ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/282

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-08-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/282

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Κατάργηση ηµερησίων γυµνασίων, τεχνικών - επαγγελµατικών λυκείων και τεχνικών επαγγελµατικών σχολών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , Έχοντας υπόφη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 5, και 7, 8 παρ. 2 και 6, 9 παρ. 5 και 7 και 56 του Ν. 1566/85 «Για τη δοµή και λειτουργία τής πρω| τοβάθµιας και δευτεροβαθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 167/τ+.Α'/1985), ξ 2. Τη διαταξη του άρθρου 2 του Ν. 1304/1982 «Για την επιστηµονική - παιδαγωγικη καθοδήγηση και τη διοίκηση στη γενική και τη µέση τεχνική - 'επαγγελι*ιατικη εκπαίδευση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 144/τ.Α'/1982),. 3. Τις γνωµοδοτήσεις των οικείων νοµαρχιακών συµβουλίων µε αριθµό: 4/90 Πειραια, 9/89 Εύβοιας και 1/90 Κεφαλληνίας. 4. Την αριθµ. Η/287 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκεύµάτων (ΦΕΚ 296/τ.Β'/90),. 5. Την αγ.ριθµ.| 368/ 9Ο γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταφη του Υφυπουργου Εθνικής Παιδείας χκαι Θρησκευµάτων, αποφασίζούµε: “Άρθρο µόνο αυξανονται ' Καταργοννται από το άχολικό έτος 1990 -91], χωρίς τον αριθμο των. οΡ γανικών θέσεων διδακτικού προσωπικού δευτεροβάθµιας εκπάίδευτης, οι ακόλουθες σχολικες µονάδες: 1. ΝομαρχιαΙΠειραια| 3ο Γραφείο δευτεροβάθµιας εκπαιδευσης - 2ο τεχνικό ,επαπελ|ΐατικο λύκειο Αραπετσώνας 2. Νοµαρχία Έύβοιας Γραφείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης - Γυµνάσιο Α'|λµυροποΞάµου ΄ 3. Νοµαρχία Κεφαλληνίας Διεύθυνση δει1τεροβαθμιας εκπαίδευσης - Τεχνική - επαγγελµατικη σχολή Ληξουρίου Στον Υφυπουργο Εθνικῆς Παιδείας και Θρησκευµάτων, αναθέτουµε τη δηµοσίευση Χχαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. | ΑΘηµά, 27 Αυγούστου 1990 | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ι !| Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣ. ΜΠΕΚΙΡΗΣ -+
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-08-28 Προεδρικό Διάταγμα 1990/282
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/111
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία