ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/248

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-07-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/248

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
“Ίδρυση Εργαστηρίου Φωτογραµµετρίας - Τηλεπισκόπησης στο τµήµα Πολιτικχών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και καθορισµός του εσωτερικού του χανονισµού. “Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτωνο (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιή βηκε µε το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δοµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών ίδρυµάτων» (Α΄ 173) και β) της απόφασης Η/2871/1990 «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνωκής Παιδείας και Θρησκευµάτων Βασίλειο Μπεκίρη και Καλλιόπη (Κελλω) Μπουρδάρα» (Ε' 296). 2. Τη γνώµη της γενυής συνέλευσης του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (αυνεδριάσεις: 10/8.3.1988 και 14/14./6.1988). 3. Τη 295/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση της Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων., αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Ίδρυση Ιδρύεται στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Εργαστήριο «Φωτογραµµετρίας - Τηλεπισκόπησης» το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέµατα φωτογραµµετρίας και Τηλεπισκόπησης και τη συµβολή του στη συγκρότηση Γεωπληροφοριακών Συστηµάτων νά το σχεδιασµό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο Τεχνικών “Έργων. “Άρθρο 2 Εσωτερικός χανονισµός Ο εσωτερικός κανονισµός του Εργαστηρίου Φωτογραµµετρίας - Τηλεπισκόπησης καθορίζεται µε τα επόµενα άρθρα. “Άρθρο 4 Αποστολή Το εργαστήριο Φωτογραµµετρίας - Τηλεπισκόπησης έχει ως αποστολή: 1. Την κάλυψη των βιδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τµΐµατος ΠΠολιτικών Μηχανικών στα θέµατα που χαλύπτει σύµφωνα µε το άρθρο 1. 2. Τη συνεργασία µε Ελχηνικά και Αλλοδαπά ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα και ερευνητικά κέντρα, επιστηµονοτεχνικούς και άλλους σχετικούς φορείς σε περιοχές κοινού ενδιαφέροντος. 3. Την οργάνωση σεµιναρίων, αυµποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και την πραγµατοποίηση δηµοσιεύσεων και εκδόσεων. 4. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόµενα στο π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53). 5. Τη συνεργασία µε σχετικές δηµόσιες υπηρεσίες, δήµους, χουνάτητες και κοινωνικούς και επιστηµονικούς φορείς και τη συµβολή του εργαστηρίου στη µέλέτη προβληµάτων ανάπτυξης της χώρας. “Αρθρο 4 Προσωπικό Τοπροσωπικό του εργαστηρίου απαρτζεται από τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών που το γνωστικό τους αντικείµενο εµπίπτει στα. θέµατα του εργαστηρίου όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του παρύντος προεδρικού διατάγµατος, καθώς και τα µέλη ΕΔΤΠ και το χοιπό επιστηµονικό προσωπικό που τοποθετείται α' αυτό. “Άρθρο 5 Διοίκηση - Αρµοδιότητες 1. Το εργαστήριο διευθύνεται από µέλος του Αιδακτικού Ερευνητικού σωπικού (Δ.Ε.Π.) που ανΐκει χατά προτεραιότητα στις βαθµίδες του καθηγητή Ά του Αναπληρωτή Καθηγητή, σύµφώνα µε τις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 και εκλέγεται χατά τα οριζόµενα στο προεδρικό διάταγµα 46/1989 (Α΄ 21). 2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/ 1982 χκαι επί πλέον: α) Συντονίζει το ξιδακτικό (προπτυχιακό -- µεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου. β) Καταρτίζει και υποβάλλει αρµοδίως το ετήσιο πρόγραµµα λειτουργίας του εργαστηρίου και µεριµνά για την τήρησή του. ) Μεριµνά για την οικονοµική διαχείριση των εσύδων του εργαστηρίου. ; δ) Μεριµνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου µε το αναγκάιο προσωπικό. ε) Μεριµνά για την χατανοµή των χώρων του εργαστηρίου. στ) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισµό των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου. ζ Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίµµων υλικών και του κινητού εξοπλισµού και ή) Υπαγράφει χάθε εξερχόµενο έγγραφο. “Άρθρο 6 Λειτουργία 1. Ο Διευθυντής ενηµερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει µέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιµοποΐηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 24. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των µονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιµοποΐηση οργάνων και υλικών που ανΐγµεουν σ' αυτό, την ΄ παραµονή των εργαζοµένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους όπου τηρούντα: ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαΐξη της υγείας και αρτιµέλειας των εργαζοµένων χαθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες. 3. Η χρησιµοπόΐηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται µέάνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδάτηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία., παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, µετά τη χρησιµοποξησή τους, στη χατάσταση που είχαν παραδοθεί. 4. Με εισΐγγηση του διευθυντή στα αρµόδια όργανα του ιδρύµατος είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριµµένων επιστηµάνων σε τοµείς σχετικούς µε τις διδαχτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου σύµφωνα µε τις χείµενες διατάξεις. 5. Ο Διευθυντής µπορείνα αναθέτει σε µέλος την διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του εργαστηρίου. “Άρθρο 7 Πόροι Πόροι του εργαστηρίου είναι: α) Οι πιστώσεις οι οποίες προέρχοανται από τις δηµόσιες επενδύσεις ή τον ταχτικό προυπολοαγισµό ή την ιξδιαίτερη περιουσία του ιδρύµατος και οι οποίες χορηγούνται σύµφωνα µ& την διαδικασία που καθορίζουν οι διατάξεις της κχείµενης νοµοθεσίας. β) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 4 του π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53} ) Οι πιστώσεις από άλλες πηγές όπως: ή Ετήσια επιχορήγηση από τακτικό προύπολογισµό και προυπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων από τα διάφορα Υπουργεία της χώρας, ) οι κληρονοµιές, κληροδοτήµατα, δωρεές και χάθε άλλη οικονοµική ενίσχυση που προέρχεται από ηµεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νοµικά πρόσωπα προς το ΠανεπιστήµιοΘεσσαλονίκης για τους σκοπούς του εργαστηρίου εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του εργαστηρίου και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. “Άρθρο 8 Τηρούµενα βιβλία Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Βιβλίο πρωτοκόλλου - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων - φάκελος Οικονοµικών στοιχείων για κάθε έτος - Κατάλοσγος επιστηµονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων - Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία ή χρίνεται απαραίτητο για το εργαστήριο. '“Άρθρο 9 Χώρος εγκατάστασης Χώρος εγκατάστασης του εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του έργου χαι την εκπλήρωση της αποστολής του και ειδικότερα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων µε τα όργανα και το λοιπό τεχνικό εξοπλισµό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραµµάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα µε τον τίτλο του εργαστηρίου και το ονοµατεπώνυµο του διευθυντή,. “Άρθρο 10 Ωράριο λειτουργίας Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιηµες ηµέρες χαι ώρες σύµφωνα µε τον χανονισµό του Πανεπιστηµίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται από τις χείµενες διατάξεις για χάθε χατηγορία. Στην Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 26 Ιουλίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Η νφ. ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣ/ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-07-31 Προεδρικό Διάταγμα 1990/248
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/102
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία