ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/281

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-08-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολεΐων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας νπόψη: ' 1.Τις ξδιατάξεις του άρθρου 14 παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Για τη. δοµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµίας εκπαίδευ-, ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ κΥΒΕΡήΗΣΕΩΣ (τΕγκοΣ προτοι | σης και άλλές διατάξεις» (ΦΕΚ 167 /τ.Α'/1985). 2.Την Π. Υ Σ. 23/1983 (παρ. 3 περίπτ. για το συντονισµο, προ γραµµατισµά και έλεγχο των προσλήψεων στο δηµόσιο τοµεα (ΦΕΚ Δπ ] 3.Την αριθ. Η/2871/30.4.1990 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού χαι του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Ανάθεση! αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας κχαι Θρησχευματων» (ΦΕΚ 206 +.Β'/90),. 4.Την αριθ. Υ.1140/1051173/1390/9.7.90 κοινή αποφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρμοδιοτητων στον Υφυπουργό Οικονοµικών» (ΦΕΚ 420/τ.Β'/90),. | 5.Την αριθ 397 /90 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της]Επικρατείας, µε πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησχευματων και Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο Οι θεσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού, των σχολείων της δευτερο- ΄ βάθµιας εκποΐδευσης, του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, κατά κλάδο από 1.9.1990, ως ακολούθως: 1.Του χλάδου ΠΕΙ Θεολόγων χατά οκτώ | (8) 2.Του κλάδου ΠΕ2 Φιλολόγων χατά σαράντα ὁκτώ (48) 3.Του κλάδου ΠΕΑ Μαθηµατικών χατά διαχοσιες ογδόντα τρεις (283) 4.Του κλάδου ΠΕΑ Φυσικών χατά εκατόν πενηντα τέσσερις ' (154) 5.Του χλαδου ΠΕ5 Γαλλικής γλώσσας κατά εξηντα τρις . (63) 6.Του χλαδου ΠΕό Αγγλικής γλώσσας χατά εννέα (9) 7.Του κλάδου ΠΕΞ Καλλιτεχνικών μαθηματων κατά τέσσερις ' ' (4) &. Του κλάδου ΠΕΟ Οικονοµολόγων χατά εκατόν σαραντα τέσσερις (144) 9.Του κλάδου ΠΕΙΟ Κοινωνιολόγων χατά εβδοµηντα δύο | (72) 10.Του κλάδου ΠΕΙ 1 Φυσικής Αγωγής κατά εννέα (9) 11 Του κλάδου ΠΕΙ2 Μηχανικών κατά εκατόν δέκα τρεις . 118} 12.Του κλάδου ΠΕΙ3 Πτυχιουχων Νοµικών και Πολιτικών Επιστηµών κατά εκατόν εβδοµήντα (170) 13.Του κλάδου ΠΕΙΑ Πτυχιούχων Ιατρικής, Οδύντιατρικής, Φαρµαλευύτικής καιΓεωπονίας κατά εβδοµηντα έξι (76) 14.Του χλάδου ΠΕΙ5 Οικιακής Οικονομιας κατά µία (1) . 15. Του κλάδου ΠΕΙ7 Τεχνολόγων χκατά τριακόσιες είχκοσι τρεις . ΄ ι (823) 16.Του κλάδου ΠΕΙ8 πτυχιούχων λοιπκών τµηµατων Τ.Ε.Ι. κατά εκατόν τριάντα (130) 17.Του κλάδου ΤΕΙ πτυχιούχων Π.ΑΤ.Ε.Σ. της ΣΕΛΕΤΕ (τµήµατος τεχνικών και επαγγελµατικών λυκείων) κατά έξι , (6) Σύνολο θέσεων: χίλιες εξακόσιες δέκα τρεις ] (1613] Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησχευµατων αναθετουμε τη δηµοσίευσή ναι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. ' 27 Αυγούστου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑτου ΒΑΣ. ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΟικοΝοΜικΩΝ ΄ ΠΑΝ. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ -.+
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία