ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/246

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-07-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη και ασφάλιση µετατασσοµένων στα Πανεπιστήµια Αθηνών και Μακεδονίας Οικόνοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: 1)Του άρθρου 37 παρ. 2 του Ν. 1268/1982 «Για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α΄ 87) και 2)της απόφασης Η/2871/1990 «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Τφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Βασίλειο Μπεκίρη και Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρα» (Β' 296). 2.Την 308/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίουύ της Επικρατείας µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Τφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο 1.Οι εδικές προσωρινές θέσεις Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ, που συστήθηκαν µε τις αριθµ. ΒΙ/9/4.1.1990 χαι ΒΙ/12/ 4.1.1990 (Β' 10) αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, χατατάσσονται στην κατηγορία ΑΤ µε βαθµούς 2.Η βαθµολογική χατάταξη και εξέλιξη των µετατασσοµένων ενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ. 1984 .Βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη των µελών του Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α΄ 173). 3.Η µιαθολογική κατάταξη και εξέλιξη ενεργείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1505/1984 «Αναδιάρθρωση µισθολογίου προσωπικού της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις», (Α΄ 194) άπως ισχύει κάθε φορά. Η κατάταξη στα µισθολογικά κλιµάκια της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 1505/1984 γίνεται µε βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας των µετατασσοµένων, στην οποία προσµετράται και η κατά το άρθρο 16 του ίδιου νόµου προύπηρεσία. Τυχόν προκύπτουσα διαφορά µεταξύ των αποδοχών που χαταβάλλονται στους υπαλλήλους κατά την ηµέρα της µετάταξης και των αποδοχών που αντιστοιχούν στα µισθολογικά κλιµάκια, στα οποία αυτοί χατατάσσονται διατηρείται ως προσωπική διαφορά στα µισθολογικά κλιµάκια χατάταξής τους. 4.Οι µετατασσόµενοι υπάγονται στους ασφαλιστικούς φορείς, στους οποίους υπάγονται και τα λοικά µέλη του Ειδικού Διοικητικού -- Τεχνικού Προσωπικού. Στην Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµο. σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία