ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/249

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-07-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του ἁηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης και χαθορισµός του εσωτερικού τους κανονισµού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α 87) όπως η τελευταία τούτη διάταξη τροποποιήθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δοµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α 173} και β) της απόφασης Η/2871/1990 «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Βασίλειο Μπεκίρη και Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρα» (Β 206), 2.Τη γνώµη της Συγκλήτου του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης (συνεδρίαση 8/411/1.3.1990),. 3.Την 296/1990 γνωµοδάτηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση της Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Ίδρυση Ιδρύονται στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης τα ακόλουθα εργαστήρια: 1)«Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης». το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείµενα της Χηµείας, Βιολογίας και Οικχολογίας. 2)«Φυσικών Επιστηµών» το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες στα αντικείµενα των Φυσικών Επιστηµών. “Αρθρο 2 Εσωτερικός χανονισµός Ο εσωτερικός κανονισµός των ιδρυοµένων µε το προηγούµενο άρθρο εργαστηρίων καθορίζεται µε τα επόµενα άρθρα. '“Άρθρο 3 Αποστολή Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή: 1)Την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Παιδαγωγικού Τµήµατος ἆηµοτικής Εκπαίδευσης καθώς και των άλλων τµηµάτων του Αηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης σε θέµατα που εµπίπτουν στα γνωστικά αντικείµενα, όπως αυτά ορίζονται αντίστοιχα στο άρθρο ] του παρόντος προεδρικού διατάγµατος. 2)Την ανάπτυξη πραγραµµάτων διδασκαάλίας και έρευνας για µεταπτυχιακούς φοιτητές στα πλαίσια των γνωστικών αντικειµένων των εργαστηρίων. 7.Την επιδίωξη συνεργασίας στον τοµέα της έρευνας µε µέλη των άλλων τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Θράκης ως επίσης και των λοιπών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. 1)Τη συνεργασία κάθε µορφής µε όλα τα χέντρα ερευνών και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα ελληνικά και ξένα εφόσον οι επιστηµονικοί στάχοι συµπίπτουν συµβαδίζουν και αλληλοσυµπληρώνονται µε εκείνους των εργαστηρίων, µέσα σε πνεύµα αµοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας. 2)Την παροχή υπηρεσιών χατά τα προβλεπόµενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α 58),. 3)Την οργάνωση σεµιναρίων, συµποσίων, διαλέξων, καθώς και τη µετάκληση προσωπικοτήτων και επιστηµόνων που η ειδικότητά τους είναι συναφής µε τα γνωστικά αντικείµενα των εργαστηρίων. “Άρθρο 4 Προσωπικό Το προσωπικό κάθε εργαστηρίου απαρτίζεται από τα µέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης, που το γνωστικό τους αντικείµενο εµπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέραντα του εργαστηρίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος, προεδρικού διατάγµατος, καθώς και τα µέλη ΕΔΤΠ και το λοικό επιστηµονικό προσωπικό, που τοποθετείται σε κάθε ένα από αυτά. “Άρθρο 5 Διοίχηση - Αρµοδιότητες 1.Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από µέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προ. σωπικού (Δ.Ε.Π.), που ανήκει κατά προτεραιότητα στις βαθµίδες του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 και εκλέγεται µε τη διαδικασία που ορίζει το προεδρικό διά-. ταγµα 46/1989 (Α 21), 2.Ο Διευθυντής ασκεί τις αρµοδιότητες, που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 χκαι επί πλέον: 1)Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο. 2)Καταρτίζει και υποβάλλει στα αρµόδια όργανα το ετήσιο πρόγραµµα λειτουργίας του εργαστηρίου και µεριµνά για την τήρησή του. ) Μεριµνά για την οικονοµική διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου. 3)Μεριµνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου µε το αναγκαίο προσωπικό. 4)Μεριµνά για την κατανοµή των χώρων του εργαστηρίου. 5)Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισµό των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου. 6)Τπογράφει κάθε εξερχόµενο έγγραφο και γενικά είναι υπεύθυνος για την οµαλή και αποδοτική λειτουργία του εργαστηρίου. ὢ Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσΐµων υλικών χαι του χινητοῦ εξοπλισµού. Ε Λειτουργία. 1.Το ωράριο εργασίας του προσωπικού του εργαστηρίου είναι αυτό, που προβλέπεται από τις χείµενες διατάξεις για κάθε κατηγορία. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες σύµφωνα µε ταν κανονισµό του Πα. νεπιστηµίου. 2.Ο Διευθυντής ενηµερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού πραγράµµατος και άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί, και καθορίζει µέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στην χρησιµοποΐηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση, που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 3.Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των µονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιµοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραµονή των εργαζοµένων (προσωπικού, φοιτητών, επιακεπτών), στους χώρους καθώς και την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων από βλάβες. 4.Η χρησιµοποΐηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται µόνο στο προσωπικό του οικείου εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, µετά τη χρησιµοποϊησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί. Με εισήγγηση του διευθυντή στα αρµόδια όργανα του ιδρύµατος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστηµόνων σε τοµείς σχετικούς µε τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 1268/1982 καθώς χαι άλλων επιστηµόνων για τη διδασκαλία, έρευνα ή οργάνωση του εργαστηρίου, σύµφωνα µε την χείµενη νοµοθεσία. 6.Ο διευθυντής µπορεί να αναθέτει σε µέλος ΕΔΤΠ τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του εργαστηρίου. ΄“Άρθρο 7 Πόροι. Πόροι κάθε εργαστηρίου είναι: 1)Οι πιστώσεις, οι οποίες προέρχονται από τις δηµόσιες επενδύσεις ή τον τακτικό προθπολογισµό ή την ιδιαίτερη περιουσία του ιδρύµατος, και οι οποίες χο. ρηγούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 2)Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3, παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53). Οι κληρονοµιές, κληροδοτήµατα, δωρεές χαι κάθε άλλη οικονοµική ενίσχυση που προέρχεται από ηµεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νοµικά πρόσωπα προς το Πανεπιστήµιο Θράκης για τους σκοπούς του οικείου εργαστηρίου, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του εργαστηρίου και του Πανε. πιστηµίου Θράκης. 3)Τα κονδύλια που προέρχονται από τα ιδιαίτερα ερευνητικά προγράµµατα. “Άρθρο 8 Τηρούµενα βιβλία. Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Πρωτόκολλο - Φάκελος περιουσιακών στοιχείων - Φάκελος Οικονοµικών στοιχείων για χάθε έτος - Κατάλογος επιστηµονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων - Αρχείο Ερευνητικών Προγραµµάτων - Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το εργαστήριο. ΄“Άρθρο 9 Χώρος εγκατάστασης. Χώρος εγκατάστασης κάθε εργαστηρίου είναι οι χώρου, που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του έργου τους και ειδικότερα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων µε τα όργανα και το λοιπό τεχνικό εξοπλισµό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραµµάτων χαι των εργαστηριακών ασκήσεων. Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα µε τον τίτλο του εργαστηρίου και το ονοµατεπώνυµο του διευθυντή,. Στην Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέταυµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθΐνα, 26 Ιουλίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΑ! ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία