ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/263

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-08-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-08-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-08-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποΐηση διατάξεων του Ν. 4ΑΑΟΊ /] 966 «περί ασφαλίσεως του προσωπικού της Δηµοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισµού (Α,

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφη: ΕΣΩτεΡΙικΩΝ Σ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ 1.Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 1539/1985 «Ένταξη επαναπατριζόµενων πολιτικών προσφύγων στους Ασφαλιστικούς Όργανισµούς και άλλες διατάξεις, (Α, 64Φ). 2.Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 του Π.Δ. 231 /1986 .Περιορισµός συναρµοδιοτήτων χατά την έκδοση διοικητικών πράξεων σε αντικείµενα αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικχών Ασφαλίσεων - Γενικής Γραµµατείας Κοιν. Ασφαλίσεων» (Α 97). 3.Τα άρθρα 23 παρ. 1 στοιχ. στ χαι 24 παρ. 1 χαι παρ. 2 στοιχ. 7 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα» (Α 137). 4.Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Π.Δ/τος 105/1988 «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α 46),. 5.Τις 33/5/4.5.1980 χαι 112 /15/20.10.1989 προτάσεις του Συµβουλίου Ασφαλισης της ΔΕΗ. 6.Τη γνώµη του Α.Σ. της ΑΕΗ που διατυπώθηκε στην 17Ο/ 18.5.1989 συνεδρίασή του. 7. Τη γνωµοδότηση του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε στην δόη/29.1 ]1.1 989 συνεδρίασή του της ΚΕ περιόδου. 8&. Την 260/1900 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 ' 1. Η περιπτωση Α εδάφιοα και η περίπτωση Β εδάφιοα της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4401 /1966, όπως αντικαταστάθηκαν µε το Π.Δ. 182 /1988, αντικαθίστανται ως εξής: «Α΄ Κεντρικές: 1)Πρωτοβαθµια Υγειονοµική Επιτροπή αποτελουµενη από τρεις γιατρούς της Α/νσης Ασφαλισης Προσωπικού. Οι δύο από τους τρεις γιατρούς, εχ των οποίων ο ένας εκτελεί χρέη προέδρου ορίζονται από το Συµβούλιο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΑΕΗ µετά από εισήγηση του κλάδου Υγειονοµιχού και σύµφωνο γνώµη του Α/ντή Ασφάλισης Προσωπικού. Ο τριτος γιατρος ορίζεται από το Α/ντή Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ. µετά από εισητηση του Κλάδου γ νοµικού». Β΄ Περιφερειακές: 1)Στην έδρα των Περιφερειακών Κλιµακίων Ασφάλισης Θεσσαλονικης, Πτολεµαΐδας, Μεγαλόπολης και Αλιβερίου καθώς και περιφέρειας. ή περιοχής της ΔΕΗ. Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή που αποτελείται από τον οιχκείο Νοµίατρο ή άλλο κρατικό γιατρό, ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον οικείο Νοµάρχη και δύο γιατρούς της Υπηρεσίας Ααφάλισης εχ των οποίων ο ένας ορίζεται από το Συµβούλιο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ ΄ και ο άλλος από τον Διευθυντή Ασαφάλισης Προσωπικού ΑΕΗ µετά από εισήγηση του Κλάδου Υ γειονοµικού. Στις ως άνω Υπηρεσίες Ασφάλισης που δεν υπάρχει δεύτερος γιατρός τότε ως τρίτο µέλος της Επιτροπής ορίζεται γιατρός από άλλη πλησιέστερη περιοχή της ΔΕΕΗ. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατός ο ορισµός γιατρού ή γιατρών από τις Υπηρεσίες Ασφάλισης της ΔΕΗ, τότε το Συµβούλιο Ασφάλισης µπορεί να ορίσει ως δεύτερο και τρίτο µέλος, γιατρούς εκτός της 2.Μετά την παράγρ. 1 του αρθρου 5 του Ν. 4491 /1 966 προστίθεται δευτερη παράγραφος η δε υπαρχουσα παράγραφος 2 αναριθµείται σε παράγραφο 3.« 2.Η συµµετοχή των γιατρών των Υπηρεσιών Ασφάλισης στις Υγειονοµικές Επιτροπές είναι ανεξάρτητη από τη θέση που χατέχουν και τα χρόνια υπηρεσίας τους στη ΔΕΗΙ. Ως µέλη Υγειονοµικών Επιτροπών προτιµώνται όπου είναι δυνατόν, γιατροί Παθολογοι, Καρδιολοτοι Χειρούργοι, Ορθοπεδικοί,. Νευρολόγοι - Ψυχίατροι ή παρεµφερων ειδικοτήτων». 3.Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 4491 /1966. όπως η παράγραφος αυτή αναριθµείται µε το παρόν αντικαθίστανται ως εξής: «ς Γραµµατείς των Υ γειονοµικών Επιτροπών όρίζονται υπάλληλοι της αντίστοιχης υπηρεσίας Ασφάλισης από τον αρµόδιο Βοηθό Γενικό Α/ντή. Η διάρχκεια της θητείας των µελών των Υ γειονοµικών Επιτροπών είναι ετήσια και δύναται να ανανεώνεται µε απόφαση του αρµόδιου Βοηθού Γενικού Διευθυντή, κατά ένα έτος και µέχρι τρία το πολύ έτη. Οι Υγειονοµιχες Επιτροπές λειτουργουν και μετα την λήξη της θητειας τους, µέχρι του διορισµού των νέων µελων όχι όµως περισσότερο από τριµηνο από τη λήξη τους». “Άρθρο 2 1.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 4491 /1 966 αντικαθίσταται ως εξής: «Ίο ποσό της εφάπαξ αποζηµίωσης είναι ίσο µετο γινόµενο των τακτικών µηνιαίων αποδοχών του ασφαλισµένου, µέχρι ποσού ίσου προς το τριπλάσιο του βασικού µισθού του 7ου κλιµακίου της ΔΕΗ, όπως αυτές χαθορίζονται στο τρίτο εδάφιο της 4 του άρθρου & προσαυξανόµενες µε το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας επί τα έτη της πραγµατικής υπηρεσίας του στη ΔΕΗ» “Άρθρο 3 Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13, του Ν. 4491/ 19…66 αντικαθίσταται ως εξής:«Ίο δικαΐωµα για σύνταξη λήγει στο τέλος του µήνα κατά τον οποίο επήλθε ο θάνατος του συνταξιούχου, ή προκειµένου για χήρα στο τέλος του µήνα κατά τον οποίο συνήψε γάµο και για παιδιά και αδέλφια στο τέλος του µήνα κατά τον οποίο συµπλήρωσαν το 206 έτος της ηλικίας τους, ή εφόσον συνεχίζουν τις σπουδές τους σε σχολές µέσης ή ανώτατης . “παίδευσης το 2δο έτος, ή και πριν από αυτό αν συνήφψαν γάµο». ΄“Άρθρο 4 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του ἁρθρου 25, αντικαθίσταται ς εξής: ασφαλισµένους οι οποΐοι εξέρχονται από την υπηρεσία της ΔΕΗ, τους δικαιουµένους σύνταξης κατά τις διατάξεις του άρθρου & του Ν. 4491 /1966, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως και τους µη δικαιουµένους σύνταξης, εφόσον οι τελευταΐοι συµπλήρωσαν 1δετή τουλάχιστον ασφάλιση, από την οποία τουλάχιστον 1 Οετή πραγµατική υπηρεσία στη ΔΑΕΗ, καταβάλλεται εφάπαξ βοήθηµα ίσο προς το γινόµενο των καθοριζοµένων στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του ἁρθρου & τακτικών µηνιάΐων αποδοχών των τελευταΐων λαµβανοµένων µε ανώτατο όριο το τριπλάσιο του µισθού του 7ου κλιµακίου της ΔΕΗ προσαυξανόµενες µε το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας επί τον αριθµό των ετών της πραγµατικής υπηρεσίας στη ΔΕΗ και µέχριτριάντα (30) κατ' ανώτατο όριο». “Άρθρο 5 Η ισχύς του παρόντος Διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται στις επί µέρους διατάξεις. Στην Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίξεων,,αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία