ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/27

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-01-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-01-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-01-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εβδοµαδιαία και αναλυτικά προγράµµατα πρώτου (Α) εξαµήγνου των Ανώτερων Δηµόσιών Σχολών Εµπορικού Ναυτιχου (ΑΔΣΕΝ) Πλοιάρχων και Μηχανικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφη: α) Τις διατάξεις των άρθρων & παρ. 3. 26 παρ. 1 και 49 παρ. 1ε και παρ. 3 του Ν. 57Ο/Υ7 Υ «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ 102Α/7?). ) Τις διατάξεις των άρθρων 51 παρ. 1α του Ν. 14Ο4/83 (ΦΕΚ. 173Α/83) και 05 παρ. 12 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167Α/85),. Υ) Τις διατάξεις των ἁρθρων 2 παρ. 1. 65 χάι 67 εδαφ. β και δ του Ν.Α. 18Υ7/7& «περί κώδικος Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 201Α/73). δ) Την αριθ 15/5 Οκτωβρίου 1980 γνωµη του Συµβουλίου Δηµοσίων Σχολών Εµπορικού Ναυτικού. ε) Την υπ΄ αριθ. ΥΟ1 1 /1.12.1980 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Περί ορισµού αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Βασίλειο Κοντογιαννόπουλο» (ΦΕΚ Β 896/ 18.12.80),. στ) Την αριθ. 738/9 11.1980 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας και του ' Μάθηµα Αναπληρωτή Υπουργού Εθνιχης Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Διάρχκεια πρώτου (Α) εξαµήνου 1.Το πρώτο (Α) εξάµηνο φοίτησης στις Ανώτερες Δηµόσιες Σχολές Εµπορικού Ναυτικού, Πλοιάρχων χαι Μηχανικών, αρχίζει την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και την 31 η Μαρτίου του επόµενου έτους. 2.Οι προαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται χκατά το πρώτο 1 50%µερο του µηνός Μαρτίου, µετά το πέρας των οποίων οι σπουδαστές εχπαιδεύονται στα σωστικά και τά µέσα και τις πρώτες βοήθειες, όπως ειδικότερα καθορίζεται στο άθρρο 6 του παρόντος. ΄“Άρθρο 2 Εβδοµαδιαίο πρόγραµµα Πλοιάρχων Τα διδασκόµενα µαθήµατα και οι που διατίθενται σε χαθένα απ' αυτά εβδοµαδιαίως, κατά τη διάρκεια του πρώτου (Α εξαµήνου, καθορίζονται για τις Ανώτερες Δηµόσιες Σχολές. Εµπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων όπως παρακάτω: - Ώρες .Μαθήµατα ανά Γεν. εβδοµάδα Σύνολο Μαθηµατικά 5 100 Φυσική 5 100 Στοιχεια Συνταγµαπικού & Νανυτι- Α κού Δικαίου 4 60 Αγγλικά 5 100 Ναυτική Τέχνη 7 140 . Ναυτιλία 1 140 Σχέδιο 3 60 Σύνολο ωρών µαθηµάτων 35 700 'Άρθρο 3 Αναλυτικό πρόγραµµα Πλοιάρχων Η ξιδασκαλίας, κατά τη διάρκεια του πρώτου (Α) εξαµήνου για τις Ανώτερες Δηµόσιες Σχολές Εµπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων, καθορίζεται χατά µάθηµα όπως παρακάτω: Βαθµίδα Εκπαίδευσης: ΑΝΩΤΕΡΗ Ειδικότητα : ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ 1.1 Επανάληψη των κυριότερων ιδιοτήτων των λογαρίθµων. 1.2 Χρήση πινάκων λογαρίθµων αριθµών και τριγωνοµετριχων συναρτήσεων. 1.3 Χρήση πινάκων τριγωνοµετρικών συναρτήσεων. . 1.4 Χρήση λογαρίθµων για τον υπολογισμο, γινοµένων, πηλίκων, δυνάµεων και ριζών. 1.5 Επίλυση εκθετικών εξισώσεων. 1.6 Αλλαγή βάσης λυγαρίθµων. 2.ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ 2.] Επίλυση ορθογωνίων τριγώνων. 2.2 Επίλυση τριγώνων µε χρήση των τύπων συνηµιτόνου και ηµιτόνου. 2.3 Ιδιότητες των τριγωνοµετρικών αριθµών µικρών γωνιών (ηµθ - θ = εφθ). 24 Εφαρμογες της 2.3 στη Ναυτιλία (Απόσταση και βάθος οριζοντα. απόσταση µε χατακόρυφη γωνία). 3.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 3.1 Καρτεσιανές συντεταγµένες. 3.2 Πολικές συντεταγµένες. 3.3 Εξίσωση καµπύλης σε κχαρτεσιανές και πολικές συντεταγµένες. 3.4 Παραµετρική παράσταση χαµπυλών και συναρτήσεων. 3.5 Εξισώσεις ευθείας. 3.6 Εξισώσεις χύκλου, έλλειψης, υπερβολής και παραβολής. 3.7 Εφαρµογές των ιδιοτήτων της έλλειψης και της υπερβολής στη Νανυτιλία, 4.ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ] Πρακτική καταακενή γραφηµάτων διαφόρων συναρτήσεων. 4.2 Ανάγνωση γραφηµάτων διαφόρων συναρτήσεων που συνήθως χρησιµοποιούνται στα πλοία. 5.ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 5.1 Η έννοια της προσεγγίζουσας τιµής. 5.2 Σφάλµατα. 5.4 Γραφή προσεγγιζόντων αριθµών. ΄ 5.4 Πρόσθεση. αφαίρεση. πολλαπλασιασµός κχαι διαίρεση προσεγγιζόµενων αριθµών. 6.ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ 6.1 Γραµµική παρεµβολή µεταξύ τιµών συναρτήσεως µιας µεταβλητής. 6.2 Γραµµική παρεμβολη µεταξύ τιµών συναρτήσεως δύο ή τριών µεταβλητών. 6.3Ά Μη γραµµική παρεµβολή. Λόγοι που την επιβάλλουν. 6.4 Παρέκταση (ΕΧΤΒΑΡΟΙΑΤΙΟΝ). Προυποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται. 7.ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.1 Μονόµετρα χαι διανυσµατικά µεγέθη, 7.2 Πρόσθεση και αφάίρεση διανυσµάτων. Το µηδενικό διάνυσµα. 7.3 Πολλαπλασιασµος διανύσµατος µε µόνοµετρο µέγεθος. 7.4 Προβολή διανύσµατος σε άξονα. 7.5 Εσωτερικό γινόµενο διανυσµάτων. Ιδιότητες. 7.6 Καρτεσιανές συντεταγµένες στο χώρο. 7.7 Εξωτερικό γινόµενο. 7.& Μεικτό γινόµενο. 8.ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ 8.1 Δίεδρες και τρίεδρες στερεές γωνίες. Ιδιότητες. 8.2 Θέση επιπέδου και σφαίρας. Μέγιστοι και µικροί χύχκλοι. “ Άξονας και πόλοι κύχκλου σφαίρας. Ιδιότητες: των πόλων. Πολική απόσταση. Σφαιρική ακτίνα. 8.3 Σφαιρική γωνία. Ιδιότητες. Κατασχευη σφαιρικής γωνίας ίσης µε δοσµένη γωνία. 8.4 Σφαιρικά τρίγωνα. Αντιστοιχία στοιχείων σφαιρικού τριγώνου µε τα στοιχεία τρίεδρης στερεάς γωνίας µε κορυφή το κέντρο της σφαίρας. Ορθογώνια και ορθόπλευρα σφαιρικά τρίγωνα. 8.5 Ιδιότητες σφαιρικών τριγώνων. Ο. ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ Ο. ] Τοπος συνηµιτόνου. 9,2 Ημιπαρημιτονο Χρήση πινάκων ημιπαρηµιτονων και λογαρίθµων ηµιπαρηµιτόνων. 9.3 Τύπος ηµιπαρηµιτόνου. Ο.3.1 Υπολογισµος της τριτης πλευράς τριγώνου όταν δίνονται 2 πλευρες και η περιεχόµενη γωνία. Εφαρµογές στη Ναυτιλία (Όρθοδροµική. ζενιθιακή χαι πολική απόσταση). Ο.3.2 Υπολογισµός γωνιας όταν είναι γνωστές τρεις πλευρες (Άρχική ορθοδροµική πορεία, ωρική γωνία). Ο9.4 Τύπος Εφαρµογές στη Ναντιλία (αρχική ορθοδροµιχη πορεία Αζιµούθ). 9.5 Τύπος 4 συνεχων στοιχειων ΠΠνακες αζιµούθ Α Β €. 9.6Τόποι του ΝΑΡΙΕΕΒ. Εφαρµογη στη Ναυτιλία (Ωρική γωνια και αξιµούθ κατά την αληθή Ανατολή ή Δύση. Ορθοδροµία. Μικτός Πλους). 9.7 Μεταβολές των ΄ στοιχείων του τριγώνου θέσης. Βαθµίδα Εκπαίδευσης: ΑΝΩΤΕΡΗ | ' Ειδικότητα : ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Μάθηµα : ΦΥΣΙΚΗ + ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ' 1.ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1.1 Συστήµατα µονάδων 5.]. χαι αγγλοσαξωνικό, πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια των µονάδων. 2.ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2.1 Κίνηση και βαθµοί ελευθερίας. 2.2 Ορισµοί ταχύτητας και επιτάχυνσης στην ευθύγραµµη και καµπυλόγραµµη κίνηση. 2.3 Διαγράµµατα ταχύτήτας - χρόνου, επιτάχυνσης - χρόνου στην ευθύγραµµη κίνηση. 2.4 Οµαλή κυκλική κίνηση, περίοδος - συχνότητα - γωνιακή ταχύτητα - επιτάχυνση, σχέσεις µεταξύ τους. 2.5 Οµαλά µεταβαλλόµενη κυκλική κίνηση, σχέση γωνιακής γραµµικής ταχύτητας. 2.6 Αρχή της επαλληλίας, σύνθεση χινήσεων. 2.7 Εφαρµογή στην οριζόντια και πλάγια βολή, ΄ 3. ΑΥΝΑΜΙΚΗ 3.1 Αξιώµατα, µονάδες µάζας και δύναµης. 3.2 Σχέση των µονάδων. 3.3 Κεντροµόλος δύναµη, εφαρµογές. 3.4 Το βάρος των σωµάτων - εφαρµογή στα φορτία. 3.5 Νόµος της παγκόσµιας έλξης του Νεύτωνα, πεδίο βαρύτητας. 3.6 Μεταβολές της έντασης της βαρύτητας. 3.7 Ταχύτητες διαφύγής - Τεχνητοί δορυφόροι. 3.8 Ορµή και ώθηση δύναµης. 3.9 Γενιχοτερη έκφραση του νόµου της δυναµικής., ώθηση δύναµης εφαρµογή στην πρόωση του πλοίου και στο πηδάλιο. 4.ΕΡΓΟ - ΙΣΧΥΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΠΛΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 4.1 Έργο σταθερής και µεταβλητής δύναµης - Μονάδες. 4.2 Ισχύς και µονάδες. 4.Συντηρητικές δυνάµεις. 4.4 Ενέργεια, θέωρηµα διατήρησης, συντελεστής απόδοσης. 4-5 Κινητική ενέργεια στερεού σώµατος που εκτελει µεταφορική ή περιστροφική κίνηση. . 4.6 Ροπή α«δράνειας. 4.7 Θεµελιώδης νόµος της στροφικής κίνησης. 4.8 Στροφορµή και γενικότερη έχκφραση του νόµου της στροφικής κίνησης. 4.9 Έργο και ισχύς που παράγονται από στροφική κίνηση. 4.10 Στροφική χίνηση γύρω από χινούµενο άξονα. 4.11 Γυροσκόπιο - Γυροπυξίδας σύνθεση. 4.12 Αρχή των δυνατών έργων. 4.13 Μοχλοί - ©ΑΒΟΟ ΟΕΑΒΣ - ΤΒΙΜΜΙΝ€ - Φορτώσεις. 4.14 Κοχλίας. 4.15 Τροχαλία πινητή και ακίνητη. 4.16 Συστήµατα τροχαλιών. 4.1Υ Απλά συστήµατα οδοντωτών τροχών. Μειωτήρες. 5.ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 5.1 Νόµος του Ελεύθερα ηλεκτρόνια - Αγωγοί - Μονωτές. ' 5.2 Ηλεκτρικό φορτίο - Ηλεκτρικό πεδίο - Δυναµικό - Διαφορά δυναµικού - Συσσώρευση φορτίων - Ηλεκτροστατική εκκένωση - Αλεξικέρανυνο. 5.34 Χωρητίκότητα αγωγού. Πυκνωτές. Συνδεσµολογία πυκνωτών. 5.4 Ενέργεια πυκνωτή - Τύποι και χατασκευή πυκνωτών - Χρήσεις. 5.5 Ηλεκτρικό ρεύµα - Ηλεκτρικές πηγές - Ηλεκτρικό κύχκλωµα Ένταση ρεύµατος. δ.6 Νόµος του ΟΗΜ. Αντίσταση και ειδική αντίσταση. 5.7 Συνδεσµολογία αντιστάσεων. Ποντεσιόµετρα. . 5.8 Ηλεκτρεγερτική δύναµη:- Γενίκευση του νόµου του ΟΗΜ. 5.9 Ενέργεια και ισχύς. Θερµότητα Εφαρµογές των θερµικών αποτελεσµάτων του ρεύµατος. ' 5.10 Κανόνες Κίρχωφ - Γέφυρα ΥΉΗΕΑΤΞΤΟΝΕ. 5.11 Βασική κατασκευή αµπεροµέτρων και βολτοµέτρων. 5.12 Προέλευση των µαγνητικών πεδίων. Μορφές των µαγνητικών πεδίων (ευθύγραµµου αγωγού., κυκλικού. σωληνοειδούς). 5.13 Ηλεκτροµαγνήτες και εφαρµογές. 5.14 Νόµος ΙΑΡΙΑΟΕ - Εφαρµογές. Ε 5.15 Ηλεκτροµαγνητικά και ηλεκτροδυναµικά όργανα. 5.16 Επαγωγή - Νόµοι της επαγωγής. ΄ 5.17 Ρεύµατα ΕΟΗΟΑΗΙΚΤ. 5.18& Αυτεπαγωγή - Αµοιβαία επαγωγή, 5.19 Εναλλασσόµενο ρεύµα - Κύχλος, περίοδος, κυκλική συχνότητα και συχνότητα εναλλασσοµένου ρεύµατος. 5.20 Παραγωγή εναλλασσοµένου ρεύµατος. € 5.21 Διαφορά φάσης - Ενεργός, µέγιστη και µέση τιµή εναλλασσοµένου ρεύµατος - Ενεργό τάση. 5.22 Κύκλωµα σε σιερά - Συντονισµός. 5.23 Κύκλωµα (1..,€©) σε παράλληλη σύνδεση - Συντονισµός. 6.ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ . 6.1 Εκποµπή ηλεκτροµαγνητικού κύµατος. πολικό διάγραµµα ακτινοβολίας. κεραίας δίπολο. . 6.2 Χαρακτηριστικά ηλεκτροµαγνητικού κύµατος (κύχκλος, συχνότητα. µήκος κύµατος, φάση, πόλωση). 6.3 Λήψη ηλεκτροµαγνητικού χύµατος. 6.4 Αίτια µεταβολής της ταχύτητας διάδοσης του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος. ' 6.5 Επίδραση της µεταβολής της ταχύτητας διάδοσης στο µήµκος κύµατος και στη φάση του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος. 6.6 Το φάσµα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. 6.7 Περιοχές συχνοτήτων., αξιοποΐηση των περιοχών συχνοτήτων. . 7.ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. 7.1 Μέθοδοι εκποµπής ηλεκτρονίων. . . 7.2 Κινήσεις ηλεκτρονίων µέσα σε ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο. 7.3 Δϊοδος λυχνία κενού. Χαρακτηριστική της διόδου, εσωτερική αντίσταση. 7.4 Ανορθωτική ιδιότητα της διόδου. απλή και διπλή ανόρθωση, φίλ- . τρα εξοµάλυνσης. 7.5 Τρίοδος λυχνία κενού. Χαρακτηριστικές ανόδου και πλέγµατος της τριόδου. Εσωτερική αντίσταση. διαγωγιµότητα και συντελεστής ενίσχυσης. 7.6 Γραµµή φόρτου. ενίσχυση, 7.7 Οι ηµιαγωγοί, κρύσταλλα γερµανίου και πυριτίου. 7.8 Ηµιαγωγοί µε πρόσµιξη, κρύσταλλο τύπου «Ν» και τύπου «Ρ». 7.0 Η επαφή Π-Ν., δυναµικού φραγµού. ορθή και ανάστροφη πόλωση. . ΄ 7.10 Η κρυσταλλοδίοδος, κατασκευή κρυσταλλοδιόδου, χαάρακτηριστική κρυσταλλοδιόδου, φαινόµενο ΖΕΝΕΒ και χιονοστιβάδα. 7.11 Ανόρθωση µε κρυσταλλοδίοδο. 8.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ ΤΟΣ 8.1 Θερµοκρασία - Θερµότητα - Μέτρηση της θερµοκρασίας. 8.2 Θερµοµετρικές κλίµακες. Μετατροπές κλιµάκων. 83 Έίδη θερµοµέτρων (υδραργυρικά. αντίστασης, θερµοήλεκτρικά). 8.4 Θεµελειώδης νόµος της θερµιδοµετρίας. 8.5 Ειδική θερµότητα. … 8.6 Σχέση θερµίδας µε τις άλλες µονάδες ενέργειας. 8.7 Τήξη - πήξη, λανθάνουσα θερµότητα. Εξαέρωση και βρασµός, λανθάνουσα θερµότητα εξαέρωσης. 9.. ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ . Ο.1 Θερµική αγωγιµότητα και νόµος της θερµοµόνωσης. 9.2 Διάδοση της θερµότητας µε µεταφορά - Εφαρµογή στην πυρασφάλεια. . Ο.3 Ακτινοβολία του µαύρου σώµατος.- Αυτοαναφλεγόµενα φορτία. 9.4 Νόµος ΞΤΕΕΑΝ - ΒΟΙΤΖΜΑΝΝ. . Ο.5 Γραµµική, επιφανέιακή διαστολή,. 9.6 Κυβική διαστολή στερεών και νόµοι τους. Μεταβολές βυθίσµατος. ΦΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑ9.7 Σχέσεις των συντελεστών διαστολής. ΄ 9.8 Κυβική διαστολή των υγρών. 9.9 Πραγµατική χαι φαινόµενη διαστολή,. . Ο.10 Μεταβολή της πυκνότητας των υγρών µε τη θερµοκρασία - µεταβολή βυθίσµατος. 9.11 Αέξρια, διαστολή των αερίων - Ασφάλεια υγρών χαυσίµων και αερίων. . Βαθµίδα Εκπαίδευσης: ΑΝΩΤΕΡΗ Ειδικότητα : ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ . Μάθηµα : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ . ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ . ΥΑΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΄ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 “Έννοια και χαρακτηριστικά του δικαΐου. 1.2 Πηγές. ' 1.3 Ιεράρχηση κανόνων δικαίου. 1.4 Διαίρεση του Δικαΐου. 2.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2.1 Σύνταγµα. ' . .. 2.2 Κράτος και τα στοιχεία που το απαρτίζουν. 2.3 Τα όργανα του Κράτους. 2.4 Ελλχηνικό Πολίτευµα. 2.5 Εχκλογικά συστήµατα. 2.6 Πολιτικά κόµµατα. 2.7 Ατοµικές ελευθερίες. 2.8 Δικαστική λειτουργία. 2.9 Κράτος χαι Εκκλησία. 2.10 Ο τύπος. 3.ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3.1 Το πλοίο. 3.2 Τα Ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου. .3.3 Πλοιοκτησία. τ 3.4 Ο Πλοίαρχος. 3.5 Το πλήρωµα. 3.6 Απογραφή Ναυτικών. 3.7 Κανονισµοί εργασίας. 3.8 Συλλογικές συµβάσεις ναυτικής εργασίας. 3.9 Η σύµβαση νανυτολόγησης. ο ο κπν 3.10 Υποχρεώσεις του ναυτικού από τη σύµβαση ναυτολόγησης. 3.11 Δικαιώµατα από τη σύµβαση ναυτολόγησης. 3.12 Ναυτεργατικές διαφορές. 3.13 Ναυτικά αδικήµατα και ποινικές ευθύνες. 3.14 Πειθαρχικό δίκαιο Ε.Ν. 3.15 Ναυτικό ατύχηµα. … 3.16 Ναυτεργατικό ατύχηµα και κανονισµοί πρόσληψής του. 3.17 Κοινωνική προστασία του ναυτικού. 3.18 Σύµβαση θαλάσσιας µεταφοράς και τα σχετικά έγγραφα. 3.19 Η σύµβαση της ρυµούλκησης. 3.20 Διεθνείς κανονισµοί αποφυγής συγκρούσεων. Κυρώσεις για παράβασή τους. Υποχρεώσεις σε περίπτωση σύγκρουσης πλοίων. 3.21 Επιθαλάσσια αρωγή, ' 3.22 Κοινή αβαρία. 3.23 Ο ναυτικός πράκτορας. 3.24. Ο πλοηγός. 3.25 Στοιχεία δηµόσιου διεθνοὺς ναυτικού δικαΐου. 3.26 Το πλοίο στην ανοιχτή θάλασσα, στο λιµάνι και στην αιγιαλίτιδα ζώνη. . 3.27 Η νοµική υποχρέωση προστασίας των θαλασσών από τη ρύπανση. Κυρώσεις και ευθύνες για τη ρύπανση. 328 Ελληνικό ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο και διεθνής πρακτική, Βαθµίδα Εκπαίδευσης: ΑΝΩΤΕΡΗ ' Ειδικότητα: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Μάθηµα: ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήγµατος της Αγγλικής είναι να µπορέσει ο σπουδαστής να καταλαβαίνει και να παράγει αυθεντικό προφορικό και γραπτό λύγο, έτσι ώστε να χαλύψει τις βασικές προσωπικές και επαγγελµατικές του ανάγκες. (Λεξιλόγιο - Γραµµατική). ΥΑΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | 62 γ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩτο) Ο σαπουδαστής πρέπει να µπορεί: - Να αναφέρει γεγονότα µε σκοπό να πληροφορήσει. (Οιχογενειακα, Επαγγελµατικά, Συναλλαγής). . - Να δέχεται ή να απορρίπτει προτάσεις άλλων χαι να αντιπροτείνει. - Να εκφράζεται επί θεµάτων της καθηµερινής ζωής στην εργασία στο σχολείο. στο πλοίο. (Ορολογία ναυτικού περιβάλλοντος). Βαθµίδα Εκπαίδευσης: ΑΝΩΤΕΡΗ Ειδικότητα: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Μάθηµα: ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σκοπός του µαθήµατος είναι να βοηθήσει, όσο είναι δυνατό, στην αντιµετώπιση των δυσκολιών κατανόησης και αφοµοίωσης των υπολοίπων µαθηµάτων, που δημιουργει η πλήρης ελλειφη ναυτικής εµπειρίας των σπουδαστών. στην απόκτηση εποπτικής εικόνας του πλοΐου, των χώρων του. των µηχανηµάτων και του εξαρτισµού του, καθώς και η εκµάθηση της σχετικής ονοµατολογίας. ΥΤΑΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1.Ι Αιτίες των ατυχηµάτων (π.χ. πτώσεις, παιχνίδια στο χατάστρωµα. γλυστερά καταστρώµατα, ακατάλληλα παπούτσια, σχοινιά και σύρµατα πρόσβεσης, ακάλες αµπαριών, χαταστρώµατα γεµάτα πράγµατα. σκαλωσιές, καλύµατα αµπαριών, χουβούσια, σωλήνες ατµού. τρέξιµο. σήκωµα βαρών, κακοκαιρία, κ.λπ.). 1.2 Ο ανθρώπινος παράγοντας στην πρόκληση ατυχηµάτων. Διάκριση των αιτιών που προκαλούν τα ατυχήµατα (Δηλαδή τα ατυχήµατα που προκαλεί χανείς στον εαυτό του και η αµέλεια που προκαλεί ατυχήµατα σε άλλους). Διάκριση των υπολανθανόντων αποτελεσµάτων της αµέλειας του ανθρώπινου παράγοντα. Σηµασία της εφαρµογής των σωστών διαδικασιών χαι της τήρησης. Σύστηµα στην εργασία χαθώς και της χρησιµοποΐησης των σωστών εργαλείων στη δουλειά. Παραδείµατα ατυχηµάτων που έγιναν επειδή χρησιµοποιήθηκαν λανθασµένα εργαλεία. Η ανάγκη για χρησιµοποΐηση προστατευτικού ρουχισµού και ειδών εξοπλισµού (γυαλιά.. µάσκες, κράνη κ.λπ.). 1.3 Κίνδυνοι που περικλείουν, η είσοδος σε κλειστούς χώρους τα συστήµατα που δουλεύουν µε ηλεκτρισµό, ατµό ή πεπιεσµένο αέρα, ή εργασία ψηλά και απέξω από το πλοίο, η λανθασµένη ενδυµασία. Ο ρόλος των ωτασπίδων. 1.4 Οργάνωση ασφάλειας στο πλοίο. Επιτροπή ασφάλειας. 15 Η ανάγκη για αποτελεσµατική οργάνωση έκτακτης ανάγκης. Τακτικά και ουσιαστικά 2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΥ 2.] Γενική περιγραφή του πλοίου (Πλώρη. πρύµη, µάσκα, γοφός, γάστρα. ὕφαλα. καταστρώµατα. πρόστεγο. µεσόστεγο, επίστεγο). 2.2 Κυριότερες διαστάσεις του πολοίου: Πρωραία και πρυµναία κάθετος. Μήκος (ολικό, µεταξύ καθέτων) Πλάτος (µέγιστο, επί των νοµέων). Μέση τοµή. Κοίλο. Βύθισµα (κατασκευής, πρωραίο, πρυµναίο, µέσο). Διαγωγή. ΄Υψος εξάλων. Σιµότητα και κύρτωµα καταστρώµατος. 2.3 Αναγνώριση των παρακάτω χκατασκευαστικών µελών του πλοίου: Εξωτερικό περίβληµα. Ελάσµατα ζωστήρα και τρόπιδας Καταστρώµατα Λούροι ΄ Σταθµίδες Παρατροπίδια Εσωρικός πυθµένας Νοµείς νοµέων Ζυγά ' Αγκώνες Διαδοκίδες Κουπαστές … » Κίονες … Φρακτές (µπουλµέδες) Στείρα Ποδόστηµα Ελικόστηµα 2.4 Αναγνωριση των κυριων κατασκευαστικών μελων και γενιχη γνώση της εµφάνισης και΄ του προορισµού των παρακάτω χώρων του πλοΐου: (α«) Πλωριά και πρυµιά δεξαµενή ζυγοστάθµισης. 1)Φρεάτιο της αλυσιδας (στρίτσο) (Υ) Διπύθµενα 2)Δεξαµενές κύτους 3)Διαχωριστικά στεγανά (ΟΟΕΓΕΒΡΑΜΣ) ' 2.5 Αναγνώριση των µερών των συστηµάτων καταµέτρησης, αποστράγγισης και εξαερισµού των χώρων της παραγράφου 2.4.. 2.6 Αναγνώριση των ειδών εξοπλισµού πρόσβεσης που βρίσκονται στο πρόστεγο χαι στο επίστεγο. Προορισµός και ονοµασία του καθενός και των χυριοτέρων µερών του. 2.7 Αναγνώριση των κυρίων µερών του συστήµάτος αγκυροβολίας. 2.8 Αναγνωριση των κυρίων µερών παραδοσιακού συστήµατος φόρτωσης µε µπίγες (Ίστός, ξάρτια, µπίγες, βιντσια, ολκοί, τρόχιλοι, ορθωτήρες κ.λπ.) και στοιχειώδης γνώση του τρόπου λειτουργίας τους. 2.9 Αναγνώριση των διαφόρων τύπων καλυµµάτων κυτών (παραδοσιακά, χαλύβδινα τύπου ποντόνε). Γενικότητες για τη µέθοδο ανοίγµατος και κλεισίµατος χάθε τύπου. 2.10 Αναγνώριση των χυρίων χατασκεναστικών µελών ενός κύτους φορτίου καθώς και των χυρίων µερών της µόνιµης επίστρωσης και των συστηµάτων αερισµού, καταµέτρησης και εξάντλησής του. 2.11 Γενικά για τη διαρρύθµιση της γέφυρας ενός σύγχρονου πλοίου. 2.12 Γενική γνώση της διαρρύθµισης του µηχανισµού ενός σύγχρονου πλοίου. 2.13 Γενική περιγραφή των στοµίων (κουβούσια) δεξαµενών δεξαµενοπλοίου. 2.14 Περιγραφή των κυρίων χατασκευαστικών µελών µιας δεξαµενής φορτίου, καθώς και των χυρίων µερών του συστήµατος εξάντλησης και αερισµού. 2.15 Γενική γνώση της διαρρύθµισης του αντλιοστασίου ενός σύγχρονου δεξαµενοπλοίου. 2.16 Αναγνωριση των µερών των σωληνωσεων φορτίου στο κατάστρωµα ενός δεξαµενοπλοίου. 2.7 Γενική γνώση των διατάξεων του διαµερίσµατος του Υπηρετικού µηχανήµατος του πηδαλίου. 2.18 Αναγνώριση των χυριότερων µερών του πηδαλίου και της έλικας. 2.19 Αναγνώριση των κυρίων τύπων εµπορικών πλοΐων. 3.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1972 3.1] Σηµασία των ακολούθων όρων που περιέχονται στους Κανονισµούς Αποφυγής Συγκρούσεως στη θάλασσα, 1972: Πλοίο. Μηχανοκίνητο πλοίο. Ιστιοφόρο πλοίο. Πλοίο απασχολούµενο στην αλιεία. Υδροπλάνο. Ακυβέρνητο πλοίο. Πλοίο περιορισµένης ικανότητας χειρισµών (όλες οι κατηγοριες) Πλοίο εµποδιζόµενο από το βύθισµα. ΄ «Έν πλων. Περιορισµένη ορατότητα. Μήκος και πλάτος ενός πλοίου. «Έν όψει αλλήλων». ΠΠεριορισµένη ορατότητα. 3.2 Αναγνωριση των παρακάτω πλοΐων αναλογα µε την ιεράρχηση των υποχρεωσεων τους και µε την εµφάνισή τους σύµφωνα µε τους κανονισµούς αποφυγής Συγκρούσεως στη Θάλασσα, 1972: Μηχανοκίνητο πλοίο. Μηχανοκίνητο πλοίο εν πλω. Αερόστρωµνο πλοίο. ΠΠλοίο µήκους µικρότερο από πενήντα µέτρα. ' Μηχανοκίνητο πλοίο µε µήκος µικρύτερο από 7 µέτρα και µέγιστη ταχύτητα όχι µεγαλύτερη από 7 κόµβους. Ρυµουλκό πλοίο. Μηχανοκίνητο πλοίο που ρυµουλχκεί. Μηχανοκίνητο που ρυµουλκεί ό όταν το µήκος του ρυµουλκίου υπερβαίνει τα 200 µέτρα. Μηχανοκίνητο πλοίο που ωθεί πλοία σαν σύνθετη µονάδα ή µε άλλο τρόπο. Πλοίο ή αντικείµενο ρυµουλχκούµενο. Πλοίο που ωθούνται σε σύνθετη οµάδα, ή Πλοία που ρυµουλκούνται παράπλευρα. Ιστιοφόρο πλοίο. Ιστοφόρο πλοίο εν πλω. Ιστιοφόρο πλοίο εν πλω µήκους µικροτέρου από 12 µέτρα. Ιστιοφόρο πλοίο εν πλω µήκους µικροτέρου από 7 µέτρα, και πλοίο µε χουπιά. Ιστιοφόρο πλοίο που χρησιµοποιεί και µηχανή, Εµποδιζόµενο πλοίο. Πλοίο ακυβέρνητο. Πλοίο ακυβέρνητο που χινείται. Πλοίο περιορισµένης ικανότητας χειρισµού. Πλοίο περιορισµένης ικανότητας χειρισµού που χινείται. Πλοίο περιορισµένης ικανότητας χειρισµού αγκυροβοληµένο. Ρυµουλκό που είναι ανίκανο να παρεκλίνει από την πορεία του. Ρυµουλκό µε ρυµουλκό πάνω από 200 µέτρα. ή Βαθύχκορος ή άλλα πλοία τα οποία ασχολούνται µε υποβρύχιές επιχειρήσεις. όταν περιορίζεται η ικανότητά τους να χειρίσουν. Βυθοχκόροι. όταν υπάρχει εµπόδιο σε οποιαδηποτε πλευρά τους. Βυθοκόροι όταν χινούνται. Βυθοκόροι όταν είναι αγκυροβοληµενες. Μικρό πλοίο που ασχολείται σε“χαταδυτικές εργασίες. Πλοίο που ασχολείται στην ναρκαλιεία. Πλοίο µεγάλου βυθίσµατος. Πλοηγίδες. Πλοίο που ασχολείται σε πλοηγικα καθήκοντα, εν πλω. Πλοίο που ασχολείται σε πλοηγικά καθΐκοντα, αγκυροβοληµένο. Πλοίο αγκυροβοληµένο, Πλοίο αγκυροβοληµένο µήµκους µικρότερο από πενΐγντα (50) µέτρα. ΠΠλοίο πρασαραγµένο. Αλιευτικό πλοίο. Αλιευτικό πλοίο που αλιεύει µε γρίπο. Αλιευτικό πλοίο που αλιεύει µε γρίπο: (α) µήκους µικρότερο από 20 µέτρα. (β) µήκος µικρότερο από 50 µέτρα. Αλιευτικό πλοίο που αλιεύει µε άλλο τρόπο εκτός από γρίπο. Αλιευτικό πλοίο µήκους µικρότερο από 20 µέτρα. Αλιευτικό πλοίο του οποίου τα σύνεργα εκείνονται περισσότερο από 150 µέτρα οριζόντια από το πλοίο, “Όλα τα αλιευτικά πλοία όταν χινούνται. Αλιευτικό πλοίο που αλιεύει µε γρίπο, όταν ρίχνει τα δίχτυα του. Αλιευτικό πλοίο που αλιεύει µε γρίπο όταν παΐρνει µέσα στα δίχτυα του. όταν ο γρίπος έχει µπλεχτεί στο βυθό ή σε εµπόδιο. Πλοία που αλιεύουν µε γρίπο ανά ζεύγη. Πλοία που αλιεύουν µε γρίπο ανά ζεύγη. όταν ο γριπος έχει µπλεχτεί στο βυθό ή σε εµπόδιο. 3.3 Τα σήµατα χινδύνου όπως αναφέρονται στο παράρτηµα 4 των Κανονισµών προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα, 1972. 3.4 Ηχητικά σήµατα που γίνονται µεταξύ πλοίων κεν όψει αλλήλων» στις παρακάτω περιπτώσεις: 1)αλλαγή πορείας προς τα δεξιά. 2)«λλαγή πορείας προς τα αριστερά. ({) αναπόδιση µηχανών. 3)αµφιβολία για τις προθέσεις του άλλου. 3.5 Ηχητικά σήµατα που γίνονται από πλοία σε περιορισµένη ορατότητα στις παρακάτω περιπτώσεις: Μηχανοκίνητα πλοία που χινούνται. Μηχανοκίνητα πλοία εν πλω αλλά σταµατηµένα. Ακυβέρνητα πλοία. Πλοία περιορισµένης ικανότητας χειρισµών. Πλοία εµποδιζόµενα από. το βύθισµά τους. ιστιοφόρο πλοίο. Αλιευτικό πλοίο. Ρυµουλκούν πλοίο. Ρυµουλκούµενο πλοίο. Αγκυροβοληµένα πλοία. Προαιρετικό σήµα για αγκυροβοληµένο πλοίο. Πλοία προσαραγµένα. Πλοία προσαραγµένα µήκους µικρότερου των 12 µέτρων. Πλοηγίδες. ή µε άλλο τρόπο. 4.ΒΑΡΚΕΣ ι 4.1 Εξάσχηση στην κωπηλασία και διακυβέρνηση πολυκόπων βαρκών διαφόρων τύπων. 4.2 Εξάσκηση στην κωπηλασια και διακυβέρνηση δικόπου βάρκας. 4.3 Ονοµατολογία όλων των µερών µιας βάρκας. 4.4 Ονοµατολογία όλων των µερών της ιστιοφορίας µιας βάρκας (ιστός, στράλια, ιστία χ.λπ.). 4.5 Διακυβέρνηση της βάρκας µε ιστία και εκτέλεση χειρισµών αναστροφής και υποστροφής. 4.6 Διακυβέρνηση της βάρκας µε µηχανή και εκτέλεση ελέγχων καλής λειτουργίας µε τη σωστή διαδικασία. 5.ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 5.1 Σχοινιά από φυσικές ίνες. Υλικά που χρησιµοποιούνται συνήθως και ιδιότητές τους. Διάφοροι τρόποι πλοκής σχοινιών. (Στα παρακάτω συµπεριλαµβάνονται και ο σπάγγος, το τρισίλιο, η ληγαδούρα κ.λπ.). 5.2 Σχοινιά από συνθετικές ίνες. Υλικά που χρησιµοπποιούνται συνήθως χκαι οι ιδιότητές τους. 5.4 Κατασκευή και χαρακτηριστικά των χαλύβδινων συρµατόσχοινων. ' 5.4 Χαραχτηρισταα των συνδυασμενων σχοινιων από σύρµα και ίνες και από φυσικές χαι συνθετικές ίνες. 5.5 Φροντίδες για σχοινιά και συρµατόσχοινα στις οποίες συµπεριλαµβάνονται: Αποθΐµκευση, Σωστή µέθοδος ντουκιαρίσµατος. ΄“Άνουγµα νέου κορκώµατος. Μέθοδος λίπανσης συρµατόσχοινων. Σωστή µέθοδος περάσµατος συρµατόσχοινων και σχοινιών από διαστίκια. ΕΒερίνες, τρίφιµο χαι πολύ χκλειστά µπεντένια. 5.6ό Κόµποι και δεσίµατα που συνηθως χρησιµοποιούνται στα πλοία και παραδείγµατα για τη σωστή τους. ΄ Ειδικότερα τα παρακάτω: Σταυρόκοµπους, κόµποςς: ακρόδεσµος (οκτώ), χαρυδόκοµπους µε φανάρι, πρόδεσµος, ψαλιδιά, ξυλόδεσµος, καντηλίτσα, διπλή καντηλίτσα. ποδόδεσµος (τσακιστή) απλός & διπλός σφενδόνη (µπέζα). στροφή µε ηµίδεσµο, στραγγαλόστροφος. απλός και διπλός, γαϊδουρόκοµπος. 5.7 Διάφορα πατροναρίσµατα χαι χρήση τους, , 5.8 Εκτέλεση πλατύδεσµου (ίσα ληγαξδουράγαπλού, πλατύδεσµου διπλού & φαλιδόδεσµου. 5.9 Τοποθέτηση κατάλληλου µπότσου σε φυσικά καὶ συνθετικά σχοινιά και σε συρµατόσχοινα. 5.10 Κατασκευή γάσας, γάσας στη µέση σχοινιού & αρµατισιών σε σχοινιά από φυσικές & τεχνικές ίνες. 5.11 Κατασκενή γάσας και αµατισιάς σε συρµατόσχοινα µε χρήση ενός περάσµατος για σιγουράρισµα. 5.12 Δέσιµο σχοινιού σε κοτσανέλο και περιπτώσεις χρησιµοποΐησης καβαλικευτής βόλτας στο τέλος. . 5.134 Δέσιµο σχοινιού ή συρµατόσχοινου σε µπίντες µε το σωστό τρόπο. 5.14. Φίµωµα γάντζου ή κλειδιού. 5.15 Προφυλάξεις ασφάλειας που πρέπει να παίρνονται όταν γίνονται χειρισµοί σχοινιών και συρµατοσχοίνων πρόσδεσης. 5.16 Κατασκενή και µαρκάρισµα µιας χκοινής βολίδας. Βόλισµα µε την χοινή βολίδα χαι αναφορά των βολισµάτων. 5.17 Αρµατωσιά σκαλωσιάς για µπογιάτισµα και καντηλίτσας µε σωστή χρΐση των σχοινιων και των παλάγκων. Προφυλαξεις ασφάλειας που πρέπει να, παίρνονται χατά την κατασκευή, το αρµάτωµα και τη χρήση σκαλωσιών χαι χαντηλίταας. ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1.Η διδασκαλία του µεγαλύτερου τµήµατος της παραγράφου 2 (δύο) πρέπει να πραγµατοπονηθεί κατά την διάρχκεια επισκέψεων. 2.Η διδασκαλία της παραγράφου 3 (τρία) γινεται χαθολη τη διάρκεια της διδακτικής περιοδου µε διαλέξεις και χυρίωςµε χρήση επιτραπέζιων µοντέλων, µαγνητικών πινάκων προβολέων διαφανειών, φωτών πλοίου ή άλλων τρόπων. « 3.Η διδασκαλία των παραγράφων 4 (τέσσερα) χαι 5 (πέντε) γίνεται καθόλη τη διάρχκεια της διδακτικής περιόδου σε πρωρείο εξοπλισµένο µε πραγµατικά είδη. Βαθµίδα Εκπαίδευσης: ΑΝΩΤΕΡΗ Ειδικότητα: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Μάθηµα: ΝΑΥΤΙΛΙΑ 1 ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.Η ΓΗ ' 1.1 Η γη σαν σφαίρα. Γεωνγραφικοί πόλοι, ισηµερινός, µεσηµβρινοί. 1.2 Πλάτος. παράλληλοι πλάτους, Πρώτος µεσηµβρινός, µήµκος. 1.3 Διαφορά πλάτους χκαι διαφορά µήκους. 14 ελλειψοειδές. Ορισµός της επιπλάτυνσης και τιµή της. 1.5 Θαλάσσιο µίλι (5ΕΑ ΜΠ.Ε). Διεθνές ναυτικό µίλι, στάδιο χαι κοµβος 2.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2.1 Αληθής βορράς. µαγνητικός βορράς και βορράς πυξίδας. Αντίστοιχες πορείες. 2.2 Απόλυτες και σχετικές διοπτεύσεις. 2.34 Μετατροπή σχετικών διοπτεύσεων σε απόλυτες χαι αντίστροφα. ' 3.ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΟΥΣ 3.1 Περιγραφή µαγνητικής πυξίδας (πολύ γενικά). 3.2 Περιγραφή γυροσκοπικής πυξίδας και επαναληπτών (πολύ γενικά). ΄ ' 8.3 Κοινή πρισµατική διόπτρα. Περιγραφή και χρήση. 3.4 Περιγραφή δροµοµέτρων (πολύ γενικά). Πραγµατική έννοια των ενδείξεων ταχύτητας και απόστασης που δείχνουν τα δροµόµετρα. 3.5 Περιγραφή βυθοµέτρων (πολύ γενικά). Ενδείξεις βυθοµέτρων. Βάθος από την τροπίδα και από την επιφάνεια. 4.ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ. . 4.1. Μαγνητική απόκλιση. Πηχές από τις οποίες µπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά µε αυτήν. Υπολογισµός σύγχρονης απόχκλισης. 4.2. Μαγνητική παρεκτροπή που οφείλεται στα µαγνητικά υλικά που υπάρχουν στην χκατασκευή του , πλοΐου. Μεταβολές που οφείχονται σε αλλαγή πορείας (και σε αλλαγή θέσης του πλοίου στην επιφάνεια της γης). 4.3. Πινακίδιο παρεκτροπών και πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτό. 4.4. Προσδιορισμος της παραλλαγης όταν είναι γνωστή η απόκλιση και υπάρχει διαθέσιµο πινακίδιο παρεκτροπών. 4.5. Μετατροπή αληθων διοπτεύσεων σε διοπτεύσεις πυξίδας και αντίστροφα. 4.6. Μετατροπή της πορείας πυξίδας σε αληθή πορεία και αντίστροφα. 4.7. Υπολογισµός της παραλλαγής και παρεκτροπής όταν είναι γνωςστές η αληθής κατευθυνση και η κατεύθυνση πυξίδας (Διοπτεύσεις ή πορείες). 4.8. Σύγκριση ενδείξεων δύο (2) µαγνητικών πυΕίδων και προσδιορισµός παραλλαγής της µιας όταν είναι γνωστή η παραλλαγή της άλλης. 5.ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ. 5.]. Σκοπός. 5.2. Φάροι - είδη φάρων - χαρακτηριστικά - τοµείς. ΄ 5.3. Ορισµοί της έµβέλειας των φάρων - παράγοντες που επηρεάζουν την εµβέλεια και την εµφάνιση των χαρακτηριστικών των φάρων. 5.4. Υπολογισµός της εµβέλειας φάρου µε διάφορες καταστάσεις ορατότητας. 5.5. Φαρόπλοια. ' 5.6. Σηµαντήρες. Τύποι σηµαντήρων. Αλεώρια. 5.7. Αξιοπιστία πλωτών µέσων 5.8&. Ηχητικά σήµατα. Παράγοντες που επηρεάζουν την εµβέλειά τους. Αξιοπιστία. 5.9. Γενικά περί συστηµάτων σηµαντήρες. Βασικές αρχές που τα , 5.10. Σύστηµα ΙΑΙΑ. 6.ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. 6.1. Φαροδείκτες. Χρήση των πληροφοριών που περιέχουν. 6.2. Πλοηγοί. Χρήση των πληροφοριών που περιέχουν. 7.- ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ. 7.1. Μερκατορική προβολή, 7.2. Φυσική κλίµακα χάρτη. Κλίµακες πλάτους και µήχκους. 7.3. Κατηγορίες χαρτών ανάλογα µε την κλίµακα. Σύµβολα και συντµήσεις ((διαίτερα, κίνδυνοι, φάροι, σηµαντήρες. αλεώρια. ραδιοφάσοι και άλλα βοηθήµατα στη ναντιλία). 7.5. Διάφοροι τύποι ακτογραµµής, τοπογραφία του βυθού, βάθη και φύση του βυθού. ισοβαθείς καµπύλες. 7.6. Αναγνώριση διαύλων κυκλοφορίας και ζωνών διαχωρισµου 7.7. Έλεγχος και διατήρηση της ενηµερότητας του χάρτη. Αγγελίες και προαγγελίες προς τους νανυτιλοµένους. (χωρίς εκτέλεση διορθώσεων). . 8.ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΑ. 8.1. Στίγµα αναµέτρησης. Στίγµα κατ' εκτίµηση. 8.2. Έννοια της γραµµής θέσης και του στίγµατος παρατήρησης. 8.3. Γραµµές θέσης µε διοπτεύσεις, ευθυγραµµίσεις, ισοβαθείς. 8.4. Απόσταση εµφάνισης φάρου. 8.5. Ζώνη αµφιβολίας γραµµής θέσης. Εύρος ζώνης αµφιβολίας για διάφορες τιµές πιθανού τυχαίου σφάλµατος. Ευνοϊκές συνθΐκες παρατήρησης για κάθε µια από τις γραµµές θέσης της 8.3. 8.6. Μεταφορά γραµµών θέσης. Επίδραση αφαλµάτων αναµέτρησης. 9.ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΦΑΙΡΑ. 9.1. Αναφορά στην ουράνια σφαίρα, συντεταγµένες. 9.2. Αναφορά στην ωρική γωνία, σε σχέση µε το Γχρήνουιτς, της τοπικής ωρικής και στις σχέσεις µεταξύ τους. 9.3. Αναφορά στον ορίζοντα. αληθή ορίζοντα ζενίθ, ναδίρ και στους κατακόρυφους χκύχλους. 9.4. Αναφορά στο αληθές ὑύψος, το αξιµούθ. των σηµείων ανατολής, δύσης και εύὕρους. 9.5. Αναφορά στο τρίγωνο θέσης. 10.ΧΡΟΝΟΣ. 10.1. Αναφορά στα βασικά είδη χρόνου. ' 10.2. Αναφορά στην ώρα ζώνης, συµβατική ώρα, γραµµή αλλαγής 10.3. Αναφορά στα Ναυτικά χρονόµετρα. 11.ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΛΜΑΝΑΚ). ' 11}.1. Αναφορά στις πληροφορίες που περιέχονται στο ναυτικό αλµανάχ στις ηµερήσιες σελίδες. 12.ΕΞΑΝΤΑΣ. 12.1. Περιγραφή του εξάντα. Ονοµατολογία. Αρχή στην οποία βασίζεται. 12.2. Μέτρηση γωνιών. 12.3. Σφάλµατα του εξάντα. 12.4. Μέθοδοι εύρεσης του εργαλειακού σφάλµατος του εξάντα. 12.5. Φροντίδα - συντήρηση του ναυτικού εξάντα, | 12.6. Διόθρωση υψών (γενικά). 12.7. Χρησιµοποΐηση των πινάχκων διόρθωσης υψών του ναυτικού αλµανάκ. 13.ΟΡΓΑΝΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ. 13.1. Περιγραφή Αυτόµατων πηδαλίων (πολύ γενικά). 13.2. Συσκενή ραντάρ. περιγραφή “γενικά, αναγνωριση συσκευής, και χρήση πληροφοριών που λαµβάνονται από αυτή, 13.3. Συσχευη ραδιογωνιοµέτρου, περιγραφή γενιχα, αναγνωριση συσκενής και χρήση πληροφοριών που λαµβάνονται από αυτή,. 13.4. Συσκευή ΟΒΑΝ (€, περιγραφή γενικά, αναγνώριση συσκευής, και χρήση πληροφοριών που λαµβάνονται από αυτή,. 13.5. Συσκευή ΡΕΟΟΑ, περιγραφή γενικά αναγνώριση συσκευής, και χρήση πληροφοριών που λαµβάνεται από αυτή. 13.6. Δορυφορικό σύστηµα ναυσιπλόΐας, συσκευής ( και χρήση πληροφοριών που λαµβάνεται από αυτή,. 14.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ. 14.1: Γενικά περί ατµόσφαιρας, κατακόρυφος δοµή της ατµόσφαιρας. Χαρακτηριστικά των στρωµάτων της ατµόσφαιρας. 14.2. Γενικά περί ατµοσφαιρικής πίεσης, µεταβολές της βαροµετρικῆς πίεσης και σηµασία αυτών, ισοβαρείς χαι ισολοβαρείς γραµµές, βαρόµετρα (γενικά), βαροµετρικές µονάδες. 14.3. Γενικά περί του ανέµου, αίτια του ανέµου, στοιχεία ανέµου και χαρακτήρας του, φαινόµενος άνεµος, κλίµακα, µποφόρ (ΒΕΑΗΡΟΕΤ), κατάσταση θαλάσσης και αποθαλάσσια. 14.4. Γενικά περί οµίχλης. τύποι οµίχλης, περιοχές µεγαλύτερης συχνότητας οµιχλών. 14.5δ. Γενικά περί νεφών, χατηγορίες νεφών, τύποι νεφών. 14.6. Μετεωρολογικές εκποµπές και Ναυτικά µετεωρολογικά δελτία. δελτία εκτάκτου χακοκαιρίας. 15.ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ. 15.1. Μέτρηση συντεταγµένων σηµείου. Υποτύπωση σηµείου σε γνωστές συντεταγµένες. ' 15.2. Χάραξη πορείας µεταξύ δύο σηµείων. Ελεγχος ασφαλείας. 15.3. Μέτρηση απόστασης µεταξύ δύο σηµεΐων. 15.4. Υπολογισµός ταχύτητας µεταξύ δύο στιγµάτων. 15.5. Χάραξη πορείας που διέρχεται σε δοσµένη απόσταση από σηµείο. 15.6. Υποτυπωση στίγµατος αναµέτρησης στο χάρτη. Εύρεση πο ρείας και απόσταση που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ δύο στιγµάτων. 15.7. Αναγνώριση σηµείών ακτής στο χάρτη. 15.8&. Αποτυπωση στιγµάτων µε ταυτοχρονες παρατηρησεις και αναγνώριση ευνοϊκών συνθηχών. α«) Με δύο ή τρεις διοπτεύσεις. ) Με δύο ή τρεις αποστάσεις. ΄ ) Με συνδυασµό των (α) ναι (β). 15.9. Προσδιορισµός ζωνης αµφιβολίας στιγµάτων που εχουν προσξιοριστεί µε δύο παρατηρήσεις. 15.10 Πιθανότερο στιγμα σε περίπτωση τριών γραµµών θεσης που δεν τέµνονται στο ίδιο σηµείο. Περίπτωση σταθερού σφάλµατος. . 156.11. Υποτύπωση στιγµάτων µεσολαβούντος πλου (µεταφορές δύο ή τριών γραµµών θέσης). 15.]2. Προυπολογισµός εµφάνισης φαρου 15.13. Παραλλαγή µε ευθυγράµµιση και µε διόπτευση από γνωστό στίγµα. 15.14. Χρηση ισοβαθών ΄ και βολισµάτων. 15.15. Εφαρµογή όλων των παραπάνω σε σύνθετα προβλήµατα. ΥΠΟΔΕ|ΚΝΥΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Στόχος του µαθήµατος είναι στο τέλος της διδακτικής περιόδου οι σπουδαστές να έχουν αποκτήσει κυρίως την ικανότητα να εφαρµόζουν τις θεωρητικές γνώσεις και να αξιοποιούν τις πληροφορίες που λαµβάνουν από τα ναυτιλιακά βοηθΐµατα (ναυτικά όργανα) για την επίλυση των ασχήσεων στο χάρτη (παράγραφο 15). Επομένως πρέπει να περιοριστεί η θεωρητιχη διδασκαλία και να δοθεί περισσοτερος χρύνος στις εφαρµογές στο χάρτη σύµφωνα µε το ωρολόγιο προγραµμα, καθόλη τη διάρκεια της διδακτικής περιόδου. Βαθµίδα Εκπαΐίδευσης:. ΑΝΩΤΕΡΗ. Ειδικότητα: ΠΑΟΙΑΡΧΟΙ. Μάθηµα: ΣΧΕΔΙΟ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Σκοπός του µαθΐµατος είναι να καταστίσει τους σπουδαστές ικανούς να διαβάζουν τα σχέδια του πλοίου χαι να σχεδιάζουν απλά σκαριφήµατα τµηµάτων του. ΥΑΝ ΜΑΘΉΗΜΑΤΟΣ. 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ. . ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ.. . ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ. . ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΟΡΘΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ. . ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΟΡΘΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΑ Ε.ΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. 5.]1. Παράσταση γεωµορφολογικών ατοιχείων. 5.2. Μέθοδοι λήψης αποτυπώσεων στοιχείων από τον φυσικό χώρο, έδαφος. βυθός κ.λπ. . 5.3. Συµβατική απεικόνιση των γεωµορφολογικων στοιχείων στις κλίµακες 1:10.000. 1:20.000. 1:50.000. Σύνθετες εφαρµογές. 6 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. 1.Απεικόνιση µε ορθες προβολές - όψεις - τοµες αναγραφή διαστάσεων. ν1-ΆΨΝ 7.ΝΑΥΠΙΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ.ΓΕΝΙΚΑ. ΤΑ ΣΧΕΔΙΑΤΟΥ ΠΑΛΟΙΟΥ. ΄ 7.1. Σχέδια γενικής ξιάταξης πλοίου. ΄ 7.2. Ναυπηγγικές γραµµές. Σχέδιο µέσης τοµής και εγχκαραίων τοµών. 7.3. Προσδιορσµός θέσεως επί των σχεδίων. “Άρθρο 4 … Εβδοµαδιαίο πρόγραµµα Μηχανικών Τα διδασκόµενα µαθήµατα. και οι ώρες που διατίθενται σε καθένα απ΄ αυτά εβδοµαδιάίως. κατά την διάρκειο του πρώτου (Α) εξαµήνου, καθορίζονται για τις Ανώτερες Δἁηµόσιες Σχολές Εµπορικου Ναυτικού Μηχανικών όπως παρακάτω: Μάθηµα ΌΏρες την εβδοµάδα Γεν Σύνολο Ναυτικές Μηχανές ' 8 160 Ναυπηγία . 2 40 Ναυτική Τέχνη - Ναυτιλιακές [Γνώσεις - 2 40 Στοιχεία Συνταγµατ. Ναυτικ. Δικαίου 2 40 Ηλεκτροτεχνία 4 60 Φυσική ΄ 2 40 Χτµεία 2 40 Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά 3 60 Μηχανολογικό Σχέδιο 3 Αγγλικά 5 100 Ασκήσεις Τεχνουργείων - Μηχανοστασίου 3 60 Σύνολο ωρών µαθηµάτων 35 700 ΄Άρθρο Α Αναλυτικό πρόγραµµα Μηχανικων Η αναλυτική ύλχη διδασκαλίας, κατά την διάρκεια του πρώτου (4) εξαµήνου, για τις Ανώτερες Δηµόσιες Σχολές Εµπορικού Νανυτικού Μηχανικών, καθορίζεται χκατά µάθηµα όπως παρακάτω: Βαθµίδα Εκπαίδευσης: ΑΝΩΤΕΡΗ. Ειδικότητα: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν. ΄ Μάθηµα: ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.: Δεδοµενου ότι το µάθηµα διδάσκεται χατά την πρώτη εχπαιδευτ…η περίοδο, όταν οι θεωρητικες γνώσεις είναι ελλειπείς, δεν είναι δυνατόν να συµπερίληφθούν στους στοχους του µαθΐµατος η θεωρητική πλευρά της λειτουργίας-των µηχανηµάτων.. Κατά συνέπεια σκοπός του µαθήµαάτος είναι να καταστούν οι σπουδαστές ικανοί να αναγνωρίζουν τα διαφορα µηχανήµατα και την ονοµατολογία τους, να εξοικιωθούν µε τις χρΐσεις τους και να αποκτήσουν τις : πρώτες βασικές γνώσεις επί των αρχών λειτουργίας τους.. Επόµενος στόχος του µαθΐγµατος είναι να παρασχεθούν γνώσεις που θα αποτελέσουν υποδοµη στη διδασκαλία των µαθηµάτων των εποµενων ετών σπουδών, όπου θα γινει λεπτοµερής µελέτη καθε κατηγορίας µηχανηµάτων. Ε Ι Α. ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ 1.Κατάταξη και σύντοµκη περιγραφή λειτουργίας. 1.1. Ιστορική εξέλιξη. 1.2. Γενική κατάταξη των ΜΕΚ. 1.3. Στοιχειώδης λειτουργία τετράχρονης πετρελαιοµηχανής. 1.4. Στοιχειώδης λειτουργία Δίχρονης πετρελαιοµκηχανής. 1.5. Στοιχειώδης λειτουργία τετράχρονης Βενζινοµηχανής. 1,6. Στοιχειώδης λειτουργία Δίχρονης Βενζινοµηχανής. 2.[Γενική περυγραφή εξαρτηµάτων. 2.1. Σκελετοί, Βάσεις. Κύλινδροι. Συνδέτες. 2.2. Πώµατα κυλίνδρου. 2.3. Βαλβίδες και µηχανισµός διανοµής στα πώµατα. 2.4. Εµβόλια. Ελατήρια εµβόλων. 2.5. Χιτώνια. Φθορά, θραύση χιτωνίων. 2.6. Βάκτρο, Στυπιοθλίπτης. Ζύγωµα. Διωστήρες. 2.7. Τριβείς γενικά, είδη αυτών. '2.8. Σπτροφαλοφόροι - Κνωδακοφόροι άξονες. Μεταδοση κίνησης αυτών. 3.Καύση σε πετρελαιοµηχανές. 3.1. Καύση καυσίµου. Παράγοντες που την επιρεάζουν (περιληπτικά). 3.2. Σάρωση. Έννοια χαι φάση σάρωσης που εφαρµόζεται. 3.3. Υπερπλήρωση. Τι είναι υπερπλήρωση, σε ποιά φάση λειτουργίας της µηχανής χρησιµοποιείται. Τι επιτυγχάνεται. Εγχυση Γενικά περίεγχύσεως. Περιγραφή συνοπτικη εξαρτηµατων ενός: απλού εγχυτήρα. 3.5. Δίκτυο πετρελαίου. Β. ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ. 1.Τι είναι ατµοστρόβιλος. 2.Τι είναι δράση και τι αντίδραση, 3.Περιγραφή απλού ατµοστρόβιλου - Στροφείο - Κελυφος Αχκροφύσια - Πτερύγια (σταθερά κινητά). . Πως λειτουργούν οι ατµοστρόβιλοι. Κατάταξη των ναυτικών ατµοστροβίλων. Ατµοστρόβιλοι δράσεως. Ατµοστρόβιλοι αντιδράσεως. Μικτός στρόβιλος δράσεως: - αντιδράσεως. Μειωτήρες στροφών (Συνοπτικά). 10.Ωστικός τριβέας (Συνοπτικά). 11.Πως προετοιµάζεται για τον απόπλου ένας ατµοστρόβιλος. 12, Πως γίνεται η κράτηση και αποµόνωση του στροβίλου. Γ. ΒΟΗΟΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΣΚΑΦΟΥΣ. 1.Σύντοµη περιγραφή των βασικών βοηθητικών μηχανηµατων και δικτύων. 1.1. Μηχανήµατα προώσεως δια ντιζελοκίνητο πλοίο χαι πλοίο µε ατµοστρόβιλο. 1.2. Μηχανήµατα χειρισµών. 1.3. Μηχανήµατα ασφαλείας. 1.4. Μηχανήµατα βοηθητικών χρήσεων. 1.5. Μηχανήµατα φορτίου. 1.6. Βασικά δίκτυα. 2.Αντλίες Γενικά. 2.1. Κατάταξη αντλιών, 2.2. Εµβολοφόρες αντλίες. Συνοπτική περιγραφή, 2.3. Περιστροφικές αντλίες. Συνοπτική περιγραφή. 2.4. Φυγοκεντρικές αντλίες. Συνοπτική περιγραφή,. 2.5. Χρησιµοποΐηση της µιάς ή της άλλης από τις άνω αντλίες στο πλοίο λόγω των πλεονεκτηµάτων τους. Δ. ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ. 1.Εισαγωγικές Γνώσεις. 1.1. Γενικά. Τι είναι ο λέβητας. Προορισµός του. 1.2. Βασικές λειτουργίες: στο λέβητα. 1.3. Συνοπτική περιγραφή του λέβητα χαι των συσκευών του. 1.4. Τα κυριώτερα χαρακτηριστικά στοιχεία του λέβητα. 1.5. Στοιχειώδης λειτουργία του λέβητα. 2.Κατάταξη των ναυτικών ατµολεβήτων ανάλογα τα χαρακτηριστικά τους. 3.Κυλινδρικοί ατµολέβητες. Γενικά. 3.1. Λέβητας φλογαυλωτός επιστρεφόµενης φλόγας απλής προυώφεως. 3.2. Στοιχειώδης περιγραφή και λειτουργία. 4.Υδραυλωτοί ατµολέβητες. Γενικά. 4.]. Βαδικά µέρη και στοιχειώδης λειτουργία λέβητα ΒΑΒ€ΟΟΚ ΥΙΙΖΟΣΧ (Β-νή,. 4.2. ΠΒασικά µέρη χκαι στοιχειώδης λειτουργία λέβητα ΥΑΒκοΥ 4.3. Βασικά µέρη και στοιχειώδης λειτουργία λέβητα τύπου 5.Καύση καυσίµου στους ατµολέβητες. Γενικά. 5.1. Παράγοντες που επιρρεάζουν την χαύση. 5.2. Ψέχαση του πετρελαΐου. 5.3. Δίκτυο του πετρελαΐου. “Όργανα και µηχανισµοί που ρυθµίζουν την ροή του. Βαθµίδα Εκπαίδευσης: ΑΝΩΤΕΡΑ. Ειδικότητα: ΜΗΨΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν. Μάθηµα: ΝΑΥΠΗΓΙΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ο ε> - σ υι >Να καταστούν οι σπουδαστές ικανοί να γνωρίσουν το πλοίο χατ' αρ- χήν από απόψεως ονοµατολογίας δεδοµένου ότι. χατά τεκµήριο δεν γνωρίζουν αυτό προ της εισαγωγής τους στη Σχολή. Επιπλέον να κατανοΐσουν την λειτουργία του πλοίου και τις επιπτώσεις που έχουν σε αυτό οι διάφορες ενέργειες του µηχανικού Ε.Ν. στις µηχανές. τον εξοπλισµό και τα αναλώσιµα υγρά του πλοίου και το φορτίο. Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.ἱστορική εξέλιξη του πλοίου. 2.Διακριση των πλοίων ως προς το υλικό χατασχευης, το ειδος της προωστηρίου εγκατασνάσεως. το µεταφερόµενο φορτίο. 3.Οι βασικοί τύποι των πλοίων. 4.Οι σύγχρονοι τύποι των πλοίων. 5.Πλοία ειδικού προορισµού. 6.Διαστάσεις του πλοίου. , 7.Γενική και λεπτοµερής περιγραφή και ονοµατολογία του πλοίου. &. Σχέδιο γενικής διατάξεως πλοίου. Β. ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 1.Οι ναυπηγικές τραµµες - το σχέδιο χαι τα επίπεδα ναυπηγγικών πραµµών. 2.Η αρχή του Αρχιµήδους - “Άντωση - Εκτόπισµα - Βάρος αφόρτου πλοίου - Οµάδες βαρών - Νεκρό βάρος - Ωφέλιµο φορτίο - και άφορτο εκτόπισµα - Περιγραφή - θέση γραµµής φορτώσεως. 3.Κέντρο βάρους και Κέντρο αντώσεως πλοίου - Συνθήκη ισορροπίας πλοίου. 4.Συντελεστές λεπτότητας πλοίου (€ - € - ίΞ Ο) ΒΤ ννι. Μ 5.Τόννοι ανά µονάδα βυθίσεως (ΤΡΟ-ΤΡΙ). 6.Εγκάρσια ευστάθεια πλοίου - Μετάχκεντρο - Αρχική ευστάθεια µικρών γωνιών κλίσεως - Πείραµα ευστάθειας - Επίδραση ελευθέρων επιφανειών - Ευστάθεια µεγάλων γωνιών κλίσεως - Δυναµική ευστάθεια. 7.Διαµήκης ευστάθεια - Διαγωγή - Ροπή διαγωγής ανά µονάδα (ΜΟΤ) Κέντρο πλευστότητας - Κλίµακα βυθισµάτων. &. Υδροστατικό διάγραµµα. 9.Επίδραση προσθαφαίρεσης και µετακίνησης βαρών στην εγκάρσια και διαµήκη ευστάθεια. 10.Ευστάθεια κατά την κατάχκλυση από θάλασσα. Γ. ΑΝΤΙΞΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΣΗ 1.Αντιστάσεις κατά την πρόωση του πλοίου. 2.Εφαρµογή της γεωµετρικής και δυναµικής οµοιότητας στον προσδιορισµό της αντιστάσεως προώσεως µε δόκιµή πειραµατικών µοντέλων. 3.Ισχύς ρυµουλκήσεως (ΕΗΡ) - Ισχύς έλικας (ΡΉΗΡ) - Ισχύς άξονος (5ΉΗΡ) - Συντελεστής προώσεως - Τύπος Αγγλικού ναυαρχείου. 4.Κατανάλωση χκαυσίµου σε συνδυασµό µε τις στροφές της κύριας µηχανής προώσεως, της αντιστάσεως και της ταχύτητας του πλοίου. 5.Προωστήριες εγκαταστάσεις πλοίου - Παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή της προωστηρίου εγκαταστάσεως. 6.Σχέδιο γενικής διατάξεως µηχανοστασίου δηζελοκινήτου και στροβιλοκινήτου πλοίου. 7.Η έλικα - Γεωµετρία της έλικος - Ολίσθηση. 8.Το πηδάλιο - µηχανισµοί στροφής πηδαλίου. Δ. ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 1.Το πλοίο ως καµπτοµένη δοκός - Κατανοµή βαρών και αντώσεως. 2.Συστήµατα χατασκευής πλοίου - Εγκάρσιο - Διάµηκες - Μικτό Ισαπκόσταση νοµέων. 3.Σχεδιο µεγίστης τοµής - Σχέδιο εγκαρσίων τοµών - Σχεδιο διαµήκους τοµής - Ανάγνωση σχεδίων - Προσδιορισµος θέσεως επί των σχεδίων. Βαθµίδα Εκπαίδευσης: ΑΝΩΤΕΡΗ Ειδικότητα: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν. Μάθηµα: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Α. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1.Γη (σχήµα - άξονας - πόλοι) - ισηµερινός, µεσηµβρινοί - ηµισφαίρια - ναυτικό µίλι. 2.Στηµεία του ορίζοντα - Χαρακτηρισµός ανέµων - Ανεµολογία - Διοπτεύσεις - Πορείες. 3.Γεωγραφικές συντεταγµένες (πλάτος - µήκος) - Στίγµα. 4.Βορράς αληθής - Μαγνητικές πυξίδες - Απόκλιση - Παρεκτροπή Παραλλαγή, 5δ.Ναυτικοί Χάρτες - Μερκατορικός Χάρτης - Σύµβολα σεις. ΄ 6.Γενικά περί φάρων. 7.Το σύµπαν - Συνοπτική περιγραφή των ουρανίων σωµάτων - Η ουράνια σφαίρα. 8.Γενικά περί χρόνου - Μέσος χρόνος - Παγκόσµιος χρόνος - Ώρα ζώνης - Συµβατική ώρα - Θερινή ώρα. 9.Γενικά περί θαλασσίων ρευµάτων και παλιρροιών. Β. ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ο 1.Ονοµατολογία των µερών βάρκας. 2.Εξάσκηση στην χκωπηλασία πολυκώπου βάρκας. ΣυντµήΦεκ 3 3.Κόµποι και δεσίµατα που συνήθως χρησιµοποιούνται στα πλοία. 4.Αιτίες των ατυχηµάτων (π.χ. πτώσεις, παιγνίδια στο χατάστρωµα. γλυστερά καταστρώµατα, αχαταλληλα παπούτσια, σχοινιά και συρματα πρόσδεσης. σκάλες αµπαριών. κουβούσια, σωληνες ατµού, τρέξιµο σήκωµα βαρών, κακοκαιρία). 5.Ο ανθρώπινος παράγοντας στην πρόκληση ατυχηµάτων. Διάκριση των κύριων και των δευτερευόντων αιτιών των ατυχηµάτων (δηλαδή τα ατυχήµατα που προκαλεί χανείς στον εαυτό του χαι η αµέλεια που προκαλεί ατυχήµατα σε άλλους). Διάκριση των υπολανθανόντων αποτελεσµάτων της αµέλειας του ανθρώπινου παράγοντα. Σηµασίατης εφαρμογής των σωστών διαδικασιών και της τήρησης πειθαρχίας στην εργασία χαθώς και της χρησιµοποΐησης των σωστών εργαλείων στη δουλειά. Παραδείγµατα ατυχηµάτων που εγιναν επειδή χρησιμοποιηθηχαν λανθασµένα εργαλεία. Η ανάγκη για χρησιµοποΐηση προστατευτικού ρουχισµού και ειδών εξοπλισµού (γυαλιά. µάσκες. κράνη). 6.Κίνδυνοι που περικλύουν: η είσοδος σε κλειστούς χώρους, τα συστήµατα που δουλεύουν µε ηλεκτρισµό. ατµό ή πεπιεσµένο αέρα, η εργασία ψηλά και απέξω από το πλοίο. Επιτροπή ασφάλειας, 7.Οργάνωση ασφάλειας στο πλοίο. Επιτροπή ασφάλειας. 8.Η ανάγκη για αποτελεσµατική οργάνωση έχκτακτης ανάγκης. Τακτικά και ουσιαστικά γυµνάσια. Βαθµίδα Εκπαίδευσης: ΑΝΩΤΕΡΗ Ειδικότητα: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν.. Μάθηµα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥ'ΓΙΚΟΥ ΔΙΕΚ ΚΑΙΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΉΗ - Έννοια και χαρακτηιστικά του Δικαίου Πηγές του Δικαΐου Ιεράρχηση κανόνων Δικαίου Διαίρεση του Δικαίου Β. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Το Σύνταγµα Το Κράτος και τα στοιχεία που το απαρτίζουν Τα όργανα του Κράτους Το ελληνικό πολίτευµα Το εκλογικό σύστηµα (που ισχύει χατά το χρόνο διδασκαλίας) Τα πολιτικά κόµµατα Ατοµικές ελευθερίες Δικαστική λειτουργία Κράτος και Εκκλησία Ο Τύπος Γ. ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Το πλοίο Τα Ναυτιλιακά έγγραφα . Η Πλοιοκτησία Ο Πλοίαρχος Το πλήρωµα Απογραφή νανυτικών Κανονισµοί εργασίας Συλλογικές συµβάσεις εργασίας Η σύµβαση ναυτολόγησης Υποχρεώσεις χαι δικαιώµατα του νανυτικού από τη συμβαση ναυτο. λόγησης Ναυτεργατικές διαφορές Ναυτικά αδικήµατα και ποινικές ευθύνες Πειθαρχικό δίκαιο Εµπορικού Ναυτικού Ναυτικό ατύχηµα Ναυτεργατικό ατύχηµα και κανονισµοι πρόληψής του Κοινωνική προστασία του ναυτικού Η ναύλωση Το πλοίο στην ανοιχτή θάλασσα. στο λιµάνι χαι στην αιγιαλίτιδα ζώνη Κυρώσεις χαι ευθύνες για τη ρύπανση των θαλασσών Βαθµίδα εκπαίδευσης: ΑΝΩΤΕΡΗ Ειδικότητα: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν. Μάθηµα: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Να ικανοί οι σπουδαστές, αφού χατανοήσουν την φύση του ηλεκτρισµού και των σχετικών φαινοµένων, να κατανοήσουν την λειτουργία των “ηλεκτρικών µηχανών χκαι των ηλεκτρικών κυκλωµάτων. Η θεωρητική διδασκαλία θα συµπληρώνεται µε πρακτική άσκηση στο ηλεκτρικό εργαστήριο (Ηλεκτρολογείο). 1.ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΞΣΜΟΣ ' Αγωγοί µονωτές, ελεύθερα ηλεκτρόνια χαι µέταλλα. Ο νόµος ΡΗΕΑΥ-ΖΟΗΙΟΜΒ. Ηλεκτρικό πεδίο., ένταση και δυναµικό στο ήλεκτρικό πεδίο. Η ένταση σαν βαθµίδα δυναµικού. Ισοδυναµικές επιφάνειες και δυναµικές γραµµές. Πλεκτρική ροή και ο νόµος του Κατανοµή του φορτίου στην επιφάνεια αγωγών. Επιφανειακή πυχνότητα φορτίου. Πυκνωτές. Χωρητικότητα πυκνωτών, σύνδεση πυκνωτών. Φόρτιση και εκφόρτιση πυκνωτή. Σταθερά χρόνου. Διηλεκτρικά. Διηλεκτρική µετατόπιση. Ηλεκτρικό δίπολο χαι ηλεκτρική ροπή. Ηλεκτρικά φορτία στην επιφάνεια διηλεκτρικών. Πόλωση χρυστάλλων µε την επίδραση ηλεκτρικών τάσεων. Ηλεκτροσυστολή. 2.ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ Ηλεκτρικό ρεύµα, ένταση και µονάδες, νόµος του ΟΗΜ. Αντίσταση και ειδική αντίσταση. Πτώση τάσης. Ηλεκτρεγερτική δύναµη και εσωτερική αντίσταση Συνδεσµολογία ωµικών χαταναλωτών. Γέφυρα 5ΤΟΝΕ. Ποτενσιόµετρο χκαι ρόοστάτης. Ισχύς και ενέργεια στο [.€. Θεώρηµα µεγίστης ισχύος. Μεταβολή της ειδικής αντιστάσεως µε τη θερµοκρασία. Μέθοδοι επίλυσης κυκλωµάτων: Η µέθοδος του ΜΑΧΥΜΙΕΙΙ. - ΚΙΒΟΗΟΕΓ - ΤΗΕΝΥΕΝΙΝ - ΝΟΒΤΟΝ - Υπέρθεσης - ΜΠΙΜΑΝ. Θερµικά αποτελέσµατα του Π.€. Νοµος ΙΟυΙΚΕ. Αποδέκτες. Αντιηλεκτρεγερτική δύναµη. 3.ΜΑΓΝΗΤΙΞΣΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΞΣΜΟΣ Φυσικοί και τεχνητοί µαγνήτες. Πόλοι µαγνητών. Μαγνητικό πεδίο και µαγνητική ροή. Δυναµικές γραµµές. Μαγνητική επαγωγή και µαγνητική διαπερατότητα. Ο µαγνητοστατικός νόµος ©ΟυΙΟΜΒ. Ένταση του µαγνητικού πεδίου. Μαγνητικό δίπολο. Αποµουγνήτιση και μαγνητικός κόρος. Παραγωγή µαγνητικού πεδίου στο ηλεχτρικό ρεύµα. Νομος των µαψνητικό“πεδίο ευθέως αγωγού απειρου µήκους, κυκλικού αγωγού και σωληνοειδους Μαγνητικη τάση. Θεώρηµα του ΑΜΡΕΒΕ. Μαγνητική αντίσταση και τύπος του Η µαγνητική ροή µέσα από σιδηροµαγνητιχα υλικά. Μαγνήτιση και αποµαγνήτιση υλικών, βρόχος υστέρησης. Ερµηνεία του μαγνητισµου Επίλυση µαγνητικών κυκλωµάτων. 4.ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ : ΄ Βασικά πειράµατα ηλεκτροµαγνητικής επαγωγής, επαγωγικό ρεύµα. Ο νόµος της επαγωγής, ηλεκτρεγερτική δύναµη από επαγωγή, Η φορά των επαγωγών ρεύµατος, χκανόνας του ΙΕΝΖ. Αυτεπαγωγή, συντελεστής αυτεπαγωγής και υπολογισµός του. αποτελέσµατα αυτεπαγωγής χατά το άνουγµα και κλείσιµο κυκλώµατος. Σταθερά χρόνου. Αµοιβαία επαγωγή και συντελεστής αµοιβαίας επαγωγής. Μεταβολές του συντελεστή αµοιβαίας επαγωγής. Παραγωγή εναλλασσοµένης ήλεκτρεγερτικής δύναµης. Κίνηση φορτιου σε µαγνητικό πεδίο. Δύναµη ΙΑΡΙΑΟΕ. Αµοιβαία δράση δύο ρευµάτων. ΗΠλεκτροδυναµόµετρα. 5.ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Εναλλασσόµενη τάση και ρεύµα σαν περιοδική συνάρτηση του χρόνου. Ανάλυση χατά ΕΟΗΒΙΕΒ του Α.€. Ηµιτονικό (αρµονικό) ρεύµα, ΄ τετραγωνικός παλµός και τριγωνικός παλµός. Ενεργός τιµή, µέση τιµή, συνεχής συνιστώσα του Α.(. Αρµονικό ρεύµα, εύρεση ενεργούς τιµής, συνεχούς συνιστώσας. Επαγωγική αντίσταση, χωρητική αντίσταση Β-[. στη σειρά Β€ και ΙΖ συντονισµός διαν. διαγράµµατα. Εµπέδωση και µέτρηση. Μελέτη µε τον µιγαδικό λογισµό. Διαφορά φάσης. Οι κανόνες του - ΜΑΧΥΝΕΙΙ. του Α.€. Επίλυση κυ κλωµάτων µε µιγαδικό λογισµό. Συζευγµένα κυκλώµατα. Ισχύς στο Α.(. Στιγµιαία, ενεργός, µέση. Τριφασικά ρεύµατα. Σύνδεση κατά αστέρα και τρίγωνο: Ισχύς στο τριφασικό Α.€. Βελτίωση του συντελεστή ισχύος. 6.ΟΡΓΑΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Γενικά περί αµπεροµέτρων και βολτοµέτρων, αλλαγή περιοχής µέτρήσης. στρεφοµένου πλαισίου, γαλβανόµετρα. ΄Οργανα µαλακού σιδήρου Μέτρηση ισχυος και ενεργειας Μετρηση τάσης και ήλεκτρεγερτικής δύναµης, µέτρηση συχνότητας αντίστασης αγωγιµότητας και ειδικής αγωγιµότητας, χωρητικότητας αυτεπαγωγής.µε γέφυρα ΥΉΗΕΑΤ5ΤΟΝΕ. Βαθµίδα Εκπαιδεύσεως: ΑΝΩΤΕΡΗ Ειδικότητα: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν. Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Οι γνώσεις που θα αποκτηθούν από τη διδασκαλία του µαθήµατος, να αποτελέσουν υποδοµή για τη διδασκαλία άλλων µαθηµάτων εποµένων ετών όπως της αντοχής υλικών και ιδίως της θερµοδυναµικής. Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φυσικά µεγέθη και η µέτρησή τους. Συστήµατα µονάδων µετρήσεως. Το σύστηµα 51. Β. ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1.Θεµελιώδης νόµος της µηχανικής. Στατικη Η έννοια της δυναµεως Συνθήχκη ισορροπίας υλικού σηµείου και στερεου σωματος - οι νόµοι του Κέντρο βάρους στερεού σώµατος χαι συστήµατος. 2.Κινηµατική. Ταχύτητα. επιτάχυνση. Ευθύγραµµη και κυκλική κίνηση. Γωνιακή ταχύτητα. γωνιακή επιτάχυνση, συχνότητα, περίοδος, σχέσεις µεταξύ τους. Γ. ΑΥΝΑΜΙΚΗ 1.Εφαρµογή θεµελιώδους νόµου µηχανικής. 2.Ορµή. ώθηση. ροπή. στροφορµή. 3- Έργο - ισχύς - ενέργεια. σχέσεις µεταξύ τους. αρχή διατήρησης ενέργειας, της ορµής. της στροφορµής. 4.Ταλαντώσεις Αρµονική ταλάντωση - Αµείωτος. φθίνουσα, εξαναγκασµένη ταλάντωση Ιδιοπερίοδος - Συντονισµός. Δ. ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Η διάδοση του ᾗχου - Εξασθένηση του ήχου - Ηχογόνες πηγές. Βαθµίδα Εκπαιδεύσεως: ΑΝΩΤΕΡΗ Ειδικότητα: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν.. Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Α. ΑΝΟΡΓΑΝΗ 1.Διαλύµατα: Γενικά περί διαλυµάτων. Μοριακά και ιοντικά διαλύµατα. Τάση ατµών νόµος ΒΔΟΗΙ.Τ. Ωσµωτική πίεση και νόµος ΥΑΝ Ηλεκτρολύτες. Ταξινόµηση των ενώσεων: οξέα, βάσεις, άλατα. 2.Χηµική αντίδραση: Αµφίδροµες αντιδράσεις, χηµιχη ισορροπια Ισχύς των οξέων και νων βάσεων. Βαθµός διαστάσεως ή ιοντισµού. Διάσταση του νερού: ΡΉΗ. Ρυθµιστικά διαλύµατα, Δείκτες, Υδρόλυση. : 3. Οξείδωση και αναγωγή: Γενικά. αριθμος οξειδώσεως. Γραµµοιοσοδύναµατα οξειδωτικών και αναγωγικών σωµάτων. Παραδείγµατα οξειδοαναγωγικών Η οξειδοαναγωγή σαν ήλεκτροχηµικό φαίνοµενο - Δυναµικό οξειδοαναγωγής. Γαλβανικά στοιχεία. Συασωρευτές. Ηλεκτρόλυση χαι χρήσεις. Ηλεκτροχηµική διάβρωση των µετάλλων. Προστασία από την διάβρωση. 4.Χηµικές Ενώσεις: Γενικές ιδιότητες των οξέων, βάσεων, οξειδίων - αλάτων. Νερό. φυσικό. βιοµηχανικό. αλατότητα (σκληρότητα). Μέθοδοι ρυθµίσεως της σκληρότητας. 5.Τα κυριότερα µέταλλα: Γενικές ιδιότητες του Αργιλλίου, Χαλκού, Σιδήρου. Κράµµατα. (γενικά περί κραµµάτων). Χάλυβες. 1)ΟΡΓΑΝΙΚΗ 6.Σύσταση Οργανικών Ενώσεων;: Στοιχειαχή, ποιοτική και ποσοτική ανάλυση Εύρεση εµπειρικού και µοριακού τύπου. Ισοµέρειες. Γενικοί κανόνες. ονοµατολογία. Ταξινόµηση. Οργανικές αντιδράσεις. Γενικοί χαραχτηρες και κατάταξη,. 7.Υδρογονάνθρακες: Κεκορεσµένοι και ακόρεστοι, χηµικές ιδιότητες. Αιθέρες: [Γενικά. Καρβονυλικές ενώσεις: Γενικές ιδιότητες. Γενικά για την Φορµαλδεύδη και την ακετόνη, Όξέα: Γενικά. (κεκυρεσµένα. ακόρεστα. διχαρβονικά οξέα, νδροξυοξέα). Εστέρες: Εστέρες ανόργανων και οργανικών οξέων. [Γενικά. 8.Αρωµατικές ενώσεις: Γενικά. Αρωµατικός χαρακτήρας, υποκατάσταση και προσθήκη στον αρωµατικό δακτύλιο. Χρώµατα. Πολυµερή: Τα πολυµερή συµπυκνώσεως. προσθΐκης., σιλικόνες. Τεχνική του πολυµερισµού. Ο. Πετρέλαιο'και πετροχηµικά: Διύλιση και προϊόντα. Κατάταξη. Προϊόντα χαι ταξινόµηση. Ορυκτέλεια. Συνθετικό καουτσούχ, βινυλικά πλαστικά. παράγωγα και ταξινόµηση πλαστικών, παράγωγα φυσικών υψιπολυµερών. προϊΐόντα πολυµερισµού χαι συµπυκνώσεως, τεχνικά λιπαντικά, βερνίκια, υδρόφοβες επικαλύφεις. Εφαρµογές πλαστικών σύγχρονη τεχνολογία. Βαθµίδα Εκπαιδεύσεως: ΑΝΩΤΕΡΗ Ειδικότητα: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν. Μάθηµα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Να γίνουν ικανοί σπουδαστές αφού κατανοΐσουν τις βασικές µαθηµατικές έννοιες χαι λογισµούς, να χρησιµοτΞοιήσουν αυτά σαν εργαλείο για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εποµένων ετών σπουδών και των τεχνικών προβληµάτων του επαγγέλµατος. Κατά τη διδασκαλία δεν είναι επιθυµητη η εχτεταµενη αναλυση των θεµάτων από θεωρητική πλευρά, αλλά είναι απαραίτητη η έµφαση στην εφαρµοσµένη µορφή των θεµάτων αφού χηφθούν υπ' όφιν οι απαιτήσεις των υπολοίπων µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών. 1.Ορίζουσες - Γραµµικά συστήµατα - Θεωρία µυγαδικών αριθµών. 2.Συναρτήσεις - Ακολουθίες “Όρια. 3.Παράγωγοι συναρτήσεως. 4.Ολοκληρωτικός λογισµός. Βαθµίδα Εκπαιδεύσεως: ΑΝΩΤΕΡΗ Ειδικότητα: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν. Μάθηµα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Να γίνουν ικανοί οι σπουδαστές να απεικονίζουν σκαριφηµατικά και σωστά εξαρτήµατα µηχανής ή δίκτυα και να διαβάζουν τα σχέδια µε τα οποία είναι εφοδιασµένο το πλοίο. Για την επίτευξη του σκοπού απαιτείται πέραν της θεωρητικής διασκαλίας ιδίως πρακτική άσκηση, που συνίσταται στην σχεδίαση αποκλειστικά από το σπουδαστή µε µόνη την εποπτεία και βοΐήθεια του καθηγητή, αριθµού σχεδίων µε όργανα ή ελεύθερο χέρι, που θα περιλαµβάνουν µεµονωµένα εξαρτήµατα µηχανών, συγκροτήµατα εξαρτηµένων µηχανών σκαριφήµατα δικτύων. . ΓΕΝΙΚΑ . Υλικά - Όργανα σχεδίασης. Χρήση αυτών. . Διαστάσεις χάρτου σχεδίασης. Τυποποΐησης. . Συστήµατα σχεδίασης (Ευρωπαϊχό - Αγγλοσαξωνικό). . Είδη γραµµών - Γραφή,. . ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΟΡΘΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ . Διάταξη όψεων µε σύστηµα ορθών προβολών. . Τοµές - Ηµιτοµές - Μερικές τοµές - Κατακλίσεις. . Εκλογή όψεων - Ειδικές (βοηθητικές) όψεις. . Κλίµακες σχεδίασης - Υποµνήµατα. . Κανόνες τοποθετήσεως διαστάσεων - Σχετικοί συµβολισµοί. . Σύµβολα χκατεργασίας - Ανοχές συναρµογές - Το σύστηµα ανοχών = Ο ω 2 κ> 3 - Ο σν ι Φ 2 ΑΟ κ> Ω Φ ©ο ΑΟ κ> 9ο . Εφαρµογές. . ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ . Σχεδίαση χοχλιών, περικοχλίων, συµβολισµοί. . Σχεδίαση συγκολλήσεων, συµβολισµοί. . Σχεδίαση στοιχείων µεταφοράς κινήσεως (άξονες, άτρακτοι, τροχάλίες, στυπιοθλίπτης). Δ. ΤΟΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 1.Αναπτύγµατα. Βαθµίδα Εκπαιδεύσεως: ΑΝΩΤΕΡΗ Ειδικότητα: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν. Μάθηµα: ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Να γίνουν ικανοί οι σπουδαστές, να χρησιµοποιούν τεχνικά εγχειρίδια των µηχανηµάτων του πλοίου, να συννενοηθούν µε αλλοδαπούς τε. χνικούς σε ότι έχει σχέση µε την µηχανολογική εγκατάσταση του πλοίου, να επικοινωνούν γενικώτερα µε τους ανθρώπους. Συνεπώς οι στόχοι του µαθήµατος είναι η κχατανόηση του γραπτού λόγου η γραπτή και η προφορική επικοινωνία. 'Άρα η διδασκαλία θα καλύφψει την εκµάθηση της γλώσσας γενικά και της τεχνικής ορολογίας ειδικώτερα, σε συνδιασµό µε το χρόνο διδασκαλίας που διατίθεται. 1.Ερωτήσεις και απαντήσεις γύρω από τα πρόσωπα της οιχογενειας. 2.Ερωτησεις και απαντησεις σχετικά µε το όνοµα, επάγγελµα και την καταγωγή προσώπων. 3.Ερωτήσεις και απαντήσεις γύρω από τη θεση αντικειµένων, ανθρώπων. 4. Εχκφράσεις συναλλαγής (αγορά χκαι πληρωµή αντικειµένων, χρώµα. µέγεθος. τηµή) Αριθµοί. 5.Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικές µε οδηγιες κατευθυνσης διεξαγωγή τηλεφωνηµάτων. 6.Ερωτήσεις και απαντήσεις θεµάτων καθηµερινής ζωής στην εργα=σία. στο πλοίο και στο σχολείο ορθογραφία ανάπτυξη παραγράφων. 7.Συστάσεις: όνοµα. επάγγελµα. καταγωγή, σπουδές - Συστάσεις δύο προσώπων µεταξύ τους - Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικές µε ηµέρες. ηµεροµηνίες. χρονολογίες. (Δίνονται τέστ προοδου στο γράφιµο - αναγνωστική κατανδηση συνοµιλία και στην ακουστική κατανόηση). . Βαθµίδα Εκπαίδευσης: ΑΝΩΤΕΡΑ Ειδικότητα: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν. Μάθηµα: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.: Να γίνουν ικανοί οι σπουδαστές να εκτελούν εργασίες συντηρΐσεως και µιχροεπισκευων της µηχανολογικής εγκατάστασης του πλοίου. Για το σκοπό αυτό πρέπει να αποχτηθουν δεξιοτητες ανάλογες των απαιτήσεων του επαγγέλµατος του µηχανικού Ε.Ν. και των καθηχκόντων του επί του πλοίου. Παρακάτω δίδεται ενδεικτική και δχι περιοριστική σειρά ασκήσεων και εργασιών χατά τεχνουργείο. Οι σχολές θα πρέπει να καλύφουν ασκήσεις στα παρακάτω τεχνουργεία. ΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΟ . Εφαρµοστήριο . Φλογοχειριστήριο . ΗΠλεκτροσυγκολλητήριο ..Ηλεκτρολογείο . Μηχανουργείο: . Σωληνουργείο . Μηχανοστάσιο Η διάταξη των τεχνουργείων υποδηλώνει την αυξανόµενη έµφαση που πρέπει να δίδεται κατά τεχνουργείο µε την πρόοδο των εκπαιδευτικχών περιόδων. - Ο ι > ω 2 κΟι σπουδαστές θα ασκούνται παράληλα σε όλα τα τεχνουργεία µε µεγαλύτερη όµως έµφαση χατά την πρώτη περίοδο σπουδών στα πρώτα 5 τεχνουργεία (Εφαρµοστήριο. Φλογοχειριστήριο, Ηλεκτροσυγκολητήριο. Ηλεκτρολογείο και Μηχανουργείο). Πριν από την εκτέλεση των ασκήσεων από τον σπουδαστή θα γίνεται ανάπτυξη θεωρητικών τεχνολογικών θεµάτων σχετικών µε την άσκηση που θα εκτελεσθεί στην συνέχεια. Θα καταβάλλεται προσπάθεια, µε την πρόοδο των εκπαιδευτικών περιόδων να εκτελούνται ασκήσεις που απαιτούν συνδυασµό, κατά το δυνατόν. απασχολήσεως σε περισσότερα τεχνουργεία. Οι ασκήσεις θα εκτελούνται αποκλειστικά από τους σπουδαστές µε µόνη την επίβλεψη και καθοδήγηση των εκπαιδευτών. Οι εκπαιδευτές εκτός από το να χαθοδηγούν και επιβλέπουν τους απουδαστές, συµβουλεύουν αυτούς στην επιλογη των καταλληλων εργαλείων, στη χρήση τους και επιβλέπουν την τηρηση των κανόνων ασφαλείας κατά τη χρήση των εργαλείων χαι µηχανηµάτων. 4 Ιδιαιτερη σηµασία θα δοθεί στις ασκησεις - εργασιες στο «Μηχανοστάσιο» όπου ο σπουδαστής εκτός από τις εργασίες άρµοσης και εξάρµοσης θα πρέπει να αποκτήσει δεξιότητα ώστε να είναι ικανός να εκτελέσει εργασίες συντήρησης και επισκευής των διαφόρων µηχανηµάτων του Μηχανοστασίου. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΤΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΙΕΙΟ 1.ΕΦΑΡΜόΣΤΗΡΙΟ 1)Θεωρητικά - τεχνολογικά θέµατα. - Γενικά περί των οργάνων και εργαλείων του εφαρµοστηρίου. - Όργανα µετρήσεως στο µετρικό και αγγλοσαξωνικό σύστηµα, εφαρµογές στις µετρήσεις. - Εργαλεία χαράξεως, συγκρατήσεως. κρούσεως, κοπτικά, συσφίξεως κοχλιών χαι περικοχλίων. Αναγνώριση και χρήση αυτών. - Περί σπειρωµάτων. Εργαλεία κοπής σπειρώµατος. - Γενικά περί υλικών. Επίδειξη υλικών συνήθους χρήσεως, σίδηρος, χάλυβας. χυτοσίδηρος. αλουµίνιο, χαλκός, ορείχαλκος, µπρούτζος, µόλυβδος. κράµατα αναµεταλλώσεως και συγκολλήσεως, περµανίτης βελανιδύχαρτο. αµίαντος. λάστιχο. σαλαµάστρες, υαλοβάµβακας χλτ. Που και πως χρησιµοποιούνται. Ελάσµατα (Λαµαρίνες) µαύρες, γαλβανισµένες κλπ. Μορφοσίδηρος. 2)Έργασίες προς απόχκτηση δεξιοτήτων. Οι ασκήσεις - εργασίες Εφαρµοστηρίου αποβλέπουν στην ορθή χρήση των εργαλείων και στην επιλογή των καταλλήλων υλικών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ασκήσεις: . Χάραξη και κατασκενή µε λίµα εξαρτήµατος σε σχήµα παραλληλεπιπέδου. ' Κατασκευή κύβου από χυλινδρικό µεταλλικό τεµάχιο. Η χάραξη να γίνει στην πλάκα εφαρµογής µε υφοµετρικό χαράκτη. Κατασκευή εξαγώνου χαι εφαρµογή σε αντίστοιχο θηλυκό. Κατασκευή χελιδονοουράς. Κατασκευή σφυριού. Κατασκευή (µε σταυροχκόπιδο) σφηνοδροµου και εφαρµογή σφήγνας. Κατασκενή φυτευτού κοχλία (µπουζόνι) και αντίστοιχα περικόχλια. Εξαγωγή σπασµένου φυτευτού κοχλία. Κατασκευή σπειρώµατος σε σωληνώσεις. Κατασκευή παρενθέµατος (φλάντζα). Αντικατάσταση παρεµβίσµατος (σαλαµάστρας). 2.ΦΛΟΓΟΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 1)Θεωρητικά - τεχνολογικά θέµατα. Φιάλες αερίων, σωληνώσεις παροχής, όργανα ελέγχου, µανόµετρα, εκτονωτής, εργαλεία. Διάκριση των φλογών (οξειδωτική, ανθρακωτιχη, ουδέτερή). Υλικά συγκολλήσεως, είδη συγκολλήσεως αναλόγως του υλικού (αυτογενής, ετερογενής). Κοπή ελάσµατος µε χρήση οξυγόνου, αρχή λειτουργίας. Μέτρα προστασίας χκατά τις εργασίες µε φλόγα ελαττώµατα φλογοσυγκολλήσεων. 2)Εργασίες προς απόχκτηση δεξιοτήτων. Οι ασκήσεις - εργασίες φλογοχειριστηρίου αποβλέπουν στην ορθή επιλογή και χρήση των εργαλείων, ιδιαίτερα στην τήρηση των χανόνων ασφαλειας και στην απόκτηση δεξιοτητας στην συγκόλληση και κοπή µε χρήση φλόγας οξυγόνου. φ τχ . Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ασκησεις Συγκόλληση δύο ελασµάτων σε οριζόντια και κάθετη θέση. Συγκόλληση σωλΐγνων σε οριζοντια και κάθετη θέση (περιστρεφοµενο και σταθερό). Συγκόλληση ελασµάτων υπό γωνία 90*. Μπρουτζοκόλλχηση σε έλασµα και σε σωλήγνα, Κοπή ελάσµατος σε οριζόντια χαι ' Κοπή σωλήνων χαι αξόνων. ΄ οπής σε ελάσµατα και σωλήγνες. Κοπή φρέζας σε ελάσµατα. Κοπή ελασµάτων σε χυκλικά τεµάχια. Κοπή χεφαλής κοχλία και περικοχλίου βιδωµενου σε έλασµα. 3.ΗΠΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΑΗΤΗΡΙΟ 1)Θεωρητικά τεχνολογικά θέµατα. Οι µηχανές ηλεκτροσυγκολλήσεως. Γενικά για την ηλεκτροσυγχκόλληση. Ο σχηµατισµός του βολταϊκού τόξου. Η τήξη του µετάλλου. Η ρύθµιση του ηλεκτρικού ρεύµατος. Κίνδυνοι χατά την εργασία. Μέτρα προστασίας. Τα ηλεκτρόδια και η επιλογή τους ανάλογα µε το είδος της συγκολλήσεως και το υλικό που θα συγκολληθεί. Ηλεκτρόδια κοπής. Ηλεκτροσυγκόλληση χατά.σηµεία. ηλεκτροπόντα (χαρακτηριστικά, δυνατότητες, χρήσεις), ελαττώµατα ηλεκτροσυγκολλησεων 2)Εργασίες προς απόκτηση δεξιοτήτων. Οι ασκήσεις - εργασίες ηλεκτροσυγκολλητηρίου αποβλέπουν στην ορθή επιλογή των ηλεκτροδίων, στην τήρηση των αναγχκαίων προφυλάξεων χαι κανόνων ασφαλείας και στην απόχκτηση δεξιότητας στην ήλεκτροσυγκόλληση, Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ασκήσεις: Συγκόλληση ελασµάτων σε οριζόντια και χάθετη θέση. Συγκόλληση ελασµάτων υπό γωνία 90 ? σε οριζόντια χαι κατακόρυφη θέση. Συγκόλληση ελασµάτων οροφής (ουρανός). Συγκόλληση σωλήγνων χαι φλάντζας σε σωλήνα. Συγκόλληση λεπτών ελασµάτων (εργασία µε όσο το δυνατόν λεπτότερα ελάσµατα). Αναγόµωση άξονα µε ηλεκτροσυγχκόλληση. Συγκόλληση οπής (γέµισµα). Κοπή ελάσµατος µε την ηλεκτροσυγκόλληση. 4.ΗΒΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ α) Θεωρητικά - τεχνολογικά θέµατα. - Μέτρα ασφαλείας του προσωπικού που εργάζεται µε ηλεκτρικά όργανα, χκυκλώµατα, ηλεκτρικές µηχανές. - Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχήµατος από ηλεκτρικό ρεύµα. - Όργανα ηλεκτρικών µετρήσεων, σφάλµατα αυτών, πως διορθώνονται. το βολτόµετρο, το αµπερόµετρο, το ωµόµετρο, το πολύµετρο, το βαττόµετρο. Τρόποι συνδεσµολογίας τους. - Συµβολισµοί, τυποποΐηση, χώδικας χρωµάτων για την αναγνώριση των εξαρτηµάτων ηλεκτρικών χυκλωµάτων. . Επίδειξη ηλεκτρολογικού υλικού πλοίων µε επισήµανση των διαφορών από τα αντίστοιχο υλικά που χρησιµοποιούνται στην ξηρά. 1)Εργασίες προς απόκτηση δεξιοτήτων. Οι ασκήσεις - εργασίες του ηλεκτρολογείου αποβλέπουν να χαταστή ικανός ο σπουδαστής τηρώντας τους χανόνες ασφαλείας να εκτελεί µετρήσεις. να ανιχνεύει βλάβες των ηλεκτρικών χκυκλωµάτων και να συντηρεί τις ηλεκτρικές µηχανές του πλοίου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ασκήσεις: Ασκήσεις επί εκπαιδευτικών χυκλωµάτων εφαρµογής των. Νόµος του ΟΠΜ. Κανόνες του ΚΙΒΟΗΗΟΓΓΡ. Γέφυρα ΥΓΗΕΑΤ ΞΤΟΝΕ. … Νόµος του 1ΟΗΙ.Ε. Νόµος του ΙΕΝΖ. Πηνία, µέτρηση αυτεπαγωγης. ΄ Μαγνήτες. Μαγνήτιση υλικών. Μαγνητική υστέρηση. Εξάρµοση παλιών µηχανών Σ.Ρ. και επίδειξη των διαφόρων στοιχείων (στάτης. δροµέας, σπείρες, τύλιγµα, πόλοι, συλλέκτης, ψήκτρες). Περιορισµός σπινθηρισµών ψηκτρών. Στατική Χαρακτηριστική και Χαρακτηριστική υπό φορτία γεννήτριας Σ.Ρ. Εξάσκηση στην άρµοση και εξάρµοση διαφόρων κινητήρων Σ.Ρ. Εξάρµοση παλιών γεννητριών Ε.Ρ. και επίδειξη των διαφόρων στοιχείων. ' Ρύθµιση τάσεως χαι συχνότητας γεννήτριας Ε.Ρ. (ηλεκτροπαραγωςγού ζεύγους). Μέτρηση αέργου ισχύος γεννήτριας Ε.Ρ. σηµασία της. Εξάρµοση µετασχηµατιστών χαι επίδειξη πυρΐνων, τυλιγµάτων κλπ. Πειραµατική απόδειξη της σχέσεως µεταφοράς (ή µετασχηµατισµού). Επίδειξη και. µετρήσεις σε αυτοµετασχηµατιστές και µετατροπείς Ε.Ρ. σε Σ.Ρ. και αντίστροφα. Πειραµατική εφαρµογή στρεφοµένων µετασχηµατιστών. Επίδειξη διαφόρων τύπων παλιών εξαρµοσµένων κινητήρων Ε.Ρ. (ασυγχρόνων). . . Ρύθµιση στροφών κινητήρα Ε.Ρ. Χαρακτηριστικά ισχύος - στροφών κινητήρας Ε.Ρ. Εξάσκηση στην άρµυση και εξάρµοση κινητήρων Ε.Ρ. Επισκέψεις σε πλοίο και επίδειξη διαφόρων ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων. Επίδειξη οργάνων ελέγχου λειτουργίας µηχανών. . Επίδειξη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων γεφύρας. Επίδειξη του τρόπου λειτουργίας ανιχνευτών πυρκαϊάς. Εξάσκηση στην εκτέλεση εργασιών συντηρήσεως και στα λαµβανόµενα µέτρα ασφαλείας. Διαπίστωση και ανεύρεση βλαβών σε διάφορα χκυκλώµατα. Χρήση του ηλεκτρολογικού σχεδίου της εγκαταστάσεως και των ηλεκτρικών οργάνων µετρήσεων (ΜΕΟΟΕΒ. γέφυρας ΜΉΗΒΑΥ κλπ.). 5.ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 1)Θεωρητικά - τεχνολογικά θέµατα. Γενικά περί των εργαλειοµηχανών. χαρακτηριστικά και δυνατότητες κάθε µίας. Κίνδυνοι χκατά την λειτουργία των εργαλειοµηχανών. Μέτρα προστασίας των εργαζοµένων. . Τα εργαλεία κοπής που χρησιµοποιούνται στις εργαλειοµηχανές. Η µορφή και το υλικό χατασκευής τους. . Ο τόρνος. Κύρια µέρη του τόρνου, κιβώτιο ταχυτήτων, εργαλειοφορείο. κιβώτιο Νόρτον, τρόποι συγκρατήσεως στον τόρνο, εκλογή τρόχι-. σµα και συγκράτηση του εργαλείου. ' Η φρέζα. περιγραφή, εργαλεία της φρέζας, συγκράτηση τεµαχίου χαι εργαλείου, λειτουργία του διαιρέτη. Η πλάνη. Περιγραφή, µηχανισµός πλάνης, τα εργαλεία της πλάνης συγκράτηση τεµαχίου χαι εργαλείου. Το δράπανο. Περιγραφή, είδη δραπάνων, εκλογή και τρόχισµα τρυπανιού, συγκράτηση τεµαχίου και εργαλείου (τρυπανιού). Ο τροχός. Περιγραφή, µέτρα προστασίας κατά τη λειτουργία, εκλογή τροχού ανάλογα µε το υλικό χαι το είδος του τροχίσµατος. λ 2)Εργασίες προς απόχκτηση δεξιοτήτων. Οι ασκήσεις - εργασίες µηχανοστασίου αποβλέπουν να καταστήσουν τον σπουδαστή ικανό να επιλέγει για κάθε εργασία την κατάλληλη εργαλειοµηχανή να λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας και να έχτελεί απλές εργασίες µε τη βοΐθεια των εργαλειοµηχανών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εργασίες: Τόρνος. Εξωτερικό τορνίρισµα απλού εξαρτήµατος µε εργαλείο ξεχονδρίσµατος και εξοµαλύνσεως. . Εσωτερικό τορνίρισµα. Κωνικό τορνίρισµα µε µετάθεση εργαλειοφορείου. Κωνικό τορνίρισµα µε µετάθεση χουκουβάγιας. Κοπή σπειρωµάτων στον τόρνο. Τρύπηµα τεµαχίων στον τόρνο. Φρέζα. Κοπή οδοντωτού τροχού µε ευθύγραµµους οδόντες. Κατασκευή πολυσφύνου. Πλάνη. ΄ Κατεργασία επιπέδου επιφανείας. Κατασκευή σφηνοδρόµου. Κατασκευή πρίσµατος σε σχήµα ν. Δράπανα. Τρύπηµα µε ηλεκτροδράπανο. Τρύπηµα µε ηλεκτροδράπανο χειρός. Τροχοί. Τρόχισµα εργαλείων τόρνου (βασικές µορφές). Τρόχισµα τρυπανιών - χοπιδιών. 6.ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΟ 1)Θεωρητικά - τεχνολογικά θέµατα. Γενικά περί σωληνώσεων, υλικά χκατασκευής σωλήνων, είδη σωλήνων, εξαρτήµατα σωληνώσεων, σύνδεση σωλήνων και εξαρτηµάτων, εργαλεία διαµόρφωσης σωλήνων. Γενικά περί των υλικών µονώσεως, επίδειξη, πως χρησιµοποιούνται. ' 2)Εργασίες προς απόκτηση δεξιούήτων. Οι ασκήσεις - εργασίες σωληνουργείου αποβλέπουν να καταστήσουν τον σπουδαστή ικανό να εκτελεί απλές σωληνουργικές εργασίες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εργασίες: Σύνδεση σωλήνων µε µούφες και ρακόρ. Σύνδεση σωλήνων διαφορετικής διαµέτρου. Σύνδεση σωλήνων µε φλάντζες (Σηµεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή π.χ. αλφάδιασµα φλάντζας κλπ.). Διαµόρφωση χαλκοσωλήνων, µολυβδοσωλήγνων. Κάµφη σωλήνων «εν θερµώ» και «εν ψυχρώ». Κατασκευή σπειρώµατος σε σωλήνα. 7.ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 1)Θεωρητικά - τεχνολογικά θέµατα. Τα θεωρητικά θέµατα θα αναπτυχθούν σε συνεργασία µε τους καθηγητές ναυτικών µαθηµάτων και θα αποβλέπουν στην γνωριµία των εγκαταστάσεων ατµού ή ντίζελ και την εµπέδωση χαι τ6ποπο΄ιηση των θεωρητικών χαι πρακτικών γνώσεων που αποκτήθηκαν σε διαφορετικές εκπαιδευτικές περιόδους σε διαφορετικούς χώρους εργασίας και από διαφορετικούς εκπαιδευτές χατά την διάρκεια της φοίτησης και των πε ριόδων θαλασσίας υπηρεσίας. β Εργασίες προς απόκτηση δεξιοτήτων. Οι εργασίες - ασκήσεις του µηχανοστασίόυ έχουν τον ίδιο όπως παραπάνω σκοπό και επιπλέον να καταστήσουν ικανούς τους σπουδαστές να χειρίζονται τα εργαλεία και µηχανήµατα κατά τρόπο εννιαίο και ενδεδειγµένο, τηρώντας πάντα τους κανόνες ασφαλείας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εργασίες: Εξάρµοση και συναρµολόγηση επιστοµίων ατµού, νερού, λαδιού και τοποθέτηση των καταλλήλων σαλαµαστρών και ενώσεων (τσόντες). Τρόπος κοπής ενώσεων (τσόντες). Εξάρµοση αντλιών (νερού. λαδιού. πετρελαίου) διαφόρων τύπων, επιθεώρηση και συναρµολόγηση. Εξάρµοση µηχανής εσωτερικής καύσεως.. επιθεωρηση, µέτρηση κουζινέτων. κοµβίων. χυλίνδρων. εξάρµοση στρώσιµο βαλβίδων. έλεγχος ελατηρίων. συναρµολόγηση. Τρόπος ρυθµίσεως µηχανής και αντλίας πετρελαΐου. Ρύθµηση βαλβίδων. Εξάρµοση ατµοστρόβιλου. έλεγχος πτερυγίων ακροφύσιων. ΄Έλεγχος αξονικών και ακτινικών διακένων. Συναρµολόγηση. Αναγνώρισ'η των δικτύων σε εγκατάσταση ατµού και Μ.Ε.Κ. και των βασικών εξαρτηµάτων., επίσης και αεριοστροβιλο-εγκαξαστάσεως. Βασικές εργασίες για την θέση σε λειτουργία και κρατηση εγκαταστάσεως ατµού και Μ.Ε.Κ. (προθέρµανση πετρελαιου, «αφή πυρών», εξυδάτωση κλπ.). επίσης και αεριοστροβιλο- εγχαταστασεως Συντήρηση. Περιοδικές και έχτακτες συντηρήσεις. Πρόγραµµα συντηρήσεως. Καρτέλλα συντηρήσεως µηχανήµατος: Λειτουργία Μηχανοστασίου. Ηµερολόγιο Μηχανοστασίου. Ηµερολόγιου. “Άρθρο 6 Σωστικά- Πυροσβεστικά-Πρώτες Βοήθειες Μετά το πέρας των προαγωγικών εξετάσεων Α΄ εξαµήγνου, οι σπουδαστές των Ανώτερων Δηµόσιων Σχολών Εµπορικού Ναυτικού, Πλοιάρχων και Μηχανικών. εκπαιδεύονται στους κύχλους Α΄ (Βασική εκπαιδευση στην επιβίωση στην θαλασσα) Γ' (Βασική εκπαιδευση στην αντιµετώπιση πυρκαϊάς) και ΣΤ“ (Πρώκπες βοΐθειες). σύµφωνα µε την αριθµ. Μ2121.6/1/88/25.11.88 Απόφαση ΥΕΝ «Κύρωση του Κανονισµού Εκπαίδευσης των Δηµόσιων Σχολών Εµπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων» (ΦΕΚ Ο50Β/8&).. “Άρθρο 7 Τελικές διατάξεις Τα εβδοµαδιαία χαι αναλυτικά προγράµµατα που καθορίζονται µε το παρόν Π .Δ/γµα. ισχύουν για τους σπουδαστές που θα εισάγονται στις ΑΔΣΕΝ/ΠΠλοιάρχων και Μηχανικών από το εκπαιδευτικό ετος 1089 90 και εφεξής. Στον Υπουργο Εµπορικής Ναντιλίας. αναθέτουµε την δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. -Αθήνα. 12 Ιανουαρίου 1900 , Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤ.|.Α.Σ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ , Οινπονρτοι ΛΝΛΠΛΗΡΩΤΗΣ νΠΟΥΡΓΟΣ ι υΝικΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣ/τΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ --φ----
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία