ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/262

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-08-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-08-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-08-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

΄ (6) Σύσταση Διευθύνσεων Τελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: 1)Του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανω (Α 137),. . 2)Του άρθρου 22 παρ. 3 εδ. β΄ του Ν. 1735/1987, Προσλήφεις στο άτµόσιο Τοµέα, Κοινωνικός Έλεγχος στη Δηµόσια Διοίκηση, Πολιτικά Δικαιώµατα και άλλες διατάξεις» (Α 195). τ- Του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών» (Α 128),. 3)Του Π.Δ. 551/1988 «Οργανισµός Νοµαρχιών (Οργάνωση Οικονοµικών Υπηρεσιών)» (Α 259). 4)Του Π.Δ. 127/1 989 «Κανονισµός Δικαιωµάτων και Καθηκόντων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λειτουργίας των Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονοµικών» (Α 60),. 2.Τη γνωµοδότηση αριθ. 237 /1990 του Συµβουλίου της ΈΕπικρατείας µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1. 1.Συνιστώνταν σε επίπεδο Διεύθυνσης οι Ειδικές Αποκεντρωµένες Τελωνειακές Υπηρεσίες, που φέρουν τον τίτλο «Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής» και «Διεύθυνση Τελωνείων Θεσσαλονίκης», υπαγόµενες στον Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος τις εποπτεύει µε τις αρµόδιες Τελωνειακές Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονο.µικών. . 2.Η Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής έχει έδρα τον Πειραιά και η χωςρική της αρµοδιότητα εκτείνεται στις Τελωνειακές Υπηρεσίες των µαρχιών Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής. 3.Η Διεύθυνση Τελωνείων Θεσ/χης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και ηε Χχωρική της αρµοδιότητα εκτείνεται στις Τελωνειακές Υπηρεσίες της οµώνυµης Νοµαρχίας. ' ΄“Άρθρο 2. 1.Στην αρµοδιότητα των Α/νσεων Τελωνείων, εκτός των αρµοδιοτήτων που τους έχουν χορηγηθεί από τον Τελωνειακό Κώδικα, τον Κώδικα Φορολογικής Δικονοµίας και άλλες ειδικές διατάξεις, ανήκει: - Η γενική εποπτεία και ο έλεγχος των υπαγοµένων στη χωρική τους αρµοδιότητα Τελωνειακών Υπηρεσιών, την εύρυθµη λειτουργία τους και την ορθή εφαρµογή της Τελωνειακής Δασµολογικής, Κοινοτικής και κάθε άλλης Νοµοθεσίας, που η εφαρµογή της έχει ανατεθεί σ' αυτές. … - Η µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία επίλυση -- µε ταυτόχρονη ενηµέρωση των αρµόδιων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γπουργείου των γενικότερου ενδιαφέροντος ή ιδιόµορφων θεµάτων, που διαβιβάζονται υποχρεωτικά σ' αυτές που τις Τελωνειακές Υπηρεσίες της χωρικής της αρµοδιότητας µε εισήγησή τους ή η περαιτέρω διαβίβαση, όπου απαιτείται, των θεµάτων αυτών από τις Α/νσεις Τελωνείων και µε εισήγησή τους, στις αρµόδιες Αγ/νσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών ή Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων. - Η εξέταση των προθποθέσεων υπαγωγής στο καθεστώς της ενεργητικής τελειοποΐησης, η χορΐγγηση σχετικών εγκρίσεων, προθεσµιών και παρατάσεων αυτών για παραλαβή ή επανεξαγωγή, η σύσταση Επι. τροπών και συνεργείων έρευνας και η έχκδοση αποφάσεων (πιστωτικών % επιστροφών), καθώς και κάθε άλλη αρµοδιότητα σχετικά µε την έναρξη και τον τερµατισµό του χαθεστώτος, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και του Κοινοτικά? Δικαΐου, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της αρµόδιας Τελωνειακής Δ/νσης του Υπουργείου Οικονοµικών. . - Η διενέργεια εκτελωνισµών από τον Προϊστάµενο της Δ/νσης Τελωνείων ή το νόµιµο αναπληρωτή του. - Η εκπροσώπηση των Τελωνειακών Υπηρεσιών της Χωρικής τους αρµοδιότητας κατά την επίλυση θεµάτων που ανακύπτουν µεταξύ αυτών και των Οργανισµών Λιµένος Πειραιά και Θεσ/κης, καθώς επίσης και ή εκπροσώπηση της Τελωνειακής Υπηρεσίας στα Διόικητικά Συµβούλια των ΟΛΠ και ΟΛΘ. Ε - Η Γραµµατειακή εξυπηρέτηση των Επιτροπών: α) των Πρωτοβάθµιων Επιτροπών Τελωνειακών Αµφισβητήσεων (ΠΕΤΑ) Αθηνών και Θεσ/χκης αντίστοιχα, . 1)του άρθρου 67 & 10 του Ν. 1165/1918 «περί Τελωνειακού Κώδικος,» (Α 59 και 73) Αθηνών - Πειραιά χαι Θεσ/χης αντίστοιχα, Ό του άρθρου 18 του Ν. 718/1977 «ΠερΕλεεκλωνισµών» (Α 304) Πειραιά και Θεσ/χης αντίστοιχα. 2.Οι αρµοδιότητες της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου κατανέµονται µεταξύ των ακόλουθων τµηµάτων της Διεύθυνσης Τελωνείων Αττικής: ΄ α«) Τµήµα Γενικών Θεµάτων, του οποίου οι αρµοδιότητες προβλέπο. νται στο άρθρο 11 του Π.Δ. 127 /89. βΒ) Τµήµα Τελωνειακών και Δασµολογικών Διαδικασιών και ΈΕφαρµογής της Κοινοτικής Νοµοθεσίας, το οποίο θα ασχολείται µε θέµατα ορθής εφαρµογής της Τελωνειακής, Δασµολογικής, Κοινοτικής κχαι κάθε άλλης νοµοθεσίας και την παροχή σχετικών οδηγιών. Στο τµήµα αυτό υπάγεται και η γραµµατειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής γπε.ρηµεριών του άρθρου 67 8 10 του Ν. 1165/1918 «περί Τελωνειακού Κώδικος». ' ΄ ) Τµήµα Δικαστικό, το οποίο θα ασχολείται µε θέµατα παρακολούθησης και παροχής οδηγιών σχετικά µε το Ν.Δ. 356/1974 «περί Κ.Ε.Δ.Ε.λ, καθώς και µε θέµατα παρακολούθησης και εφαρµογής των περί λαθρεµπορίας και τελωνειακών παραβάσεων διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα. Στο τµήµα αυτό υπάγεται επίσης και η Γ ραµµατειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 718/1977 «περί εκτελωνιστών». . 1)Τµήµα Καθεστώτος Ενεργητικής Τελειοποΐησης, το οποίο θα παρέχει εγκρίσεις εισαγωγής πρώτων υλών για την µεταποϊησή τους υπό το ανώτερο χαθεστώς και οδηγίες για την επίλυση προβλχηµάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή των σχετικών εγκρίσεων. 2)Τµήµα Φορολογικής Διαδικασίας, στο οποίο µεταφέροντάι οι αρµοδιότητες του [Ε΄ Τµήµατος της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Συντονισµού Τελωνείων Νοµαρχίας Πειραιά, το οποίο καταργείται. 3)Τµήµα Γραµµατειακής Εξυπηρέτησης ΠΕΤΑ Πειραιά, το οποίο ΄ θα ασχολείται µε τις αµφισβητήσεις αρµοδιότητας ΠΕΤΑ Πειραιά, και τη διεκπεραίωση αυτών. 3.Οι αρµοδιότητες της πρώτης παραγράφου τού παρόντος άρθρουκατανέµονται µεταξύ των ακόλουθων τµηµάτων της Διεύθυνσης Τελωνείων Θεσσαλονίκης: 1)Τµήµα Γενικών Θεµάτων χκαι Δικαστικό, του οποίου οι αρµοδιότητες είναι οι προβλεπόµενες στα Τµήµατα Γενικών Θεµάτων και Δικαστικό της προηγουµένης παραγράφου του παρόντος άρθρου. 2)Τµήµα Τελωνειακών χαι Δασµολογικών Διαδικασιών και Εφαρµογής της Κοινοτικής Νοµοθεσίας, του οποίου οι αρµοδιότητες είναι οι προβλεπόµενες στο οµώνυµο τµήµα της προηγούµενης καραγράφου του παρόντος άρθρου. Στο τµήµα αυτό υπάγεται επίσης και η Γραµµατειακή Εξυπηρέτηση της ΠΕΤΑ Θεα/κης. Ὑ) Τµήµα Καθεστώτος Ενεργητικής Τελειοποΐησης του οποίου οι αρµοδιότητες είναι οι προβλεπόµενες στο οµώνυµο τµήµα της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. 3)Τµήµα Φορολογικής Διαδικασίας, στο οποίο µεταφέρονται οι αρµοδιότητες του Η΄ Τµήµατος της Α/νσης Επιθεώρησης και Συντονισµού Νοµαρχίας Θεσ/νίκης, το οποίο χαταργείται. “Άρθρο 3. 1.Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 127 980 αντικαθίσταται ως εξής:« 4.Η περιγραφή των καθηκόντων των Τελωνειακών υπαλλήλων στις επόµενες διατάξεις πρέπει να συµπληρώνεται µε την έκδοση εσώτερικών κανονισµών λειτουργίας, από χκάθε Τελωνειακή Αρχή,. ανάλογα µε τις πραγµατικές λειτουργικές ανάγκες της. Ο εσωτερικός χκανονισµός λειτουργίας κάθε Τελωνειακής Αρχής εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονοµικών, µετά από εισΐγγηση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Τελωνειακής Περιφέρειας, στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται η Τελωνειακή αυτή Αρχήρ. 2.Οι Προιστάµενοι των Α/νσεων Τελωνείων Αττικής και Θεσ/νίκης ασκούν παράλληλα και τα χαθήκοντα των αντίστοιχων Προϊσταµένων των οµώνυµων Τελωνειακών Περιφερειών. 4.1. Κάθε διάταξη των Π.Δ. 284/1988 και 551 /1 989 και των Προεδρικών Α/των, που εκδόθηκαν για τροποποΐηση και συµπλήρωση αυτών χαι αντίχειται στο παρόν, καταργείται. 2.Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονοµικών αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. “ 4 Αυγούστου 1990 ,0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι Υπονττοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ ΟικοΝοΝικΩΝ ΙΩΑΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ -------ή------
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-08-22 ΄ (6) Σύσταση Διευθύνσεων Τελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/107
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Τμημάτων στις Διευθύνσεις Τελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης. 1999/263 1999