ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/299

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-09-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-09-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-09-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αντικατάσταση του άρθρου 3 του ΠΑ 468/78 «Περί καθορισµού ειδικοτήτων γυναικών στρατευσίµων και εθελοντριών, τωνΦορέων παρακολουθήσεως αυτών, της χατανοµής κατά κλάδον των Ε.Δ. προχειµένου περί στρατευσίµων και της επιστρατεύσεως αυτών» (ΦΕΚ 97 τ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το ΠΑ 508/80 (ΦΕΚ 149 τ.Α) και ΠΔ 223/83 (ΦΕΚ 84 τ.Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 4 "«]. Οι ε-ιδιίδτητες στρατιωτικής υπηρεσίας, οι οποίες καλύπτονται . από γυναίχκες στρατευσιμες η κληρωτες πρότακτες και εθελόντριες ή µόνµες Υπαξιωµατιχους, ειναι κατα Κλαδο Ενόπλων Δυνάµεων οι εξής: Α΄ ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ Α/Α. Αριθ Ειδικότητα Σπραωυσ… Μον [...]"
2.  
    Οι ειδικότητες | των. δοχιµων εφέδρων Αξιωµατικών χαι επικοῇρων Σηµαιοφόρων γυναικών είναι οι προβλεπόµύνες γία τους αρρενες οµοιοβάθµους τους χαθε Κλαδου των Ενόπλων Δυνάµεων. 1 Με αποφαση του Υπουργου Εθνικής Αμυνας, κατόπιν προτάσεως του οικείου Γενικού Επιτελείου και ανάλογα µε τις ανάγκες χάθε Κλάδου, θα καλύπτονται από τις Δοκιµ.ους Εφεδρους Αξιωματιχους χκαι επίκουρες Σηµαιοφόρους γυναίκες, όσες από τις ειδικότητες των ανδρών οµοιοβάθµων τους προσιδιάζουν στο φύλο τους».
3.  
    Η ισχύς του διατάγµατος αυτού αρχίζει απο τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήδεως. | Στον Υπουργό Εθνικής Αµυνας αναθέτουµε τη δηµοσιευση και εκτελεση του διατάγµατος αυτού. Αθΐνα, 6 Σεπτεµβρίου 199Ό ο πΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΄ ! Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ -------ή----' |.
  • 304. ...............
  • Επή ................................τείας µετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής “Άµυνας, αποφασίζουµε: . “Άρθρο µόνο Η ξδιάταξη του άρθρου 3 του ΠΑ 468/1978 «Περί καθορισµού ειδικοτήτων γυναικών στρατευσίµων και εθελοντριών, των Φορέων παρακολουθήσεως αυτών, της κατανοµής κατά κλάδον των ΕΕΔ προκειµέ΄ νου περι στρατευσιµων ως και της επιστρατευσεως τουτων», οπως άντιχκαταστάθηκε από το -ΠΑΔ. 508/ 80 και ΠΑ 223 / 83 αντικαθίσταται ως εξής: