ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/250

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-07-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθοριαµός των ειδικών τελών χυκλοφορίας σχηµάτων (διόδια) στα τµήµατα των εθνικών οδών: α) Πατρών - Κορίνθου, ) Κορίνθου - Αθηνών, ) Αθηνών - Λαµίας, 6) Λαµίας - Λάρισας, ε) Λάρισας - Κατερίνης, και στ) Κατερίνης - Θεσσαλονίκης και Κόµβου Χαλάστρας (ανισόπεδος κόµβος Αξιού) Βαθυλάκου - Ευζώνων (Γιουγκοσλαβικά σύνορα).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφη: 1.Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 1349/19083 «σύσταση Οργανισµού Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας (Ο ΑΣ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 52),. 2.Την αριθ. Υ1052/2.5.1990 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταΐίας χαι Δηµοσίων “Έργων Αχιλλέα Καραµανλή» (Β' 31 }), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την αριθ. απόφαση (Β' 334). 3.Την απόφαση αριθ. Υ1035/1031336/820/0006Α/27.4.90 του Πρωθυπουργού χαι του Υπουργού Οικονοµικών «ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στους Υφυπουργούς Οικονοµικών» (Β' 291),. 4.Την αριθ. 302/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δτηµοσίων Έργων χαι του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: ΄Άρθρο µόνο 1.Το άρθρο 2 «πέλη κυκλοφορίας» του Π.Δ. 39/1986 (Α΄ 13), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο του Π.Δ. 237 /1988 (Α΄ 100), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 2. Τέλη χυκλοφορίας. Για τα τµήµατα των εθνικών οδών: α) Πατρών - Κορίνθου, ) Κορίνθου Αθηνών, {) Αθηνών - Λαµίας, 6) Λαµίας - Λάρισας, ε) Λάρισας - Κατερίνης, και στ) Κατερίνης - Θεσσαλονίκης και Κόµβου Χαλάστρας (ανισόπεδος κόµβος Αξιού) Βαθυλάκου - Ευζώνων (Γιουγκοσλαβικά σύνορα), τα ειδικά τέλη κυχλοφορίας σχηµάτων (διόδια), τα οποία αντιστοιχούν στις κατηγορίες διαχωρισµού των οχηµάτων που προβλέπονται στο άρθρο 4 χαθορίζονται ως εξής: Ειδικά τέλη κυκλοφορίας (διόδια) σε δραχµές. Κατηγορίες Τµήµατα οδών υχηµάτων Πατρών - Κορίνθου - Αθηνών - Λαµίας - Λαρίσης - Κατερίνης - Κόµβου Κορίνθου Αθηνών Λαµίας Ααρίσης Κατερίνης Χαλάστρας - Ευζώνων Αι και Αη 100 100 200 100 100 100 Β και Β 200 200 300 200 200 200 Γ και Γη 400 300 400 300 300 400 Δ και δη 400 400 . 500 400 400 400 Ε και Εη 500 400 600 500 600 500 2.Η ισχύς της προηγούµενης παραγράφου 1 αρχίζει από την 1η Αυγούστου 1990. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταΐίας και Αηµοσίων “Έργων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθΐνα, 31 Ιουλίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι γπονΡτοι ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟικοΝΟΜικΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ κΑι ΔΗΜΟΣΙΩΝ εΡΓΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναπροσδιορισμός θέσεων σταθμών διοδίων και καθορισμός των ειδικών τελών κυκλοφορίας οχημάτων (διόδια). 1992/10 1992