ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/247

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-07-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/247

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποίηση του Π.Δ. 502 «Ίδρυση Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) στην Καλαµάτα, χατάργηση Παραρτήµατος Καλαµάτας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, ρύθµιση θεµάτων σπουδαστών και σύσταση θέσεων προσωπικού στα ΤΕΙ (Α΄ 215), ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ ΄ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 παράγραφος 2 (όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 71 του Ν. 1566/ 85 (Α΄ 167) και 5 παράγραφ. 1 και 2 του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173) «Δοµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Ε παιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΠ». 2. Την Τ. 1035/1031336/820/0006Α/27.4.90 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών για ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Τφυπουργούς Οικονοµικών (Β' 291),. 3. Την αριθµ. 240/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Υφυπουργού Οικονοµικχών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: Στο τέλος του άρθρου 4 του Π.Δ. 502 /1989 «Ίδρυση Τεχνολσγικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) στην Καλαµάτα, χατάργηση Παραρτήµατος Καλαµάτας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίαςτους, ρύθµιση θεµάτων σπουδαστών και σύσταση θέσεων προσωπικού στα Τ.Ε.Ι.» προστίθενται παράγραφοι ως εξής: «6. Μέχρι τη συγκρότηση των Συµβουλίων των σχολών της παραγράφου 1 και την αυτοδύναµη λειτουργία των τµηµάτων αυτών της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος, όλες τις αρµοδιότητές τους, εκτός από τις αρµοδιότητες διευθυντή Σχολής και Πραϊσταµένου τµήµατος, εξουσιοδοτείται να ασκεί το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. 7. Το Διοικητικό Προσωπικό που υπηρετεί στο Παράρτηµα Καλαµάτας κατά την έναρξη λειτουργίας του ιδρυθέντος µε το παρόν, Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας, κατα“λαµβάνει αντίστοιχες θέσεις του Ιδρύµατος αυτού µε πράξη του Προέδρου του». Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοαίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθµα, 26 Ιουλίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ οι νπονΡτοι ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟικΟΝΟΝΙΚΩΝ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ εΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑ! ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Β. κΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ -ή>
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-07-31 Προεδρικό Διάταγμα 1990/247
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/102
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία