περί σηµάνσεώων διατυπώσεων. (7) Η τηρηση µητρώου των επαγγελµατιών που χρησιµοποιούν οργανα µετρήσεως. (8) Η διενεργεια του Αρχικού Ελεγχου στα οργανα µετρήσεως που εισάγονται, ή κατασκευνάζονται απκό τις επιχειρήσεις, καθώς χαι του ετήσιου περιοδικού ελέγχου αυτών. (9) Η διενέργεια, σε συνεργασία µε τις οικείες Αστυνοµικές Αρχές και το Τµηµα Μετρολογίας της Α/νσης Σης Εµπορίου Νομαρχιας Αθηνών, εκτάκτων χαι Αγορανοµικών ελέγχων στα μετριχα οργανα και σταθµικές µονάδες. “Άρθρο 8 Διάρθωση - Αρµοδιοτητες Διεύθυνσης 1 ης Εµπορίου Νοµαρχίας Θεσσαλονικης 1.Τη Διεύθυνση 1ης Εµπορίου Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης συγκροτούν τα εξής Τµήµατα: 1)Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών Α΄ 2)Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών Η΄ 2.Η αρµοδιότητα της Διευθυνσης 1ης Εµπορίου Νομαρχιας Θεασαλονίκης αναφέρεται στα παρακάτω θέµατα τα οποία κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής: 1)Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών Α΄ στο οποίο υπάγονται ; (1) Η άσχκηση εποπτείας σύµφωνα µε τον Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει επί των Ανωνύµων Εταιρειών των οποίων ο αριθµός µητρώου που τηρείται στη Νοµαρχία Θεσσαλονίκης λήγει απο αρθµό 01 µέχρι και τον αριθμο 50, χαθώς χαι επι των υποκαταστηµάτων. εταιρειών περιωρισµένης ευθύνης χατά τις διατάζξεις΄ του. Νόµου. 3190/55. (2) Η παροχή αδειών συστάσης και έγχκρισης χαταστατικών Άνω-. νύµων Εταιρειών. (3) Η επιµέλεια για τον διορισµό των µελων των Εκτιµητικων ΈΕπιτροπών του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και ο έλεγχος των εκθέσεων Εχχίµησης αυτών. (4) Η τήρηση του µητρώου Ανωνύµων. Εταιρειων και λοικών στοιχείων αυτών όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 2)Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών Β στο οποίο υπάγονται: Οι ίδιες αρµοδιότητες µε στοιχείά (1), (&) και (8) του Τµΐ|µατος' | Ανωνύµων Εταιρειών Α΄ που ασκούνται όµως επί των εταιρειών των οποίων ο αριθµός µητρώου που τηρείται στη Νοµαρχία Θεσσαλονίκης λήγγει από τον αριθµό 51 µέχρι και τον αριθµό 00. “Άρθρο 9 Διάρθρώση - Αρµοδιότητες . Διεύθυνσης 2ης Εµπορίου Νομαρχϊας Θεσσαλονίκης 1.Τη Διεύθυνση 2ης Εµπορίου Νομαρχιας Θεσσαλσνιχης τούν τα εξής Τµήµατα: 1)Τµήµα Εσωτερικού χαι Εξωτερικού Εµποριου 2)Τµήµα Προστασίας Καταναλωτή, Τµήµα Προµηθειών. 3)Τµήµα Τεχνικού Ελέγχου. 4)Τµήµα Μετρολοσγίας. 2.Η αρµοδιότητα της Διεύθυνσης 2ης Εµπορίου Νοµαρχ'ιας Θεσσαλονίκης αναφέρεται στα παρακάτω θέµατα τα οποίά κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής: 1)Τµήµα Εσωτερικού και Εξωτερικού Εµπορίου στο οποίο υπάγονται: (1) Η παρακολούθησης σε µόνιµη βάση, σε συνεργασία µε τις Περι-φερειακές Υπηρεσίες των Υπουργείων Γεωργίας και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, των παραγωγικών και εξαγωγικών δυνατοτήτων της περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Υπηρεσίας, η υποβολή προτάσεων στην αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία για την προώθηση των εξαγωγών η υποκατάσταση εισαγωγών συγκεκριµένων αγροτικών και βιοµηχανικών - βιοτεχνικών προιόντων. (2)Η επισήµανση των προβληµάτων ή αντικηνήτρων που παρουσιάζονται στην περιοχή ευθύνης της Περιφεριακής Υπηρεσίας, όσον αφορά την εξαγωγή συγκεκριµένων προιόντων και η υποβολή προτάσεών στην αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία για την επίλυση των προβληµάτων ή άρση των αντικινήτρων. (3) Η εποπτεία χαι ο έλεγχος των ασχολουµένων µε το εξωτερικό΄ εµποριο Οργανισµώῶν και επαγγελματων, η παρακολουθηση της εφαρµογής της νοµοθεσίας περί συναλλάγµατος στο που αυτή αναφέρεται στις υποχρεωσεις των εισαγωγέων και εξαγωγεων (4) Η χορηγηση αδειών εξαγωγής ετχωρι΄ων προιόντων σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχυουσες διατάξεις. | (6) Η χορητηση αδειών για την οργανωΞη Εχκθέσεων (εχτος των Διεθνών) η ρυθμιση θεματων λειτουργιας κχαὶ η εποπτεία αυτών. (6) Η προσφυγής ενώπιον του | Ανωτάτου Πειθαρχικου Συµβουλιου Εξατωγιχου Εµπορίου. Η & έγκρισήί συμφωνα µε τις χείµενες διατάξεις, αποφάσεων, κανονισµών οργανζσµών, προγραµµάτων σύστασης Επιτροπών και λοιπών πράξεων των Νοµιχων Προσώπων, Οργανισµων και Επιχειρησεων που εποπξευονται από το Υπουργείο χαι η άσχκηση εποπτειας σ' αυτά. (8) Η εκδοση διατακτικών χορηγησεως κρατικών εφοδίων σε διαφόρους διχαιουχους και η βεβαίωση της ίαξίας τούτων στο΄ Δηµόσιο . Ταµείο. | (9) Η παρανολούθηση των κρατικών αποθεµάτων όπου υπάρχουν. (10) Η επιμελεια για τον διορισµό τωύ µελών της Επιτροπης Μεταφορών Κρατικών Εφοδίωνχαι η παρακολούθηση του έργου αυτής. (11) Η έκδοση αδειών ασχησης επαγγελματων αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορίου χαι η εποπτεία σ“ αυτά. (12) Η επιµέλεια για τον διορισµό των µελών και η λειτουργία. της Επιτροπης Ασφαλιστικών Πραχτορων καθώς και η µέριµνα και η εποπτεία της εκτέλεσης των αποφάσεών τής. (13) Η επιµελεια για τον διορισµο των µελών του Πειθαρχικου Συµβουλιου Εξαγωγικού Εµπορίου χα|ι η παρακολουθηση του έργου αυτού. , (14) Η επιµέλεια για τον διορισμο των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλιου Μεσιτών Αστικών Συµβασεων, της Πρωτοβαθµιας Επιτροπής για την χρηµατοδότηση συνενουµένων επιχειρΐσεων προµής θειας και λιανικής πωλησεως τροφιμων και η παρακολούθηση του έρ7ου αυτών. . , (15) Η επιµέλεια για τον διορισµό των µελών της Πενταµελούς Επιτροπής Επιµεληνηριακής Καταταξης Εµπόρων, Βιοµηχάνων, Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών, καθώς και της Τριµελούς Επιτροπής ΕπιΚατάταξης Εµπόρωψ, Βιοµηχάνων, Επαγγελµατιών και βιοτεχών. | | % β)Τµήµα Προστασίας Καταναλωτη στο οποίο υπάγονται: (1) Η έρευνα και ο προσδιορισµός του χόστους παραγωγής εισαγως και διακίνησης αγαθών. , (2) Ο έλεγχος των τιµών, η επάρκεια και η παρακολούθηση της οµαλής λειτουργίας της αγορας (3) ,Ο έλεγχος της χανονικοτητας των τιµων των παρεχοµένων υπηρεάιών. (Φ/Η επιβολη εισφορων υπέρ .του Δηµοσιου λόγω διαφοράς τιμων πραγµατικού χκόστους και πώληςης των ειδών. (5) Η εχδοση των Αγορανοµικών Διατάξεων, των Δελτίων Τιμων ΄ και αποφάσεων κατ' εξουσιοδότηση του Αγορανομιχου κώδικα και άλλων βιατάξεων καθώς και ο ελεγχος της εφαρµογής αυτώνς ' (6) Η έκδοση αποφάσεων γιοί τη σύσταση, διάχυση και καθορισµός τροπου λειτουργιας των Λαικών Αγορών καθώς και χάθε αντικειμενο που, αφορά αυτές. (|7) Η χατάταξη χαι αναχαταταξη των καφενειων, ζαχαάροπλα- . στεΐων και λοιπών παροµοίων| χέντρων και καταστηµάτων στις προβλέπόµενες από τις ισχύουσες;διατάξεις κατηγορίες. (8) Η Χορηγηση άδειας ιδρυσης, λειτουργίας και συνέχισης λειτουρὙίάς αρτοποιείου και πρατηρίου άρτου καθώς και επαναλειτουργίας και µεταφοράς εργασιών αρτόποιοίου. (9) Η χορητηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργιας ζαχαροπλα- . ατείου εντός αρτοποιείου. | (10) Η παρακολούθηση και η διαπίστωση της κανόνικής απόδοσης στο Δηµόσιο των εισπραττομενων εγγυήσεων εχ φιαλών νγραερίου . (11) Η επικοινωνία χαι η ενηµέρωση των χαταναλωτών για θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Εµποριου (12) Η χωδιιοποιηση µηνυµάτων των χαταναλωτών. (13) Οι ενηµερωτικες εκποµπές, µηνυµάτων και ανακοινώσεις απο τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. . (14) Η διοργάνωση και ή συµµετοχή σε εκδηλώσεις µε θέµα την προστασία χαι ενηµέρωση του χαταναλωτή, (15) Η επιµέλεια για τον διορισµό των µελών της Αγορανοµικής Επιτροπής, της Επιτροπής Κατάταξης Κέντρων και Καταστηµάτων και η παρακολούθηση του έργου αυτών. (16) Η επιµέλεια για τον διορισµό των µελών της Επιτροπής Διοίκησης Λαϊκών Αγορών καθώς χαι του Πειθαρχικου Συµβουλίου Λαΐϊκών Αγορών. {) Τµήµα Προμηθειων στο οποίο υπαγονται (1) Η διενεργεια διατωνισμων, η κατακύρωση προµηθειών και η ανάδειξη χορηγητών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για ιδρύµατα του Δηµοσιου, Οργανισµους και Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαΐου (Ν.Π.Δ.Δ (2) Η αναδειξη χορητητων πετρελαιοειδών για το Δηµοσιο και Ν.Π.Δ.Δ. (3) Η αναδειξη χορηγητών παροχής υπηρεσιών στα Ιδρύµατα του Δηµοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. (4) Η επιµέλεια για τον διορισµο των µελων της επιτροπής Προµηθειών και η παρακολούθηση του εργου αυτής. 5) Τµήµα , Τεχνικού Ελεγχού: στό. οποίο υπαγονται (1) Η διενεργεια δειγµατοληφιών χαι τεχνίκών ελέγχων για τη διακριβωση της τήρησης των ισχνουσών διατάξεων για την προστασία της κατανάλωσης. (2) Η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας ψυγείων, αρτο. ποιείων, κυλινδροµυλων, εργοστασίων, βιοµηχανιών και βιοτεχνιών ΄ στις οποίες υπαρχει αρµοδιότητα του Υπουργείου Εµποριου προς διαπίστωση της τηρησης των ειδικών διατάξεων που ισχύουν. (8) Η λήψη µέτρων καλής συντηρήσεως και καταλλήλου εναποθυκεύσεως των κρατικών εφοδίων, όπου υπαρχουν, καθώς και η εξααφάλιση της καλής λειτουργίας και της συντηρήσεως των αποθηκών του Δηµοσίου. (4) Η επιµέλεια για τον διορισµό των µελών της Επιτροπης Ποιοτι. κης Εξέτασης Δειγµάτων “Άρτου και η παρακολούθηση του έργου αυτης 2)Τµήµα Μετρολογίας στο οποίο υπάγονται: (1) Η παρακολούθηση της εφαρµογής των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στο μετριχο σύστηµα. (2) Ο έλεγχος νοµιµότητας, σε συνεργασία µε τις οικείες Αστυνοµικές Αρχές των µετρικών οργανων και Σταθµικών µονάδων που κυ κλοφορουν . (&) Η τήρηση µητρώου των επαγγελµατιών που χρησιµοποιούν όργανα µετρήσεως. (5) Η διενέργεια του αρχικού ελέγχου στα όργανα µετρήσεως που εισάγονται, ή κατασκευάζονται από τις επιχειρήσεις καθώς και του ετήσιου περιοδικού ελέγχου αυτών. (6) Η διενέργεια, σε συνεργασία µε τις οικείες Αστυνοµικές Αρχές, εκτάκτων: χαι Αγορανοµικών ελέγχων στα µετρικά όργανα και σταθµικές µονάδες. “Άρθρο 1-Ο Διάρθρωση -- Αρµοξιότητες ' Διευθύνσεων Εµπορίου Νοµαρχιών Αχαΐας, Δωδεκανήσου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Καβάλας, Λαρίσης και Μαγνησίας. 1.Κάθε µία από τις. ανωτέρω Διευθύνσεις συγκροτούν τα εξης Τµήµατα: 1)Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών 2)Τµήµα Προστασίας Καταναλωτή Υ) Τµήµαά Προµηθειών και Εµπορίου 8) Τµήµα Τεχνικού Ελέγχου. 2.Οι αρµοδιοτητες των Διευθύνσεων Εµπορίου των ανωτερω Νοµαρχιών αναφέρονται στα παρακάτω θέµατα που χατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων τους ως εξής: 1)Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών στο οποίο υπάγονται: (1) Η άσχηση εποπτείας σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει επί των Ανωνύµων Εταιρειών χαθώς και επί τωνύ υποκαταστηµάτων. αλλοδαπών Εταιρειών Περιωρισµένης Ευθύνης χαι τις διατάξεις του Νόµου 3190/55. τ Ε (2) Η παροχή αδειών σύστασης και έγκρισης Καταστατικών Ανωνύµων Εταιρειών. . . (8) Η επιµέλεια για τον διορισµό των µελών των Εχτιµητικών Επι-. τροπών του άρθρου Ο του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και ο έλεγχος των Εχθέσεων Εκτίµησης αυτών. . (4) Η τήρηση του µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών και λοιπών στοι-. χείων αυτών όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 2)Τµήµα Προστασίας Καταναλωτή στο οποίο υπάγονται: (1) Η έρευνα και ο προσδίορισµός του κόστους παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησης αγαθών. . . Ο έλεγχος των τιµών, η επάρχκεια και η παρακολούθήση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς. - ΄ (8) Ο έλεγχος της κανονικότητας των τιµών των παρεχοµένων υπηρεσιών. . . (4) Η επιβολή εισφορών υπέρ του Δηµοσίου λόγω διαφοράς τιµών πραγµατικού κόστους και πώλησης των ειδών. (6) Η έκδοση Αγορανοµικών Διατάξεωνς; Δελτίων Τιµών χαι αποφάσεων χατ' εξουσιοδότηση του Αγορανοµικού χκώδικα χκαι άλλων διατάζεων καθώς και έλεγχος της εφαρµογής αυτών. (6) Η έκδοση αποφάσεων για τη σύσταση, δίαλυση και καθορισµό τρόπου λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, χαθώς και κάθε αντικεΐµενο που αφορά αυτές. ({) Η κατάταξη χκαι ανακατάταξη των χαφενείων, ζάχαροπλαστείων και λοικών παροµοίων χέντρων χαι χαταστηµάτων στις προβλεπόµενες από τις ισχύουσες διατάξεις χατηγχορίες. (8) Η χορήγγηση άδειας λειτουργίας και συνέχισης λειτουργίας αρτοποιείου χαι πρατηρίου άρτου χαθώς και επαναλειτουργίας και µεταφοράς εργασιών αρτοποιείου. :(9), Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ζαχαροπλαστείου εντός αρτοποιείου. (10) Η παρακολούθηση και η διαπίστωση της κανονικής απόδοσης στο Δηµόσιο των εισπραττοµένων εγγυήσεων εχ φιαλών υγραερίου. . (11) Η επικοινωνία χαι η ενηµέρωση των καταναλωτών για θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορίου. (12) Η κωδικοποίηση µηνυµάτων των χαταναλωτών. … (13) Η διοργάνωση ενηµερωτικών εκποµπών, µηνυµάτων, ανακουνώσεων από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης χκαθώς και η διοργάνωση και συµµετοχή σε εκδηλώσεις µε θέµα την προστασία χαι ενηµέρωση του καταναλωτή. (14) Η επιµέλεια για τον διορισµό των µελών της Αγορανοµικής Επιτροπής, της Επιτροπής Κατάταξης Κέντρων και Καταστηµάτων, καθώς και η παρακολούθηση του έργου αυτών. 7) Τµήµα Προµηθειών και Εµπορίου στο οποίο υπάγονται: (1) Η ξιενέργεια διαγωνισµών, για την ανάδειξη χορηγητών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για ιδρύµατα του Δηµλοσίου, σµούς και Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαΐου (Ν.Π.Δ.Δ.). (ὢ) Η . ανάδειξη χορηγητών πετρελαιοειδών για το Δηµόσιο χαι Ν.Π.Δ.Δ. . (&) Η ανάδειξη χορηγητών παροχής υπηρεσιών στα Ιδρύµατα του Δηµοσίου και Ν.Π.Α.Δ. “ (4) Η παρακολούθηση σε µόνηκη βάση, σε συνεργασία µε τις Περιφερειακές Υπηρεσίες των Υπουργείων Γεωργίας χαι Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, των παραγωγικών χαι εξαγωγικών δυνατοτήτων της περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Υπηρεσίας χαι η υποβολή προτάσεων στην αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία για την προώθηση των εξαγωγών ή υποκατάσταση των εισαγωγών συγχκεχκριµένων αγροτικών και βιοµηχανικών -- βιοτεχνικών προϊόντων. (5) Η επισήµανση των προβληµάτων ευθύνης ή αντικινήτρων που παρόυσιάζονται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής υπηρεσίας, όσον αφορά την εξαγωγή συγκεκριµένων προϊόντων και η υποβολή προτάσεων στην αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία για την επίλυση των προβληµάτων ή άρση των αντικινήτρων. . (6) Η εποπτεία και ο έλεγχος των ασχολουµένων µε το εξωτερικό εµπόριο οργανισµών χαι επαγγελµάτων, η παρακολουθηση της εφαρµογής της νοµοθεσίας περί συναλλάγµατος στο µέρος που αυτή ανά.. φέρεται στις υποχρεώσεις των εισαγωγέων χαι εξαγωγέων. (7) Η χορήγγηση «δειών εξαγωγής εγχωρίων προϊόντων σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. ΄ :(8) Η χορήγηση α«δειών για την οργάνωση - Εχθέσεων (εκτός των … ΒΑ1 Διεθνών), η ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας και η εποπτεία αυτών. (9) Η άσχκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συµβουλίου Εξαγωγικού Εµπορίου, ο … (10) Η έκδοση διατακτικών χορηγήσεως κρατικών εφοδίων σε διαφόρους δικαιούχους και η βεβαίωση της τούτων στο Δηµόσιο Ταµείο. . τ Ο ( 1) Η έκδοση αδειών άσκησης επαγγελµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορίου χαι η εποπτεία αἳ αυτά,. ΄ ο τ Ο (12) Η έγκριση, σύµφωνα µε τις χείµενες διατάξεις, αποφάσεων χανονισµών, οργανισµών, προγραµµάτων, σύστασης Επιτροπών και λοιπων πράξεων των Νοµικών Προσώπων, Οργανισµών και ΈΕπιχει. ρήσεων που εποπτεύονται από το Υπουργείο και η άσχκηση εποπτείας σ' αυτά. (13) Η παρακολούθηση των χρατικών αποθεµάτων όπου υπάρχουν. ο (14) Η επιµέλεια για τον διορισµό των µελών της Επιτροπής Μεταφορών Κρατικών Εφοδίων, της Επιτροπής Προµηθειών, του:Πει. θαρχικού Συµβουλίου Μεσιτών Αστικών Συµβάσεων, της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής για την χρηµατοδότηση συνενόυµένων και η παρακολούθηση του έργου αυτών. . . ' (15) Η επιµέλεια για τον διορισµό των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου Εξαγωγικού. Εµπορίου στις Διευθύνσεις Εµπορίου ΄ Αχαΐας, Ηρακλείου και Μαγνησίας και η παρακολούθηση του έργου αυτού. ' (16) Η επιµέλεια για τον διορισµό των µελών χαι η λειτουργία της Επιτροπής Ασφαλιστικών Πρακτόρων στις Διευθύνσεις Εµπορίου Αχαΐας, Ηρακλείου και Λάρισας καθώς και η µέριµνα και η εποπτεία της εκτέλεσης των αποφάσεών της. ΄ 3)Τµήµα Τεχνικού Ελέγχου στο οποίο υπάγονται: ' (1) Η διενέργεια δευγµατοληφιών χαι τεχνικών ελέγχων για τη ΄ διακρίβωση της τήρησης των ισχυουσών διατάξεων για την προστασία της χατανάλωσης. . … (2) Η παρακολούθηση της χαλής λειτουργίας φυγείων, αρτο. ποιείων; χυλινδροµύλων, εργοστασίων, βιοµηχανιών καν βιοτεχνιών στις οποίες υπάρχει αρµοδιότητα του Υπουργείου Εµπόρίου προς πίστωση της τήρησης των ειδικών διατάξεων Ιάχρου. ΄΄ ΄ ** (3)Έ λήψη καλής συντηρήσεως και καταλλήλου εναποθηκεύάεως των κρατικών εφοδίων, όπου υπάρχουν, καθώς καὶ η. εξασφάλιση της καλής λειτουργίας και συντηρήσεως των αποθηκευτικών χώρων αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορίου. >(4) Η επιµέλεια για τον διορισµό των µελών της Επιτροπής Ποιοτι. κής Εξέτασης Δειγµάτων “Άρτου χαι η παρακολούθήηση του έργου αυ- ΄ τής. . . (5) Η παρακολούθηση της εφαρµογής των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στο µετρικό σύστηµα. *> … (6) Ο έλεγχος νοµιµότητας, σε συνεργασία µε τις οικείες Αστυνοµικές Αρχές, των µετρικών οργάνων καάι Σταθµικών µονάδων που χυκλοφορούν. . . (7) Η εξακρίβωση της τήρησης των περί σηµάνσεων - σεών. (8) Η τήρηση µητρώου των επαγγελµατιών που χρησιµοποιούν όργανα µετρήσεως. . ΄ τ ο . (9) Η διενέργεια του Αρχικού Ελέγχου στα άργαναµετρήσεως που εισάγονται, ή κατασκευάζονται από τις επιχειρήσεις καθώς χαι του ετήσιου περιοδικού ελέγχου αυτών. ΄ (10) Η ξιενέργεια, σε συνεργασία µε τις οικείες Αστυνοµικές Αρχές, εκτάκτων και Αγορανοµικών ελέγχων στα µετρικά όργανα χαι σταθµικές µονάδες. .. ' ] ΄ ο ο “Άρθρο 11 Διάρθρωση - Αρµοδιότητες Διευθύνσεων Εµπορίου Νοµαρχιών ΄Έβρου, Ενβοίας, Μεσσηνίας, Σερρών, Φθιώτιδος και Χανίων. 1.Κάθε µια από τις ανωτέρω Διευθύνσεις συγκροτούν τα εξής Τµήµατα: ' * τ ο 1)Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών 2)Τµήµα Προστασίας Καταναλωτή Τµήµα Τεχνικού Ελέγχου.: ' 2.Οι αρµοδιότητες των Διευθύνσεων Εµπορίου των ανωτέρω Νοµαρχιών αναφέρονται στα παρακάτω θέµατα που χατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων τους ως εξής: α) Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών και Εµπορίου στο οποίο υπάγονται: , ' -(1) Η άσκηση εποπτείας σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχυει επί των Ανωνύµων Εταιρειών καθώς και επί των υποχκαταστηµάτων αλλοδαπών Εταιρειών Περιωρισµενης Ενθύνης χαι τις διατάξεις του Νόµου 3190/55. (2) Η παροχή α«δειών αύστασής και έγκρισης Καταστατικών Ανωνύµων Εταιρειών. (3) Η επιµέλεια για τον διορισµό των µελών των Εκτιµητικών Επιτροπών του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190 /20 όπως ισχύει και ο έλεγχος των Εχκθέσεων Εχτίµησης αυτών. (4) Η τηρησ'΄η του µητρώου Ανωνυµων Εταιρειων και λοιπών στοιχείων αυτών όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. (6) Η διενέργεια δικγωνισµών, για την ανάδειξη χορηγητώῶν σύµφώνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για Ιδρύµατα του Δηµοσιου, Όργανισµούς και Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). (6) Η ανάδειξη χορηγητών πετρελαιοειδών για το Δηµόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. (7) Η ανάδειξη χορηγητών παροχής υπηρεσιών στα Ιδρύµατα του Δηµοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. (8) Η παρακολούθηση σε µόνιµη βάση, σε συνεργασία µε τις Περιφερειακές Υπηρεσίες των Υπουργείων Γεωργίας χαι Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, των παραγωγικών και εξαγωγικών δυνατοτήτων της περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Υπηρεσίας και η υποβολή προτάσεων στην αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία για την προώθηση των εξαγωγών ή υποκατάσταση των εισαγωγών συγκεκριµένων αγροτικών χαι βιοµηχανικών -- βιοτεχνικών προϊόντων. (9) Η επισήµανση των προβληµάτων ευθύνης ή αντικινήτρων που παρουσιάζονται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής υπηρεσίας, όσον αφορά την εξαγωγή συγκεκριµένων προϊόντων και η υποβολή προτάσεων στην αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία για την επίλυση των προβληµάτων ή άρση των αντικινήτρων. (10) Η εποπτεία και ο έλεγχος των ασχολουµένων µε το εξωτερικό εµπόριο οργανισµών χαι επαγγελµάτων, η παρακολουθηση της εφαρμοτής της νοµοθεσίας περί συναλλάγματος στο µέρος που αυτή αναφέρεται στις υποχρεώσεις των εισαγωγέων και εξαγωγέων.΄ (11) Η χοοηγηση αδειών εξαγωγής εγχωρίων προϊόντων σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. (12) Η χορήγηση αδειών για την οργάνωση Εχθέσεων (εκτός των Διεθνών), η ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας και ή εποπτεία αυτών. (13) Η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συµβουλίου Εξαγωγικού Εµπορίου. (14) Η έκδοση διατακτικών χορηγήσεως χρατικών εφοδίων σε διαφόρους δικαιούχους και η βεβαίωση της αξίας τούτων στο Δηµόσιο Ταµείο. (15) Η έκδοση αδειών άσκησης επαγγελµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορίου χαι η εποπτεία σ' αυτά. (16) Η έγκριση, σύµφωνα µε τις χείµενες διατάξεις, αποφάσεων χανονισµών, οργανισµών, προγραµµάτων, σύστασης Επιτροπκών και λοιπκων πράξεων των Νοµικων Προσώπων, Οργανισµων και Επιχειρήσεων που εποπτεύονται από το Υπουργείο και η άσκηση εποπτείας σ' αυτά. (17) Η παρακολούθηση των χρατικών αποθεµάτων όπου υπάρχουν. (18) Η επιµελεια για τον διορισµό των µελών της Επιτροπής προµηθειών, της Επιτροπής Μεταφορών Κρατικών Εφοδίων, του Πειθαρχικού Συµβουλίου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων, της Πρωτοβάθµιας . Επιτροπής για την χρηµατοδότηση συνενουµενων επιχειρήσεων προµηθείας και λιανικης πωλήσεως τροφίµων καθώς και η παρακολουθηση του έργου αυτών. 1)Τμημο' Προστασίας Κανάλωτή στο οποίο υπάγονται: (1) Η έρευνα και ο προσδιορισµός του χκόστους εισαγωγής και διακίνησης αγαθων (2) Ο έλεγχος των τιµών, η επάρκεια και η παραχολουθηση της οµαλής λειτουργίας της αγορας (&) Ο έλεγχος της ιανονιχοτητας των τιµών των παρεχοµένων υπηρεσιών. (4) Η επιβολη εισφορών υπέρ του Δηµοσίου λόγω ξιαφοράς τιµων πραγµατικού κόστους και πώλησης των ειδών, (5) Η έκδοση Αγορανοµικών Διατάξεων, Δελτίων Τιµών χαι αποφάσεων κατ' εξουσιοδότηση του Αγορανοµιχού κώδικα και άλλων διατάξεων καθώς χκαι ελεγχος της εφαρµογης αυτών. (6) Η έκδοση αποφάσεων για τη σύὕσταση, δίαλυση και χαθορισµο τρόπου λειτουργιας των Λαϊκών Αγορών, χαθώς. και κάθε αντικείµενο που αφορά αυτές. (7) Η κατάταξη και ανακατάταξη των χαφενείων, ζαχαροπλαστείων και λοιπών παροµοίων χέντρων και καταστηµάτων στις προβλεπόµενες από τις ισχύουσες διατάξεις κατηγορίες. ΄ (8) Η χορήγηση άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και συνέχισης λειτουργίας αρτοποιείου και πρατηρίου άρτου χαθώς χαι επαναλειτουργίας και µεταφοράς εργασιών αρτοποιείου. (9) Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ζαχαροπλαστείου εντός αρτοποιείου. (10) Η παρακολούθηση και η διαπίστωση της κανονυκής απόδοσης στο Δηµόσιο των εισπραττοµένων εγγυήσεων εχ φιαλών νγραε. ίου. (11} Η επικοινωνία και η ενηµ.ερωση των καταναλωτών για θέµατα αρµοδιότητας Υπουρτειου Εµποριου (12) Η κωδικοποΐηση µηνυµάτων των καταναλωτών. (134) Η διοργάνωση ενηµερωτικών εκποµπών, µηνυµάτων, ανακου-. νώσεων από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης χαθώς και η διοργανωση και συµµετοχή σε εκδηλώσεις µε θέµα την προστασία και ενηµέρωση του χαταναλωτή,. (14) Η επιµέλεια για τον διορισµό των µελών της Αγορανοµικής Επικροπής, της Επιτροπής Κατάταξης Κέντρων και Καταστηµάτων, καθώς και η παρακολούθηση του έργου αυτών. ) Τµήµα Τεχνικού Ελέγχου στο οποίο υπαγονται (1) Η διενερτεια δειγµατοληφιών χαι τεχνικών ελέγχων για τη διακριβωση της τήρησης των ισχυουσών διατάξεων για την προστασία της κατανάλωσης. ὢ) Η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας ψυγείων, αρτοποιείων, κυλινδροµυλων, εργοστασίων, βιοµηχανιών και βιοτεχνιών στις οποίες υπάρχει αρµοδιότητα του Υπουργείου Εµπορίου προς διας πίστωση της τήρησης των ειδικών διατάξεων που ισχύουν. . (8) Η λήψη καλής συντηρήσέως και χαταλλήλόν εναποθηκεύσεως των κρατικών εφοδίων, όπου υπάρχουν, καθώς χαι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας και συντηρήσεως των αποθηκευτικών χώρων αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορίου. (4) Η επιµέλεια για τον διορισµό των µελών της Επιτροπής Ποιοτι. κῆς Εξέτασης Δειγµάτων “Άρτου χαι η παρακολούθηση του έργου αυτης. (5) Η παρακολούθηση της εφαρµογής των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στο µετρικό σύστηµα. (6) Ο έλεγχος νοµιµότητας, σε συνεργασία µε τις οικείες Αστυνοµικές Αρχές, των µετρικών οργάνων χαι Σταθµικών µονάδων που κυ κλοφορούν. ({) Η εξακρίβωση της τήρησης των περί σημανσεων διατυπώσεών. (8) Η τήρηση µητρώου των επαγγελµατων που χρησιμοποιουν όργανα µετρήσεως. (9) Η διενεργεια του Αρχικού Ελεγχου στα οργανα µετρήσεως που εισάγονται, ή κατασκευάζονται από τις επιχειρήσεις καθώς και του ετήσιου περιοδικού ελέγχου αυτών. (10) Η διενέργεια, σε συνεργασία µε τις οικείες Αστυνοµαες Αρχές, εκτάκτων και Αγορανοµικών ελέγχων στα µετρικά όργανα και σταθη µικες µονάδες. “Άρθρο 12 Αρµοδιότητες Τµηµάτων Εµπορίου στις υπόλοικες Νοµαρχίες Σε χάθε ένα από τα Τµήµατα Εµπορίουστις υπόλοιπες Νοµαρχ… ανήκουν συνολικά οι ίδιες αρµοδιότητες που ασκούνται ακό τις Διευ θύνσεις Εµπορίου Νοµαρχιακού Επιπέδου. 'Άρθρο 13 . Αρµοδιότητες Γραφείου Εµπορίου Αγρινίου Στην πόλη του Αγρινίου συνιστάται Γραφείο Εµπορίου που ανήµκε στη Νοµαρχία Αιτωλοακαρνανίας και το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητε σε θέµατα Εµπορίου που του µεταβιβάζονται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη. “Άρθρο 14 Αρµοδιότητες Γραφείων Εµπορίου των Επαρχείων Γραφεία των Επαρχείων “ΆΑνδρου, Θήρας, Καλύµνου, Κω, Μήλου και Νάξου ανήµκουν οι αρµοδιότητες σε θέµατα Εµπορίου που µεταβιβάζονται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη. ΦΕΚ 95 Κεφάλαιο Β΄' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ “Άρθρο 15 Κατηγορίες χαι Κλάδους Προσωπικού 1.Οι θέσεις του προσωπικού που προβλέπονται και τις Νοµαρχια-κές Υπηρεσίες διακρίνονται κατά κατηγορίες και κλάδους σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις των άρθρων 32 - 59 του Π.Δ. 397/ 1988. “Άρθρο 16 Κατανοµή Προσωπικού 1.Οι θέσεις του προσωπικού που προβλέπονται για τις νοµαρχιακές υπηρεσίες από το άρθρο 60 του Π.Δ. 397 /1988 κατανέµονται ως εξής: Περιφερεϊακές Α/νσεις Γραφ. ΠΕ πε ΠπΕ ΤΕ ι> ΔΕ ΔΕ ΔΕ ] ΥΕ Υπηρεσίες Τµηµ. Διοικ. Τεχνικ. Θετικών Διοικ. Τεχνολ. Διοικ. Δακτυλ. Τεχνικ. Η ηθητ. Σύνολο Έµπορ. Επιστηµ. Λλογιστ. Τροφιµ. Λογιστ. Στεναγρ. Προσωπ. Δζ/σεις Εµπορίου ΑΘΗΝΩΝ 1η 1 & 30 4 10 3 1 1 49 ΑΘΗΝΩΝ 2η 1 5 20 2 2 Α 1 10 3 3 1 46 ΠΕΙΡΑΙΑ 1η 1 2 18 2 4 - 1 1 26 ΠΕΙΡΑΙΑ 2η 1 . 3 10 2 2 1 5 1 2 | 1 24 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - . 1 5 17 1 4 1 9 2. 1- 1 36 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1 4 12 1 4 1 8 2 1. 1 30 ΑΧΑΙΑΣ 1 4 6 1 2 1 10 2 1 | 1 Ε ΔΩΛΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 4“ 3 1 5 1 9 1 1 1 22 ΕΒΡΟΥ 1 3 2 1 6 4 1 1 | 1 16 ΕΥΒΟΙΑΣ 1 3 4 1 4 4 1 1 1 16 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 4 6 1 2 1 5 1 1| 1 168 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1η 1 ο 2 15 3 12 1 χ 1 32 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2η 1 4 10 2 2 1 10 1 2 1 29 ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 4 4΄ 1 2 1 Η 1 1 1 18 | ΚΑΒΑΛΑΣ 1 4 6 1 2 1> 5 1 1 1 18 ΛΑΡΙΣΑΣ 1 4 6 # 2 1 4 2 1 1 18 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1 4 '6. 1 2 1 5 1 1| 1 . 18 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1 3 '6 1 2 4 1 > 1 1 16 ΣΕΡΡΩΝ.. 1 3 3 1 4 5 1 1 1 ΄ 16 ΦΘΙΩΤΙΑΑΣ 1 3 3 1 4 1 4. 1 1 1 16 . ΧΑΝΙΩΝ. 1 3 3 1 4 1 4' 1 1 1 16 | Τµέµατα Εµποµου | … | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1 2 1 .5 4 1 1 14 ;; ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1 2 1 4 3 1 ο 1 12 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 1 3 1 3 1. [ ν 10 . | ΑΡΤΑΣ 1 1 1 2. 4 1 1 10 || ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 2 1 2 5 1 1 12 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 2 1 2 1 1 7 | ΔΡΑΜΑΣ 1 1 1 3 2 1 1 9 ! | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 2 1 2 1 1 1 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 2 1 2 1 1 7 γ ΗΛΕΙΑΣ 1 2 1 3 4 1 1 12 (-* ΗΜΑΘΕΙΑΣ 1 1 1 3 3 1 1 19 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ . 1 2 1 2 1 1 7 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 3 1 3 1 1 9 | ) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - 1 1 3 1 2 1 1 9 ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 2 1 3 4 1 1 12 ΄ ' ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 2 1 2 1 1 7 | ΚΙΑΚΙΣ 1 2 1 2 . 1 . 1 7 κΟΖΑΝΗΣ 1 2 ι 3 41 1. ι 12 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 2 1 2 5 1 1 12 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 1 7 1 1 1 1 18 ( ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 3 1 3 1 1 9 ΄ ΛΑΣΗΘΙΟΥ 1 2 2 1 3 1 1 10 - ΛΕΣΒΟΥ 1 1 1 4 1 3 1 1 12 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 2 1 2 1 1 7 ΞΑΝΘΗΣ 1 2 1 2 5 1 1 12! ΠΕΛΛΑΣ 1 1 3 1 3 1 1 10 ; ΠΙΕΡΙΑΣ 1 1 3 1 3. 1 ] 1 το | ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 1 1 1 3- 1 1 8 ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1 1 1 2 3 1 | 1 9 | ΡΟΔΟΠΗΣ. 1 1 2 1 4 1 1 10 | ΣΑΜΟΥ 1 2 1 2 1 1 τ| ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 1 2 1. 3 1 1 9 | ΦΑΩΡΙΝΑΣ 1 2 1 2 1 1 7 ' ΦΩΚΙΔΑΣ 1 1 1 3 1 1 τ| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 1 3 1 2 1 1 9 ΧιοΥ 1 2 1 2 1 1 τ) Γραφεία Εµπορίου . ' ΑΝΔΡΟΥ 1 * ι/ ΘΗΡΑΣ 1 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1 ! κα 1 ΜΗΛΟΥ 1 | ΝΑΞΟΥ 1 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 . ο | ΣΥΝΟΛΟ 222 34 2 160 38 249 65 23 57 850 “Άρθρο 17 1.Οι Υπηρεσίες Εµπορίου των Νοµαρχιών: ) Δωδεκανήσου β) Κυκλάδων χαι Αιτωλοακαρνανίας συγκροτούνται και από τα Γραφεία Εµπορίου: α) Καλύµνου χαι Κω ) “Άνδρου, Θήρας, Μήλου και Νάξου χαι Υ) Αγρινίου, αντίστοιχα. 2.Στις οργανικές θέσεις των Υπηρεσιών Εµπορίου: 1)Νοµαρχίας Δωδεκανήσου ) Νοµαρχίας Κυκλάδων και 7) Νοµαρχίας Αιτωλοακαρνανίας, συµπεριλαµβάνονται αντίστοιχα οι ακόλουθες θέσεις: 1)Τέασερις (4) θέσεις: Δύο (2) του Κλάδου ΤΕ Διοικ. Λογιστικός και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ. Διοικ. Λογιστικός. 3)Οκτώ (8) θέσεις: Τέσσερις (4) του Κλάδου ΤΕ Διοικ. ΛΆσγιστικός και τέσσερις (4) του Κλάδου ΔΕ Διοικ. Λογιστικός. Δύο (2) θέσεις: Μία (1) του Κλάδου ΤΕ Διοικ. Λογιστικός και µία (1) του Κλάδου ΔΕ Διοικ. Λογιστικός. - 3. Ο οικείος Νοµάρχης, ανάλογα µε τις εκάστοτε παρουσιαζόµενες εποχιακές ή άλλες ανάγκες, των ανωτέρω Γραφείων Εµπορίου, δύναται να αποσπά µέχρι δύο (2) υπαλλήλους, έναν (1) από χάθε κλάδο, για στελέχωση των Γραφείων Εµπορίου.Προϊστάµενοι Διευθύνσεων, Τµηµάτων ΄ και [Γραφείων 1.Στις Διευθύνσεις και Τµήµατα αυτών χαθώς χαι στα αυτοτελή Τµήµατα και Γραφεία των Περιφερειακών Υπηρεσιών του γπουρ΄ γείου Εµπορίου, µπορούν να πρόΐστανται υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ. ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Κεφάλαιο Γ' ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ “Αρθρο 19 Γενιχξς Διατάξεις Στα Συμβξύ7;ι;:ιξί Επιτροπές του άρθρου 20 του παρόντος Π.Δ. ισχύουν: ΄ 1.Οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1599 2.Οι επόµενες διατάξεις, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σ' αυτό ΄ το Προεδρικό Διάταγµα. 1)Τα µέλη των Συµβουλίων και των Επιτροπών των οποίων η θητεία ορίζεται για δύο χρόνια, διορίζονται για τις Περιφερειακές ΄ Υπηρεσίες του Υπουργείου Εµπορίου µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη, κατά µίγνα Δεκέµβριο κάθε δεύτερο χρόνο. Η πρώτη απόφαση διορισµού των µελών των Επιτροπών θα εχ δοθεί µέσα σε τέσσερις µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος η δε . θητεία αυτών λήγει την 31 Δεκεµβρίου του επόµενου έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος. “Όπου, στα Συµβούλια και Επιτροπές προβλέπεται η συµµετοχή . µελών εκτός από τις Υπηρεσίες της Νοµαρχίας, αυτά ορίζονται από το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο. Τα ήδη υφιστάµενα Συµβούλια χαι Επιτροπές, των οποίων οι αρµοδιότητες ασκούνται στο εξής από τα Συµβούλια χαι τις Επιτροπές που προβλέονται από το παρόν Π.Δ. και µέχρι διορισµού των µελών αυτών, εξακολουθούν να λειτουργούν χατά τις περί τούτων κείµενες διατάξεις. ' ' Μέλος που ορίζεται σε αντικατάσταση άλλου για οποιαδήποτε αιτία, διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας, Μελος που εξάντλησε τη θητεία του, µπορεί να διορισθεί εχ νέου. . β) Στα Συµβούλια και Επιτροπές προεδρεύει ο ανώτερος χατά ΄ βαθµό δηµόσιος υπάλληλος και σε ισοβαθµία αυτός, ο οποίος ορίζε΄ ταιµετην απόφαση διορισµού των µελών του συλλάγικού οργάνου. “Όπου στη σύνθεση των κατ' ιδίαν Συλλογικών Οργάνων µετέχει δικαστικός αυτός προέρχεται από τα Πολιτικά Δικαστήρια και προε: δρεύει του Συµβουλίου ή της Επιτροπής υποχρεωτικά. Υ) Τα απόντα ή κωλυόµενα µέλη αναπληρώνουν οι οριζόµενοι µε ' την απόφαση διορισµού των µελών του συλλογικού Οργάνου ανα΄ πληρωτές τους. Μελη Συµβουλίων χαι Επιτροπών, που συνδέονται µεταξύ τους µε συγγένεια µέχρι χαι τον τέταρτο βαθµό εξ αίµατος ή αγχιστείας δεν δύνανται. να µετέχουν στην ίδια συνεδρίαση. 2)Τα θέµατα στα Συµβούλια και τις Επιτροπές εισηγούνται οι Προϊστάµενοι των οικείων Διευθύνσεων ή Τµηµάτων Εµπορίου ή οι, κατά περίπτωση, χειριστές των συζητουµένων θεµάτων, όπου ρητά αναφέρεται τούτο. Ο Πρόεδρος δύναται να ορίσει χαι µέλος του Συµβουλίου ή της Επιτροπής για ειδικώτερη µελέτη και εισήγγηση στο θέµα που είναι για συζήτηση. 3)Χρέη Γραµµατέα των Συµβουλίων ή Επιτροκών και αναπληρωτού αυτού ανατίθενται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη σε υπάλληλο των Διευθύνσεων ή Τµηµάτων Εµπορίου. 4)Τα Συµβούλια χαι οι Επιτροπές ευρίσκονται σε απαρτία, εάν ο αριθµός των παρόντων µελών είναι µεγαλύτερος από τους απόντες. Τα Τριµελή Συµβούλια χαι Επιτροπές συνεδριάζουν, όταν είναι παρόντα όλα τα µέλη τους. ' ὢ Οι Συνεδριάσεις των Συµβουλίων χαι Επιτροπών είναι µυστικές. Ο Πρόεδρος Συµβουλίου ή Επιτροπής δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις οποιοδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη την παροχή πληροφοριών ή γνωµών σχετικά µε τα συζητούµενα θέµατα. ή) Οι αποφάσεις ή γνωµοδοτήσεις των Συµβουλίων χαι Επιτροπών, οι οποίες πρέπει νε είναι ειδικά αιτιολογηµένες, λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία και χατά πλειοψηφία των παρόντων µελών, σε ισοψφηφία δε, επικρατεί η φήφος του Προέδρου. … Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνωµες, αυτοί που αχκολουθούν την ασθενεστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε µία από τις επιχρατέστερες. ο 5)Οι αποφάσεις ή γνωµοδοτήσεις των Συµβουλίων και Επιτρο. πών διατυπώνονται σε πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα µέλη και το Γραµµατέα. Στα πρακτικά αναγράφονται τα ονόµατα όλων των µελών που συµµετέχουν ή γίνεται ρητή µνεία για την απουσία ή το κώλυµα ταχτικού µέλους χαι τη αυµµετοχή του αναπληρωµατικού, καταχωρούνται δε σ' αυτά χαι οι γνώµες των:µελών που µειοφηφούν. | ή Κάθε Συµβούλιο ή Επιτροπή για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, αλληλογραφεί δια του Προέδρου της απ' ευθείας µε δηµόσια αρχή ή Υπηρεσία ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες. 6)Τα αναγκαία βιβλία που τηρούνται, µε µέριµνα του Γραµµατέα, σε χάθε Συµβούλιο ή Επιτροπή, είναι τα εξής: («) Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχοµένων χαι εξερχοµένων εγγράφων. 7)Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων. (©() Βιβλίο διεκπεραίωσης των εγγράφων που παραδίνονται µε απόδειξη, ΄ (6) Βιβλίο καταχώρησης τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών χλητεύσεων µελών. Τα τηρούµενα βιβλία αριθµούνται χαι µονογράφονται σε χάθε φύλλο από το Γραµµατέα, θεωρούνται δε από τον Πρόεδρο στο τελευταίο φύλλο τους. , . “Άρθρο 20 Τα κατ' ιδίαν Συλλογικά “Όργανα 1.Πειθαρχικά Συµβούλια Εξαγωγικού Εµπορίου που λειτουργούν στα Εµπορικά χαι Βιοµηχανικά Επιµελητήρια Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και στα Επιµελητήρια Πατρών, Ηρακλείου χαι Βόλου. 1)Σύνθεση: - Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών ή ένας Πρωτοδίκης, σαν Πρόεδρος, οριζόµενος από τον Προϊστάµενο του Πρωτοδικείου της έδρας των , Επιµελητηρίων. - Ο Προϊστάµενος της οικείας Διεύθυνσης Εµπορίου. - Ο Προϊστάµενος της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας της έδρας του Επιµελητηρίου χαι σε περίπτωση εκδικάσεως παραποµπών που αφορούν ποιότητα χαι εµφάνιση βιοµηχανικών προϊόντων, ο προϊστάµενος του οικείου παραρτήµατος του Γενικού Χηµείου του Κράτους. Χρέη Γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του οικείου Επιµελητηρίου. 2)Αρµοδιότητες: . . Στην αρµοδιότητα των Συµβουλίων υπάγεται η επιβολή κυρώσεών στους εξαγωγείς που παραβαΐνουν τις ισχύουσες διατάξεις περί εξαγωγών, µε σκοπό τη διασφάλιση της πίστης του εξαγωγικού εµπορίου της Χώρας. Πριν από τη λήφη οποιασδήποτε απόφασης, τα Συµβούλια καλούν τον ενδιαφερόµενο εξαγωγέα να υποβάλει προφορικά ή γραπτά τις εξηγήσεις του. ' 2. Αγορανοµική Επιτροπή στις Νοµαρχίες Αττικής.. 1)Σύνθεση: - Ένας Πρωτοδίκης, ως Πρόεδρος, που ορίζεται από τον Προίστάµενο του Πρωτοδικείου. Για τη. Νοµαρχία Ανατολικής και Δντικῆς Αττικής, ένας Πρωτοδίκης Αθηνών χαι Πειραιώς : αντιστοίχως. [ - Ο Προιστάµενος της οικείας Διεύθυνσης Εµπορίου. - Ο Προιστάµενος της οικείας Αγορανοµικής Υπηρεσίας. - εκπρόσωπος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου. Για τη Νοµαρχία Ανατολικής και Αυτικής Αττικής ένας εχπρόσωπος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών και Πειραιώς αντιστοίχως. - Ένας εκπρόσωπος του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου. Για τη Νοµαρχία Ανατολικής και Δυτικής Αττικής ένας εκπρόσωπος του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών χκαι Πειραιώς αντιστοίχως. Χρέη Εισηγητήν χωρίς ψήφο, εκτελεί ο χαθ' ύλην αρµόδιος Τµηµατάρχης της οικείας Διεύθυνσης Εµπορίου. Χρέη Γραµµατέα της Επιτροπής εκτελεί µόνιµος δηµόσιος υπάλληλος της οικείας Διεύθυνσης Εµπορίου, βοηθούµενος στο έργο του από έναν ακόµη δηµόσιο υπάλληλο της ιδίας Διεύθυνσης. 2)Αρµοδιότητες: ' - Η γνωµοδότηση σε θέµατα ποσοστών κέρδους για είδη βιοτικής ανάγκης, παροχών κ.λ.π. ή ανωτάτης τιµής. - Η γνωµοδότηση για το αν αποκτήθηκε υπερβολικό ή όχι χέρδος κατά την διάθεση των προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αγορανοµικού Κώδικα. - Η γνωµοδότηση για την κατάταξη των διαφόρων ειδών σε κατηγορίες (διατιµηµένα ή ελεγχόµενου κέρδους και ελεγχόµενα για υπερβολικό χέρδος). : - Η γνωµοδότηση σε θέµατα κοστολόγησης χαι επιβολής εισφοράς κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 2375 - Η γνωµοδότηση σε χάθε άλλο θέµα που παραπέµπεται ενώπιόν της σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 3.Αγορανοµική Επιτροπή στις Νοµαρχίες πλήν Νοµαρχιών Αττικής. 1)Σύνθεση: . - Ένας Πρωτοδίκης, ως Πρόεδρος. - Ο Προϊστάµενος της οικείας Διεύθυνσης ή Τµήµατος Εµπορίου. - Ο Διευθυντής ή Διοικητής της Αγορανοµικής Υπηρεσίας ή αρµόδιος αξιωµατικός αυτής, που ορίζεται από τον Διευθυντή ή Διοιχητή του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αγορανοµική Υπηρεσία ο αρµόδιος αξιωµατικός της Υπηρεσίας έδρας Νοµού που ασχολείται µε αγορανοµικά θέµατα που ορίζεται από τον Διευθυντή ή Διοικητή,. του. - εκπρόσωπος του οικείου Επιµελητηρίου. Σε περίπτωση έλλειψης Επιµελητηρίου στην Έδρα του Πρωτοδικείου, στην Επιτροπή µετέχει εκπρόσωπος του οικείου Εµπορικού ή Εµποροεπαγγελµατικού Συλλόγου. ' . ' Χρέη Εισηγητή, χωρίς ψήφο, στην Επιτροπή εκτελεί ο αρµόδιος καθ“ ύλην υπάλληλος της οικείας Υπηρεσίας Εµπορίου. Χρέη Γραµµατέα της Επιτροπής εκτελεί µόνιµος δηµόσιος υπάλΧηλος της οικείας Διεύθυνσης. ΄ 2)Αρµοδιότητες: γ - Η γνωµοδότηση σε θέµατα ποσοστών κέρδους για είδη βιοτικής ανάγχκης, παροχών κ.λ.π. ή ανωτάτης τιµής. - Η γνωµοδότηση για το αν αποκτήθηκε υπερβολικό ή όχι κέρδος κατά την διάθεση των προϊΐόντων ή την παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αγορανοµικού Κώδικα. ΄ - Η γνωµοδότηση για την κατάταξη των διαφέρων ειδών σέ΄ κατηγορίες (διατιµηµένα ή ελεγχόµενου χέρδους και ελεγχόµενα για υπερβολικό χκέρδος). . - Η γνωµοδότηση σε θέµατα χοστολόγησης και επιβολής εισφοράς κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 2375 /40. - Η γνωµοδότηση σε κάθε άλλο θέµα που παραπέµπεται ενώπιόν της σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η αποφασιστική αρµοδιότητα για την εξέταση ενστάσεων κατά αποφάσεων των Επιτροπών Κατάταξης Κέντρων και Καταστηµάτων. εν λόγω ενστάσεις πρέπει να ασκούνται µέσα σε προθεσµία 30 ηµερών από την επίδοση της απόφασης των Επιτροπών Κατάταξης Κέντρων και Καταστηµάτων. Κατά τη σχετική δε συζήτηση αυτών χαλείται και ο ενδιαφερόµενος. 4.Πρωτοβάθµια Επιτροπή Κατάταξης Κέντρων και Καταστηµάτων στις Νοµαρχίες Αττικής. 1)Σύνθεση: - Ο Προϊστάµενος του οικείου Τµήµατός της, σε χκάθε Νοµαρχία, Διεύθυνσης Εµπορίου, ως Πρόδεδρος. . - αξιωµατικός της Υποδιεύθυνσης Αγορανοµίας Αττικής ή του οικείου Αστυνοµικού Τµήµατος Αγορανοµίας, που θα ορίζεται από τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Αγορανοµίας Αττικής.. - Ένας υπάλληλος του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, (Ε0Τ). ΄ - Ένας εκπρόσωπος του οικείου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου. Για τη Νοµαρχία Ανατολικής και Δυτικής Αττικής ένας εκπρόσωπος του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών και Πειραιώς αντιστοΐχως. ΄ - Ένας εκπρόσωπος της Πανελλήγνιας Οµοσπονδίας Εργατών Επισιτισµού και υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελµάτων. Χρέη Γραµµατέα εκτελεί µόνιµός δηµόσιος υπάλληλος που υπη. ρετεί στην οικεία Διεύθυνση Εµπορίου της κάθε Νοµαρχίας. 2)Αρµοδιότητες: . Οι χατατάξεις και ανακατατάξεις σε αγορανοµικές κατηγορίες των Κέντρων χαι Καταστηµάτων που λειτουργούν µέσα στα όρια τοπικῆς αρµοδιότητας κάθε Νοµαρχίας. 5.Δευτεροβάθµια Επιτροπή Κατάταξης Κέντρων και Καταστηµάτων στις Νοµαρχίες Αττικής. . 1)Σύνθεση: ο - Ο Προϊστάµενος της οικείας Διεύθυνσης Εµπορίου, ώς Πρόεδρος. ' - Ο Διευθυντής ή Υποδιευθυντής της Υποδιεύθυνσης Αγορανοµίας Αττικής ή ανώτερος αξιωµατικός αυτής ή του οικείου Αγοράνοµικού Τµήµατος Αγορανοµίας, που θα ορίζετάι από το Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Αγορανοµίας Αττικής. - Ένας υπάλληλος του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, (Ε0Τ). - Ένας εκπρόσωπος του οικείου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής αυτού. Για τη Νοµαρχία Ανατολικής και πικής Αττικής ένας εκπρόσωπος του Επαγγελµατικόύ Επιµέελητηρίου Αθηνών και Πειραιώς αντιστοίχως. - Ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργατών Επισιτισµού και υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελµάτων. Χρέη Γραµµατέα εκτελεί µόνιµος δηµόσιος υπάλληλος, που νπηρετεί στην οικεία Διεύθυνση Εµπορίου σε χάθε Νοµαρχία. 2)Αρµοδιότητες: ο Η αποφασιστική αρµοδιότητα για την εξέταση ενστάσεων χατά αποφάσεων της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Κατατάξεων. Οι εν λόγω ενστάσεις πρέπει να ασκούνται µέσα σε προθεσµία 30 ηµερών από της επίδοσης της απόφασης των Πρωτοβαθµίων Επιτροπών. Κατά τη σχετική δε συζήτηση αυτών χαλείται και ο ενδιαφερόµενος. 6.Επιτροπή Κατάταξης Κέντρων ακι Καταστηµάτων στις Νοµαρχίες πλην Νοµαρχιών Αττικής. - ' … ' 1)Σύνθεση: - Ο Προϊστάµενος του αρµοδίου Τµήµατος της οικείας Α/νσης ή ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Εµπορίου.. . - Ένας αξιωµατικός της οικείας Αστυνοµικής Υπηρεσίας. - Ένας υπάλληλος των Περιφερειακών Διευθύνσεων και Γραφείων Τουρισµού του ΕΟΤ, όπου υπάρχει. - Ένας εκπρόσωπος του οικείου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου. Σε περίπτωση έλλειψης Επιµελητηρίου στην έδρα του Πρωτοδικείου, στην Επιτροπή µετέχει εκπρόσωπος του οικείου Εµπορικού ή Εµποροεπαγγελµατικού Συλλόγου. Χρέη Γραµµατέα εκτελεί µόνιµος δηµόσιος υπάλληλος της οικείας Διεύθυνσης.ή Τµήµατος Εµπορίου. 2)Αρµοδιότητες: - . Οι κατατάξεις χαι ανακάατατάξεις Κέντρων και Καταστηµάτων σε αγορανοµικές κατηγορίες. 7.Επιτροπή Προµηθειών στις Νοµαρχίες Αττικής. 1)Σύνθεση: . . - Ο Προϊστάµενος της οικείας Διεύθυνσης Εµπορίου, ως Πρόεδρος. ν - Ένας υπάλληλος του Χχλάδου ΠΕ µε βαθµό Α του Υπουργέίου Οικονοµικών. που υπηρετεί στην οικεία Νοµαρχία. . - Ένας χηµικός, υπάλληλος της οικείας Διεύθυνσης. Βά6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΠΡΩΤΟ) - Ο Προϊστάµενος του αρµοδίου Αγορανοµικού Τµήµατος της Δ/νσης Αγορανομίας του Υπουργείου Δτηµοσίας Τάζεως. - Ένας εκπρόσωπος, κατά περίπτωση, των Υπουργείων Εθνικής “Άµυνας και Δικαιοσύνης, προκειµένου για προµήθειες που αφορούν τους Οργανισµούς, Ιδρυµατα και λοιπκά νοµικά προσωπα δηµοσίου δικαίου που εποπτεύονται από τα Υπουργεία αυτά. Προκειµένου για προµήθειες που αφορούν τους λοιπούς Οργανισµούς, Ιδρυµατα και νοµιια προσωπα δηµοσίου δικαΐου στην Επιτροπή µετέχει, κατά περίπτωση, εκπρόσωπος της οικείας Υπηρεσίας της Νοµαρχίας που τους εποπτεύει. Χρέη Εισηγητη, χωρίς ψήφο, εκτελεί ο καθ' ύλην αρµόδιος Προϊστάµενος του οικείου Τµηματος της Δι΄ευθυνσης Εµπορίου της κάθε Νοµαρχίας, βοηθούµενος στο έργο του από τον υπάλληλο που χειρίζεται το θέµα. Χρεη Γραµµατέα, ιχτελει µόνιµος δηµόσιος υπάλληλος της οικείας Διεύθυνσης Εµπορίου. ' 8) Αρµοδιότητες: ' Η Επιτροπή γνωµοδοτεί για τα χατωτέρω θέµατα: - Την χατακύρωση αποτελεσµάτων διαγωνισµού. - Την ανάδειξη χορηγητή,. - Τη συνέχιση, επανάληψη ή µαταίωση του διαγωνισµού. - Την αποδοχή υεγγυητικών επιστολών περιορισµένης ισχύος. - Την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, ή την αποδέσµευση µέρους αυτών κατά τη διάρχκεια εκτελέσεως της συµβάσεώως. - Την του προµηθευτού εκπτώτου χαι την επιβολή σε βάρος του των προβλεποµένων από τις χείµενες διατάξεις χυρώσεων. - Την έγκριση ή µη παραλαβής εκπρόθεσµα παραδοθέντος είυς. - “Όλα τα θέµατα τα σχετικά µε ποιοτικές εκτροπές. - Την αναθεώρηση αποφάσεων επιβολής κυρώσεων. - Την τροποποιηση ή ερµηνεία όρου σύµβασης. - Την τακτοποΐηση ελλειπόντων δικαιολογητικών κατά την εχ χαθαριση των συµβασεων - Την αναπροσαρµογή τιµών βάσει συµβατικού όρου. - Την αναθεώρηση αποφάσεων σχετικά µε προσκόµιση υπολειπόµενης συμβαταής ποσότητας. .: - Τις ενστασεις - Τη χορήγηση εξουσιοδοτησεων προς τον ενδιαφερόµενο φορέα Μ ν εκτέλεση από αυτόν της προµήθειας, σε εξαιρετικές περιπτώσεις χαι µε πλήρη αιτιολόγηση. - Τη διενέργεια διαγωνισµού µε συντετµηµένη προθεσµία. Β.Επιτροπή Προµηθειών στις Νοµαρχίες πλην Νοµαρχιών Αττικής. 1)Σύνθεση; - Ο Προϊστάµενος της οαειας Διεύθυνσης ή Τµήµατος Έµπο.ρίου, ως Πρόεδρος. - Ένας υπάλληλος του κλάδου ΠΕ µε βαθµό Α΄ του Υπουργειου Οικονοµικών που υπηρετεί στην οικεία Νοµαρχία. - Ένας χηµικός, υπάλληλος της Υπηρεσίας Εµπορίου, ή σε περίπτωση ελλείφεως, άλλος χηµικός, δηµόσιος υπάλληλος. Εάν δεν υπάρχει χηµικός ένας γεωπόνος, δηµόσιος υπάλληλος. - Ο Προιστάµενος αξιωµατικός της οικείας Αγορανοµικής Άστυνοµαής Υπήρεσίας και σε έλλειψη αυτού αξιωµατικός που προτείνεται από τον οικείο Διοικητη Χωροφυλακής ή Διευθυντή Αστυνοµίας. - Ένας εκπρόσωπος της ενδιαφεροµένης για την προµηθεια Υπηρισιας, Ιδρύµατος, ή Οργανισμου, που υποδεικνύεται κάθε φορά από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας ή της Διοίκησης του Ιδρύµατος ή Οργανισµού. Χρεη εισηγητή εκτελεί, για µεν τις Διευθύνσεις Εμποριου ο Προϊσταμενος του οικείου Τµήµατος, για δε τα Τµήµατα Εµπορίου ο καθ' ύλην αρµόδιος υπαλληλος Χρεη Γραµµ.ατεα εκτελεί µόνιµος δηµόσιος υπαλληλος της οικείας Διεύθυνσης ή Τµήµατος Εµπορίου. 3)Αρµοδιότητες: Η Επιτροπή τνωμοδοτει για τα κατωτέρω θέµατα: - Την χατακύρωση αποτελεσµατων διαγωνισµού. - Την αναδιιξη χορηγητή,. η συνέχιση, επαναληφη ή µαταίωση του διαγωνισµου Την αποδοχή εγγυητικών επιστολών περιορισµένης ισχύος. - Την καταπτωση εγγυητικών επιστολών, ή την αποδέσµευση µέρους αυτών χατά. τη διάρκεια εκτελέσεως της συµβάσεως. - Την χήρυξη του προµηθευτού εκπτώτου και την επιβολή σε βάρος του των προβλεποµένων από τις κείµενες διατάξεις χυρώσεών. - Την έγκριση ή µη παραλαβής εκπρόθεσµα παραδοθέντος είους. . - “Όλα τα θέµατα τα σχετικά µε ποιοτικές εκτροπές. - Την αναθιώρηση αποφάσεων επιβολής χυρώσεων.. - Την τροποποιηση ή ερµηνεία όρου σύµβασης. - Την τακτοποΐηση ελλειπόψτων δικαιολογητικών κατά την εκκαθάριση των συμβασεων - Την αναπροσαρµογή των συµβατικών τιµών εφόσον προβλέπεται από τη σύµβαση. - Την έκδοση διατακτικών χρατικών εφοδιων - Την αναθεώρηση αποφάσεων σχετικά µε προσκόµιση υπολειπόµενης συµβαταής ποσότητας. - Τις ενστάσεις. - Τη χορήγηση ιξουσιοδοτησεων προς τον ενδιαφερόµενο φορέα για την εκτέλεση από αυτόν της προµήθειας, σε εξαιρετ…ς περιπτώσεις και µε πλήρη αιτιολόγηση,. - Τη διενέργεια διαγωνισµού µε συντετµηµένη προθεσµία. … - Για χκάθε άλλο θέµα που τυχόν δεν συµπιριλαµβανεται στις παρακάτω αρµοδιότητες και έχει σχεση µε το αντικείµενο των προµηθειών. 9.Επιτροπή Ασφαλιστικών Πρακτόρων στις Νοµαρχίες Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Λαρίσης, Αχαΐας και Ηρακλεΐου. 1)Σύνθεση: - Ο Προϊστάµενος της οικείας Διεύθυνσης Εµποριου ως Πρόεδρος. - Ένας χοινός εκπρόσωπός των αναγνωρισµένων ενώσεων ΄ ααφαλιστικών επιχειρήσεων, που ορίζεται, όπως και ο αναπληρωτής του, σε χοινή συνεδρίαση των εκπροσώπων των αντιστοίχων διοικητικών συµβουλιων ΄ - Ένας χοινός εκπρόσωπος των πρακτόρων που ορίζεται, όπως και ο αναπληρωτής του, από τα αντιπροσωπευτικά τους όργανα σε κοινή αυνεδρίαση των εκπροσώπων των αντίστοιχων διοικητικών συµβουλίων. Χρέη Γραµματέα εκτελεί μόνιμος δηµόσιος υπάλληλος που υπηρετεί στην οικεία Διεύθυνση Ε µπορίου της Νοµαρχίας. Οι Επιτροπές βοηθούνται στο έργο τους από δύο υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εµπορίου της Νοµαρχίας. β)} Αρµοδιότητες: . Η - χορήγηση άδειας ἁσκησης του επαγγέλµατος του ασφαλιστι. κού πράκτορα. Η κατά τόπον αρµοδιότητα των Επιτροπών Ασφαλιστικών Πρα-. κτόρων. - Στη Διεύθυνση 2η Εµπσριου Νομαρχιας Αθηνων λειτουρτει Επιτροπή Ασφαλι…ων Πρακτόρων της οποίας η κατά τόπον αρµοδιότητα, εκτείνεται στους Νοµούς Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοιας, Κυκλάδων, Λέσβου, Χίου, Σάµου χαι Δωδεκανήσου. - Στη Διεύθυνση 2η Εµπορίου Νοµαρχίας Θεσσαλον…ης λειτουργεί Επιτροπή Ασφαλισταων Πρακτόρων, της οποίας 'η| κατά τόπον αρµοδιότητα εκτείνεται στους Νοµούς Θεσσαλονίκης Γρεβενών, Κοζάνης, Κατορίας, Κιλκίς, Πέλλας, Φλωρίνης, Χαλχιδικης, Καβάλας, Δράµας, Σερρών, Ξάνθης), Ροδόπης και Έβρου. - Στη Διεύθυνση Εµπορίου Νοµαρχιας Λαρισης, λειτουργει ΈΕπιτροπή,…Ασφαλισταών Πρακτόρων της οποίας η κατά τοπον αρµοδιότητα εκτείνεται στους Νοµούς Φθιώτιδας, Μαγνησίας, ! Λαρίσης, Τρικάλων, Καρδίτσας, Ευρυτάνίας, Φωκίδος, Πιερίας και Ηµαθίας. - Στη Διεύθυνση Εµποριου της Νοµαρχιας Αχαιας λειτουργει Επιτροκή Ασφαλιστικων Πρακτόρων της οποίας η χατά τόπον αρ- . µοδιότητα εκτείνεται στους ψομους Κορινθίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Κεφαλληνίας, Λευχκάδας, Ζακύνθου, Κερχύρας, Αιΐωλοακαρνανιας, Ιωαννινων, Πρεβέζης, “Άρτης και Θεσπρωτίας. - Στη Διεύθυνση Εµπορίου της Νοµαρχίας Ηρακλείου λειτουργει Επιτροπή Ασφαλιστικών Πρακτόρων της οποίας η κατά τόπον αρµοδιότητα εκτείνεται στους Νοµούς Ηρακλείου, Λασιθίου, .Ρεθύµνης και Χανίων. Η λειτουργια των Επιτροπών Ασφαλιστικών Πρακτόρων προβλέπεται από την Υπουργική απάφαση ΚΑ-827/24.2.86 (Β' 130),. 10.Επιτροπη Διοικήσεως Λαϊκών Αγορών Νοµ.αρχιας Θεσσάλο' νίχης. 1)Συνθεση - Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης - 2ης Εµπορίου Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρος. - Ο Διευθυντής της Υποδ/νσης Αγορανοµίας Θεσσαλονίκης. - Ένας εκπρόσωπος του Δήµου Θεσααλονίκης και σε θέµατα Λαϊκών Αγορών εκτός του Δήµου Θεασαλονίκης µετέχει και ένας εκπρόσωπος του ενδιαφεροµένου ή της Κοινότητας. - Ένας εκπρόσωπος του. Επαγτελματικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης. - Ένας επαγγελµατίας πωλητής που προτείνεται από το Σωµατείο Παραγωγών - Επαγγελµατιών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. : - Ένας παραγωγός του ίδιου Σωµατείου µετά από πρόταση του ΄ Γεωργικού Συνεταιρισµού ή χατ' επιλογή του Νοµάρχη από τους απααχολουμένους µε τις λαϊκές αγορές ελεύθερους -παραγω- . γούς. ' Χρέη Γραµµατέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυν' σης 2ης Εµπορίου Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης. 2)Αρµοδιώτητες: Η Επιτροπή γνωµοδοτεί για τα εξής θέµατα: - Την ίδρυση Λαϊκών Αγορών, επί των προτάσεων των Δηµων και Κοινοτήτων ή των σχετικών εισηγήσεων της Διεύθυνσης Εµπο.ρίου. - Το ύψος και τους όρους της µισθώσεως των προσφορώτερων και πιο χατάλληλων, χατά προτίµηση, κοινοχρήστων χώρων, στους οποίους πρέπει να λειτουργούν οι κινητές Λαϊκές Αγορές για τη µεταφορά τους, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, για την: εξυπηρέτηση . κατά το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού αγοραστών, προς συµφέρον των παραγωγών και χαταναλωτών. - Τη χορήγγηση αδειών για τη συµµετοχή των πωλητών σ αυτές και ο προαδιορισµός του τρόπου συµµετοχής των παράαγω-. γών. - Τη σύνταξη Χωροταξικών σχεδίων για τις Λαϊκές Αγορές χαι τον καθορισµό των θέσεων αυτών που συµµετέχουν στους χώρους ' λιιτουργιας των λαϊκών αγορών βάσει οµοιοβάθµων µετρων και . κριτηρίων για τη δίκαιη χατανοµή τους. - Τον καθορισµό του αριθµού των Λαϊκών Αγορών που θα συµµετέχει χκάθε επαγγελµατίας πωλητής ή παραγωγός ώστε να διασφαλίζεται η ισοµερής και δίκαια συµµετοχή τους τόσο σε προσοδο' φόρες όσο και σε άγονες Λαϊκές Αγορές. - Τον καθηρισµό των δικκαιωµάτων συµµετοχής που καταβάλλονται από τούς επαγγελµατίες πωλητές ή παραγωγούς µε βάση τα ιριτηρια ενθαρύνσεως της συµµετοχής στις Λαϊκές Αγορες, των πα. ραγωγών της οικονοµικής αποδοτικότητας των προϊόντων που πως - λούνται και τον χώρο που ιαταλαµβανουν - Την πρόσληψη των αναγκαίων υπαλλήλων για. την οικονοµική διαχείριση των εσόδων - εξόδων των Λαϊκών Αγορών και την τή. ρηση των αναγκαΐων λογιστικών βιβλίων καθώς και των υπαλλή, λων και λοικών οργάνων για την κάλυψη των λειτουργικών ανα- ΄ ! γκών των Λαϊκών Αγορών και τις αµοιβές αυτών. - Την οργάνωση και την ευρυθμη λειτουργία των Λαϊκών Αγο. ρών καθώς χαι την αντιµετώπιση κάθε θεµ.ατος σχετικού µε τα ανωτέρω. 11.Πειθαρχικό Συµβούλιο Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονικης 1)Σύνθεση: - Ο Πραϊστάµενος της Διεύθυνσης 2ης Εµπορίου Νοµαρχίας . ΘΘεσσαλονίκης, ως Πρόεδρος. . - Ανώτερος αξιωµατικός της Υποδ/νσης Αγορανοµίας. - Ένας εκπρόσωπος του Αήµου Θεσσαλονίκης. - Ένας εκπρόσωπος των παραγωγών ή των επαγγελµατιών πωλητών του Σωµατείου Παραγωγών - Επαγγελµατιών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης ανάλογα µε την ιδιότητα -του χρινοµένου. Χρέη Γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της Διευθυνσης 2ης Εµπο. ΄ ρίου Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης. 2)Αρµοδιότητες: Η γνωµοδότηση για την υπό του Νοµαρχη Θεσσαλονικης ή υπό. του εξουσιοδοτηµένου υπ' αυτού οργάνου επιβολή πειθαρχικών χυρώσεων που προβλέπονται από τις σχετικές αποφάσεις του Νοµάρχη Θεσ/νίκης κατά των παραγωγών - επαγγελµατιών πωλητών νπαιτίων πράξεων ή παραλείφεων που συνιστούν παράβαση των χανονισµών χκαι αποφάσεων που ρυθµίζουν τα θέµατα ευταξίας και υπο.-. χρεώσεων των παραγωγών - επαγγελµατιών λαϊκών αγορών. 12.Επιτροπή Ποιοτικής Εξέτασης Δειγµάτων “Άρτου στις Νοµαρχίες Αττικής. . α) Σύνθεση; ' - Ο Προισταµενος της οικείας ΔιευΘυνσης Εµπορίου, ως Πρόδεδρος. - Ενας χηµικός της οικείας Διεύθυνσης Εµποριου ή αν δεν υπηρετεί ή κωλύεται ο Προϊστάµενος του οικείου Τμηµατος της κάθε Διεύθυνσης Εµποριου - Ένας χημικος του Γενικού Χηµειου του Κράτους. - Ένας εκπρόσωπος των αρτοποιών, οριζόµενος από το Σωµατείο τους. - Ένας εκπρόσωπος των αρτεργατών, οριζοµενος από το Σωµατείο τους. Στην επιτροπή δε µέτέχουν οι υπάλληλοι που έχουν ενεργήσει τη δειγµατοληφια και όταν εξετάζεται το δείγµα του εκπροαώπου των αρτοποιών, αυτός εξαιρείται και τον αντιχαθιστα ο νόµιµος αναπληρωτής του. 1)Αρµοδιότητες: Ο ποιοτικός ελεγχος του άρτου και συγκεκριµένα ο έλεγχος της καλής παρασκευής και του χαλού ψησίµατός του. 13.Επιτροπή Ποιοτικής Εξέτασης Δειγµάτων στις Νομαρχϊες πλην Νοµαρχιών Αττικής. 1)Σύνθεσης (1) Στις έδρες των Νοµων - Ένας χηµιχος της οικείας Διεύθυνσης ή Τµΐµατος Εµπορωυ ή εάν δεν υπηρετεί χηµικός ή χωλύεται ο Προϊστάµενος της οικείας Διεύθυνσης ή Τμηματος Έµπορίου. - Ένας χηµικός του Γενικού Χηµείου του Κράτους % εάν δεν υπάρχει. ένας πτυχιούχος Γεωπονικής ή Φυσικοµαθηµατικής Σχολής, δηµόσιος υπαλληλος - Ένας εκπρόσωπος των αρτοποιών οριζόµενος από το Σωµατείο τους. (2) Στις εδρες των Αστυνοµικών Τµηµατων (εφόσον δεν είναι δυνατή η προσκόµιση των δειγµάτων προς εξέταση στην επιτροπή της έδρας του Νοµού). - Ο Διοικητής του Αστυνοµικού Τµΐµατος ή ο αναπληρωτης του. κΑ Α - Ένας πτυχιούχος Γεωπονιής ή Φυσικοµαθηµατικης Σχολής, δηµόσιος υπαλληλος - Ένας εκπροσωπος του σικείού Σωματειου Αρτοποιων Στην ανωτέρω Επιτροπη δ µετέχουν εκείνοι που έχουν ενεργησει τη δειγματοληφιας και όταν εξετάζεται το δεΐγµα του εκπροσώπου των αρτοποιών αυτός εξαιρείται και τον αντιπαθιστα ο νόµηµος αναπληρωτής του. Β) Αρµοδιότητες: Ο ποιοτικός έλεγχος του άρτου και συγκεκριµένα ο έλεγχος της . καλής παρασκευής και του χαλού ψησίµατός του. “ 14.Πειθαρχικό Συµβούλιο Μεσιτών Αστικών Συµβάσεων στις Νοµαρχίες πλην Νοµαρχιών Αττικής. 1)Σύνθεση: - Ένας Πρωτοδίκης, ως Προεδρος - Ο Προιστάµενος της οικειας Διεύθυνσης ή Τµηματος Εμπορίου. - Ένα µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου του οικειου Έπιµελητηρίου. » 2)Αρμοδιοτητες Η άσκηση: πειθαρχαης εξουσιας στους µεσιτες Ασταων Συµβάσεώων. 15.Πρωτοβαθµια Επιτροπή για τη χρηµατοδοτηση συνενουµενων επιχειρήσεων προµηθείας και λιανικής πωλήσεως τροφίµων στις Νοµαρχίες πλην.Νοµαρχιών Ατταης 1)Σύνθεση: - Ο Προισταµενος της οικείας Διευθννσης η Τμηματος Εµπορίου. . - Ο αρµόδιος κατά περίπτωση Οικονοµικός Εφορος - Ο Προισταµενος της Τεχνκής Υπηρεσιας της οικείας Νοµαρχίας. Χρέη Γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της οικειας ΄ Διεύθυνσης ή Τµήµατος Εµπορίου. Β) Αρµοδιότητες: Ο έλεγχος και η διαπιστωση των προυποθεσεων τις οποίες απαιτεί η αριθ. 2901 /14.11.80 απόφαση τής Νοµισµατικής Επιτροπής για τη χρηµατοδότηση των συνενουµένων Επιχειρησεων Ἴροµη' θείας χαι λιανικής πώλήσεως τροφίµων. 848 ο ΄ ΕΘΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩΤΟ) 16.Πενταµελής: Επιτροπή Επιµελητηριακής Κατάταξης Εµπόρων, Βιοµηχάνων, Επαγγελµατιών χαι Βιοτεχνών στις Νοµαρχίες πλχην Νοµαρχιών Αττικής. 1)Σύνθεση: - Ένας υπάλληλος της οικείας Διεύθυνσης ή Τµήµατος Εµπορίου, ως Πρόεδρος. - Δύο (2) µέλη Διοαητικου Συµβουλίου ανά ένα από χκάθε Επιµελητήριο, όπου υπαρχει αμφισβητηση - Δύο υπάλληλοι, ένας από χάθε Επιµελητήριο, όπου υπάρχει αµφισβήτηση. Χρέη Γραµµατέα ΄ εκτελεί υπάλληλος του οικείου Επιµελητηρίου. 2)Αρµοδιότητες: Η Επιµελητηριακή κατάταξη στο οικείο Επιµελητήριο. 17.Τριµελής Επινροπή Επιµελητηριακής Κατάταξης Εµπόρων Επαγγελµατιών χαι Βιοτεχνών στο σικείο Τµΐµα του τδίου Επιµελητηρίου στις Νοµαρχίες πλην Νοµαρχιών Αττικής. . 1)Σύνθεση: - Ένας υπάλληλος της οικείας Διεύθυνσης ή Τµήµατος Εµπορίου, ως Πρόεδρος. - Δύο µέλη, ένα από χκάθε Τµήµα του Επιµελητηρίου. Χρέη Γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του οικείου Επιµελητηρίου. 2)Αρµοδιότητες: . Η Επιµελητηριακή κατάταξη στο οικείο Τµήµα του Επιµελητηρίου. ΄ 18. Εκλογική Εκιτροπή στα Επιµελητήρια πλην Νοπµαρχιών Αττικής. 1)Σύνθεσης - Ένας Πρωτοδίκης ή ελλείφει αυτού ένας Ειρηνοδίκης. ΄“Άύο υνπάλληλοι της οικείας Διεύθυνσης ή Τµήµατος Εµπορίου. Ένας υνπάλληλος του Επιµελητηρίου. - Ένα µέλος του οικείου Επιµελητηρίου. 2)Αρµοδιοτητες - Η µέριµνα και η εποπτεία διεξαγωγής των εκλογών στα Επιµελητήρια. 19.Επιτροπκή Μεταφορών Κρατικών Εφοδίων στις Νοµαρχίες πλχην Νοµαρχιών Αντικής. 1)Σύνθεση: - Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών ή Πρωτοδίκης ή Ειρηνοδίκης, ως Πρόεδρος. - Ο Προϊστάµενος της οικείας Διεύθυνσης ή Τµήµάατος Εµπορίου. - Ο αρμοδιος Λιµενάρχης όταν πρόκειται 7ια επιλιµένιο ιεντρο ή ένας οικονοµικός υπάλληλος για τα λοιπά κέντρα. 2)Αρµοδιότητες: Η εξεύρεση των καταλλήλων πλωτών και χερσαίων µεταφορικών µέσων για την έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση των χρατικών εφοδίων, αυτών που συγκεντρώνουν οι φιλανθρωπικές οργανώσεις και οι κρατικοί Οργανισµοί, των φορτίων πάνω από πέντε τόννους. Η διενέργεια µειοδοτικών διαγωνισµών, για την εξεύρεση χερσαίων µεταφορικών µέσων προώθησης στο εσωτερικό, στις περιπτώσεις που δεν µπορούν να πραγµατοπουηθούν αυτές σιδηροδροά. 20.Επιτροπή Δενγµατοληφιών, Ελλειµάτων κχαι Αλλοιωµένων εφοδίων στις Νοµαρχίες πλην Νοµαρχιών Αττικής. 1)Σύνθεστῇ η - Ο Προϊστάµενος της οικείας Διεύθυνσης ή Τµήµατος ΈΕµπο. ρίου, ως Πρόεδρος. - Ένας Κτηνίατρος δηµόσιος υπάλληλος ή στρατιωτικός και προκειµένου για ποιοτικό έλεγχο των πωλουµένων για εξαγωγή ειδών αντί του Κτηνιάτρου µετέχει γεωπόνος. - Ένας Χηµικός, υπάλληλος της οικείας Διεύθυνσης ή Τµήµατος Εµπορίου χαι σε περίπτωση έλλειψης αυτού ένας Χηµικός Δτηµόσιος υπάλληλος. - Ένας οικονοµικός υπάλληλος χκατά προτίµηση τελωνειακός. Χρέη Γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της οικείας Διεύθυνσης ή Τµήµατος Εµπορίου. 2)Αρµοδιότητες: - Ο ποιοτικός έλεγχος των αφικνουµένων εφοδίων ύστερα από µακροσκοπική εξέταση, η δειγµατοληφία αυτών και η αποστολή των δενγµάτων που λαµβάνονται στο Γενικό Χηµείο του Κράτους και χατά περίπτωση στο Κτηνιατριχ6 Μικροβιολογικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Γεωργίας, η γνωματευση για την καταλληλότητα του εφοδίου, καθώς χαι ο ποιοτιχος έλεγχος των πωλουµένων ειδών για εξατωτη - Η κρίση όλων των περιπτώσεων ελλειµάτων, αλλοιώσεων χαι άλλων διαφορών που προκύπτουν κατά την συγκέντρωση, παραλαβή, διαχείρηση, ενεποθήκευση και διακίνηση των Εφοδίων του Δηµοσίου και των Φιλανθρωπικών Οργανώσεων είτε από την αρµόδια Διεύθυνση ή Τµήµα Εµπορίου είτε από συµβασιούχους αναδόχους Οργανισµούς δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαΐου καθώς χαι ο χαθορισµός ποσοστού ανεκτής φύρας χαι ποσοστού σκόνης. Πριν από κάθε απόφαση χαλείται από την Επιτροπή ο ενδιαφερόµενος για την παροχή εξηγήσεων εγγράφως ή προφορικώς. 2]. Επιτροπές εκκαθάρισης αρχείων. 1)Σύνθεση: Τρεις υπάλληλοι εκ των οποίων ο Πρόεδρος ορίζεται µε την απόφαση διορισµού των µελών της επιτροπής. 8) Αρµοδιότητες: Η Επιτροπή αυτή αποφαΐνεται για τη διατηρηση στο διηνεχες ή για -ορισµένο χρόνο ή για την καταστροφή εγγράφων σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις. 'Άρθρο 21 Καταργούµενες Διατάξεις Το Π.Δ. 607 (Α΄ 224) καταργείται χατά το µέρος που δεν έχει ήδη καταργηθεί µε το άρθρο 71 του Π.Δ. 397 /1988 (Α' 185),. Στον Υπουργό Εµπορίου αναθέτουµε την δηµοσίευση και εχτέλεση του διατάγµατος αυτού.΄ Αθήγνα, 9 Ιουλίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι νπονγέτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣστΕνικοΝ ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ Σ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ οικοΝΟΜικΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΑΘ. ΞΑΡΧΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥ ΠΟΙΓΡΑΦΕΙΟ ] Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 Οι Υππηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ;΄. Τακ. Κώδικας: 104 32 ΤΕΙΕΧ ΄ ΄ 223211 ΥΡΕΤ 6Β λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχκών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.141 Τµύµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25,7 13 - 52.49.547 & * + * * Οδηγίες για δημοσιεύµατσ. Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 562.48.785 | Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολύ ΦΕΚ στην επαρκία µε καταβολύ της αξίας του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 ΤΨές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τεύχος µέχκρι 8 σελίδες δρκ. 30 . Από 9 σελίδες µέχρι 16 δρκ. 40 , από 17 έως 24 δρκ. 50 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώλησης κάθε φύλλου (Βσέλιδου ή µέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σός αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΆΑλληλοΗ ετύσια συνδροµήύ είναι: . βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 1)Για το Τεύχκος Α΄ Δρκ. 8.500 Δρκ. 426 2)» » » Β΄ … ' » 12.500 » 625 6)» » » -Γ' » 5.000 )΄ > » 250 7)» » » Δ Η 12000 » ΄ 600 ε)} » » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 9.500 » 475 8)» » » Ν.Π.Δ.Δ. Η 5.000 τ ο » 250 9)» » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 » ο 150 » » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. Ιδ. » 6.000 , » 300 θΘ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 … » 75 ή ν » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 25.000 » 1.250 10)Για όλα τα Τεύχη » 55.000 » 2.750 Πληροφορίες: τηλ. 52 48.320 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-07-23 Προεδρικό Διάταγμα 1990/236
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/95
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία