ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/243

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-07-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-07-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-07-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση ιδίου δηµοτικού ιδρύµατος µε το όνοµα «Βρεφονηπιακό Κέντρο Δήµου Κερκυραίων».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υνπόψης 1.Τις διατάξεις των άρθρων 25 χαι 174 του Π.Δ/τος 323/ 1989 (Δηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) Φ Α/146/89. 2.Τις ξδιατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/ 1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα» (ΦΕΚ 137 /85/Α). 3.Τις 16-227/89 και 23-330/89 αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου Κέρχκυρας του νοµού Κέρχυρας. 4.Την 107 /1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επι-χρατείας, µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας Πρόνοιας χαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο 1.Συνιστάται στο Αήµο Κερκυραίων του νοµού Κέρχκυρας ίδρυµα µε το όνοµα «Βρεφονηπιακό Κέντρο Κερχκυραίων». 2.Σκοπός του ιὕρύµατος είναι η δηµιουργία βρεφονηπιακών σταθµών για την φύλαξη και εκπαίδευση παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας εργαζοµένων µητέρων µικρών εισοδηµάτων. Οι σταθµοί θα στεγάζονται σε κτίρια που θα αγορασθούν ή θα εκµισθωθούν από το Αήµο Κέρχκυρας. 3.Πόροι του ιδρύµατος είναι: 1)η ετήσια επιχορΐήγηση του Δήµου µε το ποσύό των 5.000.000 δρχ. 2)οι επιχιρογήσεις του Δηµοσίου, Οργανισµών και Σωµατείων.: ΄ από την παροχή των υπηρεσιών του ιδρύµατος. 3)οι πρόσοδοι από την περιουσία του. 4)οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµίες και κληροδο. σίες. . 4.Διοίκηση: Το Ίδρυµα διοικείται από εννεάµελές διοικητικό -συµβούλιο και τριµελή εκτελεστική επιτροπή. Το διοικητικό συµβούλιο αποτελείται: α) από τον εχάστοτε ΔΑήµαρχο ή Αντιδήµαρχο που ορίζει ο ως Πρόεδρο, ) Τρεις (3) δηµοτικούς συµβούλους, {) άύθο (2) δηµότες που έχουν ανάλογη επαγγελµατική ή κοινωνική δράση και ειδικές γνώσεις σχετικές µε το σκοπό του ιδρύµατος, 5) Έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων στο Ίδρυµα, ε) Έναν εκπρόσωπο των γονέων χαι κηδεµόνων και στ) Έναν νηπιαγωγό ή βρεφοκόµο που ορίζεται µε πρόταση του αρµόδιου κατά τόπο συνδικαλιστικού φορέα και του προϊσταµένου του Τµήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας της Νοµαρχίας. Το διοικητικό συµβούλιο εκλέγει ένα από τα µέλη του ως αντιπρόεδρο. Η θητεία του διοικητικού συµβουλίου είναι διετής και η εκλογή των µελών του γίνεται χάθε δύο χρόνια και λήγει σε χάθε περίπτωση µε την εγκατάσταση των νέων µελών. 5.Το Ίδρυµα εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή από τον Πρόεδρο και όταν αυτός απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθετουμε τη δηµοσιευση και εκτέλεση του διατάγµατος αυτού. Αθήνα, 9 Ιουλίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι γπονΡτοι ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & κΟΙΝ. ΑΣ/ΣΕΩΝ ΜΑΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ . ------«ή-------ΕΣΟΤΕΡικΩΝ Σ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ (ὢ) >ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 244 Σύσταση ιδίου δηµοτικού Ιδρύµατος µε το όνοµα «Δηµοτικός Σταθµός Φύλαξης Νηπίων» στο Αήµο Σερρών του Νοµού Σερρών. . Έχοντας υπόφη: ΄ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 174 του Π.Δ/τος 323 /1989 (Φ.146/Α/1.6.89) «Δηµοτικός χαι Κοινοτικός Κώδικας». 2.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του νόµου 1558/ 26.7.85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητιχα “Όργανω (Φ 137/85 τ.Α). 3.Την 94-7/88 απόφαση του Δηµοτιχου Συµβουλίου Σερρών του Νοµού Σερρών. 4.Την 106/90 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας, µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών χαι Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουµε: … “Άρθρο µόνο 1.Συνιστάται στο Σερρών του Νοµού Σερρών, ίδρυµα µε το όνοµα «Δηµοτικός Σταθµός Φύλαξης Νηπίων». 2.Σκοπός του ιδρύµατος είναι: η ίδρυση και λειτουργία στην πόλη των Σερρών Βρεφονηπιακού Σταθµού για την προστασία βρεφών ηλικίας 8 µηνών µέχρι 2,5 χρονών και νηπίων από 2,5 χρονών µέχρι της εγγραφής τους στο Δηµοτικό Σχολείο εργαζοµένων µητέρων, ασθενών, απόρων και χωρισµένων γονέων καθώς και και ορφανών στα οποία θα παρέχεται στέγη, τροφή και περιποΐηση, ) η κοινωνική προσφορά προς την εργαζόµενη µητέρα, {) η φροντίδα της φυχοπνευµατικής κατάστασης των βρεφών χκαι νηπίων και η αγωγή της προσχολικής εκπαίδευσης. 3.Πόροι του Ιδρύµατος είναι: ] 1)Η ετήσια επιχορήγηση του ΔΑήµου µε το ποσό των 15.000.000 δρχ. 2)Οι επιχορηγήσεις του Δηµοσίου από τα οικεία προγράµµατα. ) Οι εισπράξεις από το αντίτιµο των υπηρεσιών (τροφεία βρεφών χ.λπ. από εύπορες µητέρες) που παρέχει το ίδρυµα. 3)Οι πρόσοδοι από τη δική του περιουσία. 4)Οι χάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµίες και κληροδοσίες. Ο Δήµος Σερρών αναλαµβάνει τη µίσθωση οικήµατος για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Ιδρύµατος. 4.Διοίκηση: Το Ίδρυµα διοικείται από επταμελέ΄ς διοικητικό συµ.βούλιο και τριµελή εκτελεστική επιτροπή,. Το διοικητιιο συµβούλιο αποτελείται α) από τον εκάστοτε Αή-. µαρχο ή τον Αντιδήµαρχο που ορίζει ο Δήµαρχος, ως Πρόεδρο ) τέσσερις (4) δηµοτικούς συµβούλους γ) έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων στο Ίδρυµα και δ) έναν δηµότη που έχει ανάλογη επαγγελµατική ή κοινωνική δράση και ειδικές γνώσεις. Τα υπό στοιχεία (β) και (δ) πρόσωπα εκλέγονται από το δηµοτικό συµβούλιο χαι το υπό στοιχείο (γ) από τη γενική συνέλευση των εργαζοµένων. Το διοικητικό συµβούλιο εκλέγει ένα από τα µέλη του ως αντιπρόεδρο. Η θητεία του διοικητικου συμβουλιου είναι διετής και η εχλοτη των µελών του ίνεται χκάθε δύο χρόνια και λήγει σε χκάθε περίπτωση µε την εγκατάσταση των νέων µελών. 5.Το Ίδρυµα εκπροσωπεί στα δικαστήρια και σε χκάθε αρχ;ή ο Πρόεδρος και όταν αυτός απουσιάζει. ο Αντιπρόεδρος. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθετουµε τη δηµοσιευση και εκτέλεση του διατάγµατος αυτού. Αθήνα,. 9 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥπονΥΡτοι . ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝ. & κΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΑΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΣΩτεΡικοΝ Σ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πράξη Διοικητή αριθ. 1768/13.7.90 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Καθορισµός του επιτοκίου των προσωρινών καταθέσεων των εµπορικών τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος που προορίζονται για υποχρεωτικές τοποθετήσεις σε έντοκα γραµµάτια του Ελληνικού Δηµοσίου. . ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόφψη: γ 1)Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». 2)Την ΠΑ/ΤΕ 1676/1.3.90 µε τήν οποία χαθορίστηκε το επιτόχιο των παραπάνω καταθέσεων των εµπορικών τραπεζών (ὢ .στην Τράπεζα της Ελλάδος σε 1892 το χρόνο. ) Την 2042689/2543/0023/27.6.90 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών-µε την οποία καθορίστηκαν από 30.6.90 νέα επιτόνια για τα έντκα γραµµά' τια του Ελληνικού Δηµοσίου. 3)“Ότι το επιτόχκιο των προσωρινών καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος που προορίζονται για έντοκα γραµµάτια συµπίπτει µε το επιτόχκιο των εντόκων γραµµατίων τρίµηνης διάρκειας, αποφάσισε: ΄ … Να καθορίσει από 30.6.90 σε 190 το χρόνο το επιτόκιο των προσωρινών καταθέσεων των εµπορικών τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος που προορίζονται για υποχρεωτικές τοποθετήσεις σε έντοκα γραµµάτια του Ελληνικού Δηµοσίου. Η Πράζη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήγσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία