ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/275

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-08-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(&) Αναγνώριση χοινότητας Μακρακώµης της Επαρχίας και του Νοµού Φθιώτιδος σε δήµο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των αρθρων 2 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο και 276 του δηµοτικού χαι κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/1989) (Α΄ 1 46). 2.Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα» (Α΄ 137} σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του αρθρου 4 του Π.Δ. 137/1 986 «Συγκρότηση της Γενικης Γραµµατείας Δηµόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης» (Α΄ 51),. 3.Την από 12.7.1990 γνώµη του Συµβουλίου Τοπωνυµιων που διατυπώθηκε στο 2/1990 πρακτικό.Εω΄ΗΜΕΡιΞ: ΤΗΣ κνρΕΡΝΗΣΕΩΣ (τεγχοΣ προτοι ι .4. Την 355/1990 γνωµοδότηση του Συμβουλιου της Ελικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Εσωτεριχων, αποφασίζουµε: “Άρθρο µονο Η Κοινότητα Μακρακώµη της Επαρχίας και του Νοµού Φθιωτιδος αναγνωριζεται σε δήµο µε το όνοµα Αήµος «Μαχραχωµης» µε εδρα το συνοικισµό «Μακρακώµη, τη» για λόγους ιδιαιτερηςιιστορικης σηµασίας. Στον Υπουργό Εσωτερικών, αναθέτουµε τη δπµοσιευση κάι εκτέλεση του διατάγµατος αυτού. Αθήνα, 20 Αυγουστου 199Ο [ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜοκΡΑτιΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. κ|ΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ εΣατεΡικΩΝ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ + | , . ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ Δ|ΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 276. Αναγνωριση χοινότητας Χώρας της Επαρχιας Τρ|.φι.νλωις| του Νοµού Μεσσηνίας σε δημο ' Έχοντας υπόφη: 1.Τις διατάξεις των αρθρων 2 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο και 276 του δηµοτικού χαι χοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/1989) (Α΄ 146), ΄ 2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και΄ Κυβερνητικά “Όργανα» (Α΄ 137} σε συνδυασμο µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 137 /1986 «Συγκρόζηση της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης» (Α΄ 51), 3.Την από 12.7.19Ώ00 γνώµη τού Συμβουλιου ΄Γοπωνυµιων που διατυπώθηκε στο 2/1 900 πρακτικό. τ 4.Την 353/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλιου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουµε: | ΄Α7ρθρο µόνο Η Κοινότητα Χώρα της Επαρχίας Τριφυλίας του Νοµο'ύ Μεσσηνίας αναγνωρίζεται σε δήµο µε το όνοµα Δήµος «Χώρας» µε έδρα το συνοικισµό «Χώρα, η» για λόγους ιδιαίτερης ιστορικής σηµασίας. Στον Υπουργό Εσωτεφικών, αναθέτουµε τη δημοσιευση και εκτέλεση του διατάγµατος αυτού. | Αθΐγνα, 20 Αυγούστου 1990 | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ εΣοτενικΩΝ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία