ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/269

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-08-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-08-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-08-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(4) Αναγνώριση κοινότητας Ζ€φυξΐ0υ της Επαρχίας και του Νοµού Αττι- Ανασύσταση καταστραφέντων αρχείων του Υποθηκοφυλακείου Καστελκής σε δήµο. . λορίζου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Δεν επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα να διαθέτουν χεφάλαια και να διενεργούν πληρωµές σε δικαιού-χους στο Ιράκ χαι στο Κουβέιτ. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι πληρωµές για ιατρικούς ή ανθρωπιστικούς λόγους, εφόσον υπάρχει προηγούµενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Καταργούνται οι διατάξεις που Δεσπίζουν ανώτανα όρια χρηµατοδότησης για πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισµό και επιτρέπεναι στα πιστωτικά ιδούµατα να καθορίζουν -ο χατά περίπτωση ύψος των πιο πάνω δανείων που «ορηγούν σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις, υπό -ην προῦπόθεση ότι = δάνεια αυτά δεν καλύπτονται µε την εγγύηση του Αηµοσίου και το επιτόκιό τους είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµο, υπάγεται στο αντίστοιχο ελάχιστο όριο της ΠΑ/ΤΕ 1760/5.7.90 και δεν επιδοτείται από τον χρατικό προύπολογισµό ή τον λογαρισσµό του +Ν. 128 / 7 5.
  • Καταργείται η διάταξη της παρ. 1 Ά της ΠΑ/ΤΕ 1399/ 2.12.88.
  • Διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις της παρούσας Πράξης εφαφµόζονται στα δάνεια που συνάπτονται µετά την χκοινοποζησή της. Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθΐνα, 34 Αυγούστου 1990 Ο Διοικητής ΔΗΜ.λ (7)Πράξη Διοικητή «ριθ. 1786/8.8.90 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Απαγόρευση διάθεδης κεφαλαίων χαι διενέργειας πληρωµών σε δικαιούχους στο Ιράνκ και στο Κουβέιτ από τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόψη: α) Το άρθρο ] του Ν. 1266/ 82 «όργανα ασκήσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • Την 351/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο Η Κοινότητα Ζεφυρίου της Επαρχίας και του Νοµού Αττικής ανογνωρίζεται σε δήµο µε το όνοµα «Ζεφυρίουν µε έδρα το συνοικισµό «Ζεφύριον, το» για λόγους ιδιαίτερης ιστορικής σηµασίας. Στον Υπουργό Εσωτερικών. αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του διατάγµατος αυτου. Αθΐνα, 20 Αυγούστου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΧΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο νπονΡΓΟΣ εΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΩΤΗΡΗΣ κΟΥΒΕΛΑΣ ..--τ>.ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 268 (&) 'Έναρξη ισχύος διατάξεων -ου Νοµοθετικού Αιατάγµατος 4201/1961 175/Α'/196}) και του Β. Δγ/τος 533/1963 (ΦΕΚ 147/ Α'/1962).Ο ΠΡΟΞΑΡΟΣ τΤΗΣ ΞΛΛΗΝΜΗΉΣ ΑΣ “Έχοντας υπόψη: 1} Το άρθρο 10 του Νοµοθετικού Διατάγµατος 4201/1961 (ΦΕ& 175/1961 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του οργανι: σµού των υποθηκοφυλακείων του χράτους κ.λπ.» και 2) την 300/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου -ης Επικρατείας. Με πρόταση του Αντιπροέδρου της Κυβέφνησης και Υπουργού Διχαιοσύνης, αποφασίζουµε: “Αρθρο µόνο.
  • Την 661 /6.8.90 Απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας του Όργανισµού Ηνωµένων Εθνών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/4201(ΦΕ175 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/4201(ΦΕ175 1961
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία