ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/265

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-08-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-08-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-08-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 46/1989 «Κριτήρια και διαδικασία για την εκλογή διευθυντή εργαστηρίου ή κλινικής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Υδρύµατος».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 χκαι 7 παρ. 2 του Ν. 1268/ 1982 «Για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α 87) όπως το τελευταίο τούτο άρθρο τροποποιήθηκε µε το άρθρο 79 παρ.. 3β' του Ν. 1566/1985 «Δοµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Α 167), . . ' 2.Την απόφαση Η/2871/1990 «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Βασίλειο Μπεκίρη και Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρω (Β' 206),. ' 3.Το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Β]1/609/8.8.1 980 µε το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσουν την γνώµη τους τα Α.Ε.Ι. και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παράγραφος 3του Ν. 1268 /1982. 4.Την 332/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση της Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας κάι Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: ο ς - . Η παράγρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 46/1989 «Κριτήρια και διαδικασία για την εκλογή διευθυντή εργαστηρίου ή κλινικής Ανωτάτου ΈΕχ παιδθευτικού Ιδρύµατος» (Α 21). αντικαθίσταταιςως, ακολούθως: «Ά. Δικαΐωµα υποβολής υποφηφιότητας έχουν όλα τα µέλη ΔΕΠ που απασχολούνται στο εργαστήριο ή την κλινική και ανΐκουν στις βαθµίδες του Καθηγητή ή του αναπληρωτή Καθηγητή, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 1268 /1982. Αν δεν υπηρετούν στο εργαστήριο ή την κλινική µέλη ΑΕΠ των βαθµίδων του καθηγητή ή του Αναπλχηρωτή Καθηγητή: ή οι υπηρετούντες δεν υποβάλλουν υποφηφιότητα, είναι δυνατό, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ακαδηµαϊκής µονάδας, στην οποία ανήκει το εργαστήριο ή η κλινική, να ανατίθενται προσωρινώς τα καθήκοντα του Διευθυντή σε µέλος ΔΕΠ του εργαστηρίου ή της κλινικής, που ανήκει στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή. . . Αν και στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν καταστεί δυνατή για οποιοδήποτε λόγο η ανάθεση των καθηκόντων, η Γενική Συνέλευση µπορεί να αναθέτει προσωρινώς τα καθΐµοντα σε µέλος ΔΕΠ άλλου ερΥαστηρίου ή κλινικής του αυτού ή άλλου τοµέα του ιδίου τµήµατος κατά προτεραιότητα της βαθµίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, του οποίου η ερευνητική δραστηριότητα και η επιστηµονική και συγγραφική ειδίκευση έχουν συγγένεια ή συνάφεια µε το αντικεΐµενο του εργαστηρίου ή της κλινικής. Η χρονική διάρκεια της ανάθεσης των καθηκόντων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση µε την ίδια απόφαση». .. … Στην Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 4 Ανγούστου 1990 . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΄ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΛΜΑΝΛΗΣ ΄ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ .