ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/2398

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-11-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-11-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συµπλήρωσή χαι τροποποΐηση διατάξεων του Π. Δ. 402/1988 «Ὀργανισµός Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄ 187).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο Αρθρο 5 ΄ Διαρθρωση Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Αλιευτικών Εφαρµογών και Εισροών. Αλιευτικής Παραγωγής 1.Τη Διεύθυνση Αλιευτικών Εφαρμογων και Εισροών Αλιευτικής τα εξης Τµηµατα και Γραφειο 1)Εφαρµογών. ΄ . 2)Υ λικού. 7Υ) Ιχθυοτροφών, Φαρµάκων και Αλιευτικών Εφοδίων. 3)Εξοπλισµόύ και Εγκαταστασεων Αλιειας και Υδατοκαλ. λιεργειών. . 4)Γραφείο Γραµµατείας. , τ ο . 2.Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Αλιευτιχων Εφαρμογων και Εισροών Αλιευτιχης Παραγωγής ανάγονται στα πιο χάτω θέµατα τα οποία χατανέµονται µεταξύ των Τμηµατων και Γρα-* φείου αυτής ως ακολούθως: ΄ .. α) Τµήµα Εφαρµογών αα) Η παραχολουθηση της συγχρονης τεχνολογιας και των τε- χνικών γνώσεων στην Αλιεία χαι τις Υδατοκαλλιέργειες χαι η µέ. ριµνα για τη µεταφορα τους στις Περιφερειακές Υπηρεσίες. ββ) Η, σε συνεργασία µε τις αρµοδιες Υπηρεσίες και φορεις, κατάρτιση προγραµµάτων σεµιναρίων“ εκπαίδευσης - επιµόρφωσης προσωπικού των Υπηρεσιών Αλιείας“ και αξιολογησης αυτών. ΥΥ) Ο καθορισµός των στόχων΄χαι πλαισίων Προγραµµατων Εκπαιδευσης αλιέων χαι Υδατ/των, σε: συνεργασια µε τους συναρµοδιους φορεις δδ) Η οργάνωση (σχεδιασμος, προετοιµασια, σικονοµική νπο ΙΕΕΙΕ. στήριξη) και αξιολόγηση Εχκθέσεων Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών στο Εσωτερικό και Εξωτερικό σε συνεργασία µε αρµόδιες Υπηρεσίες και Φορείς. ΄ εε) Η κατάρτιση ειδικών µελετών και η σύνταξη εκλαϊκευµένων εντύπων που αφορούν την ανάπτυξη της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών χαι η µέριµνα για την αξιοποϊησή τους. στστ) Η µέριµνα, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, για την οργάνωση συνεδρίων που έχουν σχέση µε την ανάπτυξη της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών και ο προγραµµατισµός συµµετοχής σε συνέδρια Εσωτερικού και Εξωτερικού. ζ Η µέριµνα για τη-συγκέντρωση του απαραίτητου υλικού χκαι την προώθησή του στη συνέχεια στις αρµόδιες Υπηρεσίες για την παραγωγή τηλεοκτικών και ραδιοφωνικών προγραµµάτων ή σποτ, για την χκάθε µορφής ενηµέρωση αλιέων και νδατοχκαλλιεργητών. ηή) Η κατάρτιση του προύπολογισµού της Διεύθυνσης, η κατανοµή των πιστώσεων, η παρακολούθηση και ή απορρόφηση - αυτών. 00) Η ανάλυση-των στοιχείων των αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών εκµεταλλεύσεων, η εξαγωγή συµπερασµάτων για . τη βιωσιµότητά τους χαι η υποβολή σχετικών προτάσεων. ) Η συγκέντρωση των πορισµάτων της Έρευνας και η προώθηση τους στις Περιφερειακές Υπηρεσίες. 1)Τµήµα Ιχθυογεννητικού Υ λικού. 1) Η εκτίµηση των αναγκών της χώρας σε γόνο ψαριών ή άλλων υδρόβιων οργανισµών και η µέριµνα για την κάλυψή τους σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Υπηρεσίες και Φορείς. 2) Η κατάρτιση προγραµµάτων αλιείας άγριου γόνου, κατά είδος, ποσότητα χαι περιοχή, ε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων. . Υή Η εξέταση της σκοπιµότητας και η γνωµάτευση για την Κρατικών Υχθυογεννητικών Σταθµών για συγκεκριµένο είδος υδρόβιου Οργανισµού και σε συγκεκριµένη περιοχή της χώρας. τ ο δ δδ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας του γόνου που παράγεται σε Δηµόσιους χαι Ιδιωτικούς ιχθυογεννητικούς Σταθµούς και η γενικότερη πολιτική διάθεσης της παραγωγής των χρατικών εκχκολαπτηρίων. 3) Ο, σε συνεργασία, µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες καθορισµός ΄ των όρων και προύποθέσεων εισαγωγής γόνου νδροβίων οργανισµών 4) Η µέριµνα για την κάλυφψη των ιχθυογεννητικών σταθµών σε γεννήτορες καλής ποιότητας. ' 5) Ο χκαθορισµός των όρων χαι προυποθέσεων εισαγωγής γεννητόρων υδροβίων οργανισµών, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Υπηρεσίες. ΄ ο ηή) Η εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας των Κρατικών Ιχθυογεννητικών Σταθµών. ' {) Τµήµα Φαρµάκων και Αλιευτικών Εφοδίων. 1) Η εκτίµηση των αναγκών της χώρας σε ιχθνυοτροφές και η, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και φορείς µέριµνα για την κάλυψη των αναγκών αυτών. 2) Η εξέτάση της σκοπιµότητας και η γνωµάτευση για τη δηµιουργία βιοµηχανιών ή βιοτεχνιών παραγωγής ιχθνοτροφών στη χώρα. ' Ο καθορισµός προδιαγραφών για τις χρησιµοποιούµενες ιχθυοτροφές σε µονάδες υδατοκαλλιεργειών και η λήφψη µέτρων για την τους. ' δδ5) Η µέριµνα για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των ιχθυοτροφών. - » 3) Η µέριµνα για την ανάθεση και χρηµατοδότηση προγραµµάτων Έρευνας σχετικών µε και την απόδοση των διαφόρων τύπων ιχθυοτροφών στις χκαλλιέργειες υδρόβιων οργανισµών. . 4) Η συγκέντρωση των προβλχηµάτων που προκύπτουν από τη χρήση και την ποιότητα των ιχθυοτροφών και η µεταφορά τους στις συναρµόδιες Υπηρεσίες και Ιδρύµατα Έρευνας για µελέτη και επίλυση,. ζ Η µέριµνα για την κατάρτιση προγραµµάτων έρευνας για την αλιεία ΑΒΗΤΕΜΙΑ: σε ελληνικά ύδατα. ηή) Η εκτίµηση των αναγκών των µονάδων υδατοχκάλλιεργειών σε ΑΒΤΕΜΙΑ και η µέριµνα για την κάλυψη των αναγκών αυτών. 00) Η καταγραφή των φαρµάκων που χρησιµοποιούνται στις υδατοκαλλιέργειες και η παρακολούθηση των επιπτώσεών τους στους υχθνοπληθυσµούὺς και στο υδάτινο περιβάλλον. ) Η µέριµνα για την κάλυψη των αναγκών των υδατοκαλλιεργειών σε φάρµακα. 10) Η εκτίµηση των αναγκών σε αλιευτικά εφόδια, χατά κατηγορία εφοδίου (Μηχανήµατα, πάγος, καύσιµα, λιπαντικά, ιχθυοκιβώτια, κ.λπ.), αλιευτική εκµετάλλευση και περιοχή,. 11) Η λήψη µέτρων για τη συµπίεση του κόστους των αάλιευτικών εφοδίων χαι η παροχή κάθε διευκόλυνσης στις αλιευτικές χκαι υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις για την εξασφάλιση των εφοδίων αυτών. 5) Τµήµα Εξοπλισµού και Εγκαταστάσεων Αλιείας και γδατοκαλλιεργειών. 1) Η χαταγραφή και η αξιολόγηση του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται στην αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες. . 2) Η παρακολούθηση της τεχνολογικής εξέλιξης του παραπάνω εξοπλισµού σε διεθνές επίπεδο και η µέριµνα για την µεταφορά της στη χώρα µας. ΄ ή Η µέριµνα για τη µελέτη των δεδόµένων της επιστήµης και της πρακτικής καθώς και η εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τον εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται στην αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες. 14) Η σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες στήριξη της ανάπτυξης της εγχώριας χατασκενής αλιευτικού και υδατοκαλλιεργητικού εξοπλισµού. 3) Η κατάρτιση προδιαγραφών εξοπλισµού και εγκαταστάσεων αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών. 4) Η µέριµνα για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων έρευνας που αφορούν τη βελτίωση του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών. 2)Γραφείο Γραµµατείας. Η εξυπηρέτηση της Διευθύνσης στα γενικού χαρακτήρα διοικητικά θέµατα (αλληλογραφία, δακτυλογράφηση, διεκπεραΐωση» κ.λ.π.). “Άρθρο 5 Διάρθρωση - Αρµοδιότητες . ΔΑ/νσης Γεωργικών Εφαάρµογών 1.Τη Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρµογών συγκροτούν τα εξής Τµήµατα και [Γραφείο: 1)Συντονισµού, Εφαρµογής και Αξιολόγησης Προγραµµάτων. ' . 2)Διάρθωσης και Εκσυγχρονισµού Μονάδων Παραγωγής. 7} Εξειδικευµένης Τεχνολογίας χαι Ειδικών Αραστηριοτήτων. . 3)Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Προσωπικού. 4)Αγροτικών Εχθέσεων - Αρχείων - Μουσείων - Βιβλιοθηκών 5)Ενηµέρωσης Αγροτικού Πληθυσµού. ζ Γραφείο Γραµµατείας. . ' . 2. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρµογών ανάγονται στα πιο χκάτω θέµατα, τα οποία κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων και Γραφείου αυτής ως ακολούθως: 1)Τµήµα Συντονισµού, Εφαρµογής και Αξιολόγησης Προγραµµάτων. τ ο 1) Ο συντονισµός της δράσης των περιφερειακών µονάδων για την εφαρµογή προγραµµάτων γεωργικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του αγροτικού πληθυσµού, ως και η παρακολούθηση της εφαρµογής τους. . 2) Η µέριµνα για τη Χήψη µέτρων εφαρµογής µαθητείας και πρακτικής άσκησης του γεωργικού πληθυσµού σε θέµατα του αγροτικού τοµέα.ΥΥ) Ο σε συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς, καθορισµός των στόχων εκπαίδευσης του γεωργικού πληθυσµού στα ευρύτερα πλαίσια΄της αγροτικής πολιτικής. 3) Ο χαθορισµός των πλαισίων των προγραµµάτων εκπαίδευσης του γεωργικού πληθυσµού. 4) Η ίδρυση, παρακολούθηση, καθοδήγγηση και εποπτεία της λειτουργίας των Κέντρων Γεωργικής Εκπαίδευσης. 5) Η ίδρυση, παρακολούθηση, καθοδήγηση και εποπτεία της λειτουργίας όλων των Σχολικών Ιδρυµάτων Γεωργικής Εχκπαίδευσης του αγροτικού πληθυσµού. ζ Η εποπτεία και παρακολούθηση όλων των τοπικών εξωσχολικών εκπαιδεύσεων, που οργανώνονται. για την ενηµέρωση του γεωργικού πληθυσµού. ηή) Η συνεργασία µε Διεθνείς Οργανισµούς χαι η αντιµετώπιση θεµάτων αρµοδιότητάς του στα πλαίσια των Ευρωπα'ι'κών Κοινοτήτων. θ0) Η καταρτιση προύπολογισµού της υπηρεσίας, η κατανοµή των πιστώσεων και η παρακολούθησή τους. ν 2)Τµήµα Διάρθρωσης χαι Εκσυγχρονισµού Μονάδων Παραγωγής. 1) Η ευθύνη, ο συντονισµός και η εποπτεία του Προγράµµατος Οργανώσεως και Διαχειρίσεως των Γεωργικών Εχκµεταλλεύσεών. 2) Η ευθύνη για την υλοποιηση των προγραµµάτων Προσανατολισµου στον αγροτικό χώρο και ειδικότερα ό,τι αφορα στην εφαρµογή: - Σχεδίων Αναπτυξης και Σχεδιων Βελτίωσης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις. - Του Προγράµµατος για την αναπτυξη γεωργικών εκµεταλλεύσεων που διευθύνονται από νέους αγρότες. - Του Προγραµµατος πρόωρης συνταξιοδοτησης των τών µε στόχο την εξυτιανση των αγορών για ορισµένα προιοντα, τη βελτίωση των αγροτικων δοµων κ.λ.π. Υ{) Η συµµετοχή στην χατάρτιση των υπηρεσιακών εισηγήσεων για τον καθορισµό των τακτικών και στρατηγικών στόχων που προσδιορίζονται στα πλαίσια των προγραµµάτων προσανατολισµού της προηγουµένης παραγράφου, σύµφωνα µε την απο.κτώµενη εµπειρία από την εφαρµογή τους στον ελλχηνικό αγροτικό χώρο. 3) Η προώθηση του πνεύµατος συλλογικής δράσης των αγροτών και η υποβοήθηση για την οργάνωσή τους στα πλαίσια συνεταιριστικών και άλλων σχηµάτων συνεργασίας κάθετης όργάνωσης, µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας στις µονάδες παραγωγής, καθώς και την παραγωγή αντατωνιστικων προϊόντων. 4) Ο προσδιορισμος του πεδίου παρατήρησης και του δείγµατος των γεωργιχων εκµεταλλεύσεων για την οργανωση κχαι τον εχσυγχρονισµό τους. 5) Η ανάλυση των στοιχείων των γεωργικών εχµεταλλευσεων, η εξαγωγή συµπερασµάτων για την βιωσιµότητά τους και ο προσανατολισµός τους σ' άλλες δραστηριότητες ολικά ή µερικά. ΄ ζ Η συνεργασία µε Διεθνείς Οργανισµούς και η αντιµετώπιση θεµατων αρµοδιότητάς του στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 8)Τµήµα Εξειδικευµενης Τεχνολογιας χαι Ειδικων Άραστηριοτήτων. 1) Η προωθηση των γνωσεων της εξειδιχευμενης τεχνολογίας και η εν γένει τεχνική υποβοηθηση των επιστημονων των περιφερειάκών µοναδων 2) Η µεταφορά των προβληματων, που προκύπτουν κατά την εφαρµογή των προγραµµάτων γεωργικής και πολιτιστικής ανάπτυξής του αγροτικού πληθυσµού. στις Υήηρεσίες και τα Ιδρύµατα Έρευνας για µελέτη και επιλυση Η µεταφορά των πορισµατων ' Έρευνας, της συγχρονης τεχνολογιας και των τεχνικών γνώσεων στις περιφερειακές µονάδες. 3) Η χατάρτιση ειδικών µελετών χαι η σύνταξη εκλαϊκευµένων εντύπων που αφορούν τη γεωργική ανάπτυξη και η µέριµνα για την αξιοποϊησή τους. 4) Η συμµετοχή των ειδικών επιστηµόνων σαν εκπαιδευτών σε προγράµµατα επιµόρφωσης επιστηµόνων και αγροτών, που οργανώνονται από την κεντρική Υπηρεσία ή τις περιφερειακές µονάδες αυτής. 5) Η συνεργασία µε Διεθνείς Οργανισµούς και η αντιµετώπιση θεµάτων αρµοδιότητάς του στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. . 3)Τµήµα Εκπαιδευσης και Επιµορφωσης Προσωπικου 1) Ο σε συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς, προσδιορισµός των αναγκών σε εξειδικευµένο προσωπικό και ο προγραµµατισµός των σχετ…ικών εκπαιδεύσεων-επιμορφώσεων. 2) Η σε συνεργασια µε αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς, καταρτιση προγραµµάτων εκπαϊδευσης-επιµόρφωσης προσωπικού, η µέριµνα για την-έγκριση και υλοποϊησή τους, καθώς χαι η αξιολόγηση αυτών. ΥΥ) Η µέριµνα, σε συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες χαι φορείς, για τη συµµετοχή προσωπικού σε εκπαιδεύσεις-επιµορφώσεις, που οργανώνονται από άλλα Υπουργεία ή Φορείς. 3) Η παρακολούθηση της πορείας εκπαίδευσης του προσωπικού και η μέριµνα για την αξιοποίησή του. 4) Η µέριµνα, σε συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς. για την οργάνωση συνεδριων 5) Η µέριµνα, σε συνεργασία µε αρµοδιες υπηρεσίες και φορείς, για τον προγραµµατισµό συµµετοχής και τη συµµετοχή σε συνέδρια. ζ Η µέριµνα σε συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσιες και φορείς, για αποστολη και µετάκληση εµπειρογνωμονων 6) Η µέριµνο» σε συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς, για την οργάνωση προγραµµατων εχπαιδευσης αλλοδακών σε αγροτικά θέµατα. θ0) Η µέριµνα, σε συνεργασία µε αρμοδιες υπηρεσιες χκαι φορείς. για την άσκηση Ελλήνων και ξένων σπουδαστών σε θεµατα του αγροτικού τοµέα.. ) Η µελέτη, σε συνεργασία µε αρµοδιες υπηρεσιες κάαι φορείς, οργάνωσης των περιφερειακών υπηρεσιών γεωργίας.. 7) Η περιγραφή και ανάλυση των χαθηχκόντων, ο καθορισµός των απαιτουµένων προσόντων κάθε θέσης, η επεξεργασία στοιχείων: αριθµητικής σύνθεσης και αριθµητικών µεταβολών του προσωπικού και πρόβλεψη της αριθµητικής εξέλιξης ως χαι η κατανοµή θέσεων αυτού στις περιφερειακές µονάδες του γπουργείου χαι η σε συνεργασία µε αρµόδιες περιφερειακές υπηρεσίες ΄ εκτίµηση των αναγκών σε προσωπικό κατά κλάδο, βαθµό και ειδικότητα χαι η προώθηση των αποτελεσµάτων στη Διεύθυνση Προσωπικού. 8) Η συνεργασία µε Διεθνείς Οργανισµους και η αντιµετώπιση θεµάτων αρµοδιότητάς του στα πλαίσια των Ευρωπαικων Κοινοτήτων. 4)Τµήµα Αγροτικών Εχκθέσεων - Αρχειων Μουσειων Βιβλιοθηκών 1) Η µέριµνα, σε συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες χκαι φογια τη δηµιουργία, τήρηση και εµπλουτισµό ιστορικών αρχείων εξέλιξης της αγροτικής ζωής χαι οικονοµίας. 2) Η µέριµνα, σε συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες χαι φορείς, τη δηµιουργία, συντήρηση και εµπλουτισµό αγροτικών µουσείων. ΥΥ) Η µέριµνα για τη ίδρυση, οργάνωση χαι εµπλουτισµό αγροτικών βιβλιοθηκών υπαίθρου. 3) Ο συντονισµός και η υποβοΐήθηση της οργάνωσης των πάσης φύσεως, είτε στο.εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, εκθέσεων του αγροτικού τοµέα, σε συνεργασία µε αρµόδιες .υπηρεσίες και φοείς. “ εε) Η οργανωση της προβολής των Πανελληνιων και Διεθνών Εχθέσεων από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (Τύπο, ΤΥ, Ραδιόφωνο, κλπ.), ως και µε την έκδοση εντύπου υλικού. 4) Η µέριµνα της διαδικασίας και της ανάθεσης σε τρίτους (ιδιώτες , εταιρείες, ' φορείς) της .κατασχκενής χαι οργάνωσης αγροτικών εκθέσεων (Πανελληνίου ή Διεθνούς επιπέδου, χαθώςκαι αυτών του Εξωτερικού) ζΟ Η διερευνηση της καταστασης που επιχρατει στη διεθνή χαι εσωτερική αγορά των προϊόντων του αγρότικού τοµέα, ως και η διερεύνηση των προτιµήσεων των καταναλωτών χαι η πληροφόρηση των αρµοδίων υπηρεσιών και φορέων. ηή) Η συνεργασία µε Διεθνείς Οργανισµούς και η αντιµετώπιση θεµάτων αρµοδιότητάς στα πλαίσια των Ευρωποϊκών Κοινοτήτων. 5)Τµήµα Ενηµερωσης Αγροτικού Πληθυσµού. 1) Η παραγωγή …ηλεοπτιχων, ραδιοφωνιχων προγραµµατων ή σπότ. σε συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς., για την προαγωγή του επιπέδου της επαγγελµατικής και κοινωνικής µόρφωσης του αγροτικού πληθυσµού, για την ενηµέρωσή του στους στόχους των προγραµµάτων του Υπουργείου Γεωργίας για την αγροτική ανάπτυξη και για την προαγωγή του πολιτιστι. κού και χόινωνικού επιπέδου του. 2) Η παραγωγη χινηµατογραφικων, τηλεοπτικών κλπ., ταινιών, κασσετών, φωτογραφικού και λοιπού υλικού, που είναι απαραίτητο για τις ανάγκες της ενηµέρωσης τόσο του αγροτικού πληθυσµού, όσον και του προσωπικού του Υπουργείου Γεωργίας. ΄ Η παραγωγή τηλεοπτικού ή κινηµατογραφικού υλικού καταλλήλου να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της εµπορίας ΄ και της ποιοτικής βελτίωσης των αγροτικών προϊόντων, σε συνεργασία µε αρμοδιες υπηρεσίες και φορείς. 6δ) Η έκδοση πάσης φύσεως ενηµερωτικού εντύπου υλικού, βιβλιαριων, φυλλαδίων., αφισσών. κλπ.. για την εχπαιδευση και ενηµέρωση του αγροτικού πληθυσµου, σε συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες χαι φορείς. τεε) Η έκδοση και >ωκλοφορια βιβλιων, συγγραµµατων και περιοδικών που αφορθύν. αγροτικά θέµατα για τις ανάγκες του αγροτικού πλχήθυσµού ή του επιστηµονικού προσωπικού του Υπουργειου Γεωργιας ' στστ) Η ν µέριµνα της διαδικασιας και της ανάθεσης σε τρίτους εργασιών κάι έργων για τις ανάγκες τόσον της παραγωγής ραδιοφωνικων - τηλεοπτικών εκποµπών, προγραµµάτων και ταινιών, όσον της, εκδοσ ης και κυκλοφορίας των πάσης φύσεως εχ δόσεων. * 3) Η συνεργασία µε Διεθνεις Οργανισµούς και η αντιµετώπιση . θεµατων αρµοδιότητάς του στα πλαίσια των Ευρωπαικων Κοινοτήτων. ) Γραφείο Γραµµατείας. ' . Η εξυπηρέτηση της Διευθυνσης στα γενικού χαρακτήρα διοικητικά θέµατα (αλληλογραφία, δακτυλογράφηση. διεκπεραίωση ΄ χλπ ). ΄“Άρθρο 7 , Διάρθρωση - Αρµοδιότητες Α/νσης Αγροτικής Οικιακής Οικονοµίας 1.Τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικιακής Οικονομιας συγκροτούν τα εξής Τµήµατα χαι Γραφείο: 1)Προγραµµατισµού χαι Μελετών [ 2)Οργάνωσης - Διαχείρισης των Πόρων της Οικογένειας 7} Οικογένειας - Αγωγή Υγείας: 3)Τροφών - Διατ ροφης 4)Αγροτικής Κανοικίας 5)Εξωγεωργικής Επαγγελµατικής Κατευθυνσης ζ Γραφείο Γραµµατείας. ' 2.Οι αρμοδιοτητι ς της Διεύθυνσης Αγροτικης Οιχιακης ανάγονται στα πιο κάτω θεµατα, που κατανέµονται µεταξυ των Τµηµάτων και [Γραφείου αυτής ως ακολούθως: 1)Τµήµα Προγραμµατισµου και Μελετών 1) Ο σχεδιασµος, η χαταρτιση, ο συντονισµός και η µεθοδολογία της εφαρµογης του προγράµµατος Αγροτικής Οικιακής Οικονοµίας. 2) Η σύνταξη µελετων, η συγκέντρωση και η επεξέργασία στοιχείων της εφαρµογής του Προγράµµατος Αγροτικής ΟΌικιακής Οικονοµίας χαι η αξιολόγησή του. ΥΥ) Η παρακολούθηση της πορείας εφαρµογής του Προγραμµατος Αγροτικής Οικιακής Οικονοµίας σε Νοµαρχιακο επίπεδο. 3) Η οργάνωση εκπαιδεύσεων και σεµιναρίων για την επιµόρφωση των στελεχών της Αγροτιχης>Οιχιαχης Οικονοµίας. 4) Η οργάνωση συνεδρίων στα αντικείµενα της Αγροτικής Οικιακής Οικονοµίας. 2)Η εισΐήγγηση για τη συµμµετοχη άτελεχών Αγροτικής Οικιακής Οικονοµίας σε σεµινάρια, συνέδρια, εκθέσεις και µετεχκπαιδεύσεις στο. Εσωτεριχο και το Εξωτερικό. 1) Ο συντονισµός ειδικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, µε τη συνδροµή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που αφορούν το αγροτικό νοικοκυριό. ηή) Η εκλαΐκευση γνώσεων σε συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς. … θ00) Οι εισηγήσεις για θέµατα προσωπικού (τοποθετήσεις, µεταθέσεις, αποσπάσεις, κλπ.).. ) Η χατάρτιση προύπολογισµού, η κατανοµή των εγκεκριµένων πιστώσεων και η παρακολούθηση αξιοποϊησής τους. 2) Η συνεργασία µε Διεθνείς Οργανισµούς και η αντιµετώπιση θεµάτων αρµοδιότητάς του στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 3)Τµήµα Οργάνωσης και Διαχειρισης των Πόρων της Όικογένειας. 1) Η παροχή οδηγιών για την οργάνωση χαι διαχείριση των πόρων της οικογένειας, ως και ή παρακολουθηση της πορείας του προγράµµατος αυτού (τήρηση στοιχείων εσόδων - εξόδων των γεωργικών νοικοκυριών). 2) Η ενηµέρωση και η σύνταξη υποδειγµατικών προγραµµάτων για την εκπαίδευση των µελών της αγροτικής οικογένειας σαν καταναλωτών και παραγωγών γεωργοκτηνοτροφικών προἵόντων, χαθώς και του ηµιαστικού και αστικού πληθυσµού σαν καταναλωτών στα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα. ΥΥ) Η συνεργασία µε Διεθνείς Οργανισµούς και η αντιµετώπιση θεµάτων αρµοδιότητάς του στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. . 7) Τµήµα Οικογενειας Αγωγής Υγειας 1) Η παροχή κατευθύνσεών και γνώσεων για την αναπτυξη του παιδιού όλων των ηλικιών, τον επαγγελματικο προσανατολισµό των εφήβων και την προετοιµασια τους για ένταξη στην οικογένεια και την χοινωνία. Αχόµα για τις ανθρωπινες σχέσεις, την ισότητα των δύο φύλων και το οικογενειακό δίκαιο. .ββ) Η παροχή κατευθύνσεων και γνώσεων για την πιση ειδικών περιπτώσεων ατόµων (τρίτη ηλικία, ανάπηροι κ.λ.π.). για τη συµβολή στην οργάνωση παιδικών σταθµών κ.λ.π. ΄ Η παροχή οδηγγιών για την προστασία της υγείας των µελών της αγροτικής οικογένειας, των ατόµων στο χώρο ιδιαβίωσης και εργασίας, την αντιµετώπιση προβληµάτων υγείας στις κρίσιµες φάσεις ζωής και την προληφη διάδοσης:ναρκωτικών, αλκοολισµού, κλπ. 4) Η συνεργασία µε Διεθνείς Οργανισµούς χαι ή αντιµετώπιση θεµάτων αρµοδιότητας του στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 4)Τµήµα Τροφών - Διατροφής 1) Ο προγραµµατισµός και ο σχεδιασµός διερεύνησης διατροφικών αναγκων του αγροτικου πληθυσμου και αξιοποΐηση των πορισµάτων. 2) Η παρακολουθηση και η µελετη νέων δεδοµενων διατροφής και υγείας του ανθρώπου µε τη συνεργασία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλων φορέων και η µεταβίβαση αυτών στα στελέχη Αγροτικής Οικιακής Οικονοµιας στις περιφερειακές µονάδες. . Υ{) Η παροχή οδηγγιών για την προληφη και αντιμετωπιση προβλχηµάτων διατροφής του αγροτικού πληθυσµοῦ. 3) Οιχκατευθύνσεις σωστής διατροφής των διαφόρων Ηλικιών και Οµάδων ατόµων. 4) Η παροχή οδηγιών για την οικιακή παραγωγή και α«ξιοὦΦε&εκ. 152 ποΐηση γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων µε τις µεθόδους οικιακής τεχνολογιας (Π.Χ. κατάφυξη, πονσερβοποιηση, κλπ) για την υγιεινή και οικονοµιχη διατροφη της αγροτικής οιχογενειας στοτ) Οι τρόποι εµπορίας των οικιακών παρασκευασµάτων στον τόπο διαµονής της αγροτικής οικογένειας για την αυξηση του εισοδηµατος της (οικογενειακά εστιατόρια, τοπιχες αγορές, κλπ.). 5) Η συνεργασία µε Διεθνείς Οργανισµούς και η αντιµετώπιση θεµατων αρµοδιότητάς του στα πλαίσια των Ευρωπαικων Κοινοτήτων. 5)Τµήµα Αγροτικής Κατοικίας 1) Η µελέτη και η παροχη κατευθύνσεων για το αγροτιχο νοι-. κοκυριό σαν χοινωνική µονάδα, την αγροτικη κὰατοικία σε σχέση µε την κχοινότητα, το ρόλο της γειτονιάς στη διαµόρφωση της οικιστικής µοναδας 2) Η παροχή οδηγιών για τις λειτουργιχες ανάγκες της. αγροτικής κατοικίας, την οργάνωση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και τη χρησιµοποΐηση νέας τέχνολογίας στην χατασχευη της, π.χ. δοµικά χάι µονωτικά υλικά, κλπ. 3) Η διερευνηση και η παροχή οδηγγίών για τον εχσυγχρονισµό της αγροτικής κατοικίας, τις βελτιωσεις, τον εκσυγχρονισµό, κ.λ.π. 4) Η µελέτη χαι η προσπαθεια εφαρµογής για την εξοικονόµηση ενεργειας µε τη χρήση φυσικών πηγων ενέργειας: ηλιακή, κλπ. εε) Η συνεργασία µε Διεθνείς Οργανισµούς και η αντιµετώπιση: θεµατων αρµοδιότητάς του στα πλαισια των Ευρωπαικων Κοινοτήτων. . 2)Τµημα Εξωγεωργιχης Επαγγελµατιχης Κατεύθυνσης. ' αά) Η λήψη µέτρων για την εξασφάλιση συµπληρωματιχου εισοδήµατος µε την απασχόληση των µελών της αγροτικής οικογένειας σε εξωγεωργικά επαγγέλµατα, παραδοσιακους και µη κλάδους χειροτεχνίας, ενδυµασιας, οικιαχης τεχνολογίας τροφίµων, κλπ. 1) Η παροχή κατευθύνσεων χαι γνώσεων για την οργανωσηη μιχρων χειροτεχνιών χαι βιοτεχνικών µοναδων, καθώς και την οργάνωση της διαθεσης των ειδών παραγωγης τους. Υ Η παροχή κατευθύνσεων και γνώσεων για την ανάπτυξη αγροτουρισµού µε τη συµβολή στην οργάνωση αγροτουριστικών δραστηριοτήτων (βοηθητικά χαταλύµµατα., εστιατόρια οικογενειακής µορφής. κλπ.) µέσα στο αγροτικό σπίτι ή έξω από αυτό. 2) Η διευχκόλυνση και η παροχή οδηγιών για την ενθάρρυνση και ευαισθητοποίηση των αγροτιόσών για εν΄εργό 6υµµετοχή στο συνεταιριστικό κίνηµα. οργάνωση συνεταιρισµών χειροτεχνίας βιοτεχνίας, αγροτικού τουρισµού, οικιακής, τεχνολογιας τροφίµων. κλπ., καθώς και η ενηµέρωση στις άλλες µορφές συνεταιριστικής δρασης 3) Η συνεργασία µε Διεθνείς Οργανισµους και η αντιµετώπιση .θεματων αρµοδιότητάς του στα πλαΐσια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. “ ζ Γραφείο Γραµµατείας. Η εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης στα γενικόύ χαρακτηρα διοικητικά θέµατα (αλληλογραφια, δαχτυλοτραφηση διεκπεραιωση . κλπ.). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ “Άρθρο ὢ Διάρθρωση. - Αρµοδιότητες 1. Συνιστώνται΄ ως ειδιχες αποκεντρωμενες ΄ Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας που υλοποιούν προγράµµατα της Διεύθυνσης Αλιευτικών Εφαρµογών και Εισροων Αλιευτικης Παραγωγής οι πιο χκάτω Υπηρεσίες: α) Ιχθυογεννητικός Σταθµός Δράµας, µε έδρα τη Αράµα β) Ιχβθυογεννητικός Σταθµός Πέλλας, µε έδρα την ΄Έδεσσα 7) Ιχθυογεννητικός Σταθµός Ιωαννίνων, µε έδρα το Χάνι Τε-ρόβου δ) Σταθμος Φλωρινας, µε έδρατην Πρέσπα ε) Ιχθυογεννητικός Σταθµός Πρέβεζας, µε έδρα την Πωγωνίτσα στ) Ιχθυογεννητικος Σταθµός Μεσσηνίας, µε έδρα τη Γιάλοβα Πύλου ζ Σταθµός Οστραχοκαλλιεργειας Θεσ/νίκης, µε έδρα την ευρύτερη περιοχή Νοµού Θεσσαλονίκης. . ή) Σταθµος Οστρακοκαλλιέργειας Λέσβου, µε έδρά την ευρύ- . ' τερη περιοχή Καλλονής Λέσβου. . 0) Πειραµατικό Κυπρινότροφείο - Χελοτροφειο ΄Άρτας,. µε. έδρα το Ψαθοτόπι “Άρτας. ή Εργαστήριο Αλιευτικής Τεχνολογίας και Εφαρµογων, µε έδρα τον Πειραια . 2. Οι Ιχθυογεννητικοί Σταθµοί, οι Σταθμοι Όστρακοκαλλιέργειας, το Πειραµατικό Κυπρινοτροφείο - Χελοτροφείο καθως και το Εργαστήριο Αλιευταης Τεχνολογιας που λέιτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος έχουν τις πιό κάτω αρµόδιότητες. α) Ιχθυογεννητικος Σταθµός Δράµας, µε εδρα τη Αράµα. αα) Η παραγωγη γόνου φαριων γλυκού νερού για την χαλυφη των αναγκών των προγραµµάτων εµπλουτισµού εσωτερικών . υδάτων διαφόρων περιοχών της Χώρας καθως και µοναδων καλλιέργειας. . ββ) Η διερεύνηση εισαγωγης νέων ειδων οιχονοµιχης σήµασίας υδροβίων οργανισµών µε σκοπό τον εμπλουτισµο εσωώτερικών νδάτων χαι µονάδων χαλλιεργειας τους.:. ΥΟ Η δοκιµαστιχη εφαρµογη νέων µεθοδων καλλιεργειας φαριών γλυκού νερού µε σκοπό τη µείωση κόστους παραγίωγής χαι η εκτέλεση αποδεικτικών προγραµµάτων ε θέµατα φυσιολογιας, οιπολογιας, διατροφής και παθολογιας των φαριών αυτων δδ) Η µέριµνα για την παροχή οδηγιών κατασχευη και λειτουργία αποδεικτικών µονάδιων υδατοκαλλιεργειων εε) Η πρακτική άσκηση προσωπικού χαι καλλιεργητων δε θεµατα καλλιέργειας ψαριών γλυκού νερού. .. - . ) Ιχθυοτεννητιχος Σταθµός Πέλλας.΄ , > ΄ Η άσκηση των αρµοδιοτήτων του Ιχθυογεννητικου Σταθµου Αράµας. . ) Ιχθυογεννητικος Σταθµός Ιωαννζνέων;. ΄ Η άσχκηση των αρµοδιοτήτων του Ιχθυογεννητικου Σταθµου Δράµας. δ) Ιχθνογεννητικός Σταθµός Φλώρινας. . . αα) Η αναλυση και µελέτη των βιολογικών κάι οικολογικων παραμετρων της λίµνης Μικρής Πρέσπας καίι η εισήγΐση λήψης ν για την ορθολογική διαχειριση των ιχθυοαποθεµατων της λίµνης. ΄ ββ) Η παραγωγη γόνου κυπρινων και άλλων ειδών φαριων γλυκού νερού για την χαλυφη των αναγλκών των προγραµµάτων εµπλουτισμου εσωτερικών υδατων, καθως και µονάδων καλλιερ- . γειάς τους. ΥΥ) Η εφαρµογή αποδεικτικών µοναδων καλλιεργειας κυπρι- . νων και άλλων υδροβίων οργανισµών γλυκού νερού, και η µεριµνα για την προωθηση των πιο χατάλληλων. δδ) Η τεχνική κατάρτιση και άσκηση προσωπικού και κυπρινοκαλλιεργητών. ε) Ιχθυογεννητιχος Σταθµος Πρέβεξας. αα) Η παραγωγη γόνου θαλασσινών ειδών φαριών και γαριδων οικονοµικής σηµασίας και για την κάλυφη των. αναγχων σε γόνο,. µονάδων πάχυνσης των παραπάνω ειδών. ββ) Εργαστηριακή αξιολογηση των μεταβολων των φυσικων παραµέτρων του οικοσυστήµατος της ευρυτερης περιοχης του Αµβρακικού Κόλπου. . ΥΥ) Έρευνα στη βελτιωση του τοµέα της ιχθυογεννητικης και ιχθυοδιαιτητιχης καθώς επίσης και στις δυνατοτητες αναπαραγωγής νέων ειδών ψαριών µεγάλης εµπορικής σηµασίας. δδ) Εκπαίδευση των Ιχθυολόγων του Υπουργείου Γεωργίας στις εξελίξεις της τεχνολογιας των θαλασσοκαλλιεργειών. στ) Ιχθυογεννητικός Σταθµός Μεσσηνίας. αα) Η παραγωγή γόνου θαλασσινών ειδών ψαριών οικονοµι-κής σηµασίας για την κάλυψη των αναγχκών σε γόνο, µονάδων πάχυνσης των παραπάνω ειδών. ββ) Η έρευνα στη βελτιωση του τοµέα της ιχθυογεννητικής και ιχθυοδιαιτητικής καθώς επίσης και στις δυνατότητες αναπαραγωγής νέων ειδών φαριών µεγάλης εµπορικής σηµασίας. ΥΥ) Η τεχνική υποστήριξη στη διαχείριση της µονάδας υδατοκαλλιέργειας (πλωτοί κλωβοί - ιχθυοσυληπτικές εγκαταστάσεις) που λειτουργεί στη λιµνοθάλασσα Γιάλοβας. ζ) Σπαθµός Οστραχοκαλλιέργειας Θεσσαλονίκης. αα) Η παραγωγή και συλλογή γόνου στρειδιών, µυδιών και άλλων οστρακοειδων και η εφαρµογή µεθόδων καλλιέργειας. Η εκτιµηση και ορθολογική διαχείριση των αποθεµάτων οστρακοειδών. 7Υ Η πρακτική ασχηση οστραχοκαλλιεργητων σε µεθόδους και τεχνικές αναπαραγω γής. συλλογής και καλλιέργειας οστρακοειδών. η) Σπαθµός Οστρακο>ιαλλιεργειας Καλλονης Λέσβου. αα) Η παραγωγή και συλλογή γόνου χτενιών, στρειδιων και άλλων οστραχοειδων ββ) Η εκτίµηση και ορθολογικη διαχείριση των αποθεµάτων οστρακοειδών. Υ{) Η πρακτική άσκηση οστρακοκαλλιεργητών σε µεθόδους και τεχνικές αναπαραγωγής, συλλογής και χαλλιέργειας οστρακοειδών. θ) Πειραµατικό Κυπρινοτροφείο - Χελοτροφείο ΄“Άρτας. αα) Η παραγωγή γόνου κυπρίνων και άλλων ειδών φαριών γλυχού νερού χκαι συλλογή γόνου χελιών για την κάλυφη των αναγκων του Ιχθυοτροφειου και των προγραµµάτων εµπλουτισµού εσωτεριχων υδάτων, καθώς χαι µονάδων χαλλιεργειας των παραπάνω. ββ) Η εφαρµογή αποδεικτικών µοναδων καλλιέργειας κυπρίνων. χελιών και άλλων υδρόβιων οργανισµών γλυκού νεροῦ και η µέριµνα για την προωθηση των πιο χατάλληλων. Η τεχνική κατάρτιση χαι άσχκηση προσωπιχου, κυπρινοκαλλιεργητών και χελοκαλλιεργητών. ) Εργαστήριο Αλιευτικής Τεχνολογίας και Εφαρµογών. αα) Η µελέτη της κατασκευής, χρήσης και απόδοσης των αλιευτικών µεθόδων µέσων και εργαλείων που χρησιµοποιούνται στη χώρα και προτάσεις για τη βελτίωσή τους. ββ) Η µελέτη νέων µεθόδων αλιείας και εξέταση των ὕδυνατοτήτων εφαρµογής τους στη χώρας µας. γ Ο χαθορισµός χαι περιγραφή των ιχθυοαποθεµάτων των εµπορικής σηµασίας ειδών των ελληνικών θαλασσών. δδ) Η µελέτη της δυναµικής των ιχθυοαποθεµάτων χαι η εφαρµογή σχετικών µαθηµατικών µοντέλων. εε) Οι προτάσεις για την ορθολογική διαχείριση των ιχθυοαποθεµάτων. στατ) Η λειτουργία, Μουσείου υδροβιας Χλωρίδας χαι Πανίδας, Μουσείου µοντέλων αλιευτικών µεσων και εργαλείων και η λειτουργία βιβλιοθήκης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ “Αρθρο 9 Σύσταση - Διάρθρωση - Αρµοδιότητες Εποπτειών Αλιειας 1 Περα από τις συσταθείσες µε το άρθρο 108 του Π.Δ. 433/ 1977 «περί Οργανισµού του Υπουργείου Γεωργίας» (Α 133) και το άρθρο 14 του Π.Δ. 915/198] «περί συστάσεωξ“και αναδιοργανώσεως υπηρεσιών τινων του Υπουργείου Γεωργίας» (Α 232) Εποπτείες Αλιείας συνιστώνται και οι ακόλουθες: … α) Εποπτεία Αλιείας Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής µε έδρα την Αγία Παρασκευή,. β) Εποπτεία Αλιείας Νοµαρχίας Δυτικής Αττικής µε έδρα το Αιγάλεω. 2. Οι αρµοδιότητες των πιο πάνω Εποπτειών Αλιείας είναι οι ίδιες µε αυτές που περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Π.Δ. 915/1981. 3. Η περιοχή δικαιοδοσίας, τόσο των συνιστωµένων µε το παρόν Π. Α/γµα. όσον χαι των ήδη συσταθεισών µε τα Π.Δ. 4393/ 1977 και 915/198], Εποπτειών Αλιείας συµπίπτει µε τηνπερι= φέρεια του Νοµού όπου έχουν την έδρα τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΄ΆΑρθρο 10 Προϊστάµενοι Υπηρεσιών 1. Των Α/νσεων;: α) Μεταποΐησης και Αγορών Γεωργίκων Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης και των Τµηµάτων αυτής, β) Τυποποΐησης και Ποιοτικού Ελέγχου Γεωργιχων Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης και των Τµηµάτων αυτής και γ) Γεωργικών Εφαρµογών χαι των Τµηµάτων αυτής: πρόΐστανται του Κλάδου ΠΕ] Γεωπονικού. 2. Της Δ/νσης Γεωλογίας - Υδρολογίας και των Τµηµάτων αυτής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕΥ Γεωλόγων. Του Εργαστηρίου Εδαφούδρολογίας και Γεωλογίας προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ6 Χηµικών. 3. Της Α/νσης Αλιευτικών Εφαρµογών και Εισροών Αλιευτιχής Παραγωγής και των Τµηµάτων αυτής των Γχθυογεννητικών Σταθµων, των Σταθµών Οστρακοκαλλιέργειας, του Πειραµατικού Κυπρινοτροφείου - Χελοτροφείου, του Εργαστηρίου Αλιευτικής Τεχνολογιας και Εφαρµογών και των Εποπτειών Αλιείας πρόΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕΑ Εχθυολόγων. 4. Της Δ/νσης Αγροτιχης Οικιαχης Οικονοµίας χαι των Τµηµάτων αυτής πρόΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕΞ& Αγροτικής Οικιακής Οικονοµίας. 5. Των Γραφείων Γραµµατείας των ανωτέρω Α/νσεων προιστανται υπάλληλοι των Κλάδων ΤΕ6 Διοικητικού - Λογιστιχου ή ΑΕΔ Διοικητικού Λογιστικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ λ ΄“Άρθρο 11 Τροποποΐηση - Συµπληρώση του Π.Δ. 235 /1900 1. Στην περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 235/ 1990 «Συµπλήρωση χαι τροποποΐηση διατάξεων του Π. Δ/τος 402/1988 «Οργανισµός Υπουργείου Γεωργίας (Α 187) (Α 91} ο τίτλος «Τµήµα Μητρώου - Αρχείου Προσωπικού και Μηχανογράφησης Ανθρώπινου Δυναµικού» αντικαθίσταται µε τον τίτλο «Τμημα Μηχανογραφησης Ανθρώπινου Δυναµικού χαι Αρχείου». 2. Στις αρµοδιοτητες του Τµηµατος Δασικού Προσωπικού, όπως αυτές περιγράφονται στην περίπτ. β. της παρ. 1 του άρθρου 2, υπάγεται και ο χειρισµός όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του Κλάδου Δασοφυλάκων (προσωρινός). 3. Η περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ὢς εξής: «ζ) Τµήµα Μηχανογράφησης Ανθρώπινου Δυναµικού και Αρχείου: αα) Η συγκέντρωση χαι παρακολούθηση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των στοιχείων που έχουν σχέση µε την ανάπτυξη και εφαρµογή του συστήµατος πληροφορικής που εφαρµόζεται για τον χειρισµό όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης όλων των κλάδων του µόνιµου προσωπιχού του Γεωργίας µέσω Η/Υ και τερµατικών. ββ) Η οργανωση, τήρηση και ενηµέρωση του Αρχείου όλων των κλάδων του µόνιµου προσωπικού του Υπουργείου Γεωργίας που υπηρετεί ή έχει συνταξιοδοτηθεί». 4. Στη περίπτωση 7 της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 235/ 1990 ο τίτλος «Γραφείο Μητρώου - Αρχείου Προσωπιέού µε. σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου» αντικαθίσταται µε τον τίτλό «Γραφείο Αρχείου Προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Διχκαΐου». 5. Η περίπτωση α της παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: . ««) Το τµήµα Μηχανογράφησης Ανθρώπινου Αυναµικού και Αρχειου όπου προισταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕΟ Διοικητικού και σε έλλειψη αυτού υπάλληλοι των Κλάδων ΤΕΟ Πληροφορικής η Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕΙ2. Προσωπικού Η/Υ ή ΔΕΑ Διοικητικού - Λογιστικού». 6. Στην παρ. 3 του ἁρθρου 4 προΐσταται περίπτωση γ7. το χείµενο της οποίας έχει ως εξής: «{) Τα Τµηµατα Γραµµατειαχης Εξυπηρέτησης καί Διοικήητικής Μεριµνας όπου πρόΐστανται υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕΟ Διοικητικού ή ΤΕό Διοικητιχου Λογιστικού ή ΔΕΑ Διοικητικού - Λογιστικού». 7. Η παρ. 5 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Των Γραφείων των πιο πάνω Διευθύνσεων προΐστανται υπάλληλοι των Κλάδων ΤΕό Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕΑ Διοικητικού - Λογιστικού».. “Άρθρο 12 Τροποποΐηση του Π.Δ. 4Ο2/ 1988 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής: «]. Συνιστώνται Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου τα οποία υλοποιούν προγράµµατα των Δ/ νσεων Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και Τυποποΐησης και Ποιοτικού Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας. και είναι τα εξής:». . ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ “Άρθρο 13 Από την έναρξη ισχύς του παρόντος Π. Δ/τος καταργούνται: ' 1. Οι χατωτέρω διατάξεις του Π.Δ. 402 /1988: α) Οιπεριπτώσεις ζχαι η των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9: β) Οι υποπεριπτώσεις ιστιστ έως και κακα της περιπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 9.. . ) Η μποπεριπτωση δδ των περιπτώσεων δ και ε της παρ. 2 του άρθρου Ο9. δ) 'Όλες οι διατάξεις των περιπτώσεων α έως στ της παρ, 2 του άρθρου Ο που αναφεροντάι στα επεξεργασµένα. οπωροκηπευτικά, τους ξηρούς καρπους και τα αποξηραµένα προϊόντα. ε) Οι περιπτωσεις γ. ε στ χάι θ των παρ 1 και 2 του άρθρου στ) Η περίπτωση δ των παρ. 1 και 2 του άρθρου 25. 2. Οιπαρ. 3, 5 και ό του άρθρου 14 και το άρθρο 15 του Π.Δ. 915/198] (Α 232). 3. Κάθε γενικη η ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του παροντος ή διαφορετικά ρυθμιζουσα τα θέµατα που διέπονται από αυτό.Στον Υπουργο Γεωργίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διαταγµατος Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ * ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΞΕΡΝΗΣΗΣ ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ νωνπ. οικοΝονικου Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ .ΠΡΟΕΔΡ|ΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 399 Οργανισµός Κεφαλαίου Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς Πειραιώς (ΚΑΦ Ξ. Πειραιώς). Έχοντας υπόφη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 του ν. 1558/ 1985 «Κυβέρνηση χαι Κυβερνητικά. “Όργανα» (Α΄' 137). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 1320/83 «Πρόσληφψη στο Δηµόσιο Τοµέα κ.λπ.» (Α΄ 6). 3. Τις διατάξεις του ν. 1586/1986 «Βαθµολογική διάρθρωση των θέσεων του δηµοσίου, νοµικών προσώπων-δηµοσίου δικαίου και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοξδιουεήσεως και ιδίως εκείνες του. άρθρου Ο παρ. 10 αυτού» (Α΄ 37). 4. Την αριθµ. Υ. 1140/1051173/1390/0001/10 7. 199Ο (ΦΕΚ 42Ο τ.Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού χαι. του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στον Υφυπουργό Οικονοµικών». . 5. Την αριθµ. 475/9Ο του. Συµβουλιου της Επικρατείας, µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνησης και Εργασίας και του Υφυπουργού Οιχονομικων, αποφασίζουµε: ' 'Άρθρο 1 ΄΄ Διάρθρωση υπηρεσιών - Αρµοδιότητες Α. Οι υπηρεσίες του χεφαλαΐου Αποζημιωσης Φορτ/των Ξηράς Πειραιώς (ΚΑΦ..Π) συγκροτουνται σε ένα (1) τµήµα που αποτελείται από τα εξής γραφεία: 1. Γραφείο Διοίκησης 2. Γραφείο Χορήγησης παροχών 3. Γραφείο: Λογιστηρίου 4. Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων Β. Οι αρµοδιοτητες του παραπάνω τµήµατος καθοριζονται κατά γραφείο ως εξής: τ ΄ 1. Γραφειο Διοίκησης * , α) Η µέριµνα για το χειρισµό όλων των θεματων της Γραµµατείας, όπως η διακίνηση της. αλληλογραφίας, η δακτυλογράφηση. η αναπαραγωγή εγγράφων χαι εντύπων-η επικύρωση αυτών από τον προϊστάµενο ή τον νόµιµο αναπληρωτή του. β) Η µέριµνα για την έκδοση των επαγγελµατικών βιβλιαρίων προσωρινών σηµειωµάτων εργασίας των φορτ/τών που εισέρχονται στο επάγγελµα, η ΄ καταχώρησή τους στα Μητρώα Φορτ/τών και η συνεχής ενηµέρωση των µητρώων µε τις µεταβολές που σηµειώνονται χκάθε φορά (Εγγραφές - Διαγραφές). Ο Η µέριµνα του χειρισµού όλων των θεµάτων της Υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. δ) Η µέριµνα για την τήρηση χαι διασφαλιση του αρχειου, τη συντήρηση και τον καθαρισµό των γραφείων και µηχανηµάτων που ανηκουν στο ΚΑΦΞΠ. ε) Η µεριμνα για την προµήθεια υλικών για τις ανάγκες του ΚΑΦΞΠ. στ) Η µέριµνα για την έγχκαιρη εξυπηρετηση των αιτηµάτωντων φορτ/τών χαι άλλων πολιτών γιατα θέµατα που τους αφορούν. 2. Γραφείο χορηγησης παροχων 9 … α) Η µέριµνα για τη σύνταξη εισηγητικής έχκθεσης προς την Δ.Ε. του ΚΑΦΞΠ, αναφορικά µε τη χορήγηση εφάπαξ αποζηµίωσης σε δικαιούχους φορτ/τές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Παροχών του ΚΑΦΞΠ. β) Η µέριµνα για την άµεση προώθηση των προβλεποµένων ενεργειών για τη χορήγηση ή µη της εφάπαξ αποζηµιωσης στους ενδιαφεροµενους φορτ/τές (καταβολή χαρτοσΐµου, έκδοση κχαι έγκριση από τον αρµόδιο Παρεδρο του εντάλµατος πληρωµης, εχδοση επιταγής πχηρωµής, ενηµέρωση των µητρώων των εν ενεργεία και συνταξιούχων φορτ/τών χ.λπ.). Υ) Η µέριµνα για την εκδοση των ετησίων εγκριτικών αποφάσεών αποδέσµέυσης ποσού για τη χορήγηση ατοµικών και οµαδικών δανείων στους δικαιούχους. δ) Η µέριµνα για τη βάση των διατιθεµένων στοιχείων του ενδιαφερομένου και των προβλεποµένων από τονΚανονισµό Παροχών διατάξεων, σύνταξη εισηγητικής εκθεσης προς τη Δ.Ε. του ΚΑΦΞΠ για τη λήψη της σχετικής απόφασης χορήγησης ή µη του αιτουµένου δανείου: ε) Η µέριµνα για την άµεση διέκπεραίωση των προβλεποµένων ενεργειών για την έ>:δοση από τον αρμόδιο Νοµάρχη Αττικης της σχετικής εγκριτικής ή µη απόφασης χορΐγγησης του αιτουµένου δανείου και η εκτελεση των παραπέρα ενεργειων για την καταβολή είσπραξης χαρτόσΐµου, έκδοση και έγχκριση από τον αρµόδιο Πάρεδρο του εντάλµατος πληρωµής, έκδοση επιταγής πληρωµήςς ενηµέρώση λογιστικων βιβλίων κ.λπ. στ) Η µέριµνα για τη συγκέντρωση από τις υπόχρεες επαγγελµατικές οργανώσεις φορτ/τών µήνιαΐων χκαταστάσεων παρουσίας των φορτ/τών χαι η συνεχώς χατά µήγνα συγκέντρωση και καταγραφη όλων των εργασίµων ηµερών του καθ' ενός φορτ/τή κατά κατηγορία, για την. εξευρεση του χρόνου εργασίας τους χαι του µέσου ηµεροµιαθζόν σὲ συνδυάσµδ µε το τέλος των κατα θέσεων και των διαθεσίµων των Λογαριασμων κάθε χατητοριας &. Γραφείο Λογιστηρίου. ΄ α) Η µέριµνα για τη διαµόρφωση των τιµολογιων των φορτ/ κχών εργασιών των διαφόρων κατηγοριών συµφωνα µε τις υπουργικές αποφάσεις περί των αναπροσαρµογών που ισχύουν κάθε φορά. β) Η µέριµνα για την έγκαιρη και κανονική καταβολή από τις διαφορες Κατηγορίες Φορτ/ τών των υπέρ του ΚΑΦ και των λοιπώ λογαριασµων, πόρων και εισφορών και η καταχώρησή τους στα αντίστοιχα λογισνικά βιβλία. Η µέριµνα για τη σύνταξη του ετήσιου Προυπολογισµου ΚΑΦΞΠ και η περαικέρω προώθησή του για έγχκριση, από την Δ.Ε. του ΚΑΦΞΠ κολ τον «ρµόδιο Νοµάρχη Αττικής. ΄ δ) Η τηρηση των λογιστικων βιβλίων του ΚΑΦΞΠ σύµφωνα µε τις σχετικες διατάξεις περί Δηµόσιου Λογιστικού χαι του Κανονισµού Διοίκησης και Παροχών του ΚΑΦΞΠ (εγγραφή εσόδων και δαπανών µε βάση τα προβλεπόµενα παραστατικά στοιχεία). ε) Η παραχολουθηση της καταβολης των τοχκοχρεωλυτικών δόσεων των χορηγουµένων ατοµικών και οµαδικών δανειων φορτ/τών. στ) Η µισθοδοσια του προσωπικού και η απόδοση των υπερ των τρίτων εισφορών. ζ Η σύνταξή του ετήσιου Ισολογισµου και Απολογισµου του ΚΑΦΞΠ και η προώθησή του για έγχριση. η) Η παροχή οιχονοµικων στοιχείων για τη σύνταξη των προβλεποµενων εισηγήσεων τη Δ.Ε. του ΚΑΦΞΠ, αναφορικά. µε τη χορήγηση των εφάπαξ αποζηµιώσεων των φορτ/τών. των ' ατοµιχων και οµαδικών δανείων, την τοπόθετηση των Κατηγοριών σε κλάσεις και την αναπροσαρμογη των εφάπαξ αποζημιωσεων. . 4. Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων Ή µέριµνα για την παροχή νοµικών συµβουλών και γνωµοδοτήσεων πάνω σε θεµατα του ΚΑΦΞΠ χαι η δικαστική και εξώδιχη παράσταση ενώπιον των πολιτικών, Διοικητικών και Ποινικών Δικαστηρίων.. “Άρθρο 2 Οι θέσεις του προσωπικού διακρίνονται ως εξής: Μόνιµο προσωπικό; ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός αα) Δύο (2) θέσεις . | ββ) Μία (1) θέση προσωρινή, καταργυύµενη' µε την καθ' οιονδήποτε τρόπο, αποχώρηση του ενός από τους τρεις δ/κούς υπαλ>ληλους. ΄ Κλάδος ΥΕ Επιµελητών Μία (1) θέση Προσωπικό µε έµµισθη εντολή Μία (1) θέση Δικηγόρου, τουλάχιστον παρά Πρωτοδίκαις, µε έµµισθη εντολή, που θα αµείβεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων ή µε ανάληψη υποθέσεων χατά περίπτωση µε απόφαση κάθε φορά της ΔΕ του ΚΑΦΣΞΠ.. “Άρθρο 3 Προϊστάµενος Του τµήµατος του ΚΑΦ Σ ...ηρας Πειραια προισταται υπαλληλος του ΚΑΦΞΠ ή αποσπασµένος σ' αυτό υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ο οποίος εισηγείται στη ΔΕ του ΚΑΦ επί όλων των θεµάτων της αρµοδιότητας του ΚΑΦ και φροντίζει γενικά για την εύρυθµη λειτουργία του για την εκτέλεση των αποφάσεων της ΔΕ του ΚΑΦΞΠ. Άρθρο 4 Κατάταξη του προσωπικού που υπηρετεί σε θεσεις κατά τη δηµοσίευση του παρόντος. . Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος το προσωπικό που υπηρετεί στο ΚΑΦΣΞΠ τάσσεται στις προβλεπόµενες οργανικές θέσεις αντίστοιχης Κατηγορίας και Κλάδου. “Άρθρο 5 Τελικές διατάξεις Η πλήρωση των'δημιουργημέγων χενών θέσεων µονίµου προσωπικού θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες για τους διορισµούς διαταξεις ΝΠΔΔ χαι µε την προύῦπόθεση ότι θα υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις στον εκάστοτε προυπολογισµό του ΚΑΦ ΣΞηράς Πειραιά. Στον Υπουργο Εργασίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παροντος διατάγµατος. Αθήνα, 24 Νοεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥΠΟΥΡΓΟι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ . ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ ΕΡΓΑΣΙΑΣ . ΑΡΙΣΤ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ Ο γφγπονΡτΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ
  • Η µελέτη και ο προγραµµατισµός της χωροταξικής κατανοµής των αναγκαιούντων συσχκεναστηρίων. ) Η τήρηση στοιχείων για τον αριθµό, τη δυναµικότητα και τη χωροταξική κατανόοµή των συσκευαστηρίων. ιαια) Η µελέτη και χατάρτιση των τεχνολογικών προδιαγραφών των προς ίδρυση συσκεναστηρίων. ' ιβιβ) Ο τεχνολογικός έλεγχος των λειτουργούντων συσχκευαστηρίων ώστε να διασφαλίζεται η σωστή εφαρµογή των κανόνων τυποποίησης. ε) Τµήµα Συντήρησης και Μεταφοράς Γεωργιχων Προιοντων. αα) Η µελέτη χαι ο προγραµµατισμος της χωροταξικης κατανοµής των φυχτικων εγκαταστάσεων των ψυγείων συντήρησης χατεφυγμενων προϊόντων των βιοµηχανιων κατάφυξης γεωργικών προϊόντων (σηράγγων κατάφυξης). ββ) Η µελέτη των προβηµάτων µεταφοράς των φθαρτών γεωργικών προϊόντων µε ψυκτικά ή µη µεταφορικά µέσα και ο καθορισµός των χανόνων λειτουργίας αυτών. ΥΥ) Η µελέτη, ο καθορισµός χαι ο έλεγχος για την εφαρµογή των τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας των ψυχκτικών εγκαταστάσεων, για την πάραγωγη, συντήρηση, µεταφθρά και πώληση των χατεφυγµενων προϊόντων. δδ) Η παροχή οδηγιών για τον. ελεγχο της ποιοτικής χατάστασης των δια του φυχους συντηρουμενων ευπαθών προϊόντων. εε) Η τήρηση στοιχείων επί της πληρότητας (συντελεστής αξιοποΐησης) φυγειων συσκευαστηρίων και της διακίνησης των ευπαθών γεωργικών προϊόντων στα φυγεία. στ) Γραφείο Γραµµατείας: ' Η εξυπηρέτηση της Α/νσης στα γενικού χαρακτήρα διοικητικά θέµατα (αλληλογραφία, δακτυλογράφηση, διεκπεραίωση κ.λπ.). “Άρθρο 4 Διάρθρωση - Αρµοδιότητες. Διεύθυνσης Γεωλογίας - Υδρολογίας
  • Τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθρου 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα» (Α΄ 137} και της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 1586/1 986 «Βαθµολογική διάρθρωσητων θέσεων του΄ Δηµοσίου, Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου χκαι των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης χαι άλλες διατάξεις» (Α΄ 37).
  • Την Υ1140/1051173/1390/0001/10.7.90 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στον Υφυπουργό Οικονοµικών» (Β΄' 420),. ' .
  • Την 596/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γεωργίας χαι του Υφυπουργό Οικονοµικών, αποφασίζουµε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΣΥΣΤΑΣΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ | “Άρθρο 1 Σύσταση Υπηρεσιών Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας συνιστώνται οι πιο κάτω Διευθένσεις: α) Διεύθυνση Μεταποΐησης και Αγορών [Γεωργικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης. ' β) Διεύθυνση Τυποποΐησης χαι Ποιοτικού Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης. Διεύθυνση Γεωλογίας - Υδρολογίας.
  • Διεύθυνση Αλιευτικών Εφαρµογών και Εισροών Αλιευτικής Παραγωγής. “ ε) Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρµογών. στ) Διεύθυνση Αγροτικής Οικιακής Οικονοµίας. ΄“Άρθρο 2 Διάρθρωση - Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Μετάποΐησης και Αγορών Γεωργικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/Υ1140/1051173/1390/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/Υ1140_1051173_1390_0001 1990
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 2001/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1586 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία