ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/259

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-08-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-08-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-08-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση και κατάργηση προξενικών αρχών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφη: 1.Το άρθρο 24 παράγραφοι 6 και 8 του Νόµου 419/1976 «περί Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ 221 , τ.Α΄) και την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ίδιου νόµου, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο & του νόµου 1104/1980 «περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ιδρύσεως Διπλωµατιιων και Προξενικών Αρχών και ρυθµίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεµάτων» (ΦΕΚ 298, τ.Α΄). 2.Το άρθρο 24 παράγραφος 5 του Νόµου 1558/1985 «Κνβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα (ΦΕΚ 137, τ.Α΄). 3.Την Υ. 1035/1031336/820/0006Α/27.4.90 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών για ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονοµικών (ΦΕΚ 291 /Β/27.4.90). 4.Τη γνώµη των Πρεσβειών Ναϊρόµπι, Πρετόριας, Μπραζίλια, Ελσίνκι, Τόκιο, Κουβέίτ και Αβάνας, που διατυπώνεται αντίστοιχα στα έγγραφά τους 1991/ ΑΣ 574/ 9.9.19088, 1970/1417/ 7.9.1988, 9005 - 41/ 4.3.1988 και 9005 - 112/29,6.88, 2133.73/ ΑΣ 59/ 10.2.1989, 103/ΑΣ 274/22.3.1989, 609/902/5.5.1988 χκαι Ο11/431/ΑΣ 232 /11.5.1988. 1)Τη γνωμοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε αριθµό 286/ 13.6.1990 µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κνυβέρνησης, Εξωτεραων και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 . 1.Ιδρύεται “Άµισθο Προξενείο στο Μανρίκιο µε περιφέρεια δικαιοδοσίας όλη την περιοχή της επιιράτειας του Μαυρικίου (νήσος Μανυρικίου, Ροντρξγκεζ και οι γύρω µικρές νήσοι). 2.Ιδρυεται ΄“Άµισθο Προξενεία στο ΜΒΑΒΑΝΕ της Σουαζιλανδης Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του συµπίπτει µε τα γεωγραφικά σύνορα της Σουαζιλάνδης. 3.Ιδρύεται “Άµισθο Προξενείο στο Μπέλο Οριζόντε (Βείο µε περιφέρεια δικαιοδοσίας την Οµόσπονδη Πολιτεία του ΜΙΝΑΞ 4.Έδρα του Αμισθου Προξενείου ν α868 της Φινλανδιας ορίζεται η πόλη ΡΟΒΙ. “Άρθρο 2. 1.Το Έµµισθο Προξενείο ΚΟΒΕ χαταργείται. 2.Το “Άµισθο Γενικό Προξενείο Αβάνας χαι το “Άµισθο Προξενειο Κουβέττ χαταργούνται. Στον Υπουργο Εξωτερικών αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτελεση του παρόντος διατάγµατος. Αθΐγνα, 4 Αυγούστου 1900 . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι γπονΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ε=ΩτΕΡικΩΝ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Ο ΥφγπονΡτΟΣ οικοΝοΝικοΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-08-22 Ίδρυση και κατάργηση προξενικών αρχών
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/107
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία