ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/28

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-01-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-01-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-01-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσαρµογή διατάξεων της νοµοθεσίας της σχετικής µε το πλήρες µέρισµα των µονίµων υπαλλήλων του Μετοχικού Ταµείου Ναντικού, προς το βαθµολογικό χαθεστώς του Ν. 1986 (Α΄ 37) βάσει των διατάξεων του ΚΝ 5481 /1932 «Περί Μετοχικού Ταµείου Ναντικού (ΜΤΝ) Α΄ 387.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
υπόψη: α. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 16 Ν. 1586/1986 «Βαθµολο. γική διάρθρωση των θέσεων του Δτηµοσίου, προσώπων άηµοσίου Δικαίου χαι των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες Διατάξεις (Α΄ 37). β. Τη διάταξη του άρθρου 127 του ΚΝ 5481 /1932 «Περί χωδικο. Νόµων» Περί Μετοχικού Ταµείου Πολεµικού Ναυτικού (Α΄ 387). Τη µε αριθµ. 51/1.12.88 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου Μετοχικού Ταµείου Ναντικού. - δ. Τη µε αριθµ. 673/4.10.1980 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρ. νησης και του Υπουργού Εθνικής “Άµυνας, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 . Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ΑΝ 958/1946 (Α΄ 53) η οποία αφορά το άρθρο 52 του ΑΝ 1005/1937 αντικαθίσταται ως εξής: «Το Μόνιµο Πολιτικό Προσωπικό του Ταµείου, ως προς τα µατα λήψεως µερίσµατος εκ του Ταµείου, σύµφωνα µε το άρθρο 126 του χωδικοπονηµένου νόµου 5481 /1932 «Περί Μετοχικού Ταµείου Βασιλικού Νανυτικού» (ΜΤΒΝ) έχει την εξής αντιστοιχία: α. Υπάλληλοι µε βαθµό Α' χαι χρόνια υπηρεσίας 21 και άνως Πλωτάρχη. β. Υπάλληλοι µε βαθµό Α΄ & χρόνια υπηρεσίας 17 έως 2]: Υπο. πλοιάρχου. γ. Υπάλληλοι µε βαθµό Β΄ & χρόνια υπηρεσίας 14 έως 17: Ανθυποπλοιάρχου. . δ. Υπάλληλοι µε βαθµό Β΄ & χρόνια υπηρεσίας Ο έως 14: Σηµαιοφόρου. ' . Υπάλληλοι µε βαθµό Γ“ & χρόνια υπηρεσίας 1 έως 9;: Ανθυπασπιστή. Ε “Αρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος αρχίζει από την ηµεροµηνία που ίσχυσε ο Ν. 1586/1986. … Στον Υπουργό Εθνικής “Άµυνας, αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 26 Ιανουαρίου Ι0“ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Οι γπΟγΡτοι ΄ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ ΤΖΑΝΗΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ --φ----. )
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία