ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/298

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-09-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-09-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-09-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

. (4) Τροποποΐηση του µε αριθμο 378/87 Προεδρικού Διατάγµατος γανα που αποφασίζουν ή τνωµοδοτουν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργειου Εθνικης Αμυνας και τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαΐου, τα οποία εποπτεύς ονται απ' αυτό» (ΦΕΚ Α΄ 168),.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζει: Την παραχώρηση, κατά χρήση, στο Ταµείο Εθνικής “Άµυνας (Τ.ΕΘ.Α.) του αριθ. 57 Ων χοινοχρήστου τεµαχίου ΟΑ 1930, έχκτασης 284821 τµ. του αγροκτήµατος Ζυγού, Κοινότητας Διοµΐµιας Ν. Ξάνθης, για τη χρησιµοποϊησή του ως διαδρόµου προσγείωσης αεροσκαφών. Η παραχώρηση της παραπάνω έχκτασης τελεί υπό τον όρο της ανάκλησης. σε περίπτωση που αλλάξει ο σκοπός για τον οποίο παραχωρείται. Η πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνΐσεως. Ο Πρόεδρος ΄ Οι Αντιπρόεδροι Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο Ο Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου “ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (6) Πράξη 108 της 5 Σεπτεμβριου 1990 Συµπληρωση, της Πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου αριθ. 100/ 22.8.1990 «Σύσταση Επιτροπής από Γενικούς Γραµµατείς γείων για την επίλυση των προβληματων που αντιμετωπιζουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. ΄ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόφη: α. Τις ξιατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδ. γ' του ν. 1558/19085 «Κυβερνησή και Κυβερνητικα “Όργανω. β. Την Πράξη του αριθ. 100/22.8.1990 «Συσταση Επιτροπής από Γενικούς Γραµµατείς Υπουργείων για την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες». γ. Την αριθ. ΕΜΠ 1174/3.9.1990 εισήγγηση της Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζει: Τη Συµπλήρωση της Πράξης του αριθ. 100/22.8.1990 «Σύσταση Επιτροπής από Γενικούς Γραµµατείς Υπουργείων για την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες» και ορίζει όπως, στην παραπάνω .Επιτροπή, συµµετέχει χαι ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εργασίας.. Η πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Οι Αντιπρόεδροι Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο Ο Γραµµατέας του Υπουργιέού Συµβουλίου ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  • Σε περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 378/ 1987 αντικαθίσταται ως ακολούθως: ««) Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/ Διεύθυνση Υποδοµής».
  • Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του αυτού άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β) Ναύσταθµοι Σαλαµίνας / Κρήτης ή άλλη Ναυτιιη Αρχή, εφόσον τους εχει εκχωρηθεί η αρµοδιότητα για την έκδοση διαταγης κατασκευής έργου».
  • Η περίπτωση α της παραγράφου 3 του αυτού άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως: … Το Γενικό Επιτελείο Αεροποριας/Υ πηρεσία Εργων Πολεµικής Αεροπορίας (ΥΠΙΕ/ΠΑ).
  • Η παράγραφος 4 του αυτού άρθρου 4 αντιχαθισταται ως ακολούθως: «4. α) Για τον ΑΟΟΑ, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, β) για το Μετοχικό Ταµείο Στρατού, το Ταµείο Εθνικής “Άµυνας, το Νοσηλευτικό Ίδρυµα Μετοχικού Ταµείου Στρατού χαι τη Λέσχη Αξιωµατικών Ενόπλων Δυνάµεων, ο Μείζων Σχηµατισµός του Στρατού Ξηράς στην περιοχή του οποίου εδρεύει το Ν.Π.Δ.Δ.».
  • Η παράγραφος 7 του αυτού άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως: . «Για τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. που δεν αναφέρονται ρητά στο διάταγµα αυτό χαι υπάγονται στην εποπτεία του ΥΕΘΑ, ο Μείζων Σχηµατισµός στην περιοχή του οποίου εδρεύει το Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον η εποπτεία αυτού ασκείται µέσω ΓΕΣ., ή το αρµόδιο Γενικό Επιτελείο σε κάθε άλλη περίπτωσηρ». ΄“Άρθρο 2
  • Η περίπτωση α της ως άνω αριθµούµενης ως παραγράφου 13 του αυτού άρθρου 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α) Αποτελείται από τους Προέδρους των Τεχνικών Συµβουλιων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Αυνάµεων, του Διευθυντές των αντιστοίχων Διευθύνσεων'Έργων ή Γραφείων Έργων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ και τον Διευθυντη του Γραφείου Υποδοµής ΓΕΕΘΑ ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους, όπως και το Νοµικό Σύµβουλο του ΥΕΘΑ, οσάκις απαιτείται κατά την κρίση του Προέδρου του Συµβουλίου, ο οποίος µετέχει χωστον οποίο υπάγεται η Μονάδα Κατασκευής, µετά από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου του Σχηµατισµού».
  • Την αριθ. ΥΙ1052/2.5.1990 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταΐξίας και Δηµοσίων Έργων Αχιλέα Καραµανλή» (' 31 1) όπως τροποποιηθηκε χαι συµπληρώθηκε µε την αριθµ. Υ 1087 /28.5.19900 απόφαση (Β΄' 334). δ. Την µεαριθµό 680/1989 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της ΈΕπικρατείας, µε πρόταση των Αναπληρωτών Υπουργών Εθνικής “Άµυνας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, αποφασίζουµε: … “Άρθρο 1
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/ΥΙ1052 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/ΥΙ1052 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/378 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/378 1987
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία