ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/278

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-08-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/278

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
, (6) Αυξηση των |εφαπαξ βοηθηµάτων που χορηγεί το Ταμειο Προνοίας Ερ|γοληπτων Δηµοσίων ΄Έργων, ως χαι αύξηση των ετήσιων εισφορών των µελών του.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντας υπόφη: … 1. Τις διάτάξεις της παρ.΄ 8 του άρθρου 2 του Ι΄Ψ.Δ. 75/1946 (Α΄. 261) ο ' | 2 Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 1276/1982 (Α΄ 100) 3 Τις 'διΐταξεις του άρθρου 14 του Π. Α/τος 105/3 3.1988 (Α|Τις διάτάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 στοιχ. στ', 24 παρ. 1 χαι 2 στ3ιχ γ, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοις. 8΄ του Ν. 1558/1985 (Α| ' |5 Τις διαταξεις του άρθρου 7 του Ν. 1275/ 1982 (Α΄ 100),. 6 Τη γνωµη του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφαλιιας που διατυπώ!. θηιε κατά την 2η/7.3.1990 συνεδρίασή του της, ΚΣΤ'΄ περιόδου. |7 Τη σύµφωνη γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµειο|υ Προνοίας Εξργοληπτών Δηµοσίων 'Έργων, που κατά τις 233 ν 88/19.2. 8΄8 104/15.5.89, 33/19.2.90 και 4…9/12 3.90 συνεδριάσείς του. |. ,8 Την 257/1900 γνωµοδότηση του Συµβουλιου της Επικρατείας µετά από φρόταση της Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλϊσεων, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 # 1 Το πληρες εφάπαξ βοΐθηµα που παρέχεται από το Ταµείο Πρ νοιας Εργοληπτων Δηµοσιων Έργων στους ασφαλισµένους του οποίοι εξέρχονται από το επαγγελµα για οποιοδήπότε λόγο, µετά τη συµπληρωση τριαντα πέντε (35) χρόνων ασφάλισης, χαθορίζεται ως ακόλόθθως: | α) Για τους ασφαλισμενους Εργολήπτες Δηµοσίων Έργων Γ' και Α΄ ταξης, ως και τους µετόχους υπαλληλους του Ταµείου και των Εργοληπτιχων Οργανωσεων κατηγορίας ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ που έχουν προύπηρεσία 15 χρόνων και πάνω, σε ένα εκατοµµύριο εννιακόσιες οκτώ χιλιάδες (1.908.000) δραχµές. β) Για τους λοικούς ασφαλισµένους του Ταµείου σε ένα εκατοµµύριο εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (1,632.000) δραχµές.. 2. Σε περίπτωση χκατά την οποία ο συνολικός χρόνος ασφάλισης οποιουδήποτε από τους παραπάνω ασφαλισµένους είναι µικρότερος των (85) τριάντα πέντε χρόνων και εφόσον συντρέχουν οι προύυποθέσεις του αρθρου 1 του Β.Δ. της 13/29,3.47 «περί χορηγιών του Ταµείου Προνοίας Εργοληπτών Δηµοσιων Έργων» όπως ισχύει µετά τις τροποποήσεις και συµπληρωσεις αυτού, ο ασφαλισµένος δικαιούται τόσων τριαχοστών πέµίτων του πλήρους εφάπαξ βοηθήµατος, όσο είναι τα χρόύια της ασφάλισής του. . 3. Χρόνος ασφάλισης πέραν των 35 ετών δεν αναγνωρίζεται. , “Άρθρο 2 ΄ Η παράγραφος 1 περιπτώσεις αι αα. ββ του άρθρου 4 του Ν.Δ. 75/ 1946 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του Ν. 1276/1 982 και ισχύει µε την τροποποϊησή της µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π. Δ/ τος 214/9.5.1988 (Α΄ 93) αντικαθίσταται ως ακολούθως:α) Ετήσιες εισφορές των Εργοληπτών Δτηµοσίων Έργων, οι οποίες καθορίζονται ως εξής: αα) Για τους εργολήπτες που έχουν πτυχίο (ΜΕΕΠ) Α΄ και Β΄ τάξης δρχ. (δ.400) πέντε χιλιάδες τετρακόσιες το χρόνο. ββ) Για τους εργολήπτες που έχουν πτυχίο (ΜΕΕΠ) Γ' και Δ' τάξης δρχ. (7.200) επτά χιλιάδες διακόσιες το χρόνο. “Άρθρο 3 Η ισχύς του διατάγµατος αυτού αρχιζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός από τις διχτάξεις του άρθρου 1 που ισχύουν από 1.5.1980. Στην Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανα- . θέτουµε τη δηµοσίευση χκάι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 2…Ο Αυγούστου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ,. ΠΡΟΝΟΙΑΣ κΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ -------ή-----
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-08-28 Προεδρικό Διάταγμα 1990/278
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/111
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία