ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/264

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-08-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-08-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-08-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(ή Ίδρυση θέσεων Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής . Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφη: 1.Τις διατάξεις: 1)Του άρθρου 11 παρ. 2 και 50 παρ. 1 και 6 του Ν. 1268/1982 «Για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α 87). 2)Του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/1985 «Δοµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες ξδιατάξεις (Α 167). ΄ ) Της απόφασης Η/2871/1990 «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Βασίλειο Μπεκίρη και Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρω» (Β' 296),. … 2.Τη γνώµη του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστήµίου Θεσ.σαλονίκης (συνεδρίαση 408/9.10.89),. . 3.Το έγγραφο Β] /230α/23.5.90 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε. το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώµη του το Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας χαι ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παράγραφος 3 του Ν. 1268/1982. . 3.Την 332/1900 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση της Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: 'Άρθρο µόνο Δύο (2) κενές θέσεις ΔΕΠ του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης καταργούνται και αντ' αυτών ιδρύονται στο ίδιο τµήµα τέσσερις (4) θέσεις ΕΔΤΠ, από τις οποίες µία (1) ΑΤ κατηγορίας, µία (1) ΑΡ κατηγορίας και δύο (2) ΜΕ κατηγορίας. Στην Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση και σύσταση θέσεων Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 1998/391 1998