ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/240

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-07-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-07-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-07-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/240

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
(&) Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ειδικού Τοµέα Επικουρικής Ασφαλισης Μισθωτών που λειτουργεί στο ΙΚΑ (ΚΑ--ΕΤΕΑΜ) του τακτικού προσωπικού όλων των χλάδων του Οργανισµού Σχολαων Κτιρίων πλην των Κλάδων των µηχανικών. ΄ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπόψη: 1. Τις διατάζεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 του Ν. 1140/81 (Α΄ 68) «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν. 1 169/ 1961 «περί Γ.Κ.Α.» και άλλων διατάξεων». 2. Το άρθρο 6 του Ν. 1358/ 1983 (Α΄ 64) «Αναγνώρισή και εξαγορά του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας των ασφαλ. των ΟΌργανισµών Κουν. Ασφαλισης, αρµοδιότητας Υ π. Κοιν. Ασφ… και άλλες - διατάξεις». 3. Τα άρθρα 23 ποαρ. 1 στοιχ. στ' και 24 παρ. 1 καιπαρ. 2 στοιχ. γ 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. 8΄ του Ν. 1558/1985 (Α' 137} «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα». 4. Το άρθρο 1 παρ. 3 περ. β΄ του Π. Α/τος 231/1986 (Α΄ 97) «Περιορισµός συναρµοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράζξεων σε αντικείµενα αρµοδ. Υπουργείου Τγ. Πρόν. και Κοιν. Ααφαλ. - Γενικής Γραµµατείας Κοιν. Ασφαλίσεων». 5. Τη σύµφωνη γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, που διατυπώθηκε στην 2/1671/13.9.1989 συνεδρίασή του.6. Τη τνωμη του Α.Σ. του ΙΚΑ, που διατυπωθηχε στην 3/Συν.2/ 18.1.1990 απόφασή του. 7. Την 272/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας µετά από πρόταση της Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωναων Ασφαλίσεων, αποφασιζουµι “Άρθρο µόνο 1. Το τακτικό προσωπικό όλων των Κλάδων του 0ργανισµου Σχολι ΄ κών Κτιρίων (ΟΣΚ), µε εξαίρεση τους Κλάδους των µηχανικών, υπάγεται υποχρεωτικά, από 1.10.1989, στην ασφάλιση του Ειδικού Τοµέα Επικουρικής Ααφάλισης Μισθωτών, που λειτουργεί στο ΙΚΑ (1ΚΑ--Ε2. Οι οφειλόµενες εισφορές, για το χρονικό διάστηµα από της υπατωγής στην ασφάλιση του Ειδικού Τοµέα µέχρι της ισχύος του παρόντος, βαρύνουν τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων χαι τους τακτικούς υπαλλήλους αυτού κατά τα αντίστοιχα ποσοστά που ορίζονται από την παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 1140/1981. 3. Ο υπολογισµός των ειαφορών αυτών γίνεται επί των εκάστοτε αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 1140/81 που καταβλήθηκαν στους ασφαλισµένους από της υπαγωὙ{%ς τους στην ασφάλιση του ΙΚΑ--ΕΤΕΑΜ. 4. Το ποσό που προκυπει από τις εισφορές για το παραπανω χρσναο διάστηµα καταβαλΜται από µεν τον εργοδότη εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος, από δε τους υπαλλήλους σε έξι (6) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, οι οποίες παρακρατούνται από τον εργοδότη από τις αποδοχές τους και αποδίδονται στον τοµέα µαζί µε τις τακτικές εισφορές. Στην Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεών αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθίνα, 9 Ιουλίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ κΑι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΟΝ .ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-07-23 Προεδρικό Διάταγμα 1990/240
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/97
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία