ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/29

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-01-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-01-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-01-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συγκρότηση Ερανικής Επιτροπής για την αναδάσωση της ΑΤΤΙ' ΚΗΣ. '

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζει: ο Την τροποποίηση της 156/19.12.1 989 πράξης του χαι ορίζει όπως, στην Επιτροπή Υπουργών που προβλέπεται στην παρ. 5 αυτής πράξης, συµµετέχει, στο εξής, ως µέλος ο Υπουργές Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, αντί του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας. . Η πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος … . Τα Μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΠΟ το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  • Τις διατάξεις των άρθρων: α) # παρ. γ του Ν. 1558 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα»΄ (ΕτΚ Α 137) και β) ]6 του Ν. 1232/82 «Επαναφορά σε ισχῦ τροποποΐηση και συµπλήρωση των δια= τάξεων του Ν.Δ. 4352 χαι άλλες ξιατάξεις, (ΕτΚ Α 137),.
  • Την α«ριθ. 156/19.12.1989. πράξη του «Σύσταση Επιτροπής Υπουργών για τον έλεγχο των διορισµών στο Δηµόσιο και τον εύρύτερο Δηµόσιο Τοµέα και την αξιοποΐηση του υπάρχοντος υπαλληλικού προ. σωπικού». ,
  • Τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού,
  • Η Ερανική Επιτροπή εκλέγει µεταξύ των µελών της τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο - Διευθύνοντα Σύµβουλο, Γραµµατέα και Ταµία. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Επιτροπή σε χάθε δικαστική και εξώδικη πράξη. Σε περίπτωση χκωλύµατος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. . Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Επιτροπή σε συνεδρίαση µια τουλάχιστον φορά κάθε δύο ειδοποιώντας έγχκαιρα τα µέλη της για τον τόπο, Τµεροµηνία και τα θέµατα της συνεδρίασης. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται χατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η γνώµη του Προέδρου. Ο Γραµµατέας τηρεί τα Πρακτικά και προετοιµάζει την αλλήλογραφία της Επιτροπής. ΄ Ο Ταµίας φροντίζειγα υηντίρηση των λογιστικών βιβλίων της Επιτροπής και για την κατάθεση των χρηµάτων σε έντοκο λογαριασµό επ' ονόµατι της Ερανικής Επιτροπής στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Από το προϊόν των εισπράξεων της Ερανικής Επιτροπής χαλύπτονται οι αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες της Επιτροπής. Οι τρέχουσες δαπάνες της Επιτροπής αποφασίζονται από τον Πρόεδρο. ι ΄ ' Οι δαπάνες για τήν εχεέλεση του έργου της αναδάσωσης αποφασίζονται από την Επιτροπή. Η εκτέλεση εργασιών αναδάσωσης στο Νοµό Αττικής ανατίθεται µε απόφαση της Ερανικής Επιτροπής είτε στη Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής του Υπουργείου Γεωργίας, είτε και σε τρίτους και θα τελεί υπό την εποπτεία της Ερανικής Επιτρόπής. ] Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση κξη εκτέλεση του παρόντος διτάγµατος. ο τ Αθΐνα, 26 Ιανουςφρίου 199'Ο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Οι ΥΠΟΥΡτοι . ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & κΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤ. ΔΗΜΑΣ. Γ. ΜΕΡΙΚΑΣ ΄ -------φ-----ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΛΙΟΥ )- Πράξη 13 της 25 Ιανουαρίου 1990 ' Τροποποζήση της 156/19.12.1989 πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου «Σύσταση Επιτροπής Υπουργών για τον έλεγχο των ξιορισµών στο Δηµόσιο χαι τον ευρύτερο Δηµόστο Τοµέα χαι την αξιοποίηση του υπάρχοντος υπαλληλικού προσωπικού». … ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ Έχοντας υπόφη: '
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-01-31 Συγκρότηση Ερανικής Επιτροπής για την αναδάσωση της ΑΤΤΙ' ΚΗΣ. '
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/10
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1989/156 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/156 1989
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/13/25ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ1990'ΤΡΟΠΟΠΟΖΗΣΗ/156 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/13_25ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ1990'ΤΡΟΠΟΠΟΖΗΣΗ_156 1989
ΝΟΜΟΣ 1982/1232 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1232 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία